اعلام نتایج امتحانات تحریری و خوشنویسی تمام مراحل بهمن ماه نود و نه

نتایج امتحانات تحریری و خوشنویسی میاندوره ای تمامی مراحل بهمن ماه نود و نه اعلام گردید

هنرجویان گرامی در صورت مشاهده ی اشتباه در درج مشخصات خود از ساعت چهار و نیم الی هفت بعدازظهر با تلفن دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان اصفهان  ۳۲۷۳۱۰۳۸  تماس و موارد فوق را جهت رفع اشکال اطلاع دهید

نتایج امتحانات تحریری میاندوره ای بهمن ماه نود و نه

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمبتدیتکمیلیپیشرفته
علی ابراهیم پورحسین۱۹
فاطمهابراهیمیحبیب الهصدری۱۶
فاطمهاحمدیامینکریمی۱۴
شیوااسدیحسنکرمی۱۵
سمیرااسماعیلیاکبرصادق گلی۱۹
محمدامیناسرافیلیانمصطفیانتشاری۱۷۱۶
پرنیاناقبالی شاه آبادجسینمحمدی۱۵
تیناجان نثاریمحمدرضاصدری۱۸
محدثهجان نثاریمحمدمهدیصدری۱۵
محمدحسینچایی چیانرمضان۱۹۱۷
النازساداتحسینیابراهیمصدری۱۷
حدیثحاج هاشمیامیرقهابی۱۵
محمدسجادسراج زاده اصفهانیحسنشفیعی نیا۱۹
امیرعلیشریفی جبلیمحسنمحمدی۱۹
حسنعسگری سدهمحمدعلیاسفندیاری۱۹
هادیفتاحیجالزارع زاده۲۰۱۹
صادقکرامتیحسینشریفی۱۶
میثاقکرباسیانداودباسکیان۱۹
الههمظاهریشهرامعراقچی۱۶۱۵
نرگسناصحیرمضانعلیانصاری۱۹
مینانصریغلامعلیصدری۱۶
اکبرنصراصفهانیجواد۱۹
بهارهاشمیغلامحسنراستی۱۷۱۷
رضاهمتیعلی۲۰۲۰

نتایج امتحانات مراحل مقدماتی متوسط وخوش بهمن ماه نود و نه

نامنام خانوادگینام پدر نام استادمقدماتیمتوسطخوش
اکرمامدینورعلینیرپور۲۰۱۸
شیوااسدیحسنکرمی۱۷
محمداسرافیلیانمصطفیانتشاری۱۸۱۵
علیاعرابیحسنعسگری۲۰۱۸۱۸
الهامافضلیمهدیوکیلی۱۶۱۶
زهرااکبریابراهیمگلشنی۱۷۱۷۱۶
حسینامیدابراهیمشریفی۲۰۱۹۱۸
بهروزامینی اردستانیرضا۱۸
فرنوشایازی وانانیماشااله۱۷
مسعودایرانپور انارکیمحمودهمتی۱۷۱۸
فاطمهایمانی پورمرتضیبیضاوی۱۶
محمدکاظمآشتی جومصطفیتوکلی۱۸۱۸۱۶
مریمآقاجانیجوادوکیلی۱۶
محمودآقاحسینینعمت اله۱۵۱۴
شمیمآمیغحسینگلشنی۱۶
شیماآمیغحسینگلشنی۱۶
عارفباباییمهدیبابایی۱۵
زهراباباییقاسمعلیکاظم زاده۱۵
فاطمهبیاتمحمدرضاهمتی۱۵
تیناپیمانمحمدمهدیمقارن عسگری۱۹۱۷
عیسیتوسلیحیدردوستکام۱۵
کیومرثتیموریمنصورهمتی۱۹۱۸۱۵
بهارهتیموریبهرامسعیدفر۱۵
شیرینثروتیمحمدمهدیگلشنی۱۷
آریاجاهیحمیدرضاهمتیان۱۴
سعیده ساداتجزایری شوشتریعبدالعلیفرزانه۱۶
زهراجعفریانبهرامهمتیان۱۵
محمدمسیحجندقیانمهرانشریفی۱۶
امیرحسینجهانیانمهدیبابااحمدی---
بهزادحسن پورمحسنهمتیان۱۴
زهراحسین پورغلامرضادوستکام۱۷
نرگسحسین پورمحسندوستکام۱۵
مهدیحیدریحسینبابایی۱۸۱۹۱۶
مریمحیدریحسینعقیلی۱۷۱۶
محمدرضادلیری نیاعلی یارتوکلی۱۶۱۶
احمدزمانیاسداعظمیان۱۷۱۷۱۶
محمدسامریعبدالعزیزاحمدی۱۴
شهرهسعیدیعلیرضافرزانه۱۸۱۸
میناسوزنیغلامرضازواری۱۶۱۶
مولودسیفی خورزوقیبهمنگلشنی۱۶۱۷۱۵
فاطمهشفیعیقدیرعلیهدایت رسا۱۷۱۶
منیژهشفیعیمسیح اله۱۵
عاطفهشکوهیملاقلیشفیعی۱۶
فاطمهشهبازیرضاهمتیان۱۷۱۸۱۷
محسنصالحی اسکندریلطیف۲۰۱۹۱۷
الههصباغیرمضانوکیلی۱۷۱۶
شهریارعادلی پورمحسنهمتیان۱۶۱۶
عطیهعالمی حسنگلشنی۱۵۱۴
رمضانعباسیجمعه خانمقارن عسگری۱۷۱۷۱۵
پوریاعمادیجلالبهارزاده۱۹۱۷
سپهرغفرانی پورمحمدبیضاوی۱۸۱۷۱۶
محمدغفوریرضاآقامیری۱۶
فاطمهقاسمیحسیندوستکام۱۶
زهراقدمیانمحمودفرزانه۱۶۱۶
فروزانکاظمی فرمرتضیبابایی۱۷۱۶
مهدیکوهی حبیبیمسعودکیانزاد۱۸۱۷۱۷
فاطمهمحمدینصرالهکاظم زاده۱۶
فریبامدنیونحسینزالی۱۴
هانیهمرادیانفتح الهتسلیمی۱۶
خدیجهمصباحمهدیبه سوار۱۵
الههمظاهریشهرامعراقچی۱۶۱۶۱۵
سپیدهمغزیانحمیدبیضاوی۱۶
زهراملکوتی خواهمهدیتورگلی۱۴
فرشادمنعمیانغلامحسینتوکلی نسب۱۷۱۸۱۶
معصومهمهدیهرضاعقیلی۱۸۱۶
مهتاب الساداتموسوی نسبفضل الهشریفی۱۸۱۷۱۵
محمدسجادمومنیعلیبیضاوی۱۵
جلالمیرهدایتیجعفررحیمی---
امیرطاهانعمت الهیاحمدرضاهمتیان۱۵۱۶
امیرمحمدنوریسعیدعقیلی۱۶
مهردادولیخانیخیرالهبهارزاده---

نتایج امتحانات میاندوره ای مرحله عالی بهمن ماه نود و

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
فرشتهابراهیمیمحمدعلیتوکلی۱۶
مهدیهابراهیمیعبدالحسینگلشنی۱۴
مهراناختری پوراکبربرهانیان۱۵
زهرهاستادیاکبرگلشنی۱۵
علیاسحاقیانحسنملکی---
مهساامینیحمیدرضامقارن عسگری۱۶۱۵
میثمایرانپورقربانعلیشریفی۱۴
نسرینآبشاهیاحمد۱۵
مهردادآشوریامان الهموذنی۱۴
نجمهبه سوارحبیب الهخیری۱۵
حمیدثقفیانمحمدبرهانیان۱۷
علی سیناحاجب نژادزکی۱۵
محسنحاجی اسماعیلیعلیریاضیات فرد۱۶
حسنحجرالاسودیعلیموم ساز---
علیحسین زادهموسیبهارزاده۱۵
زهراخجستهاحمدراستی۱۵
حمیدخودسیانیمحمدحسن زاده۱۴---
محمدهادیخورسندیحسنتوکلی۱۴
لیلادانش پژوهرمضانریاضیات فرد۱۶
مسعودرجاییجعفرفرزانه۱۴
فاطمهرجبیمحمدهمتیان۱۴
فاطمهرهنما یزدآبادیمحمدراستی۱۴
راضیهسلیمیحبیب الهزارع پور۱۵
وحیدسیفیاکبرعقیلی۱۴
شریفهشاهیعلیبیضاوی۱۴
محمودشعیبیحسینعلیبرهانیان۱۴
سعیدشمسیطوغانشریفی۱۶
اعظمشهریاریقاسمزارع پور۱۵
آیداشیخیمجیدصادق گلی---
رامینصالحی اسکندریمحسنهمتیان۱۴۱۴
شیرینصدریعلیرضامقارن عسگری۱۴
مریمضیاییسعیدوکیلی۱۴
پریساطلاییرضادهقانپور---
نوراعالی پورزینلوکیلی---۱۴
فائزه ساداتعقیلیمومنریاضیات فرد۱۵
محمودرضاعقیلیاحمدعقیلی۱۴
معراجعلیدوستیحسینراستی۱۵
سامیارعنایتی فربهروزهمتیان۱۵
هادیفتاحیجمالزارع زاده۱۴
زهرافقیهی پزشکیمجتبی---
مهدیقانعیانمحمدحسن زاده۱۵۱۴
مرضیهکاظمی ونهریمحمداسماعیلی---
مریممحسنیابراهیموکیلی۱۶
زهرامحمدیقاسمخیری---
جوادمحمدیحسینعقیلی۱۴
محمدهادیمدنیمحمدمهدیتوکلی۱۴---
احمدمرادیسلمانجعفرپیشه۱۴
احسانمرداسیرضاشادمان۱۴
عرفان مهدی زادهغلامرضاهمتیان۱۴
مهدیمهدیانعلیرضامقارن عسگری۱۶
محسنموسویجمالنیرپور------۱۷
سیدعلیرضامومنیسیدرضانیرپور
فاطمهمیراحمدیمحسنتجدد۱۵
محبوبهنوروزیحسینزربخش۱۴
سیدمجیدنیکبختجلالشریفی۱۷۱۶
مهشیدواعظکمالعقیلی۱۴

نتایج امتحانات مرحله ممتاز بهمن ماه نود و نه

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
فاطمه ساداتاحدی نژاداکبرنیرپورقبول
محمداحمدیانحیدرعلیبابااحمدی------
فروغاخوان طاهریاردشیرکیانزادقبول
رضاادیب نیاعباستوکلیقبول
زهرهاستادیاکبرگلشنیقبول
فرزانهاشفاقحسنبهارزادهقبول
سمائهافیونی زادهمهدیریاضیات فردقبول
رضاامیرخانیعباسمقارن عسگریقبول
فتانهامین الرعایاییاصغرقاضیقبولقبول
سمیهایمانیاناسماعیلبابااحمدی---
زهراباقری خولنجانیعباسگلشنی---قبول
زهراباقریانمحمدرضاکاظم زادهقبول
جواهربرخورداریانجلیلقاسمی---
نجمهبه سوارحبیب الهخیری---
لالهپورعینیرحمانمقارن عسگری---
کبریپیرمرادیانغلامرضابابااحمدی---
مهنازتاجمیرریاحیمرتضیگلشنی---
زهراتیموریامین الهصادق گلی---
ناهیدجلوانیعباسجعفرپیشه---
فاطمهجمالیانرمضانشریفی---قبول
نگینجهانبخشقربانعلیمعمارزاده------
سپیدهجوادی فرمحسنعقیلی---
محسنجوانیعلیعقیلیقبول
هاجرچوبگینمجتبیشریفی---
جعفرحبیب الهیانعبدالصمدشادمان---
مهدیحجت یارغلامعلیعقیلی---قبول
بتولحجتیاحمدریاضیات فردقبول
عبدالرضاحسنیخدابخشبابااحمدی---قبول
یگانهحسین زادهغلامعلیهمتیان---
علیحسین زادهموسیبهارزاده---
اکرم ساداتحسینیحسنگلشنی---
مجتبیحمیدی مهرعلیملکزاده---
گلمازخاتون آبادیمصطفیشهریاریقبول
مریمخاکیار خوراسگانیغلامرضاگرامیقبول
محمدهادیخورسندیحسنتوکلیقبول
شکیبارستگارمحمدحسنگلشنیقبول
محمدرضارفیعاییحسنقبول
مرضیهسالاریحمیدهدایت---
سعیدسربندیمحمدبرهانیان---
اعظم سعیدیجعفرملکی---
مهدیسفیدابیانعلیقبولقبول
حمیدسلمانیانکریمزارع پورقبول
محمودشعیبیحسینعلیفرزانه---
علیرضاشیخ هرندیحسینوکیلیقبول
بنفشهصدرالدینیباقرمقارن عسگریقبول
حسینصفاییعوضعلیفرزانه---
فرشتهطادیابراهیموکیلیقبول
امیرحسینطاهریعباسهمتیان---
مهدیعابدیمرادعلیهمتیقبول
سپیدهعظیمیرمضانمقارن عسگری---
زهراغلامعلی خمسهاصغروکیلیقبول
لیلافاطمیاحمدعلیگلشنی---قبول
نویدفرهادیمرتضیسیدنطنزی---
زهراقنبریانقنبرهمتیان---
شهنازکشاورزتیمورریاضیات فرد------
نجیمهگلشن آرااصغروکیلیقبولقبول
مریمگودرزیعلیرضاکاظم زادهقبول
فروزانمجنونعلی اکبررحیمی---
سیمامختاریرضارحیمیقبول
احمدمرادیسلمانجعفرپیشه---
محمدمرادیتیمورگلشنی---
رسولمسائلیمحمدجواد---
اکرممعینیمیرزاحسینخیری---
داودمقیمیجمشیدمقارن عسگری---
رضامکتوبیانعلیمعمارزاده---قبول
فهیمه ساداتموسوی زاده ریزیمحمدعلیآبیاریقبول
علیموسوی نژادجلالرستمی---
پریدختموم سازعبدالرحیمگلشنی---
علیرضامومنیسیدرضاقبول
نسرینناجنونیحسینهمتیانقبول
نرگسناصحیرمضانعلیانصاری---
کیهاننجفیعوضعلیعقیلی---
فائزهنصیریمحمدزارع زاده---قبول
مهراننعمت الهیغلامرضاملکزاده---
محمدنقیب اصفهانیمحمودرحیمیقبول
عاطفهنیکبختعبدالهگلشنیقبول
مونانیکزادفرقاسمبابااحمدیقبول
محمدهاشمیرضاحسن زاده---
علی اصغرهفت برادرانمحمدزالیقبول
شیواوکیلینعمتتورگلی---قبول---
بنت الهدی یزدانبخشمحمدرضاراستی---قبول
نجمهیوسفیمرتضیشریفی---

دیدگاه ها بسته شده اند.