اعلام نتایج امتحانات تحریری و خوشنویسی تمام مراحل بهمن ماه نودوهشت

نتایج امتحانات خوشنویسی امتحانات میاندوره ای بهمن ماه نود و هشت اعلام شد

این نتایج مربوط به امتحانات تحریری و خوشنویسی در همه ی مراحل مقدماتی متوسط خوش عالی  ممتاز و فوق ممتاز میباشد

هنرجویان گرامی درصورت مشاهده ی اشتباه در درج مشخصات خود از ساعت چهار و نیم الی هفت بعدازظهر با تلفن دفترمرکزی انجمن خوشنویسان اصفهان (۳۲۷۳۱۰۳۸) تماس و موارد فوق را جه رفع اشکال اطلاع دهید

 

نتایج امتحانات میاندوره ای تحریری بهمن ماه نود و هشت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمبتدیتکمیلیپیشرفته
محمدامینبحرینیمرتضیشریفی۱۴
نیلوفربخشیانیقاسمریاضیات فرد۱۵
سعیدبصیری نژادمجید۱۷
مهدیجان نثاریمحمدعراقچیمردود
مریمجان نثاریرمضانعلیزارع زاده۱۹۱۷
سعیده ساداتجزایری شوشتریعبدالعلیظهیرالاسلام۱۵
فاطمهجعفریانجعفرعبدلی۱۴
پوریاجهانبخشیعلیرضاعراقچی۱۴
سیماحدیدیابراهیمظهیرالاسلام۱۵
محمدتقیحکمترضاشریفی۱۴
مجیدحکیم الهیمحمودراستی۱۹۱۸
عرفانخاکساراحسانشریفی۱۴
آرمیناساداتدادخواهحمیدعراقچی۱۵
فاطمهداعیمحمودراستی۱۸۱۶
هاجرربانیابوالقاسمهمتی۱۶
مهرشادرجاییفرشادعراقچی۱۴
محمدرستمیمحمودصدر۱۵
نرگسرضایی فرعبدالامیرعبدلی۱۶
سهیلارنجکشمحمدعبدلی۱۶
منیرهروغنیعلی اکبرظهیرالاسلام۱۶
صدیقهزارعانمحمدحسینظهیرالاسلام۱۴
پریاساکیمهرزاد۱۷
محمدسجادسراج زاده اصفهانیحسنشفیعی نیا۱۹۱۶
عاطفهسعیدیغلامشریفی۱۷۱۵
سهیلاشریفیانمحمدحسنرفیعی۱۵
الهامصالحیحسینعلیظهیرالاسلام۱۵
شیرینصدریعلیرضازارع زاده۱۹
نازیلاصراف نژادمحمدرضاکبوتری۱۵
فاطمهطاهری فخررضاراستی۱۸۱۶
نوشین ساداتطبائیانمهدیعقیلی۱۵
محمدصدراطلاکوبعلیرضاعراقچی۱۴
نوراعالی پورزینلوکیلی۱۶
مهساعبدلیحجت الهعبدلی۱۵
آیلینعدالت نمیننویدکاظمی۱۴
کیمیاعلی خواصی امنیهمرتضیکاظمی۱۶
لیلافاتحیمهدیقلی۱۸۱۶
محمدرضاقربانی سینیعباس۱۴
میثاقکرباسیانداودباسکیان۱۵
الهامگودرزیاصغرریاضیات فرد۱۶
محمدرضامروستی زادهرضامروستی۱۵
زهرامسائلیمحمدریاضیات فرد۱۷
آرمینامهرعلیحسنعبدلی۱۵
زهراساداتمیرلوحیناصرکاظمی۱۶
امیرمحمدمیرزایییدالهکاظمی۱۴
نرگس ناصحیرمضانعلیاسفندیاری۱۹
راضیهناظریاحمدراستی۱۶۱۶
بابکنظام زادهفرهادکاظمی۱۵
آریانیکبخت مقدمعباسنیکبخت۱۵
نیمایزدان پناهعلیعراقچی۱۴

نتایج امتحانات خوشنویسی مراحل مقدماتی متوسط و خوش بهمن ماه نود وهشت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمقدماتیمتوسطخوش
زهراابراهیمیمحمدمعمارزاده۱۸
مهدیاحمدیحسنمقارن عسگری۲۰
زهراابراهیمیاسماعیلرستمی۱۸
حمیدهاسدیقلیاسدی۱۸
سمیرااسماعیلیاکبرصادق گلی۱۹
ستایشاصغریسعیدخیری۱۸
لیلااعتمادی فرعلیتوکلی۱۷
نیمااعظمیحجت الهبیضاوی۱۷
محمداعلاییمسعودفرزانه۱۶
ماه منیرامین الرعایامحمدحشمتی۱۸
مهساامینیحمیدرضامقارن عسگری۱۸
ساغرامینیحسنهمتیان۱۴
میثمایرانپورقربانعلیفروزنده۲۰
نسرینآبشاهیاحمدظهیرالاسلام۱۸
مریمآژیرعلیآقامیری۱۹
مریمآقاجانیجوادفروزنده۱۸
نرگستاجمیرریاحیعلیرضاترکی۱۷
المیراتسلیمیاکبرتوکلی۱۷
زهراتقی یارعلیشادمان۱۷
شیماتوکلیمحمدرضامحمدی۱۶
الهامتوکلیغلامحسینرستمی۱۷
آریاجاهیحمیدرضاهمتیان۱۵
هاجرساداتجزائریعزیزالهبیضاوی۱۶
سعیده ساداتجزائری شوشتریعبدالعلیظهیرالاسلام۱۶
پریساجعفریرسولظهیرالاسلام۱۵
راضیهجعفری راراییاحمدعلی۱۸
زینبجلیلیانعبدالصمدریاضیات فرد۱۹
علی سیناحاجت نژادزکیمعمارزاده۱۷
امیررضاعابدیانمرتضیمقارن عسگری۱۹
حسنحجرالاسودیعلیموم ساز۱۸
سیماحدیدیابراهیمظهیرالاسلام۱۶
علیحسین زادهموسیبهارزاده۱۹
الهامخورسندیاصغرهمتی۱۸
نرگسخوشبختعلیفروزنده۱۷
آرمیناساداتدادخواهحمیدعراقچی۱۶
سپهردبیرزادهمجیدمجید۱۷
مریمذوالفقاریرضاحشمتی۱۹
محمدرضاذوقکمالذوق۱۸
محبوبهراسخ پورعلیرضاهمتی۱۷
غلامرضارجایینبی الهرستمی۱۹
سعیدرحیم دشتیبابااسفندیاری۱۵
سروشرضاییمحمدعلیفرزانه۱۶
سهیلرفیعیمحمدعلیتوکلی۱۵
سهیلارمضانپورعقیلهمتی۱۵
فائزهزمانیمحمدعلیفروزنده۱۷
منصورهزینلیجلیلانصاری۱۶
مهساساکتیحسنحشمتی۱۷
فاطمه زهراشاکریمحمودریاضیات فرد۱۶
مهرالساداتشاهزمانیعلی اکبرعبداله پور۱۶
اکرمشیخ سجادمحمدعلی۱۸
یوسف شیرانیعلیرضاکلانتری۱۶
الهامصالحیحسینعلیظهیرالاسلام۱۷
منیرهصفاری اصفهانیحسین۱۶
نسرین ضیاء بروجنیمحمدصادقکبوتری۱۸
علی اصغرطاهریعیسیمعمارزاده۱۷
امیرحسینطاهریعباسهمتیان۱۵
پریساطلاییرضادهقانپور۱۵
نوراعالی پورزینلوکیلی۲۰
حوراعباسیمهدیعقیلی۱۹
سپیدهعظیمیرمضانمقارن عسگری۱۷
ستایشعلاییبهمنشهریاری۱۶
فاطمهعمادیمحمدرحیمی۱۸
بهارهعندلیبمحمودراستی۱۷
محمدقاسمی دهنویمهدیعبدلی۱۷
فرزادقربانیغلامرضاهمتیان۱۷
مهدیقضاویعباسهمتی۱۶
امیرمسعودکاظمیعلیرضافروزنده۱۴
نیلوفرکرباسیحسنجعفری زاده۱۷
کیانامحمدقاسمیداودریاضیات فرد۱۷
زهرامحمدیقاسمخیری۱۸
زیبامحمدیعزیزالهرستمی۱۹
علیمختاریحسنشریفی۱۴
امیرشبیرمختاریاناسماعیلحشمتی۱۶
محمدهادیمدنیمحمدمهدیتوکلی۱۵
زهرامرشدشکرچیاصغراسدی۱۴
فاطمه ساداتمروستی زادهرضاجعفریمردود
زهرامسائلیمحمدریاضیات فرد۱۸
محمدمستقلغلامعلیحشمتی۱۷
رضامکتوبیانعلیمعمارزاده۱۸
زهرامنقاداکبرهدایت۱۶
درسانریمانیاکبرعبدلی۱۵
اعظمنصراصفهانیحسینعلیراستی۱۵
فاطمهنصریحمیدشریفی۱۷۱۸
طاهانوحه اصفهانیعلیرضاسرائیان۱۵
مریمنوریعلیتوکلی۱۶
مجیدنیکبختجلال۱۸
فریباهمتیخسرواسدی۱۵
محبوبهیزدیعلی اکبرهمتی۱۶
سحریعقوبیمجتبی۱۴۷

نتایج امتحانات میاندوره ای مرحله عالی بهمن ماه نودوهشت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
مرضیهاحمدیحجت الهشادمان۱۷
لیلااحمدی رادمحمدعلیگلشنی۱۶۱۴
شهیناسلامیسعادت الهعقیلی۱۷
بهرامامیدانیمصطفیهمتی۱۴
فتانهامین الرعایاییاصغرشریفی۱۵
سحرساداتآقاکوچکی حسینیحسنعسگری
وکیلی
۱۶----
زهراآقاجانیابراهیمعسگری۱۵
پریچهرآقاییعنایت الهکیانزاد۱۵
مینابختیاری تبارنورمحمدشادمان----
ریحانهبراتیانعلی اصغرعبداله پور۱۷
لالهپورعینیرحمانعسگری۱۷۱۴
رحیمتسلیمیمهدیشادمان۱۷
الهامتقی یارسیف الهفروزنده۱۵
فاطمهجان نثاریابراهیمموسوی۱۵
مرتضیجانقربانیمحمدعلیآقامیری۱۵
لیلاجعفریحسینرحیمی۱۶
جعفرحبیب الهیانعبدالصمدشادمان۱۴
علیحسن پورعبدالهخیری۱۸۱۶۱۵
یگانهحسین زادهغلامعلیهمتیان۱۵
مژگان حق شناسمحمدرضاخیری۱۶
مجتبیحمیدی مهرعلیملک زاده۱۶
مریمخاکیار خوراسگانیغلامرضاگرامی۱۷
زهراخدادادیمصطفیرستمی۱۶
زهراراستیحسینراستی۱۶
مسعودرجاییجعفرکریمی----
حسینرضویمهدیشریفی۱۹
محمدرضارفیعاییحسنتهرانی۱۶
ریحانهروح الامینحسنکبوتری۱۴
اعظمزارعیحسنوکیلی۱۵
علیرضازمانیقدیرعلیبرهانیان۱۵
سمیرازمانی علویجهعباساسدی---------
فاطمهسالکی فراحمدحیدریان۱۶
مهدیسفیدابیانعلیفرزانه۱۶
ژالهسیمانیحق نظرحشمتی۱۴
محمدرضاشاکری پوراکبرصادق گلی۱۴
فهیمهشاه ولایتیجمالرحیمی۱۵۱۵
فریدهشریفی فردعباسوکیلی----
محمودشعیبیحسینعلیفرزانه۱۶
مرتضیشفیعیخسروجهانشاهی۱۵
فتانهشهبازیخدارحمفروزنده۱۷
مهدیشهنام نیاحسینفروزنده۱۶۱۸
مریمطاهریرضاشادمان۱۴-----
محمدعطاییحفیظ الهحشمتی-----
هدیعلویمنصورهمتیان۱۴۱۴
خدادادعلی آبادیبهرامفروزنده۱۴
الههعلیمرادیاحمدرضاعقیلی۱۴
مجتبیغلامیحسنرستمی۱۶
لیلافاطمیاحمدعلیگلشنی۱۵۱۴
زهراقاسمیحسنرحیمی۱۵
علیقانعماشاالهبیضاوی۱۵----
پریساکاظمیتقیفرزانه۱۴
لیلاکامرانتقیعبداله پور۱۵
مریمکدخداییجوادحشمتی۱۴
زهراکرمیشهراموکیلی۱۴
فاطمهکریمیابراهیمسرائیان۱۴
الهامگودرزیاصغرریاضیات فرد۱۶
زهرامباشریعلیخیری۱۵
مریممحسنیابراهیمفروزنده۱۷۱۶
مهدیمحمدخانیعلی اصغربیضاوی۱۵۱۵
آرشمحمدزادهمحمدعسگری۱۷
حسینمحمدی سرپیریکاوسمکوندی----
محمدرضامروستی زادهرضاجعفری۱۴
بهارمسائلیمحمودعبداله پور۱۶
سعیدمسجدیحسنبرهانیان۱۵۱۵۱۶
اعظممصری پورمصطفیرحیمی۱۴
علیرضامعظمیعباسآقایی۱۵
ابوالفضلمنظوریاحمدفروزنده۱۵
سبحانمومنیمحمدهمتیان۱۵۱۴
نغمهمهین پرورمحمدخادم۱۵
نسرینناجنونیحسینهمتیان۱۵۱۶
فائزه ساداتناجیمحمدوکیلی۱۴
نرگسناصحیرمضانعلیاسفندیاری۱۴
جلالنجفیعلی اصغرصادق گلی۱۷۱۵
جعفرنظریاسدالهرحیمی۱۶
مهراننعمت الهیغلامرضاملک زاده۱۶
محمدنقیب اصفهانیمحمودحشمتی۱۶
اصغرنکوییحیدرکیانزاد----
ساغرنیکیحکمت الهریاضیات فرد۱۸
مهساوحیدپورمحمدگلشنی---------
شیواوکیلینعمتگلشنی۱۴
رضاهادیمرتضیفرزانه۱۵۱۴
طاهرههراتیانمحمدعلیشریفی----
علی اصغرهفت برادرانمحمدزالی۱۵
فاطمهیخچالیمهردادتوکلی۱۵
بنت الهدییزدانبخشمحمدرضا۱۵
سیدعلییمینیاحمدهدایت۱۵
عاطفهیوسفیمنصورهدایت----

نتایج امتحانات مرحله ممتاز بهمن ماه نودوهشت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
علی ابراهیمیعبدالرسولفرزانه--------
رضااشرافیانپورایرجفروزنده----
متیناعتباریانعلیرضاتوکلی----
امیدامیریاحمدبرهانیان----
فتانهامین الرعایاییاصغرشریفی----
پگاه امینیرسولگلشنی----
آلاآرزومندجوادخیری----
ساراباقرزادهمهردادهمتیان----قبول
زهراباقریغلامحسینعقیلی----
مینابختیاری تبارنورمحمدشادمان--------
فاطمهبدیعی نژادحسینهمتیقبولقبول
امیرهوشنگبهادرانیایرجوکیلیقبول
محبوبهپهلوانی نژادمرتضیفروزندهقبول
آذینپیشواناصروکیلی----
مهنازتاجمیرریاحیمرتضیگلشنی----
نیلوفرتجددمحمدخرم زاده----
اصغرتوازهینورمحمدسیدنطنزی----
مرتضیجانقربانیمحمدعلیآقامیری----
مسعودجعفری نژادحسینفرزانه----
مهنازجلالی ریگیحسینحشمتی----
ناهیدجلوانیعباسجعفرپیشه----
راحلهجنتیاناحمدرضاعقیلی----
سپیدهجوادی فرمحسنعقیلی----
محسنجوانیعلیعقیلی----
ماهانجهانگیریرسولهمتیان----
فاطمهجهانی زادهمحمودفروزنده----
محسنحاجی اسماعیلیعلیحسن زاده----قبول
سعیدحاجی باقریرضاوکیلی----
جعفرحبیب الهیانعبدالصمدشادمان----
بتولحجتیاحمدریاضیات فرد----
اکرم ساداتحسینیحسنگلشنی----
حسیندانشوربهمنرحیمی قبولقبول
زهراراستیحسنراستی----
فهیمهراهنوردابراهیمگلشنیقبول
محمدرضارفیعیاییحسن----قبول
زهرارفیعیمحمدعلیشریفی----قبول
صالحزارعانمسعودمکوندی----
حدیثهزمانیمحسنحجتی----
عاطفهسعیدیغلامحسینعبداله پورقبول
وحیدسیفیاکبرعقیلی----قبول
پریساشریفیفضل الهمعمارزادهقبول----
مرتضیشفیعیخسروجهانشاهیقبول
قاسمصالحیناصربرهانیان----
زهراساداتصالححسینمیرطلاییقبول
زهراصالحیحسینعلیاسدی----
حجت الهطوقیانمحمدفروزندهقبول
مریمعبدلیعباسخیریقبول
محمدعدیلی پوراصغربرهانیانقبول
جوادعظیمی یانچشمهرمضانعلی----قبول
ستایشعلی اکبریمرتضیرحیمیقبول
شیواغفاریانعبدالعلیعسگریقبول
زهرهغلامعلی خمسهاصغرفروزنده----
جعفرفروداحمدوکیلی----
ابراهیمفرهنگنعمت اله----
طاهره بیگمفقهیعبدالکریمگلشنی----
زهرهفلاحیانمهدیاسفندیاری-----
مریمقندهاریزین العابدینانصاریقبول
طلیعهقیومی نیامحمدعلیشریفی----قبول
محمدحسینکاظمیعلیفرزانه----
لیلاکامرانتقیشریفی--------
هماکتابیحسینشادمان----
شهنازکشاورزتیمورشادمان--------
مرضیهکیان افرازمسعودعسگری----
حسینمحمدی سرپیریکاوسمکوندی--------
حمیدرضامحمودیاحمدهمتیان----
جمالمختاریعلی اکبرگلشنیقبول
محمدمرادیتیمورگلشنی----
مجتبیمرتضویکمالشریفی--------
رضامروستی زادهعباسجعفری--------
محمدرضامروستی زادهرضارضا----
محمدمظاهریرضاگلشنی--------
غلامحسینملاافضل عربمصطفیشادمان----
پریدختموم سازعبدالرحیمگلشنی----
فائزه ساداتناجیمحمدشریفی--------
محدثهنبیعبدالرسولحیدرزاده----
عباسنیکبخت مقدممرتضیوکیلیقبول
[

نتایج امتحانات فوق ممتاز بهمن نود و هشت

نامنام خانوادگینام پدرچلیپاکتابتسیاه مشق کتیبهترکیب آزادنوع خط
آزیتااله مرادیرضاحسینقبولنستعلیق
محمودباباییپرویزقبولنستعلیق
مریمپلویانقنبرعلیکتابتنستعلیق
یوسفدهقانیعزیزالهقبولنستعلیق
شهرامراستی پسندعالمجعفرقبولشکسته نستعلیق
محمودرفیعیرضاقلیقبولنستعلیق
علیسلیمانیمحمدقلیقبولنستعلیق
محمدحسنعلامهمحمدقبولنستعلیق
تورجعلایی فرعباسعلیقبولشکسته نستعلیق
احمدرضامهرابیکورشقبولنستعیق

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *