نتایج داوری اولیه آثار چهارمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، داوری اولیه نزدیک به ٧٠٠ اثر ارسال شده به دبیرخانه چهارمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران برای راهیابی به نمایشگاه، در دبیرخانه دوسالانه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، آغاز شد.

  

هیات داوران در رشته نستعلیق استادان پیله چی، حکیم پور و موسوی، در رشته شکسته استادان فخاری، رحمانی و پارس مهر و در رشته ثلث و نسخ استادان محبی و پیله چی، آثار ارسال شده به دبیرخانه چهارمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران را مورد ارزیابی اولیه خود قرار می دهند.

نمایشگاه خوشنویسی چهارمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران از ۵ لغایت ٢۶ شهریورماه برگزار می شود. از بین آثار راه یافته به نمایشگاه ١٠ اثر در رشته نستعلیق، ٧ اثر در رشته شکسته، ۵ اثر در رشته ثلث و ۵ اثر در رشته نسخ به عنوان آثار برگزیده نهایی اعلام می شوند.

 

اسامی راه یافتگان به نمایشگاه به شرح زیر است:

رشته نستعلیق :

١.علی طوسی ثانی

٢.محمدباقر جعفر زاده

٣.سید محمدعلی میر مومنی

۴.شهناز ملکی

۵.مجید محمد خواه

۶.سید رحیم بهبهانی

٧.آزاده برادران

٨.کامران کاکاوند

٩.محسن پاکاری

١٠.رضا قلی پور

١١.سید عباس علوی

١٢.میر ابوطالب سلامت منش

١٣.ایمان حمیدی

١۴.علی انصاری

١۵.محمدامین بذرگر

١۶.احمد احمدی

١٧.حسن قنبری الموتی

١٨.افشین ماسوری

١٩.امید نمازیان

٢٠.حمید رضا حجتی

٢١.انسیه ادیب

٢٢.امیر جعفری

٢٣.محمدخسروی نیکو

٢۴.سعید توسلی

٢۵.مصطفی توسلی

٢۶.اصغر محمدی البرزی

٢٧.نرگس فضل الهی

٢٨.زهرا وثوقیان

٢٩.رضا نظرشده

٣٠.مرتضی مجتبایی

٣١.سید مرتضی جعفری

٣٢.احمد عابدی

٣٣.ایرج شاهمرادی

٣۴.علیرضا نور بخش

٣۵.محمدعلی قاضیان

٣۶.جواد یعقوبی

٣٧.حسین شیرکوند

٣٨.سید محمد سلیمانی

٣٩.حسن عشرتی

۴٠.حسین خلیلیان

۴١.پویان مکوندی

۴٢.محمد رضا پایون

۴٣.سید علیرضا مطلبی

۴۴.فاطمه مقیمی

۴۵.ایوب سلمانی خانیایی

۴۶.محمد محمودی

۴٧.مصطفی عابدینی

۴٨.علیرضا سعیدی

۴٩.احمد شفیعی ها

۵٠.مهدی عقوری

۵١.علی نعلی

۵٢.ابراهیم ادیبی

۵٣.احمد عسگری

۵۴.احسان امیر خانی

۵۵.حسین سعادتی

۵۶.گودرز پناهی آزاد

۵٧.محمدمهدی فرهنگی

۵٨.حمید جعفری

۵٩.محمدعبدالهی

۶٠.فاتح عزت پور

۶١.علی خیری

۶٢.پوریا خاکپور

۶٣.علی طوفانی

۶۴.علیرضا تل جنگانی

۶۵.داود مجیدی

۶۶.سید نجف مسعودی

۶٧.جواد شکوهی فر

۶٨.سلیمان میری

۶٩.میر جمال الدین جلالی

٧٠.سید هادی صادقی

٧١.داود رزم جو

٧٢.سید رسول آقا میری

٧٣.احسان شوروزی

٧۴.فاطمه خانزاده

٧۵.زهره رئیس الساداتی

٧۶.حمید مشقی

٧٧.هادی هنردوست

٧٨.حسین مراقی

٧٩.سید سجاد زارعی

٨٠.مجتبی شریفی

٨١.جواد مؤمنی

٨٢.فضل اله فیضی

٨٣.محمدعلی خادم

٨۴.شهرام فرشباف آقایی

٨۵.امیر بهمن تاج بخش

٨۶.بهروز مخلصی

٨٧.روح اله شاه کرمی

٨٨.منصورچمانی

٨٩.رؤیا احمدی

٩٠.محمودامیری

٩١.مهدی  بحری

٩٢.محمدرستمی

٩٣.زینب بخشنده پور

٩۴.غلامعلی دربهشتی

٩۵.محمدرضا قزلباش

٩۶.احمد رجبی

٩٧.سید هاشم حسینی

٩٨.گودرز پناهی آزاد

٩٩.سید هادی صادقی

١٠٠.محمدجعفر زاهد پور

١٠١.بهروز کشتکار

١٠٢.مرتضی جهانی

١٠٣.امید ربانی

١٠۴.مجید رستگار

١٠۵.احمد صفی الحسینی

١٠۶.حمید رضا سبزی

١٠٧.محمود صفایی

١٠٨.مهدی اکبری

١٠٩.محمد مهدی زاده

١١٠.فریبرز فیروزی

١١١.مسعود نیر پور

١١٢.حبیب ناصری

١١٣.فرزاد رادی اصل

١١۴.قنبر بلالی دهکردی

١١۵.رضا بیابان نورد

١١۶.اصغر محمدی

١١٧.مهدی اکبری

١١٨.سید قوام حسینی

١١٩.احد صباحی کیا

١٢٠.محمدصادق عادل

١٢١.ابراهیم دلاوران

١٢٢.فاطمه ارجمندی

١٢٣.عباس حاجی هاشمی

١٢۴.حمید احمدی

١٢۵.محمدمهدی اسماعیلی

١٢۶.پیمان سادات نژاد

١٢٧.صفر گالشی

١٢٨.میثم خادمان

١٢٩.حمید مجیدی

١٣٠.بهمن حیدری

١٣١.نادر حیدری

١٣٢.شکراله برومند

١٣٣.مختار فریدونپور

١٣۴.محمدکاظم امید بخش

١٣۵.سعید زمزیا

١٣۶.خلیل فریدی

١٣٧.آوات مظهری

١٣٨.تیمور علی نوروزی

١٣٩.عادل عبدیان شاهین آقای محمدی

١۴٠.محمدمحمودی

١۴١.دانش نظری

١۴٢.هومان بابااولادی

١۴٣.حسن تقی زاده

١۴۴.صادق عزیزی

١۴۵.کمال سلیمانی نیا

١۴۶.یادگار خیام

١۴٧.کوروش مرادی

١۴٨.علی طوفانی

١۴٩.افشین بهاری زر

١۵٠.صابر میکائیلی

١۵١.غلامرضا محمدی

١۵٢.محمد رحیمی

١۵٣.عادل عیدیان

١۵۴.علیرضا اباصلت

١۵۵.محسن مجدی

١۵۶.مجید جوان کوروش مظفر بیگی

١۵٧.مجید موسوی

١۵٨.نادر امیری

١۵٩.احمد رجبی

١۶٠.محمدبهرامی

١۶١.محمد محودی

١۶٢.اصغر بیگدلو

١۶٣.علیرضا عبادی

١۶۴.نیما الیکایی

١۶۵.محمد حسن دانشگر نژاد

١۶۶.سید محمد سادات شرفی

رشته شکسته نستعلیق:

١.نعیمه رضااهرابی

٢.جواد یوسفی

٣.محمد اندرز

۴.یونس آتشبار

۵.داوود رسولی فر

۶.نرگس مهران منش

٧.لیلی جاهد فیروزبخت

٨.محمود رحیمی عهد

٩.عبدالکریم شم آبادی

١٠.مهرداد جمشیدی

١١.محمد مهدی شیررودی

١٢.ناصر لطفی

١٣.عادل مطلبی

١۴.خسرو مدیری

١۵.فضل الله فیضی

١۶.کلثوم پوررجبعلی آستانه

١٧.صفر نورزاد

١٨.فرشته شفاعی گلستان

١٩.مجتبی محمدعلی پور

٢٠.شمس الدین مرادی

٢١.مسلم بیگی

٢٢.سارا عطارزاده

٢۴.اکرم هوشنگی

٢۵.محمد فاتح سید نطنزی

٢۶.مجتبی رحمدار

٢٧.شایان پیمانی

٢٨.شبنم پاشازاده

٢٩.غلامعلی گوران

٣٠.محسن شیرنما

٣١.مجید رستگار

٣٢.حافظ رنجبر

٣٣.سید علیرضا امامیان دهکردی

٣۴.مریم رحیمی

٣۵.رامین خرم زاده

٣۶.مهرداد انصاری

٣٧.پیمان پارسمهر

٣٨.احمد شکیب

٣٩.مهرداد سیخی

۴٠.مهرداد انصاری

۴١.مرضیه حیدری

۴٢.امیر دانش مراغی

۴٣.فاطمه کاظمی

۴۴.مرضیه بیگم پور

۴۵.سیدطاها میرحسین زاده

۴۶.رضا بناگذار

۴٧.مجید جوان

۴٨.فرهاد آقایی

۴٩.طاهره سرانجام

۵٠.زهرا حیدریان

۵١.مهدی مهدی بیگ

۵٢.رویا مرادیان

۵٣.فهیمه همتیان

۵۴.حدیث پویانمهر

۵۵.نقی ریاحی

۵۶.زهرا نیموری

۵٧.دانیال ملک محمدی

۵٨.سمیه عینی

۵٩.میثم سلطانی

۶٠.رضا امینی

۶١.مریم بابایی

۶٢.عبدالرسول یاقوتی

۶٣.علیرضا بابایی

۶۴.سید علی فخاری

۶۵.ذبیح الله لولویی مهر

۶۶.نرگس خاکدان

۶٧.فهیمه ولی زتده

۶٨.بهادر پگاه

۶٩.رضا بیداریان

٧٠.محمدرضا منتظری

٧١.طیبه ازندریانی

٧٢.محمد صادق عاشور زاده

٧٣.مجرد

٧۴.اعظم ابهر چای

٧۵.محمد علی خاکباز

٧۶.مجید جوان

٧٧.ستاره قنبری

٧٨.مریم ذوالقدر

٧٩.گوهر همایی

٨٠.مجتبی ایزدفر

٨١.میثم صدری

٨٢.فردین ولی زاده

٨٣.سید علی شیوایی

٨۴.یوسف کله جاهی

٨۵.یونس رضایی

٨۶.هادی پناهی منش

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی