نتایج مراحل عالی و ممتاز تابستان نود و شش اعلام گردید

همزمان با سراسر کشور نتایج مراحل عالی و ممتاز اعلام شد

چنانچه اشتباهی در درج مشخصات اعلام شده مشاهده شد با دفتر مرکزی انجمن طی ساعات ۴/۳۰ الی ۷ بعداز ظهر تماس حاصل فرمایید

 

نتایج آزمون مرحله عالی تابستان 96

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنستعلیقکتابتشکستهنسخثلث
فرزانهاحدیعباسعلیعقیلی14
نگاراسدیمهردادفروزنده15
زهرااصغریانمصطفیشادمان-
احمدامامیمحمودظهیر-
احسانامینیبهروزبیضاوی1514
عاطفهآقاباباییایرجفریدونیان14
پریچهرآقاییعنایت الهکیانزاد14
پریساباقریمحمدرحیممیرعلایی15-
امیرحسینبرمکیجعفرکیانزاد-
مطهرهبهرامیمسعوداخوان-
مرجانپارسامقدممحسنوکیلی14-
منصورهپشمیحسنگلشنی-
نرگستوکلیعباستوکلی14
زهراتیمورینبی الههمتیان-
مائدهجان نثاریرحیمعقیلی-
اکرمجان نثاریمهدیرحیمی-
فاطمهجعفریاحمداخوان-
آرینحاتمی رادعلیرضاحشمتی-
سعیدحاجی باقریرضاشفیعی14
جعفرحبیب الهیانعبدالصمدشادمان-
مهدیحجت یارغلامعلیعقیلی14
علیحق شناسمحمودرحیمی-
علی اکبرحقانیخلیلشادمان14
حسینخانی حبیب آبادیحسنبرهانیان16
زهراخدادادیانمرتضیحشمتی18
علیخلیلیانمحمودنیرپور14
فاطمهدائیحسینبدیعی15
شهرزاددوستانیبیژنعبداله پور16
مهدیرجبیعبدالصمدگلشنی14
نجمهرضاییرمضایینائینی-
آزادهپزشکیمحمدرضاگلشنی15
علیسجادیهرضافرزانه1615
ملوکسلطانیمحمودعقیلی14
امیرحسینسلیمانیداودشفیعی-
محمدسوادکوهیشفیعهمتیان14
مهدیسیدینمحمدهدایت15
بهروزشایگان نژادمنوچهرهمتی-
بهروزشفیعیمنصورشفیعی14
آرشصادقیزین العابدینشفیعی14
محمدصادقصادقیعلیرضاشفیعی16
محمدعلیصادقینمحمدسعید-
نازیلاصراف نژادمحمدرضاکبوتری-
فرشتهطادیابراهیمحشمتی14
معصومهعابدیصفرعلیظهیر-
مهنوشعاقلیقاسمشریفی-
زهراعلیرضاییعباسشفیعی15
مرضیهعلیزادهمحمدتوکلی-
فائزهعندلیبمهدیعقیلی1515
حمیدهقریشوندیسلطان محمدسعادتی181715
سهرابقیطاسوندحسینعلیتوکلی14
آذرکاظمیصفرعلیکبوتری-
علیکریم پورمنوچهراسفندیاری14
مجیدکریمحسینعلیشفیعی نیا15
ابوالفضلکیانیاصغررحیمی14-
زهراگل محمدیمحمدتقیگلشنی-
لیلاماهوتیجوادهمتیان-
فروزانمجنونعلی اکبرسعیدفر14
محمدجوادمحمدقاسمیمسیبرحیمی17
سیمینمرادمندعبدالعلی14
مریممرادیحسنظهیر-
عباسمعینی فرمحمدفریدونیان-
مژگانموسویمصطفیعسگری14
صدیقه ساداتمیرنظامیمحمدحسینعسگری14
رامیننصراصفهانیعلیعقیلی14
نگارنکوییعبدالرشیدشفیعی نیا15
زهرانوش آفرینابراهیمعبداله پور15
فرزانهوهمناحمدرضاهمتی14
شبنمیساولیانمنصوررحیمی1716
عاطفهیوسفیمنصورهدایت رسا14

نتایج آزمون مرحله ممتاز تابستان 96

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنستعلیقکتابتشکستهنسخثلث
محمدابراهیمیعباسشفیعی-
نسریناحمدی نسبحسینحشمتی-
محموداحمدیانمحمدفروزنده-
نجمهاخوان طباخحیدرعلیوکیلی-
مهسااشتریغلامحسینهمتیان-
داووداصفهانیاکبرشادمان-
علیاعتمادی فرمرتضیحجازیقبولقبول
اسرینامانیجلیلانصاری-
رضاامیرخانیعباسعسگری-
فتانهامین الرعایاییاصغرقاضی-
محمدرضاانصاریمهدیآقامیریقبول
فرزانهآقاباباییعبدالخالقعسگری-
راضیهباقریرمضانعلیهمتیان-
الهامباقریانحسنشریفیقبول
زهرهبحرینیکاظممعمارزاده-
روح الهبدیعی گورتیرضاقبول
بتولبرنجیانمحمدرحیمی-
الههبرهانیفیض الهعقیلی-
امیرهوشنگبهادرانیایرجوکیلیقبول
فاطمهبهرامیاننبی الهظهیرقبول
فاطمهبهرامیانعلیوکیلی-
مسیحپرچم کاشنیمحمدوکیلیقبول
محمدحسینترابیحیدرهمتیان-
الههجعفریمرتضیوکیلیقبول
مسعودجعفری نژادحسینفرزانهقبولقبول
حامدجعفریان صدیقعباسعلیعقیلی-
مهنازجلالی ریگیعباسحشمتی-
ماهانجهانگیریرسولهمتیان-
جعفرحبیب الهیانعبدالصمدشادمان-
بتولحجتیاحمدریاضیات-
اعظمحمامیاناکبرخیریقبول
رضاخورسندیحسینعقیلی-
مهردادداعیعلیرضاحشمتی-قبول
کیاناداوودیقبادهمتیان-
اعظمداوریعبدالرسولهمتی-
منصوردخیل علیانرضا--
محمددهقانینورالهبرهانیان-
فاطمهدهقانیعزیزالهفروزندهقبول
مسعوددهلویمحمودمعمارزاده-
زهراذوالفقاریاصغرتجددقبول
محمدرضاراستیعباسعلیعقیلی-
مرتضیرحیمیغلامعلیوکیلی-
شهرنوشرضویمسعودهمتیان--
معصومهرضویابراهیموکیلی-
علیرضارمضانیانمحمدعلیرحیمی-
مبیناروستازاده شیخ یوسفاکبرهمتی-قبول
زهرازارعیاکبرقبول-
پریسازمانیحسینشفیعیقبول
مرضیهسالاریحمیدهدایت رسا-
لیلاساوجعلیعقیلی-
تبسمسلطانیحمیدرضاحشمتی-
حسینسمندریانفضل الهوکیلی-
مهدیسیدینمحمدهدایت --
لیلاشاه سناییمصطفیعبداله پورقبول
شبنمشاهرخیناصرهمتیان-
مصطفیشریفییدالههدایت رسا--
علیشریفییدالههدایت رسا-
سهیلاشفاییعلیوکیلی-
فاطمهشفیعیحسینعلیشفیعیقبول
سروشصادقیمهرانشفیعی-
مجیدعباسیعباسعلیوکیلی-
محسنعلی باباییلطفعلیوکیلی-
محمدصابراصغراصغروکیلیقبول
نویدفرهادیمرتضیمعمارزاده-
فاطمهقدسیمحمدصادقرحیمیقبول
فروغقریشیحسینجهانشاهی-
شرارهکدخداییعباسوکیلی-
زهراکریمیعلیعقیلیقبول
مرتضیکریمی مقدمرضاهدایت رسا-
ابراهیمکریمی نسبعلی اکبر-
حامدکساییمصطفیسیدنطنزی-
النازکشاورزمحمدعلیسعیدفر-
کیانانرگسکیانی زادهجلالفریدونیان-
مسیحمحمدیعلیرضاوکیلی-
غلامحسینملاافضل عربمصطفیشادمان-
مجیدمولویبراتعلیوکیلی-
محمدمیرزاییعباسشفیعی-
علیرضانصراصفهانیاحمدشفیعی نیا-
مجیدهادی زادهرضافرزانه--
آرینهمتیانعلیهمتیان--
طیبهیادگاریعبدالهوکیلیقبول
احسانیزدانیقدرت الهرحیمی--
عاطفهیوسفیمنصورهدایت رسا-

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی