سال نو مبارک

هوالجمیل

بهار یعنی امید و تحول ,تازه شدن و روئیدن

بهار یعنی زیبایی, زندگی و دوست داشتن

بهار به تماشا نشستن اثر زیبای خداوند و رویش سبز دوباره ی باورهای ماست

آغاز آخرین بهار قرن بر جامعه ی شریف خوشنویسان مبارک

قلبتان آکنده از مهر

 

                                                             سرپرست انجمن خوشنویسان استان اصفهان

                                                                                                   علی فرزانه

دیدگاه ها بسته شده اند.