اعلام نتایج امتحانات پایاندوره ای اردیبهشت ماه ۴۰۱

نتایج امتحانات پایاندوره ای اردیبهشت ماه۱۴۰۱ در تمامی مراحل اعلام شد هنرجویان گرامی درصورت مشاهده ی اشتباه در درج مشخصات خود از ساعت چهارونیم الی هفت بعدازظهر میتوانید با شماره تلفن۳۲۷۳۱۰۳۸ دفتر مرکزی جهت رسیدگی تماس و اطلاع دهید

نتایج امتحانات تحریری پایاندوره ای اردیبهشت ماه ۴۰۱

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمبتدیتکمیلیپیشرفته
سمانهابراهیمی مدیسهرمضانعلیریحانی۱۹۱۷
ابوالفضلامینیحمیدرضاشریفی۱۵
مریمآقاجانیجوادوکیلی۱۸۱۵
حدیثبدیهیحسنظهیرالاسلام۱۹
بتولبناییاناحمدوکیلی۱۸
پرنیاپورعسگریمحسنگلشنی۱۶
علیرضاپورعسگریمحسنگلشنی۱۷
فاطمهترکیانابوالفضلراستی۱۹۱۸
فاطمهحق نژادنادرفرزانه۱۶
حسینخاتون آبادیمحمدشریفی۱۹
فاطمهخلیلیمحسنبدیعی۱۶
ابوالفضلدهقانیعلیمقارن عسگری۱۸
حسیندهقانیعلیمقارن عسکزی۱۷
فاطمهزارعانمحسنقهابی۱۶۱۴
اطهرزارعانمحسنقهابی۱۴۱۴
شرارهشفیعااحمدرحیمی۱۶
امیرحسینشیریاکبرکاظمی۱۶
نیایشصانعیبهنامعراقچی۱۵
محمدهادیعظیمی سرتشتیزیمحمدرضاکاظمی۱۹
طاهاعمرانی نیابهزادشفیعا۱۴
مریمفرامرزیهوشنگتورگلی۱۹۱۷
رقیهقائم مقامیغلامحسیناحمدی۱۹۱۹
معین الدینکاظمی منشحسینشریفی۱۹
فاطمهکدخداییمجتبیظهیرالاسلام۱۵
فهیمهمحسن زاده کرمانیجوادگلشنی۱۹۱۷
منصورهمسائلیمحمودراستی۲۰۱۹
بارانموحدیان عطاراحسانشریعت۱۴
فاطمهنصیراییمحمدعراقچی۱۶
هدیهنکوییعلیرضاتجدد۲۰۱۶
فاطمهنیکخواهاحمدپورنصر۱۷

اعلام نتایج امتحانات مراحل مقدماتی متوسط و خوش اردیبهشت۴۰۱

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمقدماتیمتوسطخوش
روح الهابن علیتقیحمیدزاده۱۶
سمیهابوطالبیرجبعلیهمتی۱۴
ژالهاصلانیمحمدطوفانی۱۸۱۶
مائدهاعتباریمجیدطوفانی۱۹۱۶
کامراناقدامیانخلیلشریفی۱۷
آرزوالماسیعبدالکاظمکبوتری۱۷
شادیامامیاکبرالهه وکیلی۱۶
مریمامیریحبیبرحیمی۱۹۱۷
غلامرضاآقاییسیف الهتوکلی۱۷
ساریناباقریجمالانصاری۱۷
جمالباقریرحمت الهانصاری۱۸
امیرمهدیبدیهیحسنظهیرالاسلام---
لیلاپارسامقدمعلیریاضیات فرد۱۷۱۵
نازنینپولادیحسینهمتیان۱۷۱۵
سودابهترکستانیمحمدتقیخرم زاده۱۹۱۸
نداجابرزاده انصاریمرتضیبهارزاده۱۵
مهنازجدیدفیقانغلامعلیبابایی۱۹
کمالجدیدی فیقانغلامعلیبابایی۱۹
زهراحسن پوراسماعیلهمتیان۱۸
فاطمه ساداتحسینیرسولشهریاری۱۸
لیلاحسینیمصطفیفریدونیان۱۷۱۸
فاطمه زهراخدابخشیمحمودتجدد۱۷
بهارهدهقانیلطفعلیگرامی۱۸
حسیندهقانیعلیمقارن عسگری۱۷۱۵
فاطمهذاکراصفهانیسعیدظهیرالاسلام۱۵
ناهیدرشنوبیرانوندولیانصاری۱۴
تارارضایی نژادیحییریاضیات فرد۱۵
فرزانهرضاییانمحمودرحیمی۱۷۱۷۱۷
دینارفیعیعلی۱۸۱۵
مهدیرمضانیمحمدعلیعقیلی۱۸
بهنامروشن سیچانیعبدالمحمیدعباسی۱۷
احمدروغنیمحمدفرزانه۱۹۱۸۱۸
محمدحسینزارعرحمت الهرحیمی۱۸
نجمهسلطانیمحمدقاسمتجدد۱۶
علیسلمانی زادهداودکیانزاد۱۷
احسانشاکریمسعودحسن زاده۱۶۱۷
سمانهشاکریمحمدکبوتری۱۶
ثمرشجاعیسیروسریاضیات ۱۸
احمدشهبازیمحمدعلیشفیعی نیا۱۶
سهاشیروانیعلیمحمدفرزانه۱۸۱۷۱۵
خدیجهصادقیاسماعیل۱۴
فهیمهصحراکارحسینتورگلی۱۶
محمدرضاصفویمسعودشریفی۱۸۲۰
محسنصمدی گندمانیغلامحسینزواری۱۸
علی اصغرطاهری بروجنیعیسیمعمارزاده---
فاطمهعباسیناصرسعیدفر۱۸۱۷
احمدرضاعزیزیانمحمدحسن زاده۱۵
فاطمهعلوینورالدینهمتیان۱۶
سمیراعندلیبحسنعقیلی۱۶
مریمغلامیمحمدعلیصادق گلی۱۶۱۶
نجمهقاسمیقاسمشهریاری۱۶
محبوبهقدمیاکبرهمتی۱۶۱۶
کیارشقدیریاکبرنیرپور۱۵
کسراقزوینی زادهعباسنیرپور۱۶۱۵
افسانهکاظمیرضافرزانه۱۷۱۶
سمانهکافی موسویمحمودبابااحمدی۱۹۱۶۱۷
مطهرهکامرانمحمودحسن زاده۱۶۱۸
نگارکشوری زادهمحمدابراهیمکشوری زاده۱۶۱۷
اشرفکلانتریاسماعیلشهریاری۱۷
حمیدکوچه باغیپرویزیزدی۱۷۱۸
فرنگیسکوهیان ممقانیعباسعلیرحمتی۱۵
زینبمامن پوشابوالفضلتورگلی۱۴
سیدمهدیمجیدیرسولرحیمی۱۷۱۷
سمیهمحقق طباطباییمهدیشهریاری۱۹
نرجسمحمدنژادغلامعلی۱۶
هاجرمحمدیبهمنزحیمی۱۸۱۷۱۸
آرمانمحمدیافشینانصاری۱۸۱۸
مرضیهمحمودیابراهیمفریدونیان۱۷
سمیهمختاریغلامرضاهمتیان۱۷
معصومهمختاریرمضانفریدونیان۱۷
هستیمرادیمحسنفریدونیان۱۴
سپیدهمعتمدیجمشیدظهیرالاسلام۱۸
محمدمعمارزادهجوادفرزانه۱۶۱۸۱۸
مینامقدس پورعلی محمدطوفانی۱۵۱۷
زهراملکوتی خواهمهدیتورگلی۱۶
دانیالمنتظریاحمدرضامقارن عسگری۱۵۱۶
فرشادموساییسعیدمعمارزاده۱۷۱۵
علیرضانادریحسینعلینیرپور۱۷۱۶
بهارنسیممحمدجعفرهمتیان۱۸
محمدنیازیعلیعقیلی۱۶
فرزانهنیک دوستیحسینفرزانه۱۹۱۷
مائدهنیک فردمهدیمعمارزاده۱۷۱۷
یزدانبخشیزدانیعبدالرسولشفیعی نیا۱۴۱۶

نتایج امتحانات پایاندوره ای مرحله عالی اردیبهشت ماه ۴۰۱

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
سمیرااسماعیلیاکبرگلشنی۱۶
زهرااکبریابراهیمگلشنی۱۵
زهراآقاجانیابراهیممقارن عسگری۱۴
محمودآقاحسینینعمت اله---
شمیمآمیغحسینگلشنی۱۵
شیماآمیغحسینگلشنی۱۵
الههجهانگیریبهروززواری۱۷
ساراجوادیمحمدتقیحشمتی
سپیدهجوادی فرمحسنعقیلی۱۴
راضیهحسینیعباس۱۵
فاطمهحق نژادنادرفرزانه---۱۵
مهدیحیدریحسینبابایی۱۶
گلنازخاتون آبادیمصطفیوگیلی۱۴
مریمخاکیار خوراسگانیغلامرضاسیدنطنزی۱۶
مهنازخسروزادجعفرسیدنطنزی۱۴
محدثهدهقانیمصطفیظهیرالاسلام۱۵
بیتاراستیمحمدرضاراستی۱۶
ناهیدرجبیمصطفیهمتیان۱۶۱۶
زهرارشیدیان فرعباسعبداله پور۱۴
معصومهرضویابراهیموکیلی۱۴
محمدرضارفیعیحسینشریفی۱۷
حمدصادقزجاجی نژاداکبرریاضیات فر۱۷
نویدسرجوقیانحمیدگلشنی۱۴
ریحانه ساداتسیدبکاییعلیفرزانه۱۵
محمدشاهزمانیحسینموذنی۱۴۱۴
کیمیاشریعتشهرامشهریاری۱۶
الهامشریفیانقاسمعلیعبداله پور۱۵
شرارهشفیعااحمدرحیمی۱۶
علیرضاشفیعیقاسمعلیکاظم زاده۱۷۱۶
فاطمهشهبازیرضاهمتیان۱۸
اکرمشیخ سجادمحمدعلیحشمتی---
عاطفهصادقیعلیخانم وکیلی۱۷
لیلاصالحیکمالبیضاوی---
محسنطالقانیعلیگلشنی۱۴
عرفانطیبانیمهدیبرهانیان۱۵
وحیده ساداتعبدالهیمحمدفرزانه۱۶
نسرینعبدالهیحسینخدابنده۱۵
محمدرضاعلیزادهحیدروکیلی۱۶
منیرعندلیبعلیتوکلی۱۴
هادیفتاحیجمالزارع زاده۱۴
محمدفلکینصرالهبیضاوی۱۴
ایمانقاسمیانمحمود۱۹
عاطفهقضاویغلامرضاگلشنی۱۶
حسینقضاویعلیوکیلی۱۷۱۷
ساراقمصریهادیعقیلی۱۴
رویاقنبریانمرتضیقاسمیان۱۷
مسعودکرباسیعلیفرزانه۱۷
سپهرکریمیعباستورگلی۱۸
گلارهکیانیماشالهگلشنی۱۵۱۶
گیانانرگسکیانی زاده پورجلالسیدنطنزی۱۴
فاطمهمارانیمجیدفریدونیان---۱۴
نجمهمحقق طباطباییمهدیشهریاری۱۵
شیرینمحمدیپرویزشهریاری۱۶
جوادمحمدیحسینتورگلی۱۵
هاجرمداح علیحسینتورگلی۱۵۱۷
ناهیدمرادیغلامرضاشهریاری۱۷
سیدتقیمرتضویانمهدیرحیمی۱۵
الهاممشکاتیمحمودفرزانه۱۶
سجادمقصودیعبدالرضاشریفی۱۶
حسینمنتظرالقائممنصورفرزانه۱۷
محبوبهموساییجوادشریفی۱۵
گلچهرهناصح پورمهردادفرزانه---
حسیننصراصفهانیاکبربرهانیان۱۴
مریمنوروزی جلوانیمحمدشهریاری۱۵
مائدهنوریسعیدهمتیان۱۵
مهدیهاتفیسعیدوکیلی۱۴
محمدرضایداله پورعباسگلشنی۱۸
مژگانیزدیعلی اکبرهمتی۱۵
محبوبهیزدیعلی اکبرعبداله پور۱۵

نتایج امتحانات پایاندوره ای مرحله ممتاز اردیبهشت ۴۰۱

نامنام خانوادگینام پدراستادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
محمدرضاابراهیمیمحمدعلیسیدنطنزیقبول
مهراناختری پوراکبرفرزانهقبول
متیناعتباریانعلیرضافرزانهقبولقبول
حسینامیدابراهیمشریفیقبولقبول
بهرامامیدانیمصطفیبرهانیان---
کامرانامینیمحمدعلیرحیمیقبول---
مجتبیاورکعلیسیدخانیقبول
علیرضاپهلوانی نژادرضاشیخی---
اصغرتوازهینورمحمدسیدنطنزیقبول
داودتوکلی پناهفضل الهفرزانهقبول
حمیدثقفیانمحمدبرهانیان----
نیماجهانیانمحسنبابااحمدیقبول
سعیدحاجی باقریرضاوکیلی---
علیحسن پورعبدالهسیدنطنزی----
علیحسین زادهموسیبهارزاده----
محمدربانیمحمودرحیمیقبول
مجیدربانیمحمودرحیمیقبول
محمدرضارفیعیحسینشریفیقبول
حسینزاهدی باطانیمرتضیتوکلیقبول
نویدسرجوقیانحمیدگلشنیقبولقبول
حجت الهطوطیانمحمدوکیلیقبول
علی حسینعیدی وندیعزیزخونقبول----
مسعودفاضلیحسینفرزانهقبول
مهدیقضاویعباسهمتیقبول
علیرضاقیصریعلیقبول
محمدحسینکاظمیعلیبرهانیانقبول
عباسکیانیاسماعیلهمتی----
صفرلشنیعلیبابااحمدیقبول
محمودمحرابیحسینعلیبرهانیانقبول
احمدمرادیسلمانجعفرپیشه--------
محمدمظاهریرضاگلشنیقبول----
علیرضامعظمیعباسآقایی---
داودمقیمیجمشیدمقارن عسگری---
حسیننصراصفهانیاکبرنصراصفهانی---قبول
محمدهاشمیرضاشریفی---
امین اله همایونیمحمدشریفیقبولقبول---
محمدرضایداله پورعباسگلشنیقبول
مجیدیدالهیجعفرقلیبیضاوی----
مریماقاجانیجوادوکیلی----
زهراآقاجانیابراهیممقارن عسگری----
سحرساداتآقاکوچکیحسنهمتیان----
نفیسهابراهیمیمحمدرضاگرامیقبول
همااسفندیاریحسنبیضاویقبول
سمیرااسماعیلیاکبرگلشنی---
سمیهایمانیاناسماعیلبابااحمدی----
مینابختیاری تبارنورمحمدفرزانه----
فاطمهبهرامیاننبی الهعبداله پور----
آذینپیشواناصروکیلی----
فاطمهجمالیانرمضانعبداله پور----
سپیدهجوادی فرمحسنعقیلیقبول
صفوراراعیحسنگلشنیقبول
زهرهرضاپور محمدآبادیجلالگلشنی----
ریحانهروح الامینحسنکبوتریقبول
اکرمزیدیحسینعبداله پور---
ناهیدسپهریانفضل الهوکیلی----
شریفهشاهیعلیمعمارزاده----
اعظمشهریاریقاسمزارع پورقبول
عطیهعبدالهیسهرابرحیمی--------
وحیده ساداتعبدالهیمحمدفرزانه----
شیواغفاریانعبدالعلیعبداله پور----
لیلافاطمیاحمدعلیگلشنیقبول----
سارافرمانیحمیدوکیلیقبول
عاطفهقضاویغلامرضاگلشنی---
مرضیهکاظمی ونهریمحمدرحیمی----
النازکشاورزمحمدعلیسعیدفر----
میتراکوراوندنادعلیعبداله پورقبول
فهیمهمحسن زاده کرمانیجوادگلشنی----
فتانهملکرحیموکیلی----
فاطمه ساداتموسوی زاده ریزیمحمدعلیآبیاری---
نرگسناصحیرمضانعلیانصاریقبول
عاطفهنیکبختعبدالهگلشنی----
شیواوگیلینعمتوکیلی----
شهنازکشاورزمحمدعلیریاضیات-------
حمیدههادویرمضانعلیظهیرالاسلامقبول

دیدگاه ها بسته شده اند.