اعلام نتایج کلیه مراحل امتحانات خوشنویسی خردادماه چهارصد

نتایج امتحانات تحریری و خوشنویسی پایاندوره ای همه ی مراحل خرداد ماه چهارصد اعلام گردید

هنرجویان گرامی در صورت مشاهده ی اشتباه در درج مشخصات خود از ساعت چهار و نیم الی هفت بعدازظهر با تلفن دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان اصفهان  ۳۲۷۳۱۰۳۸  تماس و موارد فوق را جهت رفع اشکال اطلاع دهید

نتایج امتحانات تحریری خرداد چهارصد

نامنام خانوادگینام پدر نام استادمبتدیتکمیلیپیشرفته
فاطمهابراهیمیحبیب الهصدری۱۶
شیوااسدیحسنکرمی۱۴
سمیرااسماعیلیاکبرصادق گلی۱۷
تیناجان نثاریمحمدرضاصدری۱۵
محدثهجان نثاریمحمدمهدی۱۴
محمدحسینچای چیانرمضان۱۴
النازساداتحسینیابراهیمصدری۱۵
یسنارحیمیعلی اصغرتجدد---
محمدحسینرهبریمحمود۱۴
یلداسیفی خورزوقیرضامحسنی۱۴
امیرحسامشاه سناییابراهیم۱۴
امیرعلیشریفی جبلیمحسنمحمدی۱۴
آروینشفاییمحمدعراقچی۱۴
نیایشصانعیبهنامعراقچی۱۵۱۴
محسنصمدی گندمانیغلامحسینزواری۱۸
آناهیتاعلاییحسامعراقچی۱۴
زهراعلیزادهاصغرراستی۱۵۱۴
مریمغلافگرعباسعلیراستی۱۷۱۶
هادیفتاحیجمالزارع زاده۱۷
مجیدفخارییداله۱۶
ثمینکاشی درچهمهدیعراقچی۱۴
شهرزادکیانیبهمنراستی۱۵۱۶
رشیدماکوییعلیرضا۱۵۱۶
مائدهمشک فروشجعفرعقیلی۱۵
الههمعینرضاعراقچی۱۴۱۵
مریممیرزایی نیاحسن رضاعراقچی۱۴---
نرگسنادیحسینعلیتوکلی۱۴۱۴
نرگسناصحیرمضانعلیانصاری۱۵
حسیننصراصفهانیاکبرنصراصفهانی۱۴۱۴
مینانصریغلامعلیصدری۱۴
پارمیسنقویمهدیعراقچی۱۴
نسترنهمتیحسنعلیمحسنی۱۴
رضاهمتیعلی۱۸
زینبیوسفی فرعباسراستی۱۶۱۷

نتایج امتحانات مراحل مقدماتی متوسط وخوش چهارصد

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمقدماتیمتوسطخوش
زهراابراهیمیمحمدمعین---
اکرماحمدینورعلینیرپور---
لیلاادب آوازهمحمدهادیسعیدفر۱۴
شیوااسدیحسنکرمی۱۴
مریمامزاجردیامرالهسپهری۱۷۱۶
پریساایزدیمحمدرضاهمتیان۱۶
فاطمهایمانی پورمرتضیبیضاوی۱۴
عاطفهبخشیمحمدعلیبدیعی۱۶۱۶
اعظمبرونخسروقلی پور۱۵
محمدمهدیبصیریعلیرضاعقیلی۱۶
آیلینپورصیرفیعلیرضاعراقچی۱۷۱۷۱۴
فاطیماپورمقدسمحسنتجدد۱۵
فرخندهترکیانعبدالصمدکیانزاد۱۴
عیسیتوسلیحیدردوستکام۱۵۱۴
ابراهیمتیموریعبدالرسولشریفی۱۸۱۷
بهرادحسن پورمحسنهمتیان۱۵
زهراحسن پورغلامرضادوستکام۱۵---
نرگسحسین پورمحسندوستکام۱۶۱۴
محمدتقیحکمترضاشریفی---
علیحیدریرضابدیعی نژاد۱۶۱۵
هماخجسته فرمحسنریاضیات فرد۱۸۱۸
آرمیناساداتدادخواهحمیدعراقچی۱۵
محمدرضادلیری نیاعلی یارتوکلی۱۴
یسنارحیمیعلی اصغرتجدد۱۵
ناهیدرشنوبیراوندولیانصاری۱۶
تارارضائی نژادیحییریاضیات فرد۱۷
مهسارفیعیعبدالرضاعقیلی۱۵
ابوالفضلسوفسطاییمحسنعطریان---
ریحانه ساداتسیدبکاییعلیامینی۱۴
سمانهشاکریمحمدکبوتری۱۵
منیژهشفیعیمسیح اله۱۵
فاطمهشفیعیقنبرعلیهدایت۱۴
عاطفهشکوهیمولاشفیعی۱۴۱۵
بتولصادقییدالهحشمتی۱۴
الههصباغیرمضانوکیلی۱۴
سیدحسینطاهریمحسنبهارزاده۱۵۱۵
سیاوشطاهریمحمدمعمارزاده۱۶۱۸۱۴
نرگسطاهریرضاصادق گلی۱۵
فروزانطهماسبیجهانبخشحدادی۱۵۱۵
عطیهعالمیحسنگلشنی---
سیدحسینعلویمرتضیهمتی۱۶۱۵
سعیدهغلامیمحمد۱۶
گیتی ساداتفضل الهیهوشنگهمتیان۱۵۱۴
محمدفلکینصرالهبیضاوی۱۷۱۷
آرزوقاسمیعلیگلشنی۱۷۱۵
فاطمهقاسمیحسین۱۶۱۴
زهراقدمیانمحمودفرزانه۱۴
لالهقنبریسلطانمرادریاضیات فرد۱۷۱۷
صادقکرامتیحسینشریفی۱۵
سپهرکریمیعباستورگلی۱۶
مریمکشتکارمحمدکشتکار۱۷
محمدامینکیانیعبدالهحشمتی---
زینبمامن پوشابوالفضلتورگلی۱۵
نجمهمحقق طباطباییمهدیشهریاری۱۶۱۶
شیرینمحمدیپرویزشهریاری۱۶۱۵
امیررضامسجدیمحسنتوکلی۱۷۱۷
سمیهمطلبینورالهوکیلی۱۴
حسینمنتظرالقائممنصورفرزانه۱۶
محمدسجادمومنیعلیبیضاوی۱۴
الهاممیرکاظمیاسداله۱۷
جلالمیرهدایتیجعفررحیمی۱۴
محمدناصریمجیدبهارزاده---
یوسفنجفیعلیمحمدصادق گلی۱۶۱۴
فیروزهنصراصفهانیحسینعلیریاضیات فرد۱۸
حسیننصوحیاناحمدبهارزاده۱۷۱۷۱۶
مریمنوروزی جلوانیمحمدشهریاری۱۷۱۷
میثمنیلیمحمدرضاشریفی۱۷۱۵
لیلاهارونیاردشیرریاضیات فرد۱۶۱۷
رضاهمتیعلیعلی۱۵
مژگانیزدیعلی اکبرهمتی۱۴

نتایج امتحانات مرحله عالی خردادماه ۴۰۰

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
رضااشرافیانپورایرجعطریان۱۴
فرشاداطلس چیانمحمدوکیلی۱۶
زهرهاطهریمرتضیریاضیات---
علیاعرابیحسنمقارن عسگری۱۹۱۷
مهرنوشامامیغلامرضاوکیلی۱۶
حسینامیدابراهیمشریفی۱۸
ماه منیرامین الرعایامحمدحشمتی۱۴
فتانهامین الرعایاییاصغرقاضی۱۶
رسولآقاجانیعبدالهتوکلی۱۷
سحرساداتآقاکوچکیحسینوکیلی۱۴
فاطمهبحری نجفیحسنفرزانه----
فاطمهبدیعی نژادحسینعبداله پور۱۷
زهراجعفریانبهرامهمتیان۱۵
ناهیدجلوانیعباسسیدنطنزی۱۶
علیخلیلیانمحمودنیرپور۱۵
حمیدخودسیانیمحمدحسن زاده---
مریمذوالفقاری۱۴
علیرمضانیعلی اکبرقاضی۱۴۱۵---
حکیمهسامانیحمیدرضاعبداله پور۱۵
شهرهسعیدیعلیرضافرزانه۱۵
فاطمه زهراشاکریمحمودریاضیات۱۵
سعیدشمسیطوغانشریفی۱۵
علی اصغرشیخ بهاییمحمدعلینیرپور---۱۴
اکرمشیخ سجادمحمدعلیحشمتی------
آیداشیخیمجیدصادق گلی---
محسنصالحی اسکندریلطیفهمتیان۱۶۱۶
شیرینصدریعلیرضامقارن عسگری۱۵۱۵
حجت الهطوطیانمحمدوکیلی۱۶
نوراعالی پورزینلوکیلی۱۴
فائزه ساداتعقیلیمومنریاضیات۱۶
آناهیتاعلاییحسامعراقچی۱۵
سامیارعنایتی فربهروزهمتیان---
صفیهغافل مبارکهحسینریاضیات۱۶
شیواغفاریانعبدالعلیعبداله پور۱۵
مسعودفاضلیحسینفرزانه۱۵
زهرافقیهی پزشکیمجتبیصادق گلی---
ساراقمصریهادیعقیلی۱۴
علی کریمیجمشید۱۵۱۴
مهدیکوهی حبیبیمسعودکیانزاد۱۴
نجیمهگلشن آرااصغروکیلی۱۶
فهیمهمحسن زادهجوادگلشنی۱۴
علیمختاریحسنشریفی۱۵
فریبامدنیونحسینهفت برادران۱۴
الههمظاهریشهرامعراقچی---۱۴
فرشادمنعمیانغلامحسینتوکلی نسب۱۵۱۵
محسنموسویجمالنیرپور------
نرگسناصحیرمضانعلیانصاری---
جلالنجفیعلی اصغرصادق گلی۱۷
بینانیکبختمحمودرضاهمتی۱۴۱۵
بهارهاشمیغلامحسینراستی۱۴---
علی اصغرهفت برادرانمحمدزالی----
سیدامین الههمایونیمحمد۱۴
اعظمهوشمندامین الهوکیلی۱۴
سیدعلییمینیاحمدهدایت رسا۱۴
عاطفهیوسفیمنصورهدایت رسا۱۵

نتایج امتحانات مرحله ممتاز خردادماه چهارصد

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
فروغاخوان طاهریاردشیرکیانزادقبول
رضاادیب نیاعباسشریفیقبول
زهرهاستادیاکبرگلشنیقبول
همااسفندیاریحسنبیضاوی---
سمانهافیونی زادهمهدیریاضیات فردقبول
عبدالکریمآقاخانیقدرت الهرحیمیقبول
محدثهآقاییعلی اکبرریاضیات فردقبول
زهراباقری خولنجانیعباسگلشنیقبول
فاطمهبحری نجفیحسنفرزانه---
فاطمهبهرامیاننبی الهفرزانه---
علیرضاپهلوانی نژادرضاشیخی
اصغرتوازهینورمحمدسیدنطنزی---
حمیدثقفیانمحمدبرهانیان---
ناهیدجلوانیعباسسیدنطنزی---
فاطمهجمالیانرمضانشریفیقبول
سپیدهجوادی فرمحسنعقیلی---
مهدیحجت یارغلامعلیعقیلی---
علیحسن پورعبدالهسیدنطنزیقبولقبول---
عبدالرضاحسنیخدابخشبابااحمدیقبول
زهراخاتون آبادیعلی اکبررحیمی---
مهنازخسروزادجعفرتورگلیقبول
ریحانهروح الامینحسنکبوتری---
وحیدسیفیاکبرعقیلیقبول
محمودشعیبیحسینعلیبرهانیان---
اعظمشهریاریقاسمزارع پورقبول
رامینصالحی اسکندریمحسنهمتیان---
عباسصفاریرحیمبرهانیان---
حسینعزیزیخدادادحشمتی---قبول
محمدفاضلحسینبیضاویقبول---
علیرضافتاحیمصطفیشیریقبولقبول
سیدجعفرفروداحمدوکیلی------
ایمانقاسمیانمحمودقبول
مهدیقانعیانقدیرعلیحسن زادهقبول---
مهدیقضاویعباسهمتی------
شرارهکدخداییعباسوکیلی ---
شهنازکشاورزتیمورریاضیات فرد------
عباسکیانیاسماعیلهمتی------
فروزانمجنونعلی اکبررحیمیقبول
فهیمهمحسن زاده کرمانیجوادگلشنی---
مریممحسنیابراهیموکیلی---
راهلهمحقق جوزدانیناصرگلشنی---
حمیدرضامحمودیاحمدهمتیان---
محمودمرادیتیمورگلشنی---
احمدمرادیسلمانجعفرپیشه------
محمدمظاهریرضاگلشنی---
داودمقیمیجمشیدمقارن عسگری---
رضامکتوبیانعلیمعمارزادهقبول
مژگانموسویمصطفیمقارن عسگری---
سیدعلیرضامومنیرضانیرپورقبول
فاطمهمیراحمدیمحسنتجددقبول
کیهاننجفیعوضعلیعقیلی---
اکبرنصراصفهانیجواد---
فائزهنصریمحمدزارع زاده---
اصغرنکوییحیدرکیانزاد------
منانوریابراهیمرحیمی---
سیدمجیدنیکبختجلالشریفیقبولقبول
مهدیهاتفیسعیدکشوریقبول
زهراهنرشناسغلامعلیوکیلی---
شیواوکیلینعمتتورگلی-- سیدنطنزی------
محبوبهیزدیعلی اکبرهمتی---قبول

دیدگاه ها بسته شده اند.