نتایج امتحانات فوق ممتاز اعلام شد

همزمان با سراسر کشور نتایج امتحانات فوق ممتاز اعلام شد شرکت کنندگان محترم فقط افرادیکه در مقابل اسم آنها کلمه ی قبول درج شده در امتحان قبول شده اند.

مرحله فوق ممتاز

نامنام خانوادگیشماره شناسنامهنام پدرنوع خطچلیپاکتابتسیاه مشقکتیبهترکیب آزادنام استاد
مژدهجعفری نژاد1503ماندنینستعلیققبولگلشنی
زهراحاجی ابراهیمی1013مهدینستعلیققبولقبولفرزانه
حسینحمزوی2845علی نجاتنستعلیقرحیمی- وکیلی
فاطمهحیدری920عطاقلیشکستهیزدانی
مرجانخامه عراقی9021غلامحسننستعلیققبولمکوندی
آرزوخواجه علی اشتری3708اسماعیلنستعلیققبولمکوندی
منصورخوشنما3337فضل الهنستعلیقرحیمی
ابراهیمدهقان27صفرعلینستعلیقفروزنده
امیردیده بان108020782مهدینستعلیققبولجعفری
حسینرضایی2630علینستعلیقجعفری
پیمانرفیعی389پرویزنستعلیقاخوین
فریگلسیاحی2463بهمنشکستهگلشنی
محمدرضاشفیعی715مسیحنستعلیققبولشیرازی
معینشماعی61271محمودشکستهقبولعطریان
پرویزصادقی میبدی63میرزایحیینستعلیقوکیلی
ملیحهطالبی2114غلامحسیننستعلیقعسگری
مرتضیاحمددوست25سالارنستعلیقرحیمی
شیوااحمدی واصل آبادی2098فیروزنستعلیقوکیلی
احمدرضااستکی1473محمدنستعلیقفروزنده
قاسماسماعیلی41قنبرعلینستعلیققبولضیایی
علیرضااعظمی1451محمدکریمنستعلیقعسگری
آزیتااله مرادیان28رضاحسیننستعلیقخیری
زهرهایرانپور1365تقینستعلیقرحیمی
ستارهآذریان پور1271482738مصطفیشکستهقبولسیدنطنزی
مهسابندرریگیان255سعیدنستعلیقرحیمی
زینببهارزاده1740015789علیرضانسخعبداله پور
خشایاربهروز8556منوچهرنستعلیقوکیلی
مریمپلویان28641قنبرعلینستعلیقاحمدی
محمدحسنتاج الدین16021نعمت الهشکستهوکیلی
نگارتجدد10475محمدنستعلیقرحیمی
ویداتصدیقی186عبدالرحیمشکستهیزدانی
مرتضیطلایی20حسیننستعلیقخلیلی
حسینعرفانی زاده10880محمدنستعلیقفرزانه
اعظمفکاری883قربانعلیشکستهگلشنی
محمدقوامی21موسینستعلیققبول
جلیلکارشناس157محمودنستعلیقفرزانه
زهراکشتکار3785حسیننسخعبداله پور
فریباکیانی28غلامرضانستعلیقوکیلی
مرتضیکیهان3امان الهشکستهوکیلی
الههلقمانی116مسیحنستعلیققبولفروزنده
علیرضامحمدی10003روزعلینستعلیقضیایی
سارامحمدی175هوشنگثلثقبولعبداله پور
نصرت الهمروی1301لطیفنستعلیقبلالی
فرحنازمعصومی1270450336سعیدنستعلیقفروزنده
احمدرضامهرابی2224کورشنستعلیقهمتی
اسماعیلنبهانی6129جلیلنستعلیقفروزنده
عبدالرسولنیک عهد6009542065مکینستعلیق

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی