بزرگداشت استاد کابلی در خوانسار بروایت تصویر

بزرگداشت استاد یداله کابلی در خوانسار به روایت تصویر

دیدگاه ها بسته شده اند.