نتایج امتحانات پایان دوره ای تابستان ۱۳۹۱

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
هاجر اتشکار محسن سرائیان نستعلیق
زهرا امیری هوشنگ صادقی نستعلیق
آریانا امینی مصطفی مقارن عسگری نستعلیق
نیلوفر باطنی سهیل همتی نستعلیق
زیبا بقایی محمود کشوری زاده نستعلیق
سعیده جمالی احمد شادمان نستعلیق
نجمه جوادی حسین همتی نستعلیق
سیما حدیدی ابراهیم ظهیر نستعلیق
مهسا حسینی علیرضا مقارن عسگری نستعلیق
فاطمه سادات حسینی سیدحسین شیری نستعلیق
زهره دانش محمدتقی شادمان نستعلیق
مریم داودوندی علیمحمد خیری نستعلیق
فائزه رحیمیان حمیدرضا عقیلی نستعلیق
زهرا رضایی مهدی صالحی نستعلیق
پرنیان رفیعی حمیدرضا سرائیان نستعلیق
مبینا روستازاده شیخ یوسف اکبر همتی نستعلیق
مرضیه سعادت پور غلامحسین شادمان نستعلیق
حنانه سلیمی علیرضا صادقی نستعلیق
ریحانه شاهقلی ابراهیم موذنی نستعلیق
مژگان صادقی حیدرعلی رجبیان نستعلیق
مریم صناعی منوچهر موذنی نستعلیق
افسانه طغیانی علی رجبیان نستعلیق
فاطمه عسگری سیف اله شادمان نستعلیق
سودابه قاسمیان محمدرضا خیری نستعلیق
شهناز کشاورز تیمور شادمان نستعلیق
حنانه کهلانی وحید کهلانی نستعلیق
زهراسادات نوربخش شهریاری نستعلیق
مهدی باسیری علی فروزنده نستعلیق
عرفان داوری پیمان سیاوش نستعلیق
حامد رضایی محسن بیضاوی نستعلیق
امیرحسین طالبی مرتضی خیری نستعلیق
یوسف عبدالکریمی محمدرضا همتی نستعلیق
علی فتاحی مصطفی شیری نستعلیق
مریم غفاری نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
شیدا اسماعیلی علیرضا وکیلی نستعلیق
شاداب اسماعیلی علیرضا وکیلی نستعلیق
بنفشه اشرف نیا محمود شادمان نستعلیق
نرگس بحرینی احمد مقارن عسگری نستعلیق
فاطمه تنهایی مجید میرعلایی نستعلیق
مریم جوکار علی شیری نستعلیق
مرضیه سادات حسینی سیدرضا شادمان نستعلیق
صالحه سادات حسینی راد عمران وکیلی نستعلیق
میترا خسروی علی رضایی نستعلیق
زهره ذوالفقاری اصغر تجدد نستعلیق
زینب رضازاده حمیدرضا کیانزاد نستعلیق
نجمه رضایی رمضان نائینی نستعلیق
مینا روانبخش ابوالقاسم شادمان نستعلیق
مهرناز سلیمانی خواه مسعود سرائیان نستعلیق
لیلا شیرویه زاد عباسقلی وکیلی نستعلیق
زهرا علافچیان مهدی فروزنده نستعلیق
فاطمه محسن زاده کرمانی جواد رضایی مجد نستعلیق
ستاره منتظرالقائم احمد منتظراقائم نستعلیق
زهرا مهری لطف اله سرائیان نستعلیق
فاطمه مهماندوست بابک شادمان نستعلیق
محدثه سادات میرلوحی مجید سعیدی نستعلیق
هدی نصراصفهانی عبدالرسول سعیدفر نستعلیق
زهرا هوشمند رحمت اله اخوان نستعلیق
فاطمه یونسی زاده غلامحسین زارع زاده نستعلیق
محمدامین بابادی احمد وکیلی نستعلیق
حامد حاج صفری حسین کشکولی نستعلیق
علیرضا حامی مهرداد سیاوش نستعلیق
محمد حیدریان مصطفی شیری نستعلیق
محمد دهقانی مرتضی شریفی نستعلیق
محمدجواد رنجبر نصراله رحیمی نستعلیق
محمدرضا عابدیان سیف اله رستمی نستعلیق
محمد کهلانی مجید کهلانی نستعلیق
علی کیانی نوراله سیاوش نستعلیق
بهروز محسنی علی شریفی نستعلیق
محمد منیری رستمی نستعلیق
سیداکبر موسوی سیدمرتضی همتی نستعلیق
محمد مومنی عباسعلی شیری نستعلیق
ایمان نوروزی فرد علی اصغر رستمی نستعلیق
محمدحسین هوشمند رحمت اله اخوان نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
مریم آجودانیان اصغر رضایی مجد نستعلیق
نفیسه ابراهیمیان محمدرضا گرامی راد نستعلیق
مریم ابوطالبی حسینعلی وکیلی نستعلیق
فاطمه ادیبی ناصر معمارزاده نستعلیق
محبوبه اسلامی راد غلامحسین نستعلیق
اکرم امینی عباسعلی حسینی نستعلیق
شادی باسکیان اف حسن خانم رحیمی نستعلیق
زهرا باقری غلامحسین عقیلی نستعلیق
زینب بکایی محسن تجدد نستعلیق
سهیلا بنی طبا حسن زارع زاده نستعلیق
فاطمه بهرامیان نبی اله گرامی راد نستعلیق
فروغ پورنصر یداله شادمان نستعلیق
ریحانه جابری عبدالعلی رضایی مجد نستعلیق
فائزه جان نثاری منصور سیاوش نستعلیق
فاطمه جان نثاری منصور سیاوش نستعلیق
عفت جنگروی محمدعلی شیری نستعلیق
بیتا حاجی احمدیان هوشنگ عراقچی نستعلیق
مائده خانعلی غلامرضا وکیلی نستعلیق
زینب سلیمانی محمدعلی احمدی نستعلیق
زینب سیف رضا عقیلی نستعلیق
مهناز شیرعلی زاده محمود زارع زاده نستعلیق
رضوان صالح حسن مقارن عسگری نستعلیق
زهرا صالحی زارع زاده نستعلیق
فرزانه فرخی حسین فصیحی نستعلیق
مهناز قاری تهرانی عبدالحسین قاری نستعلیق
آزاده کشاورزیان جعفرعلی تهرانی نستعلیق
مهناز مبشری محمدحسن رضایی مجد نستعلیق
رضوان محمدی نژاد حیدر رحیمیان نستعلیق
مریم مردانی اصغر ریاضیات فرد نستعلیق
فاطمه مسلمی اصغر مصطفی رضایی نستعلیق
مهسا مهدیان ناصر معمارزاده نستعلیق
آنا میرزاییان امیرحسین موذنی نستعلیق
مهتاب ناصری نیا عبدالحسین میر نستعلیق
شادی نصراصفهانی رضا مصطفی رضایی نستعلیق
هاجر نوبخت علی زارع زاده نستعلیق
سمیه هنرمند عبدالحسین صادقی نستعلیق
مهدی باقری بهرام قاری نستعلیق
محسن بندی حیدر زارع زاده نستعلیق
سینا پیرمرادیان محسن نیرپور نستعلیق
مجتبی رحیمی هاشم زارع زاده نستعلیق
محمدرضا زادهوش مصطفی زارع زاده نستعلیق
حمیدرضا سعادت محمدعلی فروزنده نستعلیق
شهاب سعیدمهر سعید وکیلی نستعلیق
محسن سلیمان ابراهیم همتی نستعلیق
حسین سلیمانی راد علی زارع زاده نستعلیق
محسن صادقی رضا رحیمی نستعلیق
عزت اله صادقی یداله نستعلیق
مهدی عسگری علی بیضاوی نستعلیق
احسان علیخانی حسین گلشنی نستعلیق
مهراب عمید عباس زارع زاده نستعلیق
علی اکبر کارگری مرتضی دهقان نستعلیق
وحید کبیری باقر نستعلیق
محمد کمالی غلامعلی رحیمی نستعلیق
مهدی لطیفی حسن نستعلیق
علیرضا مطیع امرالهی حسن همتی نستعلیق
مهدی منصوری علی وکیلی نستعلیق
سیدحمیدرضا موسوی اسماعیل مقارن عسگری نستعلیق
رضا مهران نژاد عبدالعلی رحیمی نستعلیق
مصطفی واحدی عین اله رحیمی نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
نجمه آصفی غلامعلی وکیلی شکسته نستعلیق
سعیده استکی عباسعلی وکیلی نستعلیق
لیلا اعظمی محمد کتابت
محبوبه افیونی محمد شادمان نستعلیق
محبوبه انتشاری مرتضی قاری نستعلیق
محبوبه انتشاری مرتضی قاری کتابت
سمیرا باقریان محمدرضا کاظم زاده نستعلیق
کبری پیرمرادیان غلامرضا بابااحمدی نستعلیق
کبری پیرمرادیان غلامرضا بابااحمدی کتابت
اکرم تقی یار حسینعلی مصطفی رضایی نستعلیق
پریسا تن ساز علیرضا مقارن عسگری نستعلیق
نفیسه جاوری مرتضی مقارن عسگری نستعلیق
ناهید درخشش حسینقلی سعیدفر نستعلیق
لیلا رجبی حسن عبداله پور نسخ
زهرا رضایی خیرآبادی عباس وکیلی کتابت
فرشته رمضان زاده احمد وکیلی شکسته نستعلیق
ساناز ستار مجتبی فروزنده نستعلیق
مهناز سعیدی مجتبی سعیدی نستعلیق
هاجر شریفی محمد قاری شکسته نستعلیق
فروغ شکرانی فرد علی عقیلی کتابت
فرزانه شیخی زازرانی ابوالقاسم کاظم زاده نستعلیق
زهرا صفری یداله عبداله پور نسخ
راضیه صفری نصراله کاظم زاده کتابت
منیره صهبا اصغر وکیلی کتابت
خدیجه طالبی حسن جعفرپیشه نستعلیق
مهسا فرهنگ ابراهیم سعیدی نستعلیق
اعظم قاسمی ابراهیم وکیلی نستعلیق
فاطمه کلامی داود زارع زاده نستعلیق
فاطمه کلامی داود زارع زاده کتابت
فاطمه کهکشان علی اصغر فروزنده نستعلیق
فاطمه کهکشان علی اصغر فروزنده کتابت
فریبا کیانی غلامرضا وکیلی شکسته نستعلیق
فرزانه معینی غلامرضا زارع زاده نستعلیق
سمیرا نصرآزادانی علی فروزنده نستعلیق
زینب نصراصفهانی محمدرضا فروزنده نستعلیق
فرزانه نعمتی علی فروزنده کتابت
نازنین ولایت داود زارع زاده نستعلیق
نازنین ولایت داود زارع زاده کتابت
ملیحه همتی پرویز وکیلی شکسته نستعلیق
زهرا هنرشناس غلامعلی بیضاوی نستعلیق
محمد زارع کریم وکیلی نستعلیق
محمد زارع کریم وکیلی کتابت
وحید سعیدی قدیرعلی فرزانه نستعلیق
حامد سهیلیان عبدالرحیم خیری نستعلیق
حامد سهیلیان عبدالرحیم خیری کتابت
علیرضا صفدریان عباس فرامرزی نستعلیق
علیرضا صفدریان عباس فرامرزی کتابت
علیرضا صفدریان عباس فرامرزی شکسته نستعلیق
امین صفری احمد زارع زاده نستعلیق
محمد عابد عبدالرحیم وکیلی کتابت
رضا قاسمی محمد گلشنی نستعلیق
عیسی قجاوند احمدرضا وکیلی شکسته نستعلیق
اصغر قنبری غلامعلی شریفی نستعلیق
علیرضا کشاورز محمود نسخ
عادل مجدی قربان وکیلی شکسته نستعلیق
حسین منصوری محمد فرزانه نستعلیق
سیدمحمد منصوری سیدمنصور نستعلیق
محمد منصوری اصغر فرزانه کتابت
احسان مهاجری اصغر نستعلیق
سیدهادی قاسم زاده سیدمصطفی ظهیر نستعلیق
حسین میرلوحی محمد وکیلی شکسته نستعلیق
علی اصغر نادری علی اکبر بابااحمدی نستعلیق
اسماعیل نبهانی جلیل فروزنده ثلث
حمیدرضا ندیمی باقر فرزانه نستعلیق
محمد هوازاده رضا زارع زاده نستعلیق
عادل امامی حسن همتی نستعلیق
عادل امامی حسن همتی کتابت
محسن حبیب الهی رضا ظهیرالاسلام کتابت
امیر حق شناس عباس شیری نستعلیق
داود حیدری حسینعلی ظهیر نسخ
صادق رئیسی جعفر کتابت
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
فاطمه ترکی خدایار فروزنده نستعلیق
فاطمه ترکی خدایار فروزنده کتابت
فرشته رمضان زاده احمد وکیلی نستعلیق
اکرم زیدی حسین فروزنده کتابت
زهرا سلامت کاظم فروزنده نستعلیق
زهرا سلامت کاظم وکیلی شکسته نستعلیق
تبسم سلطانی حمیدرضا کشوری زاده کتابت
سمیه عابدی محمود فروزنده کتابت
گل اندام مصفایی حاجی خان رحیمی نستعلیق
هوشنگ اکرامیان محمدعلی سیاوش کتابت
حامد جلودار عباس کاظمی شکسته نستعلیق
محمد چراغچی علی وکیلی شکسته نستعلیق
محمودرضا زارعان محمد فرزانه نستعلیق
حجت اله صادقیان عباس رحیمی نستعلیق
محمد عابد عبدالرحیم وکیلی نستعلیق
غلامرضا فریدونیان حسنعلی مقارن عسگری نستعلیق
ابوالفضل کبیری علی فروزنده نستعلیق
علیرضا کشاورز محمود رحیمی نستعلیق
علیرضا کشاورز محمود رحیمی کتابت
محسن مقصودی رحمت اله رحیمی کتابت

مطالب مرتبط

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی