نتایج امتحانات مراحل مختلف خوشنوسی دیماه نود و هفت

هنرجویان عزیز  ضمن پوزش از تاخیر در اعلام نتایج

در صورت مشاهده ی اشتباه در درج مشخصات خود جهت رفع اشکال از ساعت چهارو نیم الی هفت بعدازظهر با شماره تلفن ۳۲۷۳۱۰۳۸ تماس و مورد  را اطلاع دهید

 

نتایج امتحانات تحریری دیماه نود و هفت

نامنام خانوادگینام پدر نام استادمبتدیتکمیلیپیشرفته
یکتااکبریاحمدرضاکاظمی---
طاهاآریاییشهروزعراقچی15
ابوالفضلباباصفریرمضان14
مهساساداتبحرینیانمصطفیشریفی1715
نیلوفربخشیانیقاسم15
مطهرهبصراویرسولراستی2020
علیپولادیمحمدریاضیات فرد1717
نداجلوانیعلیراستی1818
محمدمسیحجندقیانمهرانشریفی14
زهراحاتم پورفریبرزحشمتی15
زهراساداتحاجی میرسعیدیحسینظهیرالاسلام14
محمدمهدیحسینیمجتبی14
محمدتقیحکمترضاشریفی15
محدثهخوراسگانیمجیدصدرارحامی15
مرجان خوش رویمحمدصالحی18
مریمذوالفقاریرضاحشمتی17
هاجرربانیابوالقاسم20
فاطمهرحمانیغلامرضاکاظمی16
مریم زارعبهرامظهیرالاسلام19
سیدعلیسامانیمحمود19
آزادهسلمانیقدرت الهراستی1817
محمدسهل الدینامیرمهدیشریفی1514
مجیدشریفی قورتانیمسیب1614
مهساشیرانیحسینعلیکاظمی---
منیژهصدریجمال17
نازیلاصراف نژادمحمدرضاکبوتری14
نوشین الساداتطبائیانمهدیعقیلی17
نسیمعبدالهی فرحیدرحشمتی1816
یسنافرهادییعقوبعراقچی15
یکتافرهادییعقوبعراقچی14
زهراقاسمیرحمت الهشفیعی16
امیرعلیقاسمیمحمدرضاشریفی16
فاطمهقدسیمحمدصادقرحیمی2019
پرستوکرمیمحمدعلیعقیلی16
الههکریمیتقیصالحی18
سمیهکیانی اشترجانی1817
پریاگل محمدیسیاوشکاظمی14
الهامگودرزیاصغرراستی1919
سیدمحمدموسویعلیشریفی1414
افشینمیرامیرخانیسعیدعقیلی17
فاطمهنصیریمسعودظهیرالاسلام17
آریانیکبخت مقدمعباسنیکبخت15
پروینوفاییچراغعلیراستی1818
بهارههاشم زادهغلامرضاصالحی15
آرسامنوریانمحمدرضاشریفی14

نتایج مربوط به امتحانات خوشنویسی مراحل مقدماتی و متوسط وخوش

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمقدماتیمتوسطخوش
یوسفابراهیمیحسنعسگری16
مینااستادآقاجان معمارحسیناسدی16
اعظماسکندریعباسکیانزاد16
غلامرضااسماعیلیولی الهشادمان19
زهرهاطهری فرمرتضیفروزنده15
عاطفهاعتصامیحسنتجدد14
مهشیدساداتامامی هاشمیاصغرعقیلی16
ماه منیرامین الرعایامحمدحشمتی15
نرگسآقاجانیسعید14
زهراآقاجانیابراهیمعسگری16
محمدجوادباباییعلی اصغربابایی--
فاطمهبیاتمحمدرضاحشمتی15
محمدپژمان کیامحمدحسینبهارزاده16
صفوراپژمان کیامحمدحسینبهارزاده15
علیپولادیمحمدریاضیات فرد17
فاطمهپهلوانی نژادرسولانصاری14
میناتوکلیرضاظهیرالاسلام16
نرجسجابرانصاریابراهیمرستمی15
فاطمهجان نثاریابراهیمموسوی15
زهرهجباریعلیمرادظهیرالاسلام16
سروشجدیدیناصرشریفی15
ساراجوادیمحمدتقیکیانزاد17
فائزهجوانمردابوالقاسم14
شیرینحجازیمحمدمرتضی15
اکبرحجت پورعباسهمتی14
آلاحدادی هرندیمصطفیظهیرالاسلام15
علیحسین زادهموسیهمتی17
مرضیه ساداتحسینیرضاتوکلی15
علی اکبرحیدری بنینادعلیهمتیان16
محدثهخوراسگانیمجیدصدرارحامی--
محمدهادیخورسندیحسنتوکلی14
الهامخورسندیاصغرهمتی16
سمیهدهقانیمحمدهمتیان15
حدیث ساداتذاکریمحمدظهیرالاسلام14
مریمذوالفقاریرضاحشمتی18
محبوبهراسخ پورعلیرضاهمتی14
سروشرضاییمحمدعلیریاضیات فرد18
محمدحسینرهبریقنبرشریفی16
مژگانریاحیمحمودریاضیات فرد15
فریدونریاحی قلعع تکیمصطفغیتقی زاده15
محمدحسینزارعرحمت الهرحیمی15
خاطرهزاغیانغلامحسینعسگری14
محمدصادقزجاجی نژاداکبرریاضیات فرد16
فائزهزمانیمحمدعلیفرزانه15
فاطمهسالکی فراحمدحیدریان16
فرزانهسالمیکمالموسوی15
سیدعلیسامانیمحمود14
کتایونسپهرجومهدیعقیلی14
علیرضاستاریانمحمدرضامسعودی مقدم16
محمودسینا مهریدالهفروزنده14---
فاطمه زهراشاکریمحمودکاظمی15
فهیمهشاه ولایتیجمالهمتی16
مهرالساداتشاهرضاییعلی اکبرعسگری16
میناشایانخسروقمی نژاد15
مجیدشریفی قورتانیمسیب--
آیداشیخیمجیدصادق گلی15
مسعودصادقیابوالفضلگلشنی---
ملیکاصالححسینگلشنی18
ساراصانعیاسفندیارعسگری16
نداصدقی فرعلیقمی نژاد15
سوگلصفی الدین اردبیلیجمشیدقمی نژاد---
آرمینصفی زادهمحمدسعیدصادق گلی17
ثناعابدیمرتضیقضاوی14
محمدعطاییحفیظ الهحشمتی14
فائزه ساداتعقیلیمومنریاضیات فرد15
خدادادعلی آباددیبهرامفروزنده15
محمدعلیخانیسعیدشفیعی14
سامیارعنایتی فربهروزهمتیان14
فرزادقربانیغلامرضاهمتیان16
مریمقلمزناحمداسدی14
ساراقمصریهادیعقیلی16
رضاکاظمیقدرت الهکاظم زاده14
زینبکاظمیحسینعلی15
علی اکبرکاظمیباقرنیلی14
اعظمکریمیعلیگلشنی14
علیرضاگل محمدیمحمدصدر---
امیرلطفییدالهعقیلی16
اطهرمارانیمحسنهمتیان14
اطهرمارانیمحسنهمتیان---
نجمهمحسن زاده کرمانیعبدالهظهیرالاسلام14
آرشمحمدزادهمحمدعسگری19
ریحانهمحمدیمحمدرضاراستی16
زینبمحمدیمهدیهمتیان14
حمیدرضامحمودیاحمد16
علیمختاریحسنشریفی15
هاجرمداح علیحسینحاج تقی14
علیرضامعظمیعباسآقایی14
مرضیهمکتوبیانقاسمکاظم زاده---
مژدهملییوسفشهریاری14
ابوالفضلمنظوریاحمدنائینی----
ابوالفضلمنظوریاحمدنائینی14
سیدعلیموسویمرتضیفرزانه17
صفیهموذن صفاییعلیتوکلی14
عطیه ساداتمیرخانیعلیبهارزاده16
علی اصغرنریمانیحسینفرزانه15
محبوبهنوروزی دره بیدیحسینزربخش16
عاطفهنیکبختعبدالهگلشنی16
مرضیهواعظموسیراستی16
شیواوکیلینعمتعسگری16
طیبهیاوریغلامرضاشفیعی نیا--
الهامیزدانیعباسراستی15
فرزانهیمینیعلی اکبر15
فرزانه یمینیعلی اکبر14

اسامی قبولشدگان مرحله عالی دیماه نود و هفت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
علیابراهیمیعبدالرسولهمتی1514
همااسفندیاریحسنبیضاوی15
مژدهاعظمی کیامنصورگلشنی16
امیدامیریاحمدآقامیری16
احمدآزادیمحمدرحیمی15
زهراباقری خولنجانیعباسگلشنی1414
فاطمهبدیعی نژادحسینهمتی15
سمیراترابیعلیرضاعبداله پور16
زهراتیموریامین الهصادق گلی15
لیلاجعفریحسینرحیمی18
زهراجلالیعلی اکبراسدی1414
ناهیدجلوانیعباسجعفرپیشه15
احمدخواجهمهدیعقیلی15
مریمدهقانیمحمدراستی14
زهراراستیحسینتوکلی15
مهرزادربیعمصطفیشریفی15
زهرارمضانیمحمدصادقشفیعی14
فاطمهرهنمایزدآبادیمحمدراستی1518
فرزانهزاغیانمحمودهمتی14----
فیروزهزینل پورمهدیحشمتی14---
مژدهسالاریموسیوکیلی 15
مرضیهسالاریحمیدهدایت14
مهدیسلیمیانمحمدحسنفروزنده15
حسینسمندریانعباسقلیهمتیان16
محمدرضاشاکری پوراکبرصادق گلی16
الهامشریفیانقاسمعلیسعیدفر1617
فرزانهشفیعیابراهیمشادمان14
مرتضیشفیعیخسروجهانشاهی15
میناصمدیاسدالهراستی14
فاطمهعباسیرسولظهیرالاسلام14
حسینعکافیخدامرادتوکلی16
حدیثعنایتیداریوشحشمتی15
محمدفاضلحسینبیضاوی15
طلیعهقیومی نیامحمدعلیشریفی15
ریحانهکازرونیکمال الدینشادمان14
زهرهکاظمیاسدالههمتیان14
زهراکرمیشهراموکیلی15
میتراکوراوندنادعلیعبداله پور17
الهامگودرزیمنصورعقیلی15
الهامگودرزیاصغرراستی15
بهارمسائلیمحمودشهریاری14
محمدنقیب اصفهانیمحمودحشمتی15
اصغرنکوییحیدرعلیکیانزاد14
مرضیه نورالدینیعلی محمدعقیلی14
عباسنیکبخت مقدممرتضیفروزنده1418
مهدیهاتفیسعیدهمتی1517
مرضیههاشمیانمحمد14
طاهرههراتیانمحمدعلیشریفی14
نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
مهردادابوالفتحیرمضانوکیلی قبول
مریمابوطالبیحسنعلیوکیلیقبول
نجمهاخوان طباخحیدرعلیوکیلیقبول
اسرینامامیجلالانصاریقبول
بهرامامیدانیمصطفیهمتی---قبول
علیرضابختیاریحیاتقلیقبولقبول---
لیلاجعفریحسینرحیمیقبول
اکرم ساداتحسینیحسنریاضیات فردقبول
بهارهدقیقیسیروسوکیلیقبول
فهیمهرحمانیبهمنکاظم زاده---قبول
معصومهرضویابراهیموکیلیقبول
عاطفهسعیدیغلامشریفی---قبول
حسینسمندریانفضل الهوکیلیقبول
حسینشامحمدیمحمدحسینشادمانقبول
علیشریفییدالههدایتقبول
زهراساداتصالححسینجهانشاهیقبولقبول
محمدعدیلی پوراصغرهمتیقبولقبول
زهراعلیرضاییعباسشفیعیقبول
الههعلیمرادیاحمدرضاعبداله پورقبولقبول
حسینعمومیعلیرحیمیقبول
سیف الهفرجیعلیفروزندهقبول
احمدکرمانیاصغررحیمیقبول
بهنامکرمیفضل الهقبول
الهامکریمیحسنفروزندهقبول
الیاسکریمیقنبرعلیقبول
ناهیدمدنی اصفهانیمجتبیخیریقبول
محمدمظاهریرضاگلشنیقبول----
فرزانهنعمتیعلیعبداله پورقبول
ساغرنیکیحکمت الهریاضیات فردقبول
ریحانهبراتیانعلی اصغرفروزندهقبول

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی