آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۷

۰

نمایشگاه آثار خوشنویسی ابوالفضل تقیان دینانی

نمایشگاهی از آثار خوشنویسی آقای ابوالفضل تقیان دینانی از تاریخ بیست و پنج مرداد تا هفتم شهریور ماه در مجموعه فرهنگی سوره در نقش خانه اصفهان دائر میباشد مکان: اصفهان خیابان آمادگاه روبروی هتل...

۰

توجه توجه

محل برگزاری امتحانات تحریری  دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان واقع در خیابان نشاط کوی قصر منشی و سایر امتحانات خوشنویسی مرکز تحقیقات معلمان اصفهان واقع در خیابان شمس آبادی نرسیده به چهارراه قصر میباشد

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی