اعلام نتایج امتحانات تحریری تابستان ۹۵

نتایج  مراحل مختلف امتحانات تحریری انجمن خوشنویسان اعلام شد

 

نتایج امتحان تحریری مرحله مبتدی تابستان 95

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنمره
خدادادافروغ دهکردیغلامحسینظهیرالاسلام20
مبیناانوریانمهدیکاظمی18
شادیباسکیان افحسن20
زهراباقریعلیرضاافروغ20
نعیمهباقریعلیرضاافروغ20
محمدطاهابدیهیمحمدرضاکاظمی14
سحرترابیمحمدرحیمشریفی20
سحرترک خلخالیمحمدرضاکاظمی18
مناجهانبازینادعلیافروغ20
ساراحاج هاشمیشهرامکاظمی14
بارانخادمیایمانفکاریان18
ملیناخردمندمحمدکاظمی18
مبیناخردمندمحمدکاظمی20
آوارجبیمحمدعلیکاظمی18
راناردانی پوراحمدرضاشریفی16
مهشیدرضاپورمصطفیمعصومی17
سروشرضاییمحمدعلیکاظمی16
سمیهرضاییرسولفکاری19
شایانستاریافشینمعصومی15
فاطمه زهراشاکریمحمودکاظمی18
پرنیانشبانیمحمدرضاکاظمی19
مسیح شریف زادهداودکاظمی15
مرضیهصابریحسنعلیکاظمی14
فاطمهعباسیعلیافروغ19
حدیثفرجمندحسنکاظمی17
فاطمهفرهنگاسماعیلدهقان17
زهرهقربانیعلیعطریان18
سهیلکاغذگرانناصرشریفی20
ریحانهکریمیمجیدکاظمی19
پارسامحمدرفیعیغلامرضاصالحی16
کیانامحمدقاسمیداودکاظمی15
علیمحمدی زادهصالحصالحی16
علیموسویوحیدریاضیات19
یاسمین ساداتمومنیعلیرضاعراقچی18
بابکنظام زادهفرهادکاظمی18
نسیمنوروزیمنوچهرکاظمی18
سلوانیریاصلانکاظمی15
کیمیاوزیری نیامحمدرضامعصومی16
شیماهادیاسماعیلپلویان17
سپیدهیوسف وندحمیدزارع زاده19

نتایج امتحان تحریری مرحله تکمیلی تابستان 95

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنمره
خدادادافروغ دهکردیغلامحسینظهیرالاسلام20
شادیباسکیان افحسن20
نعیمهباقریعلیرضاافروغ19
زهراباقریعلیرضاافروغ17
مینابختیاری تبارنورمحمد19
مناجهانبازینادعلیافروغ19
سوسندهخداییاحمد20
فاطمهعباسیعلیافروغ18
زهرهقربانیعلیعطریان18
مریمقندهاریزین العابدین19
علیمکارمی نیاناصرشریفی18
یاسمین ساداتمومنیعلیرضاعراقچی19
زهرهیزدانیانعلی20
سپیدهیوسف وندحمیدزارع زاده19

نتایج امتحان تحریری مرحله پیشرفته تابستان 95

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنمره
صفوراآقاییمرتضیگلشنی20
خدادادافروغ دهکردیغلامحسینظهیرالاسلام20
شادیباسکیان افحسن20
نعیمهباقریعلیرضاافروغ19
زهراباقریعلیرضاافروغ18
مینابختیاری تبارنورمحمدافروغ17
مناجهانبازینادعلی18
مهنوشعاقلیقاسمشریفی20
فاطمهعباسیعلیافروغ19
سپیدهیوسف وندحمیدزارع زاده18

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی