نتایج امتحانات مراحل عالی و ممتاز تابستان نود و هفت اعلام شد

همزمان با سراسر کشور نتایج آزمون مراحل عالی و ممتاز اعلام شد

هنرجویان عزیز

در صورت مشاهده اشتباه در درج مشخصات خود جهت رفع اشکال از ساعت چهار و نیم الی هفت بعدازظهر با شماره تلفن ۳۲۷۳۱۰۳۸ تماس حاصل نموده و اطلاع دهید

 

نتایج امتحانات مراحل عالی تابستان نود و هفت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکسته نستعلیقنسخثلث
محمدابراهیمی علویجهعباسشفیعی14
مریمابوطالبیحسنعلیوکیلی14
خجستهاسماعیل زادهپرویزشادمان14
مریماعتضادیعلیرضافروزنده14
حمیدرضاامینیمحمدشفیعی14
آلاآرزومندجوادخیری14
عاطفهآقاباباییایرجفریدونیان14
فاطمهبحری نجفیحسنفرزانه--
مهساساداتبحرینیانصفاشریفی15
علیرضابختیاریحیاتقلیحجتی151716
ریحانهبراتیانعلی اصغرفروزنده14
امیرحسینبرمکیجعفرکیانزاد14
مرجانپارسامقدممحسنوکیلی14
مهدیپایونهوشنگتوکلی18
مهتابتارمیامیرصفایی14
هوشنگتواناغلامحسین14
مائدهجان نثاریرحیمعقیلی14
مرتضیجانقربانیمحمدعلیآقامیری14
آرزوجوزدانیفرشادسعیدفر1515
الهامجهانبخشمهدیحشمتی16
محمدسعیدحامیمجتبیعقیلی16
مسلمحدادیمحسنشریفی16
شیداحصوریرامینوکیلی15
علیحق شناسمحمودوکیلی15
پرنیاحیدرپورعلیرضارهنورد16
یوسفخالوییمحمودرضاشریفی14
زهراخدادادیانمرتضیحشمتی15
محمدامینخوشکاممنصورصفایی15
کیاناداودیقبادهمتیان15
محمددخیل علیانرضا16
مجیدرضوانینعمت الهآقامیری2016
ریحانهروح الامینحسنکبوتری14
ملیحهسازورمصطفیتوکلی18
فاطمهساسانیطاهرفروزنده17
علیسجادیهرضا15
مهدیسلیمیانمحمدحسنفروزنده18
محمدحسینشفیقرضارحیمی16
محمدصادقصادقیعلیرضاشفیعی15
فهیمهصادقیعلیشفیعی14
زهراصالحیحسینعلیاسدی1414
مروهصباابراهیمفریدونیان17
حمیدهضیائیمحمدشادمان16
مهشیدطاهریجمشیدهمتی14
رعناطاهریجمشیدوکیلی15
فاطمهعباسیرسولظهیرالاسلام15
الهامعربمحمدتجدد14
زهرهغلامعلی خمسهاصغرفروزنده15
محمدفاضلحسینبیضاوی17
جعفرفروداحمدعسگری14--
مهدیفولادگرمرتضیفرزانه16--
محمدمهدیقادریانغلامرضافروزنده18
فاطمهقاسمیعلیهمتیان17
میناقاسمی نژادیدالهعبداله پور14
صفوراکرباسیحسنفروزنده17
زهراکریمیعلیعقیلی14
مرضیهکریمیمحمدشفیعی15
زهرهکریمیاسماعیل15
مریمکیانپورمحمودشادمان16
بهارمسائلیمحمودشهریاری15
مهردادمقدسحسینعسگری14
غلامحسینملاافضل عربمصطفیشادمان14
آنامیرزائیانامیرحسینموذنی15
حسیننصیری نیااسماعیلعسگری15
یاسمیننورصبحیعلیظهیرالاسلام16
حسینهدایتحسننیلی14
نویدهلاکوییسعید1415
زهراهوشمندرحمت الهعبداله پور18
ماهانهیبتیانمحمدصفایی14
شبنمیساولیانمنصوررحیمی14

نتایج امتحان مرحله ممتاز تابستان نود و هفت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکسته نستعلیقنسخثلث
نفیسهابراهیمیمحمدرضاگرامی راد--قبول
محمدابراهیمی علویجهعباسشفیعی--
فرزانهاحدیعباسعلیعقیلی--
فروغاخوان طاهریاردشیرکیانزادقبول
علیاعتمادی فرمرتضیحجازیقبول
علیرضاامامیمجتبیقبول
اسرینامامیجلیلانصاری--
حمیدرضاامیریحسنفرزانهقبول--
امیریاسینامیریمرتضیوکیلی--
بهزادآزادگاننصرالهشادمانقبول
عبدالکریمآقاخانیقدرت الهرحیمی--قبول
پریچهرآقاییعنایت الهکیانزاد--
زهرابحرینیکاظممعمارزاده--
مینابختیاری تبارنورمحمدشادمان--
فاطمهبهرامیاننبی الهظهیرالاسلام--
منصورهپشمیحسنگلشنی--
فیروزهپورقاسمیپرویزرحیمی--
محبوبهپهلوانی نژادمرتضیفرزانه--
طاهرهتوکلیایرجبیگی--
مسعودجعفری نژادحسینفرزانه--
محسنجوانیعلیعقیلی--
ماهانجهانگیریرسولهمتیان--
مهدیحجت یارغلامعلیفروزنده--
بتولحجتیاحمدریاضیات فرد--
اعظمحمامیاناکبرسیدنطنزیقبول
زهراخدادادیانمرتضیحشمتی--
علیخلیلیعباسفروزنده----
مهردادداعیعلیرضاحشمتی--
حسیندانشوربهمنبرهانیانقبول
کیاناداودیقبادهمتیان--
اعظمداوریعبدالرسولهمتی--
محمدرضاراستیعباسعلیوکیلی--
فهیمهراهنوردابراهیمحسینیقبول
شکیبارستگارمحمدحسنگلشنی--
زهرارشیدیان فرعباسشادمان--
سمیرارضاییمحمدکاظم زاده----
زهرهرمضانیحسینگلشنی--
پریسازمانیحسینوکیلیقبول
ناهیدسپهریانفضل الهوکیلی--
مریمسراجیعزیزالهگلشنیقبول
مهدیسفیدابیانعلیقبول
حسینسمندریانفضل الهوکیلی--
سمیهشاه محمدیحسنعسگری--
مصطفیشریفییدالههدایت رساقبول
علیشریفییدالههدایت رسا--
معصومهعابدیصفرعلیظهیرالاسلام--قبول
مجیدعباسیعباسعلیوکیلیقبول
حسینعمومیعلیرحیمی--
نویدفرهادیمرتضیمعمارزادهقبول
ابراهیمفرهنگنعمت اله--
حامدکسایی کلیساییمرتضیسیدنطنزی---
شهنازکشاورزتیمورشادمان----
النازکشاورزمحمدعلیسعیدفر--
مرضیهکیان افرازمسعودعسگری--قبول
محمدجوادمحمدقاسمیمسیبرحیمیقبول
سمیرامحمدیعباسکاظم زاده----
جمالمختاریعلی اکبرحسینیقبول
محمودمرادیتیمورگلشنی--
داودمقیمیجمشیدحشمتی--
علیموسوینورالهشریفیقبولقبول--
هاجرموسوینصرالهوکیلیقبول
محمدمیرزاییعباسشفیعیقبولقبول
مجیدهادی زادهرضافرزانهقبول
آرینهمتیانعلیهمتیانقبول
طیبهیادگاریعبدالهوکیلیقبول--
احسانیزدانیقدرت الهرحیمی--

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی