برچسب: 1390

نتایج امتحانات میان دوره ای دیماه ۱۳۹۰

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی بابک ارفعی محمدحسین سید علی ظهیر نستعلیق علیرضا یوسفی محمدرضا ۱۲ نستعلیق مریم ترکی خدایار ۱۲ نستعلیق فاطمه تقی یار تقی ۴۲ نستعلیق فریناز خادم...