آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۳

DSC04763-web ۰

نشست مشترک شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران ۲۹ آبان ۱۳۹۳

بسمه تعالیجلسه مشترک شورای عالی و شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در طی صبح روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۹۳ در محل دفترمرکزی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل گردید ، که دراین جلسه اساتید محترم و...

۰

نتایج امتحانات میان دوره ای دیماه ۱۳۸۹

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی مهدی چمن کته ۱۲ نستعلیق محمدهادی ماجد حسین ۴۷ نستعلیق محمدمهدی مسائلی اصغر ۲۲ نستعلیق فاطمه باباشاهی عبدالرسول ۱۹ نستعلیق مریم جمشیدیان رضا ۱۸ نستعلیق...

۰

نتایج امتحانات پایان دوره ای تابستان ۹۰

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی سمیرا احمدی قاسم ۱۲ نستعلیق صدیقه اسفندیاری حسین ۳۲ نستعلیق فائزه اسماعیلی جمشید ۵۱ نستعلیق الهام انصاری پور رمضانعلی ۵۱ نستعلیق مریم سادات باطنی مصطفی...

۰

نتایج امتحانات پایان دوره ای اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی اعظم آذریون مصطفی حسینی نستعلیق سادات آکوچکیان علی سیدنطنزی نستعلیق فاطمه خسروی مهرداد حسین نستعلیق منصوره محمدحسینی داود تجدد نستعلیق اکرم مستاجران مصطفی ظهیر نستعلیق...

نتایج امتحانات پایان دوره ای تابستان ۱۳۹۱

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی هاجر اتشکار محسن سرائیان نستعلیق زهرا امیری هوشنگ صادقی نستعلیق آریانا امینی مصطفی مقارن عسگری نستعلیق نیلوفر باطنی سهیل همتی نستعلیق زیبا بقایی محمود کشوری...

۰

نتایج امتحانات میان دوره ای دیماه ۱۳۹۱

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی فروغ پوروحدانی محسن عقیلی نستعلیق نجمه تاجمیریاحی احمد شادمان نستعلیق مینا دادخواه فضل اله سرائیان نستعلیق نرگس ذکرالهی رسول فریدونیان نستعلیق کوثر رضایی حسین صادق...

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی