دسته: اخبار

۰

توجه توجه

محل برگزاری امتحانات تحریری  دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان واقع در خیابان نشاط کوی قصر منشی و سایر امتحانات خوشنویسی مرکز تحقیقات معلمان اصفهان واقع در خیابان شمس آبادی نرسیده به چهارراه قصر میباشد

۰

توجه توجه

محل برگزاری آزمون تحریری اردیبهشت ماه ۹۷ دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان اصفهان خیابان نشاط کوچه قصر منشی و محل برگزاری آزمون خوشنویسی  مرکز تحقیقات معلمان اصفهان واقع در خیابان شمس آبادی نرسیده به چهارراه...

۰

تبریک سال نو

                            ای تو یزدان ای توگرداننده ی مهر و سپهر                       ...

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی