دسته: نتایج آزمون

۰

پایان دوره ای

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی آزاده اعیان مصطفی سیدنطنزی نستعلیق نسرین امینی احمد صادقی نستعلیق مهسا بهارش اکبر بیضاوی نستعلیق مهتاب بی ریا ناصر صالحی نستعلیق محبوبه داستانپور محمدعلی سیدنطنزی...

۰

نتایج امتحانات پایان دوره تابستان ۹۲

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی زینب آقاجانیان مجتبی ابراهمیی نستعلیق اعظم آقایی محمدحین صالحی نستعلیق دلارام باغبان جمشید شادمان نستعلیق محدثه دهقانی مصطفی ظهیر نستعلیق فاطمه سلیمانی غلامرضا موذنی نستعلیق...

۰

نتایج امتحانات خوشنویسی میان دوره ای دیماه ۱۳۹۲

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی محمدعرفان تحسیری علی مقارن عسگری نستعلیق امیرمحمد مسچی زاده سیدعباس همتی نستعلیق محبوبه سادات امامی اصغر شادمان نستعلیق ملیحه جلالی عباسعلی ظهیرالاسلام نستعلیق بهار رستمیان...

۰

نتایج امتحانات پایاندوره ای خرداد ۱۳۹۳

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی آرزو آتش هوش محمود عقیلی نستعلیق نجمی توانا قدرت همتی نستعلیق نازیلا صراف نژاد محمدرضا کبوتری نستعلیق مریم عباسی عباس صادق گلی نستعلیق زهرا معینی...

نتایج امتحانات پایاندوره ای تابستان ۱۳۹۳

نتایج امتحانات پایاندوره ای تابستان ۱۳۹۳ مرحله مقدماتی نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی الهام اسدی یداله شهریاری نستعلیق مهری امیدوار رسول حسینی نستعلیق زهرا امینی رضا همتی نستعلیق زهرا بحرینی...

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی