آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۷

۰

توجه توجه

محل برگزاری آزمون تحریری اردیبهشت ماه ۹۷ دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان اصفهان خیابان نشاط کوچه قصر منشی و محل برگزاری آزمون خوشنویسی  مرکز تحقیقات معلمان اصفهان واقع در خیابان شمس آبادی نرسیده به چهارراه...

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی