نتایج امتحانات پایان دوره ای اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
اعظم آذریون مصطفی حسینی نستعلیق
سادات آکوچکیان علی سیدنطنزی نستعلیق
فاطمه خسروی مهرداد حسین نستعلیق
منصوره محمدحسینی داود تجدد نستعلیق
اکرم مستاجران مصطفی ظهیر نستعلیق
مریم مقتدری علیرضا نستعلیق
ستاره منتظرالقائم احمد منتظرالقائم نستعلیق
اعظم میرزایی کمال ظهیر نستعلیق
بنفشه نفیسی جواد ظهیر نستعلیق
مطهره هراتیان حسین همتی نستعلیق
صولت حسینی عبداله فرزانه نستعلیق
علیرضا خدادادی محمود مقارن عسگری نستعلیق
سعید قضاوی باقر وکیلی نستعلیق
علیرضا قلع ریز محمد فروزنده نستعلیق
محمدحسین کهکشان حمیدرضا شریفی نستعلیق
علی کیانی نوراله سیاوش نستعلیق
محمد منیری کشوری زاده نستعلیق
سیداکبر موسوی سیدمرتضی همتی نستعلیق
رضا مهران نژاد عبدالعلی ظهیر نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
مریم آجودانیان اصغر رضایی مجد نستعلیق
مرضیه آقاجانی اکبر توکلی نستعلیق
نفیسه ابراهیمی محمدرضا گرامی راد نستعلیق
ملیحه اسکندری حسین شریعت نستعلیق
الهام انصاری پور رمضانعلی موذنی نستعلیق
مریم سادات باطنی مصطفی حسینی نستعلیق
ساناز باطنی مهدی گلشنی نستعلیق
بهاره باقری محمود بیضاوی نستعلیق
زهرا باقری غلامحسین عقیلی نستعلیق
فاطمه بهرامیان نبی اله گرامی راد نستعلیق
نیلوفر پاکدل رجبعلی مقارن عسگری نستعلیق
زهرا پناهنده احمد وکیلی نستعلیق
مریم ترکی خدایار فروزنده نستعلیق
شمیم جابری ارشد عقیلی نستعلیق
الهام جعفری غلامرضا نائینی نستعلیق
نسترن حبیبی جمشید عقیلی نستعلیق
فاطمه دهقانی عزیزاله فروزنده نستعلیق
سمانه دهقانی عبدالرسول نستعلیق
عاطفه رحیمی ابراهیم کشوری زاده نستعلیق
نرگس رمضانی عباس فروزنده نستعلیق
الهه رنگرز حمید رضایی مجد نستعلیق
رضوان زال پور حبیب اله قجاوند نستعلیق
ندا سلیمانی پور علی اصغر صادقی نستعلیق
نفیسه سهرابی حسین شادمان نستعلیق
ندا شریفی رحمت اله صادقی نستعلیق
رضوان صالح حسن مقارن عسگری نستعلیق
مرضیه طاهری علی وکیلی نستعلیق
سمیه عطوفی محمدباقر فضل الهی نستعلیق
زهره غلامعلی خمسه اصغر فروزنده نستعلیق
زهره فروهی رضا گلشنی نستعلیق
مرجان قیصری امیر سیاوش نستعلیق
زهرا کریمی اصغرعلی بیضاوی نستعلیق
آتوسا لولاکی اصغر عقیلی نستعلیق
مهناز مبشری محمدحسن رضایی مجد نستعلیق
سمیه مجلسی نصرت اله نائینی نستعلیق
مریم مقتدری علیرضا نستعلیق
الهه مهدوی احمدرضا تجدد نستعلیق
صدیقه سادات میرنظامی سیدمحمدحسین مقارن عسگری نستعلیق
فرشید اکباتانی مهدی صادق گلی نستعلیق
امید حسین زاده محمدرضا نستعلیق
صولت حسینی عبداله فرزانه نستعلیق
علیرضا خدادادی محمود مقارن عسگری نستعلیق
محمدرضا رستمی رضا همتی نستعلیق
مهدی زارعی غلام نبی همتی نستعلیق
هوشنگ زارعی داود همتی نستعلیق
حمیدرضا سعادت محمدعلی فروزنده نستعلیق
محسن سلیمان ابراهیم همتی نستعلیق
علی طلوعی حمیدرضا شریفی نستعلیق
مهدی عسکری علی بیضاوی نستعلیق
مسلم علی بخشی علیداد صالحی نستعلیق
سیدحسین قافله باشی سیداحمد ظهیر نستعلیق
مظفر کریمی طاها مقارن عسگری نستعلیق
محمد کمالی غلامعلی رحیمی پور نستعلیق
نصیر معتمدی زارع زاده نستعلیق
سجاد ملارمضانی محمدرضا ظهیر نستعلیق
حمید منیری غلامحسین کشوری زاده نستعلیق
حمیدرضا ناظمی حسن مقارن عسگری نستعلیق
سیدمحمدمهدی نورین سیدعلی فروزنده نستعلیق
علیرضا یوسفی حمیدرضا فروزنده نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
فاطمه سادات احدی نژاد اکبر زارع زاده نستعلیق
فاطمه الماسی محمدعلی زارع زاده نستعلیق
مهرناز ایرانپور حمید شهریاری نستعلیق
الناز بازیان محرم حسینی نستعلیق
زینب براتی رضاعلی نستعلیق
بتول برنجیان محمد بهارزاده نستعلیق
شهلا پروینی سیف اله بیضاوی نستعلیق
مائده جان نثاری رحیم عقیلی نستعلیق
مریم جان نثاری رمضانعلی زارع زاده نستعلیق
هلیا حاتمی یوسف کشوری زاده نستعلیق
زهره حاجی نوروزی عباس کشوری زاده نستعلیق
مریم حسینی مصطفی حسینی نستعلیق
زهرا خدادادی مصطفی قجاوند نستعلیق
فهیمه دادخواهی مصطفی ظهیر نستعلیق
شیرین رحیمی ابراهیم موذنی نستعلیق
زهرا رضایی غلامرضا همتی نستعلیق
سمیرا رضایی محمد کاظم زاده نستعلیق
الهه رضایی علیرضا صادق گلی نستعلیق
لیلا ساوج علی عقیلی نستعلیق
سیمین سطوت فرج اله شادمان نستعلیق
لیلا شاه سنایی مصطفی صالحی نستعلیق
ندا شریفی رحمت اله صادقی نستعلیق
مینا شهبازی عباسعلی زارع زاده نستعلیق
فهیمه شیروانی رسول صادقی نستعلیق
مریم ضیائی علیرضا گلشنی نستعلیق
خدیجه طالبی حسن جعفرپیشه نستعلیق
هما عینی بیژن سیاوش نستعلیق
سحر قابل نظام نادر ظهیر نستعلیق
مریم قلعه زمانی مرتضی زارع زاده نستعلیق
فائزه قندهاری حسین هدایت نستعلیق
مرضیه کاظمی ونهری محمد زارع زاده نستعلیق
لیلا کریمی مصطفی زارع زاده نستعلیق
میترا محسن زاده حسن خواجه نستعلیق
نسترن محمدی احمد نستعلیق
نعیمه مرجوی علی اصغر بهارزاده نستعلیق
فرحناز معصومی سعید امینی نستعلیق
فیروزه منقاشی محمود قجاوند نستعلیق
مریم موسوی زاهد سیدعلی رحیمی پور نستعلیق
شایسته میرلوحی محسن تجدد نستعلیق
زینب نصراصفهانی محمدرضا شادمان نستعلیق
شهناز نوروزی اصفهانی علی رضایی مجد نستعلیق
مهشید نیکوبین ایرج کیانزاد نستعلیق
افروز واعظ شهرستانی محمد وکیلی نستعلیق
نازنین ولایت داود زارع زاده نستعلیق
محمدحسین آقاسی اکبر توکلی نستعلیق
رضا ابراهیمی عباس شفیعی نستعلیق
حسین انصاری زارع زاده نستعلیق
مهدی ایزدی رمضانعلی زارع زاده نستعلیق
بهرام بهادرانی ابراهیم صادق گلی نستعلیق
علیرضا پهلوانی نژاد رضا شیخی نستعلیق
علی جعفری حسینعلی قجاوند نستعلیق
سیدمحمدرضا جولایی سیدهادی همتی نستعلیق
مرتضی حسام عباس وکیلی نستعلیق
سیدمحمد حسینی علی شریفی نستعلیق
علیرضا خادمی عبدالرسول نستعلیق
رضا دبیری اسداله ظهیر نستعلیق
علی درخشان ناصر بهارزاده نستعلیق
محمد دهقان مصطفی فرزانه نستعلیق
علی دهقانی یداله فرزانه نستعلیق
عطااله سرمست میرزاقلی بیضاوی نستعلیق
بیژن سلیمانی غلامحسین فرزانه نستعلیق
سعید سیدحنایی محمد وکیلی نستعلیق
مهدی سیف الهی زارع زاده نستعلیق
علیرضا صفدریان عباس سیلانی نستعلیق
محمدعلی عابدی علیرضا آقامیری نستعلیق
محمدمحسن عاملی علی ظهیر نستعلیق
حسین عمومی علی عمومی نستعلیق
حمید کاظمی عباس فروزنده نستعلیق
جعفر محمدزاده اسحاق نستعلیق
روح اله محمدی مرتضی فرزانه نستعلیق
رسول مسائلی محمدجواد نستعلیق
حمیدرضا منصوری علی ظهیر نستعلیق
هادی منصوری محمدعلی مقارن عسگری نستعلیق
محسن میرزایی گودرز وکیلی نستعلیق
صالح ناصری جهانگیر فرزانه نستعلیق
حمیدر ندیمی باقر فرزانه نستعلیق
امیر هارونی حیدرقلی شیخی نستعلیق
محمدحسن یزدانجو حسین وکیلی نستعلیق
بهرام یزدی تقی فروزنده نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
مرضیه آذرمگین بهمن فروزنده نستعلیق
مریم احمدی مصطفی فروزنده ثلث
مهری احمدی کتایونچه احمد رحیمی پور کتابت
انیس استکی محمد شهریاری نستعلیق
انیس استکی محمد شهریاری کتابت
فرزانه اشفاق حسن بهارزاده نستعلیق
نفیسه سادات اعتصامی سیدعباس گلشنی کتابت
نیسه سادات اعتصامی سیدعباس گلشنی شکسته نستعلیق
لیلا اعظمی محمد نادر تهرانی نستعلیق
الهام باقریان حسن کاظم زاده نستعلیق
الهام باقریان حسن کاظم زاده کتابت
سوسن بزرگپور علی شادمان شکسته نستعلیق
مرضیه پاکدل محمود وکیلی شکسته نستعلیق
سمیه تاکی حیدرعلی عبداله پور نسخ
نسرین تشکر عبدالرسول همتی نستعلیق
نسرین تشکر عبدالرسول همتی کتابت
محیا حسن زاده محمدحسین شادمان نستعلیق
زهراسادات حسین خواه سیدعلی رحیمی پور کتابت
آمنه خاله کردآبادی محمدعلی شهریاری نستعلیق
شیما خواجوی عبداله ظهیر نستعلیق
سمیه دهقانی علیرحم سیدنطنزی نستعلیق
فاطمه رستمی دره سالاری نبی اله زارع زاده کتابت
الهام سعیدی قدرت اله مقارن عسگری نستعلیق
فرزانه سه چهاری محمدحسن فریدونیان کتابت
ریحانه شریفی مصطفی کاظم زاده نستعلیق
ریحانه شریفی مصطفی کاظم زاده کتابت
فرزانه شیخی ابوالقاسم کاظم زاده کتابت
مهشید صمیمی عباسقلی سیدنطنزی کتابت
فاطمه عزیزخانی علی بیضاوی نستعلیق
فریبا علایی نژاد محمود مقارن عسگری کتابت
آمنه فدوی نعمت اله زارع زاده کتابت
پریسا کاظمی تقی فرزانه نستعلیق
زهرا کاظمی رهبر غلامرضا خواجه کتابت
فریبا کاویانی نژاد کریم وکیلی کتابت
لیلا کریمی ابوالقاسم شهریاری نستعلیق
زهرا کشتکار حسین عبداله پور نسخ
فاطمه لطفی محمد حسینی نستعلیق
فاطمه لطفی محمد حسینی کتابت
الهه مختاری عبدالرضا فریدونیان کتابت
مهدیه مرادیان اکبر بابااحمدی نستعلیق
مهدیه مرادیان اکبر بابااحمدی کتابت
فرزانه مرادیان فتح اله فریدونیان کتابت
محدثه سادات میرفتاح سیدمصطفی فروزنده نستعلیق
فاطمه نریمانی علی وکیلی نستعلیق
فاطمه نریمانی علی وکیلی کتابت
زهرا نریمانی علی شهریاری نستعلیق
نفیسه همامی عباسعلی شادمان کتابت
مریم حاجی ابراهیم زرگر حسین عقیلی شکسته نستعلیق
حسن آجری محمد برهانیان نسخ
آرش انصاری پور اصغر قجاوند نستعلیق
مصطفی ابوالحسنی سورک حمید کتابت
احمد امامی محمود ظهیر نستعلیق
احمد امامی محمود ظهیر کتابت
امیرحسین براتی عبدالحسین وکیلی شکسته نستعلیق
احسان ترابی سولاری فتح اله فرزانه نستعلیق
احسان ترابی سولاری فتح اله فرزانه کتابت
علیرضا توکلی یوسفعلی شکسته نستعلیق
حامد حمیدزاده رسول رحیمی پور کتابت
محمود خدابخشی مرتضی ظهیر نستعلیق
ابوالفتح خدابخشی ولی محمد کریم زاده شکسته نستعلیق
موسی دخیلی اصغر رحیمی پور نستعلیق
صادق رئیسی جعفر فرزانه نستعلیق
هادی سلیمانی علیرضا عقیلی نستعلیق
حجت اله صادقیان عباس رحیمی پور کتابت
مهدی صانعی رجبعلی فرزانه نستعلیق
عباس صفاری رحیم برهانیان نسخ
محمد عابد عبدالرحیم وکیلی نستعلیق
lمسعود عظیمی غلامعلی احمدی کتابت
محمدعلی کارگر فضل اله کتابت
محمد کریمی علویجه حسن صادق گلی نستعلیق
محمد کریمی علویجه حسن صادق گلی کتابت
حسین محلوجی محمد کتابت
علیرضا محمدی حسنعلی زارع زاده نستعلیق
علیرضا محمدی حسنعلی زارع زاده کتابت
سیدمهدی محمدیان رحمت اله ظهیر کتابت
مهدی مدهنی مرادحسین زارع زاده نستعلیق
مهدی مدهنی مرادحسین زارع زاده کتابت
سیدمهرداد موسوی ریزی سیدجلال زارع زاده نستعلیق
ذبیح اله نوروزی رحیم زارع زاده نستعلیق
ذبیح اله نوروزی رحیم زارع زاده کتابت
حسام ورپشتی عبدالصمد قاسمی کتابت
محمد هوازاده رضا زارع زاده کتابت
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
زینب امینی اکبر وکیلی شکسته نستعلیق
فیروزه پورقاسمی پرویز فروزنده کتابت
فریبا جوزی بلال رضایی مجد کتابت
فرزانه جهادی نائینی عبدالحمید رحیمی پور نستعلیق
فرزانه جهادی نائینی عبدالحمید رحیمی پور کتابت
بتول رجبیان رحمان عبداله پور نسخ
وجیهه رضایی رضا وکیلی کتابت
ناهید سلیمی غلامرضا وکیلی کتابت
زهرا صفری یداله فرزانه کتابت
فریبا علی شیری اسماعیل سیدنطنزی کتابت
مریم عندلیب قاسمعلی رحیمی پور کتابت
نرجس فروتن عبداله وکیلی کتابت
سمیه فروهر قربانعلی شهریاری کتابت
عطیه کاظمی عبدالرسول فرزانه نستعلیق
فاطمه مزروعی سعید رحیمی پور کتابت
فرزانه معینی غلامرضا زارع زاده کتابت
هاجر موسوی سیدنصراله بیضاوی کتابت
منصوره نم نباتی علی رحیمی پور کتابت
مهناز هاشمیان قدرت اله فروزنده کتابت
مهرداد ابوالفتحی رمضان مقارن عسگری کتابت
مجتبی انتشاری احمد فرزانه کتابت
علی باطنی حسین رحیمی پور نستعلیق
علی باطنی حسین رحیمی پور کتابت
داریوش بهرامی ابراهیم رحیمی پور نستعلیق
سجاد بیگدلی سیف اله بابااحمدی کتابت
عبدالرسول پاکزاد رمضان برهانیان نسخ
احمدرضا جان نثاری قدرت اله فریدونیان کتابت
رسول حداد اسماعیل فروزنده کتابت
مصطفی حسینی قهی مرتضی صادق گلی کتابت
سعید حشمتی محمدقاسم ثلث
حسین حمزوی علی نجات رحیمی پور نستعلیق
امیرحمزه راهداری حسین برهانیان نسخ
ابراهیم رحمتی غلامعلی فرزانه نستعلیق
محمودرضا روحانی حسین وکیلی شکسته نستعلیق
بهنام زمانی محمدعلی وکیلی شکسته نستعلیق
داود سعیدی مرتضی فرزانه کتابت
محمد شاوردی منصور فرزانه کتابت
حسین شفیعی محمود فرزانه کتابت
غلامعلی شفیعی محمدعلی فرزانه کتابت
مجتبی شهابی ابراهیم مقارن عسگری نستعلیق
مجتبی شهابی ابراهیم مقارن عسگری کتابت
مهدی صفایی نژاد احمد مقارن عسگری نستعلیق
وحید عمیدی حسن رحیمی پور نستعلیق
وحید عمیدی حسن رحیمی پور کتابت
عیسی قجاوند احمدرضا مقارن عسگری کتابت
محسن قنبری نعمت اله فرزانه نستعلیق
محسن قنبری نعمت اله فرزانه کتابت
عادل مجدی قربان مقارن عسگری نستعلیق
عادل مجدی قربان مقارن عسگری کتابت
منوچهر مرادی قپان فروزنده کتابت
اسماعیل نبهانی جلیل فروزنده نستعلیق
اسماعیل نبهانی جلیل فروزنده کتابت

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی