نتایج امتحانات پایاندوره ای مراحل عالی و ممتاز اردیبهشت نودوهشت

همزمان با سراسر کشورنتایج  مراحل عالی و ممتاز مربوط به امتحانات پایاندوره ای نودو هشت  اعلام شد

شرکت کنندگان محترم چنانجه اشتباهی در درج مشخصات خود مشاهده فرمودید از ساعت چهارو نیم الی هفت بعدازظهر با دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان اصفهان ۳۲۷۳۱۰۳۸ تماس و موارد اشتباه را جهت اصلاح اطلاع دهید

بدیهیست فقط افرادی که در مقابل نامشان نمره و یا کلمه قبول درج شده قبول میباشند

 

اعلام نتایج امتحانات خوشنویسی مرحله عالی اردیبهشت 98

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
فروغاخوان طاهریاردشیرکیانزاد14
خجستهاسماعیل زادهپرویزشادمان14
المیراافتخاریاحمدقمی نژاد14
منصورهاکلیلیمحمدعلیظهیرالاسلام15
زهراایزدی پورعلیرضافروزنده--
ساراباقرزادهمهردادهمتیان16
مهدیبزرگزاد ایمانیمنصورحسن زاده--
ساراپوربافرانیمحمدعلیهمتی-----
آذینپیشواناصروکیلی15
محمدعلیپیماییمحمدآقامیری15
راضیهتوکلیسیاوشسعیدفر1514
ناهیدجلوانیعباسجعفرپیشه---
مهنازخلیلیحبیب الهوکیلی14
محبوبهدواشیعسگرحشمتی14
زهرهرضاپورمحمدآبادیجلالگلشنی14
زهرهرمضانیحسینگلشنی14
محمدحسینرهبریقنبرشریفی16
فرزانهزاغیانمحمودهمتی---
فیروزهزینل پورمهدیحشمتی---
مژدهسالاریموسیوکیلی1414
مهساسبزیانسعیدبابااحمدی---
بیتاسرمدنعمت الهبیضاوی------
نازنین زهراشجاع پورغلامرضاهمتی-------
ملیکاصالححسینگلشنی14
رضوانصالححسنمقارن عسگری15
صدراصالحیحمیدرضاگلشنی------
میناصمدیاسدالهراستی14
حجت الهطوطیانمحمدفروزنده17
آیداعباسیاحمدرضاموذنی14
زهراعبداله پورایرجحشمتی14
خدادادعلی آبادیبهرامفروزنده---
محمدفاضلحسین14
جعفرفروداحمدشادمان14
عاطفهسعیدیغلامعبداله پور15
عاطفهقضاویغلامرضاگلشنی15
مریمقندهاریزین العابدینانصاری15
طلیعهقیومی نیامحمدعلیشریفی15
ریحانهکازرونیکمال الدینشادمان15
مریمکدخداییجوادحشمتی---
الهامکریمیحسنفروزنده16
اعظمکریمیعلیگلشنی14
آرشمحمدزادهمحمدمقارن عسگری20
ریحانهمحمدیمحمدرضاراستی17
حمیدرضامحمودیاحمدهمتیان14
احمدمرادیسلمانجعفرپیشه---
مهردادمقدسحسینمقارن عسگری15
شهلاملکیبهرامبیضاوی---
علیموسوی نژادجلالرستمی15---
محسنمیرزائیانعلیرضافرزانه14---
محمدنبی زادهعیوضعلیفروزنده---
کیهاننجفیعوضعلیعقیلی14
محمدنقیب اصفهانیمحمودحشمتی14
اصغرنکوییحیدرکیانزاد---
راضیهنمازیمحمدعلیفروزنده---
مهدینوریحسنریاضیات16
عاطفهنیکبختعبدالهگلشنی------
محمدهاشمیرضاحسن زاده14
محمودهراتیانرضارحیمی 17
ماهانهیبتیانمحمدقاسمی---
فاضلهیاوریحسینحشمتی---
الهامیزدانیعباسراستی---

نتایج امتحان مرحله ممتاز اردیبهشت ماه نود وهشت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
رضاادیب نیاعباستوکلی---
علیرضاامامیمجتبیبرهانیان---
بهرامامیدانیمصطفیهمتیقبول
امیدامیریاحمدآقامیریقبول
حمیدرضاامیریحسنقبول
امیریاسینامیریمرتضیوکیلی---
زهراایدرفتح الهحشمتی---
احمدآزادیمحمدرحیمی---
پریچهرآقاییعنایت الهکیانزاد---
علیرضابختیاریحیاتقلیبرهانیان---
علیبختیاریحمیدرحیمی------
مینابختیاری تبارنورمحمدشادمان------
ریحانهبراتیانعلی اصغرفروزنده---
فیروزهپورقاسمیپرویزرحیمی---
محبوبهپهلوانی نژادمرتضیفروزندهقبول
مهنازتاجمیرریاحیمرتضیگلشنی------
نیلوفرتجددمحمدفروزندهقبول
سمیراترابیعلیرضاعبداله پورقبول
مهدیتوکلیعبدالمجیدوکیلیقبول
لیلاجعفریحسینسیاوشقبول
مسعودجعفری نژادحسینفرزانه---
ناهیدجلوانیعباسجعفرپیشه---
فاطمهجمالیانرمضانحسینی---
مریمجواهریانمحمدابراهیمعقیلی---
آرزوجوزدانیفرشادسعیدفرقبول---
الهامجهانبخشمهدیحشمتی------
اکرم ساداتحسینیحسنریاضیاتقبول----
سمیراحیدری زادهمصطفیبیضاوی------
زهراخاتون آبادیعلی اکبررحیمیقبول
کیاناداودیقبادهمتیانقبول
محمددخیل علیانرضاشریفی------
بهارهدقیقیسیروسوکیلیقبول---
محمدرضاراستیعباسعلیقبول
بهارهراستین پورمسعودرحیمی---
زهرارشیدیان فرعباسشادمان---
مجیدرضوانینعمت الهآقامیریقبول---
زهرهرمضانیحسینگلشنی---
علیرضازمانیقدیرعلیفروزندهقبول
ناهیدسپهریانفضل الهوکیلی---
عاطفهسعیدیغلامشریفیقبول
مهدیشجاعیمصطفیبابااحمدیقبولقبول
مصطفیشریفییدالهرحیمی---
فریدهشریفی فردعباسوکیلیقبول
محمدعلیصادقینمحمدسعیدوکیلیقبول
بنفشهصدرالدینیباقرمقارن عسگریقبول
مریمعبدلیعباسخیریقبول
حدیثعنایتیداریوشحشمتی---
شیواغفاریانعبدالعلیمقارن عسگریقبول
زهرهغلامعلی خمسهاصغرفروزندهقبول
محمدفاضلحسینبیضاوی------
فاطمهفصیحیرضاوکیلی---
مرضیه کاظمی ونهریمحمدفروزنده---قبول
مرتضیکریمی مقدمرضاوکیلی---
حامدکسایی کلیساییمصطفیسیدنطنزیقبول
شهنازکشاورزتیمورشادمان
------
النازکشاورزمحمدعلیسعیدفر---
میتراکوراوندنادعلیعبداله پورقبول
مرضیهکیان افرازمسعودمقارن عسگری---
کیانانرگسکیانی زاده پورجلالبهروز---
فاطمهلطفیمحمدعبداله پور---
مسعودمحققفضل الهبرهانیان---
راهلهمحقق ناصرگلشنیقبول---
محمدجوادمحمدقاسمیمسیبرحیمیقبولقبول
عصمتمحمدیرمضانعلیبابااحمدیقبولقبول
محمودمرادیتیمورگلشنی---
بهارمسائلیمحمودشهریاری---
غلامحسینملاافضل عربمصطفیشادمان---
محمودموحدیان عطارمحمدحسینسیاوش---
سیدعلیموسوینورالهگلشنی---
پریدختموم سازعبدالرحیمگلشنی------
الههنقاش زرگرجعفررحیمیقبول
حسننوریرضارحیمیقبول
عباسنیکبخت مقدممرتضیفروزنده---قبول
ساغرنیکیحکمت الهریاضیاتقبول
مهدیهاتفیسعیدهمتی------
احسانیزدانیقدرت الهرحیمیقبول
شبنمیساولیانمنصوررحیمیقبول

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی