اعلام نتایج امتحانات پایاندوره ای تابستان نود و نه

نتایج امتحانات خوشنویسی امتحانات پایاندوره ای تابستان نود ونه اعلام شد

این نتایج مربوط به همه ی مراحل خوشنویسی تابستان نود ونه  میباشد

هنرجویان گرامی درصورت مشاهده ی اشتباه در درج مشخصات خود از ساعت چهار و نیم الی هفت بعدازظهر با تلفن دفترمرکزی انجمن خوشنویسان اصفهان (۳۲۷۳۱۰۳۸) تماس و موارد فوق را جه رفع اشکال اطلاع دهید

نتایج امتحانات تحریری تابستان نود و نه

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمبتدیتکمیلیپیشرفته
فاطمهابراهیمیحبیب الهصدری۱۹
ناهیداحمدیعبدالهشادمان۲۰
فرزادآقاخانیمحمدرضاراستی۲۰
فرزانهآقاخانیمحمدرضاراستی۲۰
تیناجان نثاریمحمدرضاصدری۱۹
محدثهجان نثاریمحمدمهدیصدری۱۹
النازساداتحسینیابراهیمصدری۱۹
آلاحسینیکمالظهیرالاسلام۱۶
مجیدحکیم الهیمحمودراستی۲۰
زینبرستم شیرازیمجتبیجان نثاری۱۸
نیکیسعیدییوسفعلیراستی۲۰۲۰
زینبسلطانیحسنشفیع زاده۱۷۱۷
پارساشجاعیمحسنشریفی۱۷
امیرعلیشریفی جبلیمحسنمحمدی۱۹
حسنصدریعلیرضازارع زاده۲۰
شیرینصدریعلیرضازارع زاده۲۰
حسنعسگری سدهمحمدعلیاسفندیاری۲۰
آواعلی پورستار۱۷
پریاقربانیمهدیکاظم زاده۱۹
پریاگل محمدیسیاوشکاظمی۱۸
الهامگیوپوررضاریاضیات فرد۱۹
مریممحسنیابراهیمفروزنده۲۰
الهاممهدی فردمحسنراستی۱۹۱۹
سیده فاطمهموسویقدیر۲۰
راضیهناظریاحمدراستی۱۹
اکبرنصراصفهانیجواد۲۰۲۰
مینانصرغلامعلیصدری۱۸

نتایج امتحانات مراحل مقدماتی متوسط وخوش

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمقدماتیمتوسطخوش
شهاباحمدیمحمدبابااحمدی۱۵
شیرین اسماعیل زادهحسنقجاوند۱۴
ستایشاصغریسعیخیری۱۵
امیراکبرینعمت الهشریفی۱۷۱۷
صباآقاکوچکیانحسینمعمارزاده۱۶
عارفباباییمهدیبابایی۱۵---
فتانهبجستانیاحمدریاضیات فرد۱۴
سیدمحمدبهشتی نژادمالکبیضاوی۱۵
پروانهبیگدلیاحمدبابااحمدی۱۷
حسنبیگیذبیح الهراستی۱۵
حسینبیگینوروزعلیراستی۱۴
غزارهترکمانی کلهرودیحسن۱۸
آریاجاهیحمیدرضاهمتیان---
محمدمسیحجندقیانمهرانشریفی۱۸
امیرحسینجهانیانمهدیبابااحمدی۱۵
فریباجوانمردیعباسراستی۱۵
محمدرضاحسینیعلیبابااحمدی۱۹۱۷
زهراخجستهاحمدراستی۱۷۱۴
لیلاخواجهایرجراستی۱۵
فاطمهرجبیمحمدهمتیان۱۷۱۶
بهنامروشن سبحانیعبدالحمیدقجاوند۱۷
ابوالفضلسوفسطاییمحسنرحیمی پور۱۶
ریحانه ساداتسیدبکاییعلیامینی۱۷
کیمیاشریعتشهرامشهریاری۱۴
لیلاشریفیابراهیمرحیمی پور۱۶---
پارساشفیعیونفرهادرحیمی پور۱۵
سعیدشمسیطوغانشریفی۱۶
علیصادقمجتبیحشمتی۱۵
رامینصالحی اسکندریمحسنهمتیان۱۶۱۵
نسرینضیاء بروجنیمحمدصادقکبوتری۱۴
محسنطالقانیعلیگلشنی۱۴
علی اصغرطاهری بروجنیعیسیمعمارزاده---
طاهرهعابدینیحسنعسگری۱۶۱۶
نوراعالی پورزینلوکیلی۱۷
حوراعباسیمهدیعقیلی۱۷
یگانهعبدالیحسینعبدلی۱۷
معراجعلیدوستیحسینراستی۱۶۱۵
محمدحسنغفرانیحسینتوکلی۱۶
پریاقربانیمهدیکاظم زاده۱۴
صادقکرامتیحسینشریفی۱۷
راضیهکیانیکیوانمعمارزاده۱۴
محمدامینکیانیعبدالهحشمتی۱۴
ثناکیماسیحسینبابااحمدی۱۴
محسنگلچین فرجعفرتوکلی۱۶۱۶
سارامحبییارعلیفرزانه۱۶
فریبامدنیونحسینزالی۱۵
مهدیمهدیانعلیرضاعسگری۱۹۱۷
محسنموسویجمالنیرپور۱۵---
جلالمیرهدایتیجعفررحیمی پور۱۴
اعظممیرزاییحسینعلیوکیلی۱۶
محمدناصریمجید۱۵
مریمنقدی دهنویحسینهمتیان۱۶
بینانیکبختمحمودرضاهمتی۱۸
شهابهاشمیاناحمدراستی۱۸
مهردادولیخانیخیرالهبهارزاده۱۷
مژگانیزدیعلی اکبرهمتی۱۶

نتایج امتحانات مرحله عالی تابستان نودو نه

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
محمداحمدیانحیدرعلیبابااحمدی۱۲۱۵
مهراناختری پوراکبربرهانیان---
نرگساسماعیلیخسروداریوش۱۴
فرزانهاشفاقحسنبهارزاده۱۵
نیمااعظمیحجت الهبیضاوی۱۴۱۶
محمداعلاییمسعودفرزانه۱۶۱۶
شبنماکبریاحمدفرزانه۱۶۱۷
مهشیدساداتامامی هاشمیاصغرعقیلی
علیرضاایزدیمحمدحسنزربخش۱۵۱۶
منوچهرباقریروح الهحجتی------
فاطمهبحری نجفیحسنفرزانه۱۴
مینابختیاری تبارنورمحمدشادمان---
آرزوپورشیرویاکبرشریفی۱۴
سپیدهجوادی فرمحسنعقیلی۱۶
محسنحاجی اسماعیلیعلینیرپور---
هانیهحبیبیعلی اصغرشادمان۱۴
شیرینحجازیمحمدمرتضی۱۴
حسنحجرالاسودیعلیموم ساز----
شیرینحشمتی زادهعباسزربخش۱۵
مریمخاکیار خوراسگانیغلامرضاگرامی۱۸
زهراخزائیلیفتحعلیبابااحمدی۱۴
حمیدخودسیانیمحمدحسن زاده------
الهامخورسندیاصغرهمتی۱۴۱۵
لیلادانش پژوهرمضانریاضیات فرد۱۷---
محمدرضاذوقکمالذوق۱۵
بیتاراستیمحمدرضا۱۴
فرزانهزمانیمحمدابراهیمشهریاری۱۵
حمیدسلمانیانکریمزارع زاده۱۵
اکرمشاهرخماشالهحشمتی۱۵
شریفهشاهیعلیبیضاوی---
کامرانشریفیولی اله۱۴
بنفشهصدرالدینیباقرعسگری۱۷
منیرهصفاری اصفهانیحسینحسن زاده۱۴
امیرحسینطاهریعباسهمتیان۱۵
محمدرضافاضلیتقی۱۴
نویدفرهادیمرتضیسیدنطنزی۱۵
فرزادقزبانیغلامرضا۱۴
مهدیقضاویعباسهمتی۱۵۱۴
زهراقنبریانقنبرهمتیان۱۴
حسام الدینکارشناسمحمدرضازربخش۱۴
محمدمعینکدخداییمحمدحسن زاده۱۵۱۵
نجیمهگلشن آرااصغروکیلی۱۶
احمدمرادیسلمانجعفرپیشه۱۴
رضامکتوبیانعلیمعمارزاده۱۵۱۴
زهرامنقاداکبرهدایت۱۵۱۷
محمدمتینمهدیهاکبرحجتی۱۴۱۶
فاطمهمیراحمدیمحسنتجدد۱۴
نازنیننعمت الهیمحمدهمتیان۱۸
اصغرنکوییحیدرکیانزاد۱۴
ایمانهدایت رساسروشهدایت۱۴۱۵
شایانواعظ شهرستانیامیرحسینرحیمی---
شیواوکیلینعمتگلشنی وکیلی۱۵۱۴
محبوبهیزدیعلی اکبرهمتی۱۶۱۸

نتایج مرحله ممتاز تابستان نود و نه

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
بهارهابراهیمیعباسوکیلی----
محمداحمدیانحیدرعلیبابااحمدی---
رضااشرافیانپورایرجفروزندهقبول
فرزانهاشفاقحسنبهارزادهقبول
فرشاداطلس چیانمحمدرستمیقبول
متیناعتباریانعلیرضاتوکلیقبول
امیریاسینامیریمرتضیوکیلی----
پگاهامینیرسولگلشنیقبول
میثمایرانپورقربانعلیشریفیقبولقبول
صنوبرایمانیانعلیبابااحمدیقبول---
سمیهایمانیاناسماعیلبابااحمدی---
احسانآقاجانیقاسمعلیگلشنی---
ساراباقرزادهمهردادهمتیانقبول
مینا بختیاری تبارنورمحمدعبداله پور----
ریحانهبراتیانعلی اصغرعبداله پورقبول
سعیدبقایی پوررضارحیمیقبولقبول
امیرهوشنگبهادرانیایرجوکیلیقبول
فروغپورنصریدالهوکیلیقبول
آذینپیشواناصروکیلیقبول
سحرترابیمحمدرحیمشریفیقبول
اصغرتوازهینورمحمدسیدنطنزی----
حمیدثقفیانمحمدرحیمیقبولقبول
زهراجعفرآقاییحسنوکیلیقبولقبول
ناهیدجلوانیعباسجعفرپیشهقبول
سپیدهجوادی فرمحسنعقیلی---
هاجرچوبگینمجتبیشریفی---
سیدرضاحجازیداودفرزانهقبول
علیحسن پورعبدالهخیری
علی حسین زادهموسیبهارزاده---قبول
اکرم ساداتحسینیسیدحسنگلشنی---
زهراخاتون آبادیعلی اکبر---
گلنازخاتون آبادیمصطفیشهریاریقبول
هاجرربانیابوالقاسمهمتیقبول----
مرضیهسالاریحمیدهدایت---
حکیمهسامانیحمیدرضافرزانهقبول
وحیدسیفیاکبرعقیلیقبول
پریساشریفیفضل الهگلشنیقبول
محمودشعیبیحسینعلیفرزانه---قبول
مرتضیشفیعیخسروجهانشاهیقبول
فاطمه زهراشهیدیعبدالرحیمبابااحمدیقبولقبول
وحدتصالحیحسینعلیسیاوشقبول
بنفشهصدرالدینیباقروکیلی---
فرشتهطادیابراهیموکیلی---
علیعابدینیابوالقاسمزربخش---
مریمعبدلیعباسسیدنطنزی---
صفوراعربعبدالرحیمشادمانقبول
سیدمحمدعزیزیحسنفرزانه---
جوادعظیمی یانچشمهرمضانعلی---
محمدمهدیعموشاهیعباسفرزانه---
حدیثعنایتیداریوشرستمیقبول
صفیهغافل مبارکهحسینریاضیات فردقبول
زهراقاسمیحسنرحیمیقبول
سیدمحمدحسینکاظمیعلیفرزانهقبول
لیلاکامرانتقیفرزانه عبداله پور------
شهنازکشاورزتیمورشادمان---
کیانانرگسکیانی زاده پورجلالشریفیقبول
قاسمگشتاسبجان محمدهاشمیقبول
نجیمهگلشن آرااصغروکیلی---
فروزانمجنونعلی اکبررحیمیقبول
مریممحسنیابراهیمفرزانهقبولقبول
مهدیمحمدخانیعلی اصغربیضاوی------
محمودمرادیتیمورگلشنی---
مجتبیمرتضویکمالشریفیقبول
داودمقیمیجمشیدعسگری---
فاطمه ساداتموسوی زادهمحمدعلیآبیارقبول
علی موسوی نژادجلالرستمیقبول
پریدختموم سازعبدالرحیمگلشنی---
شایستهمیرلوحیمحسنعقیلیقبول
نسرینناجنونیحسینهمتیانقبول
جلالنجفیعلی اصغرصادق گلیقبولقبول
آسیهنصیریغلامحسینوکیلی---
محمدنقیب اصفهانیمحمودحشمتی---
رضانوروزیمحمدجعفریقبول
مهدینوریحسنریاضیات فردقبول
علی اصغرهفت برادرانمحمدزالیقبول
ماهانهیبتیانمحمد---
مائدهونهریمجتبیمعمارزاده---قبول
محسنیزدیاناصغررحیمیقبولقبول

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *