نتایج امتحانات خوشنویسی خرداد ماه نود و پنج اعلام شد

همزمان با سراسر کشور نتایج امتحانات خوشنویسی پایاندوره ای خردادماه  ۱۳۹۵ اعلام شد.هنرجویان گرامی چنانچه مشخصات و یا دوره امتحانی شما اشتباه درج شده  بین ساعات ۴/۵ الی ۷ بعداز ظهر با دفتر مرکزی و شماره تلفن۳۲۷۳۱۰۳۸ تماس گرفته و اطلاع دهید.

نتایج مرحله مقدماتی خرداد 95

نامنام خانوادگیشماره شناسنامهنام پدرنام استادنمره
ساراپوربافرانی1274578426محمدعلیهمتی15
محمدحدیدی1430عبدالوهابفروزنده16
مهساساداتحسینی1270424769محمدشهریاری16
مریمدهقانی4879محمدعقیلی16
نازنین زهراشجاع پورغلامرضاهمتی14
احمدصادقی زادههمتی15
النازکوپایی1362مجیدبیضاوی16
انسیهموسوی902اسماعیلعطریان17
سپهرنریمانی1274551862حسینعلیبیضاوی15
اعظمنوروزیان1392محمدعلیظهیر17
انسیهاحمدی2400085889جهانگیر17

نتایج مرحله متوسط خرداد 95

نامنام خانوادگیشماره شناسنامه نام پدرنام استادنمره
محمدرضااحمدیکامرانرحیمی14
یوسفاسماعیلیان1271446057محمدعسگری16
منصورهپشمی3893حسنگلشنی15
آرزوپورعلی1272087999اصغر16
سمیراترکان1270870106مرتضیوکیلی15
ناهیدجلوانی7352عباسجعفرپیشه14
مهساخرازیها1362مجیدمعمارزاده15
احمدرضاخیام546محمدعلیسیاوش14
هلیارازیمحمدرضاتجدد14
متینرفیع1240116111غلامحسینمعصومی15
محمدصادقزجاجی نژاد127182647اکبرریاضیات14
آزادهزمان پور1031حسینشاه طوسی17
فیروزهزینل پور2396مهدیانصاری15
نگارشهباز1274112391اکبرشهریاری15
ریحانهصالحی تبار1270902024اکبرحسینی18
امیدصحرایی256جعفرهمتی14
مریم ساداتصدرارحامی1273411889محمدعلیهمتی16
اکرمعابدی1468حسنفروزنده14
آیداعظیم زاده1270365258اسماعیلرستمی15
صفوراکرباسی2991حسنفروزنده16
حسینگرجی18276539اسماعیلموذنی17
علیرضامحلوجی1429مرتضیفروزنده17
حمیدمدنی3759مرتضیهمتی17
یاسمین ساداتمصطفوی1274326001مسعودفروزنده14
داودمقیمی2964جمشیدرستمی16
مریم ساداتمیرحسینی49799هوشنگ16
راحلهنامدار417حسین جانبیضاوی15
نیوشانریمانی1273336402احمدرضا14
محدثهنگینی1292515791ناصرخادم15
محمدجوادنیرومند1272061892حسنشریفی16
صادقولی پور1270985795محمدشریفی17
شادییزدخواستی1270657798تقیصالحی15

نتایج امتحانات مرحله خوش خرداد95

نامنام خانوادگیشماره شناسنامهنام پدرنام استادنمره
مهساابراهیمی1272974855محمودقضاوی17
سمیهاحمدی9358رجبعلیاسدی-
کامراناحمدی270عبدالهرحیمی18
مرتضیارجنانی4440095615محمد15
احسانآقاجانی10001قاسمعلیگلشنی16
فتانهامین الرعایایی6567اصغرقاضی17
محمدانیشه938نورعلیاسدی14
مهدیایزدی110476172بهروزاسدی-
آلاآرزومند1274929660جوادشیخی-
مهساساداتبحرینیان1270058752صفاشریفی16
سمیهپوردانا481اصغرقضاوی15
الههتقی مومنی13056امان الهمعمارزاده15
سپیدهجوادی فر1270875981محسنعقیلی17
امیررضاخاشعی نسب1274570832محمدحسینفریدونیان-
محمدامینخدایی6220033442احمدرضافریدونیان-
سجادخرم آرایی1483سعیدشادمان14
علیخلیلیان1483محمودنیرپور18
رقیهدادخواه191ابراهیمهمتیان16
سمیه ساداتدادور2741مرادعلیاسدی14
مریمداوری390ابوالقاسمفریدونیان15
علیداوودی1270720392محمدفروزنده18
مهرزادربیع1271061740مصطفیاسدی-
مهدیرفیعی2873محمدعلیتوکلی16
زهرهرمضانی3215حسینگلشنی17
ریحانهریسمانکارزاده8306حسناسدی15
روح الهزیدی373علیاسدی-
بهروزشایگان نژاد1042منوچهرهمتی15
نفیسهشایگان نژاد1288991398منوچهر16
شهرهشهبازمیر638محمدعلیشریفی15
فتانهشهبازی20خدارحمتجدد15
راضیهصابری5100085266حیدرعسگری17
زهراصادقی1100242570اسماعیلاسدی14
بهمنطالبیان623حسینعطریان14
سمانهطرفهمحمدعلیرضایی15
فاطمهعباسی1270937545رسولیقینی16
عطیهعبدالهی5589رحمت الهظهیرالاسلام16
محمدحسنعبدی مالکی3020542340امین رضا15
آذرعسگری4610079038خدادادرستمی18
حسینعکافی1270525050خدامرادتوکلی14
منیرهعلوی2782مصطفیشهریاری15
امیرحسینعلوی1273643501محمدرضاربانی14
مهنازعلی یاری10فیض الهرستمی15
محمدمهرانغفوری فرد179بهمنرستمی14
محمدرضاقنبری688معصومعلیمعمارزاده14
عاطفهکاظمی1273764692حسینعلیریاضیات15
محمدمهدیگرایی1272763587مجتبیفروزنده16
پریساگوهریان2661اکبرشادمان15
جوادمدنی لنبانیاصغرربانی14
مریممسجدیناصرتجدد-
حمیدرضامصطفوی754محمدخیری-
مسعودمیرمجربیان2467محمدرضارحیمی 14
حمیدرضانادری862علیرضامعمارزاده15
نازنیننعمت1695فریدونقمی نژاد16
مهساوحیدپور91محمدقمی نژاد15
فاطمههاشمی7891غلامرضاعسگری16
محمدهاشمی450رضاظهیرالاسلام-
علییمینی28282احمدهدایت14

مرحله عالی خرداد 95

نامنام خانوادگیشماره شناسنامهنام پدر نستعلیقکتابتشکستهنسخثلثنام استاد
مجیدآقاجانی30حسین-گلشنی
محمدرضاابراهیمی204محمدعلی14وکیلی
بهارهابراهیمی1080240853عباس1416تجدد
مرضیهابوطالبی12358حسنعلی15وکیلی
اسراساداتاحمدی3487محمد14-حسن زاده
مریماشراقی1271268159محمود--ظهیرالاسلام
فرشاداطلس چیان4694محمد-15رستمی
سمائهافیونی زاده7038مهدی14ظهیرالاسلام
اسرینامانی8419جلیل1514انصاری
محمدرضاانصاری1273339067مهدی15
مینابختیاری تبار925نورمحمد--شادمان
زینببراتی3719رضاعلی14امیرخانی
مائدهبراتیان470علی اصغر-14اسدی
مریمبهبودی8393احمدرضا14عسگری
فاطمهبهشتی زاده1271706695حسن-گلشنی
محمدپناهی92قاسمعلی-فرامرزی
محمدرضاپندند979الیاس-همتیان
عمادالدینپی سپارمهدی15رحیمی
مولودترکزاد1270523341بهروز-شادمان
حسنتمیزی فر156محمد-همتی
طاهرهتوکلی5439ایرج16رستمی
الهامجعفری زاده10889محمدحسین---ظهیرالاسلام
علیرضاجلالی1130139239مرتضی15توکلی
ملیحهجلالی1271149771عباسعلی--ظهیرالاسلام
میلادجوهری1270407368هوشنگ-رستمی
ماهانجهانگیری1275045111رسول14همتیان
بتولحجتی1190071444احمد16ریاضیات
نجمهحسینی2400133190حسین14عقیلی
مهینحسینی1270929895علی14وکیلی
نرگسحسینی نیک55احمدرضا14اسدی
عارفهخاکسار جلالی1271110458علی-14وکیلی
مریمخدابخشی116208281محمد14موذنی
آرمنیاخواجه1271372323عزیز-فریدونیان
احمدرضاخیراندیش320محمدرضا-
علیرضاداوری761حسین-عقیلی
نرگسدوست محمدی1319مرتضی-گلشنی
زهرارجبی7026مصطفی-عسگری
ملیحهرحمتی1253عبداله14فروزنده
سمانهرضایی480610851حشمت اله-وکیلی
سعیدرضائیان246علی14آقامیری
معصومهرضوی1357ابراهیم16وکیلی
شهرنوشرضوی18892مسعود14همتیان
مریمرنجبران71محمدعلی14موذنی
شهرزادریاحی1452هوشنگ--ظهیرالاسلام
محمدزارعکریم15وکیلی
زهرازارعی249اکبر16عسگری
محمدسلطانی1798محمدقاسم-گلشنی
حسینسمندریان272فضل اله14وکیلی
رسولسیاوشی4منصور14فروزنده
سعیدسیدحنایی534محمد14وکیلی
کتایونشاطری2392اصغر1414اسدی
فاطمهشاه نظری1130412215رمضان14گلشنی
شبنمشاهرخی15849791ناصر14همتیان
به آفرینشجاعی3798بهنام-شادمان
سمانهشفیعی1046اکبر14توکلی
فاطمهشفیعی4440070302علی15شهریاری
سمانهشکری446خداکرم14وکیلی
تبسمشهریاری1401014937ابوالفضل-معصومی
نداشیروانی7539حسین15شادمان
نرگسصالحی1272869180حسین-همتیان
وحیدصباغ اصفهانی12001عبدالرحیم16برهانیان
کرامت الهصداقتمحمدصادق14وکیلی
غلامرضاصفدریان3علی ضامن-شادمان
مریمطاهریرضا--شادمان
معصومهعابدی1271192238صفرعلی1414ظهیرالاسلام
نداعاطفی934احمد15توکلی
آناهیتاعریضی1917محمدرضا15فروزنده
حسینعزیزی2891خدامراد1414رستمی
مهدیعلی اکبری1273505263احمد14همتیان
مسعودفاتحیان52جمشید1515شهریاری
طاهره بیگمفقهی181عبدالکریم14شادمان
مهدیفقیه89عباس171615خیری
نرگسقاراخانی70590صفرعلی14بهارزاده
رضاکازرونی8177علی محمد15شریفی
محمدحسنکاظمی1274981549علی-معمارزاده
النازکرمی پور14984ابراهیم1414هدایت پور
الههکریمی7146اکبر15شادمان
شهنازکشاورز725تیمور--شادمان
محمدرضاکمالی1270612298رحمت اله1414فروزنده
ابوالفضلکیانیاصغر14رحیمی
زهراگل محمدی8296محمدتقی-گلشنی
نرگسمباشری15761عبداله-14همتی
سیمینمرادمند1954عبدالعلی-14اسدی
الهاممصدق زاده1270916955حمید14شادمان
پریسامصطفاییعبداله14معمارزاده
محمدمظاهری5134رضا14کریمی
عباسمعینی فر11محمد-فریدونیان
محمدمعینی فر450عباس-فریدونیان
محسنمکسبی1271793306حسین-توکلی
مجیدمولوی1302براتعلی-رستمی
مینامهشید3340حسین15عقیلی
شهرزادمیراشرفی1160165815کمال15همتی
سعیده ساداتمیرباقری1270886126ابراهیم1414گلشنی
زهرهمینوتن1323مرتضی14رحیمی
داودنصراصفهانی125کریم14گلشنی
راضیهنظری1418محرم1414شفیعی
نغمهنهنگی1292152034محمد14رحیمی
حمیدهنیکی5120047122محمدرضا14همتیان
مصطفیواحدی1716عین اله15رحیمی
حمیدههادوی5497مصطفی14-ظهیرالاسلام
مجیدهادی زاده2943رضا1414فرزانه
سعیدهادیان1شکراله14اسدی
طیبهیادگاری3710عبداله14وکیلی
سپیدهیوسف وند3240837544حمید14زارع زاده

مرحله ممتاز خرداد 95

نامنام خانوادگیشماره شناسنامهنام پدرنستعلیقکتابتشکستهنسخثلثنام استاد
محمد مهدیابراهیمی60833غلامعلیقبولرحیمی
مرضیهابوطالبی12358حسنعلیقبول
فاطمه ساداتاحدی نژاد427اکبر-رحیمیان
نجمهاخوان طباخ1292308648حیدرعلیقبولعبداله پور
لیلاارشادی5799عنایت اله-معمارزاده
فاطمهاستوار88آباده-
امیریاسینامیری513مرتضیقبول-وکیلی
پگاهامینی1884رسولقبولریاضیات
محمودآقایی14975میرزاقلی-
صفوراآقاییمرتضی-گلشنی
مصطفیبازیار443بهرام-برهانیان
نرگسبیگ مرادیاحمدقبولقبولفروزنده
حامدپاینده82مصطفیقبولمعمارزاده
منصورهپورسجاد1271001322عباسعلیقبولظهیرالاسلام
زهراجعفری540علی-شهریاری
حامدجعفریان صدیق122عباسعلی-عقیلی
شیرینجلالی2912مرتضیقبولقبولبیضاوی
زهرهجمشیدی1401محمدقبولعسگری
مهرنازجمشیدی1270560530حسینعلی-قبولتجدد
نرگسچترایی1271264719حسین-بیضاوی
اعظمحمامیان1819اکبر-حسینی
محمدخاتون آبادی7235محمدحسن-شیخی
زهراخاتون آبادی2694علی اکبر-شادمان
محمودخدابخشیمرتضی-توکلی
رامینخرم زاده1952حسینقبولهمتی
آیدینخضرایی28861حسین-وکیلی
محبوبهخلیلیان5390محمدقبولتجدد
شهرزاددوستانی1271893886بیژن-عسگری
شاهیندهقانی4610213818بهروزقبولوکیلی
محمددهقانینوراله-برهانیان
فاطمهدهقانی18587عزیزاله-فروزنده
مسعوددهلوی448محمود-معمارزاده
مرتضیراتقی828محمدحسن-گلشنی
فهیمهراهنوردابراهیمقبول
وحیدرجبیان102سعیدقبول-رحیمی
علی اصغررحیمیانناصر--
شمس الدینرشیدپور142علی اکبرقبولوکیلی
فریدونرضامند595سیف الهقبولوکیلی
زهرارفیعی24محمدعلی-گلشنی
مرضیهرنجکش52برخوارقبولعبداله پور
مهدیزمانیعباس-سیاوش
زهراسپه کار12049محمدسعیدقبولتجدد
ناهیدسپهریان791فضل الهقبولوکیلی
مهساسروش نیا16179حمید-وکیلی
محسنسلیمان4160499341ابراهیمقبول
ساراسوزنده6820سهرابقبولقبولوکیلی
سمیهسیاوشیاکبر-سیاوش
مهدیسیدبرزانی52محمودقبولرحیمی
سعیدسیدحنایی534محمدقبولوکیلی
روشنکسیدینمهدی--معمارزاده
لیلاشاه سنایی50مصطفی-تجدد
منصورهشاهی1701مصطفیقبولقبولتجدد
علیشریفی231یدالهقبولهدایت
بهزادشیخی فر129کاظمقبولوکیلی
فهیمهشیروانی3169رسول-شادمان
مریمصادقی102حسین-گلشنی
حجت الهصادقیان3عباس-وکیلی
امیدصباغ661عبدالکریمقبولقبولخیری
زهرهصفری1655فریدونقبولعبداله پور
اکرمصفری23صمد--شادمان
مهدیصمدی3181ناصر-وکیلی
مهدیعسگری661علیقبولبیضاوی
غزالهعظیمی پور127176936علی-رجبیان
محسنعلی بابایی34لطفعلیقبولقبول-فروزنده
محمدصابرفاتحی2807اصغرقبولوکیلی
فردینفتحی4610750880باقرقبولهمتیان
عاطفهفدایی1080036849علیقبولعبداله پور
نرگسقاراخانی70590صفرعلی-اسدی
سعیدقاسمی7995شعبانعلیقبولاسدی
فرشتهقاسمیان1385رمضانعلیقبولعبداله پور
امیرحسینقدسی2298اکبر--رحیمی
محمدقنبری764رضا-قبولعسگری
مسعودقهرایی23650عباسعلیقبولفروزنده
زینتکریمیان1160101256ذبیح الهقبولقبولگلشنی
حامدکساییمصطفیقبولقبولفروزنده
النازکشاورز101محمدعلی--سعیدفر
بنفشهکیانی11630منوچهر-شهریاری
کیانا نرگس کیانی زاده1419جلال-فریدونیان
مژگانکیانیحسینقبولقبولشیرزادی
مرتضیکیهان4امان اله-برهانیان
مسیحمحمدیعلیرضاقبولشریفی
زهرامسائلی33334محمود--عطریان
پریسامصطفاییعبداله-معمارزاده
محمدمظاهری5134رضا-گلشنی
غلامحسینملاافضل عرب936مصطفی-شادمان
مجیدمولوی1302براتعلیقبولرستمی
رضامهران نژاد279عبدالعلی--رحیمی
مینامهشید3340حسینقبولعقیلی
منیرناسخیان39عباسقبولعبداله پور
زهرانریمانی455علی-گلشنی
آسیهنصیری26غلامحسین-شادمان
فرزانهنعمتیعلیقبولرستمی
جوادنوروزی1178عباسعلیقبول-معمارزاده
نفیسهوکیلی1271حجت-شادمان
مطهرههراتیان1273212584حسین-همتی
پریسایزدانپناه268محمدرضاقبولوکیلی
احسان یزدانی367قدرت اله-برهانیان

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی