اعلام نتایج امتحانات فوق ممتاز تابستان چهارصد

همزمان با سراسر کشور نتایج امتحانات فوق ممتاز تابستان چهارصد اعلام شد

هنرجویان گرامی لطفا درصورت مشاهده ی اشتباه در مشخصات درج شده با تلفن ۳۲۷۳۱۰۳۸ دفترمرکزی تماس و جهت رفع اشکال اطلاع رسانی فرمایید

نتایج امتحانات مرحله فوق ممتاز تابستان ۱۴۰۰

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنوع خطچلیپاکتابتسیاه مشقکتیبهسطردفتریقطعه ترکیبی
احمدرضااستکیمحمدفروزندهنستعلیققبول
علیرضاامامی بیستگانیمجتبیقربانینسخ------
آحمدآزادیمحمدرحیمینستعلیققبول---
نجمهایگانیمحمدمولاسلطان آبادینستعلیققبول
علیرضااعظمیمحمدکریمفرزانهنستعلیق--
علیرضااحمدیزاهدزدوارنستعلیق---
آزیتاالله مرادیرضا حسینخیرینستعلیق---
حمیدرضاامیریحسنفرزانهنستعلیققبول
وحیدبنی هاشمیمهدیفرزانهنستعلیق---
مصطفیبازیاربهرامحسینینستعلیق------
حمیدباباییمحمدعلیآقامیرینستعلیققبول
یحییپیرمرادیانملک حسینسپهریشکسته نستعلیق---قبول
مهدیتوکلیعبدالمجیدوکیلینستعلیق------
الههجعفریفتح الهفرزانهنستعلیق---
الیاسجابریاحمدخیرینستعلیققبول
ریحانه ساداتحسینی نیاحسنوکیلیشکسته نستعلیققبولقبول
شاهیندهقانیبهروزوکیلیشکسته نستعلیق------
کمالذوقمهدیفرزانهنستعلیق---قبول
محمدرضاراستیعباسعلیرحیمینستعلیق---قبول
زهرهرجبیانرضاوکیلینستعلیققبول
شهرامراستی پسند عالمجعفرسلیمانیشکسته نستعلیققبول
فرزامزالیاسکندررحیمینستعلیق---
حسنسعیدیعلیشریفینستعلیق---
مجیدشبانزیمحمدتقیوکیلیشکسته نستعلیققبول
حامدشاه حسینیعبدالرحیمشاه حسینینستعلیققبول
قدرت الهشیرزادیقاسمفرزانهنستعلیق---قبول
مسعودصابریایازفرزانهنستعلیققبول
محمدرضاصفریفتح الهفرزانهنستعلیققبول
ریحانهصفری حسن آبادیخلیلوکیلینستعلیق---قبول
مرتضیطلاییحسینحسیننستعلیق---
منصورطاهریگل محمدفرزانهنستعلیق---
محمودعسکری شرودانیعلیرحیمینستعلیق------
محمدعدیلی پوراصغرهمتینستعلیق---قبول
سعیدقاسمیشعبانعلیفرزانهنستعلیق---
محمدرضاکیانزادفضل الهفرزانهنستعلیققبول
راهلهکریمیغلامعلیرضایینستعلیققبول
مریمگرامی رادسیف الهمجتبایینستعلیققبولقبول
قاسمگشتاسبجان محمدهاشمینستعلیق------
علیموسوی صدرحسنرضائیاننسخ---
فرنودمحمدیمحمودمکوندینستعلیققبولقبول
سعیدمسجدیحسنفرزانهنستعلیق----قبول
فرحنازمعصومیسعیدفرزانهنستعلیق---
علیرضانادریحسنحیدریشکسته نستعلیق---
علیرضانادریحسنامیرخانینستعلیق---
اسماعیلنبهانیجلیلفروزندهنستعلیق---
علیرضانیک بختتقیفروزندهنستعلیق---
فریبانقی زادهحسنوکیلیشکسته نستعلیق---
نرگسنقی زادهعباسفرزانهنستعلیققبول
وحیدنجفیانحبیبطاهرینستعلیققبول
مجیدهادی زادهرضافرزانهنستعلیققبولقبول

دیدگاه ها بسته شده اند.