دسته: نتایج آزمون

۰

نتایج امتحانات پایاندوره ای خرداد ۱۳۹۳

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی آرزو آتش هوش محمود عقیلی نستعلیق نجمی توانا قدرت همتی نستعلیق نازیلا صراف نژاد محمدرضا کبوتری نستعلیق مریم عباسی عباس صادق گلی نستعلیق زهرا معینی...

نتایج امتحانات پایاندوره ای تابستان ۱۳۹۳

نتایج امتحانات پایاندوره ای تابستان ۱۳۹۳ مرحله مقدماتی نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی الهام اسدی یداله شهریاری نستعلیق مهری امیدوار رسول حسینی نستعلیق زهرا امینی رضا همتی نستعلیق زهرا بحرینی...

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی