نتایج امتحانات پایان دوره ای تابستان ۹۰

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
سمیرا احمدی قاسم ۱۲ نستعلیق
صدیقه اسفندیاری حسین ۳۲ نستعلیق
فائزه اسماعیلی جمشید ۵۱ نستعلیق
الهام انصاری پور رمضانعلی ۵۱ نستعلیق
مریم سادات باطنی مصطفی ۱۸ نستعلیق
الناز پورنادری احمد ۱۹ نستعلیق
الهام تحویلیان علی اصغر ۱۸ نستعلیق
زهرا دادفراز نصراله ۰ نستعلیق
زهرا زمانی راد محمدحسن ۱۲ نستعلیق
یاسمن سوفسطایی یوسف ۱۲ نستعلیق
الهه سیادت موسوی میرسیدعلی ۰ نستعلیق
سعیده شاهرخی سهراب ۲۷ نستعلیق
مریم شرافت اسماعیل ۴۳ نستعلیق
ندا شریفی رحمت اله ۳۸ نستعلیق
زهرا عطابخش مصطفی ۴۴ نستعلیق
زهره فروغی ۱۸ نستعلیق
الهام فرهمندپور خداداد ۲۷ نستعلیق
زهرا کریمی علی ۴۴ نستعلیق
صذیقه سادات میرنظامی سیدمحمدحسین ۱۹ نستعلیق
مرضیه ناظمی جهانگیر ۱۹ نستعلیق
محمدامین بابادی احمد ۱۷ نستعلیق
مهدی باغکی علی ۲۲ نستعلیق
بهرام بهادرانی ابراهیم ۴۵ نستعلیق
پدرام پیرمرادیان محمدمهدی ۲۹ نستعلیق
محمد جلالی خسرو ۲۲ نستعلیق
علیرضا حامی مهرداد ۲۹ نستعلیق
فرزاد درستکار ناصر ۲۱ نستعلیق
سجاد رفیع علی ۲۱ نستعلیق
هوشنگ زارعی داود ۲۲ نستعلیق
محمدصادق سجاد محسن ۲۲ نستعلیق
علی طلوعی حمیدرضا ۴۸ نستعلیق
محمد گل افشان غلامرضا ۱۸ نستعلیق
علی محزونیه محمدرضا ۲۲ نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
الهام آقاجانی رسول ۱۸ نستعلیق
عاطفه آقاجانی محمود ۰ نستعلیق
اکرم ابن حجازی سیدحسن ۱۲ نستعلیق
الهه اشرفی محسن ۱۷ نستعلیق
فاطمه افقری محمدباقر ۳۲ نستعلیق
زهرا اقطار هوشنگ ۲۷ نستعلیق
فاطمه باباشاهی عبدالرسول ۱۹ نستعلیق
بهشید براتی صفی اله ۳۲ نستعلیق
زینب بکایی محسن ۲۱ نستعلیق
پگاه بهنام آرا حسین ۲۷ نستعلیق
نگار دهقان رضا ۴۴ نستعلیق
مریم دهقان محمود ۱۸ نستعلیق
شیرین رحیمی ابراهیم ۵۱ نستعلیق
زهرا رضایی غلامرضا ۲۲ نستعلیق
سیمین سطوت فرج اله ۰ نستعلیق
راضیه شیرعلی حسین ۰ نستعلیق
فهیمه شیروانی رسول ۳۸ نستعلیق
مهرشاد عابدی رحیم ۲۲ نستعلیق
مهرناز عابدی رحیم ۲۲ نستعلیق
فرزانه فرخی حسین ۰ نستعلیق
بهاره قادری محمد ۳۲ نستعلیق
زینب کمال محمد ۱۹ نستعلیق
سمیرا گلی اکبر ۰ نستعلیق
فهیمه مولایی احمد ۲۷ نستعلیق
مهری نوربخش اسماعیل ۲۷ نستعلیق
رامین امیدی علیرضا ۰ نستعلیق
سیدمهدی جزائری لطف اله ۰ نستعلیق
عطااله سرمست میرزاقلی ۴۴ نستعلیق
ایمان عبدالهی قباد ۴۵ نستعلیق
علی عطاری پور مصطفی ۲۱ نستعلیق
کامران کلانی مهابادی احمد ۳۲ نستعلیق
محمد کلوشانی حسین ۴۵ نستعلیق
آرمان محمدرحیمی محمدرضا ۲۱ نستعلیق
مرتضی مقدس غلامعلی ۲۹ نستعلیق
خسرو یزدانی مهدی ۱۸ نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
انیس استکی محمد ۰ نستعلیق
لیلا اعظمی محمد ۰ نستعلیق
مریم امانی محمدحسین ۰ نستعلیق
سمیرا باقریان محمدرضا ۰ نستعلیق
سپیده بنی صادقی حمیدرضا ۱۲ نستعلیق
سیده مریم حسینی سیداحمد ۰ نستعلیق
مائده حیدرزاده جزی عزیزاله ۱۷ نستعلیق
ناهید درخشش حسینعلی ۰ نستعلیق
فاطمه رهنمایزدآبادی محمد ۰ نستعلیق
مینا ریاحی رحمت اله ۲۱ نستعلیق
ساناز ستار مجتبی ۱۸ نستعلیق
فرزانه شیخی زازرانی ابوالقاسم ۰ نستعلیق
الهام صالحی محمد ۱۸ نستعلیق
راضیه صفری نصراله ۰ نستعلیق
رعنا طاهری جمشید ۱۷ نستعلیق
ملیحه عابدی محمدعلی ۰ نستعلیق
مهسا فرهنگ ابراهیم ۰ نستعلیق
سمانه فتاحی حسین ۰ نستعلیق
سمانه قاسمی محمود ۰ نستعلیق
مهشید قربانی مرتضی ۰ نستعلیق
نسیم کاوه هوشنگ ۰ نستعلیق
ارمغان کاویانی مصطفی ۲۷ نستعلیق
صدیقه کلانتری محمدعلی ۰ نستعلیق
فاطمه کهکشان علی اصغر ۱۲ نستعلیق
مریم مومنی حسن ۰ نستعلیق
محدثه سادات میرفتاح سیدمصطفی ۱۲ نستعلیق
زهره مینوتن مرتضی ۰ نستعلیق
لیلی نوریان سیدمهدی ۰ نستعلیق
نفیسه همامی عباسعلی ۱۲ نستعلیق
علی باطنی حسین ۰ نستعلیق
محمدامین جهانشاهلو سعید ۴۵ نستعلیق
شهریار جهانگیری ناصر ۲۱ نستعلیق
محسن حبیب الهی رضا ۲۳ نستعلیق
علی حق شناس محمود ۱۷ نستعلیق
موسی دخیلی اصغر ۲۱ نستعلیق
مهدی شجاعی جوشقانی مرتضی ۲۱ نستعلیق
هادی فاضلی منصور ۰ نستعلیق
بهمن قمشه ای حسین ۱۸ نستعلیق
محمدباقر کاظمی مهدی ۰ نستعلیق
سیدمهرداد موسوی ریزی سیدجلال ۰ نستعلیق
حیدر نوروزی محمود ۰ نستعلیق
حسام ورپشتی عبدالصمد ۰ نستعلیق
محمد هوازاده رضا ۰ نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
مهناز آزادی حسین ۱۷ نستعلیق
فیروزه پورقاسمی پرویز ۱۲ کتابت
سمیه پویان فر عباس ۲۱ کتابت
سمیرا ترابی علیرضا ۲۰ کتابت
فاطمه ترکی خدایار ۱۲ کتابت
لیلا جعفری حسین ۲۱ نستعلیق
زهرا ربیعی علیرضا ۰ کتابت
نفیسه زمانی بهرام ۴۳ کتابت
مهرنوش سالم اکبر ۱۲ نستعلیق
حکیمه سامانی حمیرضا ۲۰ کتابت
عاطفه صدقی خراسانی رسول ۱۲ نستعلیق
زهرا صفری یداله ۲۰ کتابت
زهرا عابدی سیدرضا ۰ کتابت
فائزه عاقبت بخیر حسین ۲۱ نستعلیق
الهه عبادی پور محمدعلی ۰ نستعلیق
زهرا غفاری فرد محمد ۰ نستعلیق
منصوره قاسمی قدرت اله ۱۷ نستعلیق
فاطمه قدسی محمدصادق ۲۱ نستعلیق
فاطمه قدسی محمدصادق ۲۱ کتابت
زینب کریمیان قنبرعلی ۴۳ نستعلیق
اعظم کریمیان علی اصغر ۴۰ نسخ
طاهره نظری ماشااله ۵۰ نستعلیق
نرگس تقی زاده عباس ۱۷ شکسته نستعلیق
ملیحه همتی برزو ۱۷ کتابت
مهرداد ابوالفتحی رمضان ۱۹ کتابت
حمیدرضا استکی عباس ۲۰ نستعلیق
ابراهیم امیری محمدعلی ۱۹ کتابت
اسفندیار براتی محمد ۲۱ نستعلیق
عبدالرسول پاکزاد رمضان ۲۱ کتابت
رسول تبریزیان محمدحسن ۱۸ نستعلیق
محمدحسین حاجت پور عسکر ۲۱ نستعلیق
داود حیدری حسین ۲۳ نستعلیق
داود حیدری حسین ۲۳ کتابت
ابوالفتح خدابخشی صادق آبادی ولی محمد ۲۲ کتابت
منصور خوشنما فضل اله ۲۱ کتابت
منصور خوشنما فضل اله ۲۱ شکسته نستعلیق
امیرحمزه راهداری حسین ۳۱ شکسته نستعلیق
محسن رفیع زاده مصطفی ۲۱ نستعلیق
سعید صداقت زادگان محمد ۴۴ نستعلیق
سعید صداقت زادگان محمد ۴۴ نسخ
حمیدرضا عطایی هوشمند ۱۸ نستعلیق
احسان فامیل محمدی جمال ۳۹ نستعلیق
احسان فامیل محمدی جمال ۳۹ کتابت
شاهین قائدی سلطانعلی ۳۶ نسخ
عیسی قجاوند احمدرضا ۱۹ نستعلیق
عیسی قجاوند احمدرضا ۱۹ کتابت
محمد قنبری راشنایی رضا ۱۹ نستعلیق
عادل مجدی قربان ۱۹ کتابت
آرش محمدی دینانی احمد ۳۲ نستعلیق
آرش محمدی دینانی احمد ۳۲ کتابت
مسیح مسجدی حسین ۳۶ ثلث
محمد منصوری اصغر ۴۵ نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
زینب امینی اکبر ۱۷ کتابت
نفیسه ایزدان ناصر ۱۷ کتابت
الهه ایزدی غلامحسین ۱۲ نستعلیق
ملیحه برادران محمدمهدی ۲۰ کتابت
سوسن بزرگپور علی ۲۷ کتابت
ریحانه حسن زاده نصرت اله ۱۲ ثلث
مهرنوش دانشمند علی جان ۰ کتابت
زینب رجایی عنایت اله ۲۱ کتابت
زهرا رضایی خیرآبادی عباس ۴۰ ثلث
فرشته رمضان زاده احمد ۱۷ کتابت
زهرا روضاتیان محمدعلی ۴۴ کتابت
مریم شمسی بهمن ۲۱ کتابت
مینا گرامی منصور ۲۷ کتابت
فائزه میرهادیان محمد ۱۸ کتابت
مهناز هاشمیان قدرت اله ۱۲ نستعلیق
احمدرضا استکی محمد ۳۶ ثلث
محمدرضا پایون هوشنگ ۲۰ کتابت
محمدرضا پایون هوشنگ ۲۰ شکسته نستعلیق
امین پهلوان یلی علینقی ۳۱ شکسته نستعلیق
محمد چراغچی علی ۱۹ نستعلیق
محمد چراغچی علی ۱۹ کتابت
مسعود حافظی احمد ۱۷ شکسته نستعلیق
بهنام زمانی محمدعلی ۲۱ کتابت
محمدحسین سخاوت محمدعلی ۳۶ ثلث
محمدحسین شهریاری محمدتقی ۱۷ نستعلیق
مجتبی صالحی ناصر ۲۱ نستعلیق
مجتبی صالحی ناصر ۲۱ کتابت
مجید طلوعی حسن ۱۷ نستعلیق
عباس عمومی علی ۲۹ شکسته نستعلیق
محسن غفاری ابراهیم ۱۷ شکسته نستعلیق
پیمان قاسمی هوشنگ ۲۹ نستعلیق
محمدحسین قنبری اصغر ۱۷ کتابت
علیرضا کاظمیان حسینقلی ۱۷ نستعلیق
مرتضی کریمی مقدم رضا ۰ کتابت
محمدعلی میرصانعی رحیم ۲۰ نستعلیق
محسن دهقانی حسین ۲۱ کتابت

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی