اعلام نتایج امتحانات تحریری و تمامی مراحل خوشنویسی دیماه ۱۴۰۰

نتایج امتحانات تحریری و تمامی مراحل خوشنویسی دیماه هزار و چهارصد اعلام گردید

هنرجویان گرامی در صورت مشاهده ی اشتباه در درج مشخصات خود از ساعت چهار و نیم الی هفت بعدازظهر با تلفن دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان اصفهان  ۳۲۷۳۱۰۳۸  تماس و موارد فوق را جهت رفع اشکال اطلاع دهید

اعلام نتایج امتجانات تحریری دیماه ۱۴۰۰

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمبتدیتکمیلیپیشرفته
غزاله ابراهیمیبهروزکاظمی۱۴
شهاب الدینشیخ بهاییمهدیمعتمدی۱۶
زهرهباقرزادهمحمدعلیظهیرالاسلام۱۵
الیناتگریانمحمدعلیکاظمی۱۵
ساراجان نثاریمحمدصدری۱۵
فاطمهحق نژادنادر۱۸۱۶
فاطمهخلیلیمحسنبدیعی۱۶
ریحانهدادخواهاصغرانصاری۱۶
حسیندهقانیعلیمقارن عسگری۱۷۱۷
روژینارشیدیرسولکاظمی۱۶
عصمتزارعانعباسعلیادیب نیا۱۴
مهدیسجادیعلی اصغررمضانی۱۶۱۵
ساریناسلیمانیاحمد۱۵
مریمسلیمانی پورعباسمحسنی۱۶
شرارهشفیعااحمدرحیمی۱۶۱۶
طاهاعمرانی نیابهزادنیلی۱۵
مهنازفیاضحسن۱۵۱۶
سیدمحمدکاظمیرضاشریفی۱۶
الههکریم دهنویمظاهرمحسنی۱۷
آوینامحمدیعطاالهکاظمی۱۴
زهرهمحمودرضامحسنی۱۶
همامنوچهرزادهحیاتقلی۱۶
حسنامهدویبهراممحسنی۱۵
شهلامهدی پورقدرت الهعراقچی۱۶
شهرزادنادریرحمت۱۷
نیایشنصراصفهانیمهدیصدری۱۵

اعلام نتایج امتحانات خوشنویسی مراحل مقدماتی متوسط و خوش دیماه ۱۴۰۰

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمقدماتیمتوسطخوش
مهدیابراهیمیغلامعلیبدیعی۱۸
ثناابراهیمیمهدیگشتکار۱۸
سمیهابوطالبیرجبعلیهمتی۱۵
نگاراحمدیداودموسوی۱۸
محمدجوادادبب نیارضاادیب نیا۱۶
النازاستوارمحمدعلیحشمتی۱۶
سعیداسحاقیانمحمدعلیراستی۱۸
مائدهاعتباریعلی اصغرفرزانه۲۰
فائزهافرازسعیدتوگلی۱۷۱۶
مژگانامینیفتحعلیمیرصفایی۱۸۱۵
فاطمهایمانی پورمرتضیبیضاوی۱۴
ساراآتش زایهوشنگشفیعی نیا۱۶۱۵
عباسآقاابراهیمیاناصغرفرزانه۱۷
محمدماهانآرضیناصرتوگلی۱۷۱۵
غلامرضاآقاییسیف الهتوکلی۲۰۲۰
عاطفهبخشیمحمدعلیبدیعی۱۶
حدیثبدیهیحسنظهیرالاسلام۱۵
فرشتهبرجستهحمیدهمتیان۱۶
ویدااناریحسین۱۶
فاطیماپورمقدسمحسنتجدد۱۷
بهارهپیری دهنویمرتضیمحسنی۱۵
تیناپیمانمحمدمهدیمقارن عسگری۱۶
نداجابرزاده انصاریمرتضیبهارزاده۱۹
علیرضاجهانبانیرحیمرحیمی۱۸۱۷
نگارچنگانیانمحمدحسینبدیعی۱۷
فاطمهحق نژادنادر۱۸۱۵۱۶
بهارحیدریرضاقاسمی۱۵
مریمحیدریحسینعقیلی۱۷
فاطمه زهراخدابخشیمحمودتجدد۱۵
امیرخسرویعلیمردانعقیلی۱۷
فاطمهخلیلیمحسنبدیعی۱۵
سپیدهدشتی گوهریمجتبیزارع زاده۱۸
ناهیدرجبیمصطفیهمتیان۱۹۱۸۱۸
یسنارحیمیعلی اصغزتجدد۱۵
زمانهرستمیانحسنعقیلی۱۷
مهدیرمضانیمحمدعلیعقیلی۲۰۱۸
مهسارفیعیعبدالرضاعقیلی۱۷
مهشیدزاغیانعلیمقارن عسگری۱۹۱۹
عالیهزاهدی یگانهحسینتوکلی۱۷
محمدسرتیپ زادهمنصورمقارن عسگری۱۷
نجمهسلطانیمحمدقاسمتجدد۲۰۱۸
زهراسلیمانی پورقاسمعلیمحسنی۱۹۱۷۱۶
نسرینسوهان کارمحمدعلیراستی۲۰۱۸۱۸
محمدشاهزمانیحسین۱۸۱۷۱۴
پریساشاه سمندیمرتضیهمتیان۱۹۱۷۱۵
عرفانشریفیحمیدزارع پور۱۷
علیرضاشفیعیقاسمعلیکاظم زاده۱۷
خدیجهصادقیاسماعیل۱۹۱۷
عاطفهصادقیعلیالهه وکیلی۱۸۱۹۱۴
نرگسصادقیمسعودبیضاوی۱۷
لیلاصالحیکمالبیضاوی۱۵
محسنصمدی گندمانیغلامحسینزواری۱۹۱۹
غزلطالبی نسبمهدیتوکلی۱۵---
محسنطاهریمحمدرحیمی۲۰۱۹۱۷
سیدحسینطاهریمحسنبهارزاده۱۶
فاطمهطغیانیخلیل الهزارع پور۱۵
فروزانطهماسبیجهانبخشحدادی۱۵
عطیهعالمیحسنگلشنی۱۶
نسرینعبدالهیحسینخدابنده۱۹۱۸۱۷
نگینعدمیانعباسهمتی۱۶۱۵
مجیدعزیزیمهدیکاظم زاده۱۵
احمدرضاعزیزیانمحمدحسن زاده۱۷
فاطمهعلوینورالدینهمتیان۱۷۱۶
محمدرضاعلیزادهحیدر۱۹۱۹۱۷
زهراعلیزادهاصغرراستی۱۸۱۷
میثمقنبری دهاقانیمرتضی۱۷
پوریاعمادیجلالبهارزاده۱۵
منیرعندلیبعلیتوکلی۱۶
مریمغلافگرعباسعلی۱۸۱۸۱۷
سعیدهغلامیمحمدبدیعی۱۹
مجتبیغنیحیدرهمتی۱۶
آتنافروبهی شیرازیبهزادحسن زاده۱۴
نجمهقاسمیقاسمشهریاری۱۸
آرزوقاسمیعلیگلشنی۱۵
حسینقضاویعلیکیانزاد۱۹۱۷۱۶
فاطمهقیصریمحمدآقایی۱۷
افسانهکاظمیرضاصادق گلی۱۹
نیلوفرکدخداییابوالقاسم راستی۱۸
پریساکریمیعباسصادق گلی۱۹
مریمکنعانی هرندیمحمودوکیلی۱۸
کیاندختکوهانیعلیمحمدبیضاوی۱۷
گلارهکیانیماشالهگلشنی۱۸۱۸۱۷
فاطمهمارانیمجیدفریدونیان۱۵
فاطمه زهرامارکده ایمحسنزارع پور۱۵
مرضیه محبیحسینوکیلی۱۶
سمیهمحقق طباطباییمهدیشهریاری۱۷
آرمانمحمدیافشینانصاری۱۸
صادقمختاریکرمعلیمختاری۱۷۱۶
معصومهمختاریرمضانفریدونیان۱۶۱۵
هستیمرادیمحسن۱۵
سیدتقیمرتضویانمهدیرحیمی۲۰۱۹۱۹
امیررضامسجدیمحسنتوکلی۱۸
سجادمقصودیعبدالرضاشریفی۲۰۲۰۱۹
زهراملکیحسینهمتیان۱۵۱۷
ریحانهمنهاجیمهردادبهارزاده۱۹
محبوبهموساییجوادشریفی۱۷
امیراردلانمیزبانیغلامحسینفرزانه۱۶
گلچهرهناصح پورمهردادفرزانه۱۵
یوسفنجفیعلیمحمدصادق گلی---
امیرمحمدنوریسعیدعقیلی۱۶
مائدهنوریسعیدهمتیان۱۸
فرزانهنیک دوستیحسینفرزانه۱۹
فاطمه ساداتهاشمیمحمدفرزانه۱۹۱۶
شهابهاشمیان سدهمحمدراستی۱۷۱۵
یزدانبخشیزدانیعبدالرسولشفیعی نیا۱۸

اعلام نتایج امنحانات مرحله عالی دیماه ۴۰۰

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
سمیرااسماعیلیاکبرگلشنی۱۵
متیناعتباریانعلیرضافرزانه۱۸۱۷
زهرااکبریابراهیمگلشنی۱۶
مجتبیاورکعلیسیدخانی۱۹
محمودآقاحسینینعمت اله---
شیماآمیغحسینگلشنی۱۴
شمیمآمیغحسینگلشنی۱۵
سحربازبرینمحمدعلیشریفی۱۸
رویاپرورشمجیدرحیمی۱۴
آرزوپورشیرویاکبرشریفی۱۵
آذینپیشواناصروکیلی۱۴
سمیراترکانمرتضیفرزانه۱۴
زهرهثمریحیدرادیب نیا۱۶
فاطمهجان نثاریابراهیمموسوی۱۵
زینبجلیلیانعبدالصمدریاضیات۱۵
فاطمهجمالیانرمضانعبداله پور۱۶
صدیقهحبادیعبدالحسینفرزانه۱۵
مهدیحیدریحسینبابایی۱۵
محدثهدهقانیمصطفیظهیرالاسلام---۱۶
حسیندهقانیعلی اصغرزارع پور---
علیحیدریرضابدیعی۱۴
محمدربانیمحمودرحیمی۱۶
مجیدربانیمحمودرحیمی۱۹۱۷
رویارضویمرتضیفرزانه۱۵۱۴
سهیلرفیعیمحمدعلیتوکلی۱۵
فرزانهزمانیمحمدابراهیموکیلی۱۵
فریدسرجوقیانحمیدگلشنی۱۶۱۶
محمدمهدیسعادتمحمدتقیوکیلی۱۵
ریحانه ساداتسیدبکاییعلیفرزانه۱۶
کیمیاشریعتشهرامشهریاری۱۶
الههصباغیرمضانخانم وگیلی۱۵
طاهرهعابدینیحسنمقارن عسگری۱۴
وحیده ساداتعبدالهیمحمدفرزانه۱۵
فرامرزقائم مقامیرحیم۱۵
زهراقدمیانمحمودفرزانه۱۵
نیرهکاظمییدالهریاضیات۱۷
محمدحسینکاظمیسیدعلیبرهانیان۱۸
محمدمعینکدخداییمحمدخانم قاسمی۱۴
سپهرکریمیعباستورگلی۱۶
میتراکوراوندنادعلیعبداله پور۱۷
محمودمحرابیحسینعلیمقارن عسگری۱۵۱۵
فهیمهمحسن زادهجوادگلشنی۱۴
سارامحمدیرضا۱۵
مریممدرسمحمودگلشنی۱۷
ناهیدمرادیغلامرضاشهریاری۱۵
داودمقیمیجمشیدمقارن عسگری۱۶
حسینمنتظرالقائممنصورفرزانه۱۵
فرشادمنعمیانغلامحسینوکیلی۱۵
مائدهمیرلوحیسیدحسنکاظم زاده۱۴
نجمهنجفیحسینشفیعی نیا۱۴
حسیننصراصفهانیاکبرنصراصفهانی۱۴۱۷---
فاطمهنصریحمیدشریفی---
محمدرضایداله پورعباسگلشنی۱۶
مجیدیدالهیجعفرقلیبیضاوی۱۵
نسرینیراقیناصرفریدونیان---۱۵
مژگانیزدیعلی اکبرهمتی---۱۵
مهدیطیبیعزیزالهزارع زاده---۱۴
محسنطالقانیعلیگلشنی۱۴
سیاوشطاهریمحمدمعمارزاده۱۴
یوسفشیرانیعلیرضانیرپور۱۵
محمدحسنغفرانیحسینتوکلی۱۵

اعلام نتایج امتحانات مرحله ممتاز دیماه ۴۰۰

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکسنهنسخثلث
فرشتهابراهیمیمحمدعلیتوکلی---
مهراناختری پوراکبرفرزانهقبول
رضاادیب نیاعباس---
محسناشتیاقیحسینوکیلی---
علیاعرابیحسنرحیمیقبولقبول
نیمااعظمیحجت الهبیضاویقبول
حسینامیدابراهیمشریفی---
میثمایرانپورقربانعلیسیدنطنزی---
سحرساداتآقاکوچکی حسینیحسینمقارن عسگری---قبول
احسانآقاجانیقاسمعلیگلشنیقبول
امینبذرگرمحمدعلی---قبول
شکرالهتمیزیاحمدقبول
زهراتیموریامین الهصادق گلی---
حمیدثقفیانمحمدبرهانیان---
راحلهجنتیاناحمدرضاعقیلی---
سپیدهجوادی فرمحسنعقیلی---
سعیدحاجی باقریرضاوکیلیقبول
علیحسن پورعبدالهوگیلی---
اکرم ساداتحسینی نیاسیدحسنگلشنیقبول
نرگسحقیغلامرضاگلشنی---
علیحسین زادهموسیبهارزاده---
علیخلیلیانمحمودنیرپورقبول
زهراخواجهمحمدحسینتورگلیقبول
عارفهدهقانیفریدونکاظم زاده---
محمدربانیمحمودرحیمیقبولقبول
زهرهرضاپورجلالگلشنی------
صالحزارعانمسعودمکوندیقبول
حدیثهزمانیمحسنحججی---
فیروزهزینل پورمهدیحشمتی---
ناهیدسپهریانفضل الهوکیلی---
شهرهسعیدیعلیرضافرزانهقبول
سهیلاشفاییعلیوکیلیقبول
سعیدشمسیطوغانشریفیقبول
اعظمشهریاریقاسمزارع پور---
فرزانهشیخی زازرانیابوالقاسمکاظم زاده---
حسینصفاییعوضعلیرحیمی
حجت الهطوطیانمحمدوکیلیقبول---
علیعابدینیابوالقاسم---
مرضیهعربیعبدالهزارع پور---
محمدفاضلحسینبیضاویقبول
لیلافاطمیاحمدعلیگلشنی------
نویدفرهادیمرتضیسیدنطنزیقبول
ایمانقاسمیانمحمودقبول
محمدقراری ناجوانیاصغرشریفیقبولقبول
مهدیقضاویعباسهمتی---
مسعودکرباسیعلیفرزانهقبول
شهنازکشاورزتیمورریاضیات---
عباسکیانیاسماعیلهمتی---
نجیمهگلشن آرااصغروکیلیقبول
الههگودرزیمنصورعقیلیقبول
مائدهمحبوبمحمدحسینمقارن عسگری---
مریممحسنیابراهیموکیلیقبول
سمامختاریرضارحیمی---
علیمختاریحسنشریفی---
محمودمرادیتیمورگلشنیقبول
عرفانمهدی زادهغلامرضاهمتیان---
علیرضاموجودیمحمدعلینیرپور---
فاطمهمیراحمدیمحسنتجددقبول
مصطفیمیرزاییحسینفرزانهقبول
شایستهمیرلوحیمحسنفرزانه---
جلالنجفیعلی اصغرگلشنیقبول
کیهاننجفیعوضعلیعقیلی---
اعظمنصراصفهانیحسنعلیراستی---
حسیننصوحیاناحمدبهارزادهقبولقبولقبول
اصغرنکوییحیدرکیانزاد---
منانوریابراهیمرحیمیقبول
عاطفهنیکبختعبدالهرحیمی---
محمدهاشمیرضاحسن زاده---
شیواوکیلینعمتوکیلی---
مائدهونهریمجتبیمعمارزاده---

دیدگاه ها بسته شده اند.