اعلام نتایج امتحانات تحریری تابستان ۹۵

نتایج  مراحل مختلف امتحانات تحریری انجمن خوشنویسان اعلام شد

 

نتایج امتحان تحریری مرحله مبتدی تابستان ۹۵

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنمره
خدادادافروغ دهکردیغلامحسینظهیرالاسلام۲۰
مبیناانوریانمهدیکاظمی۱۸
شادیباسکیان افحسن۲۰
زهراباقریعلیرضاافروغ۲۰
نعیمهباقریعلیرضاافروغ۲۰
محمدطاهابدیهیمحمدرضاکاظمی۱۴
سحرترابیمحمدرحیمشریفی۲۰
سحرترک خلخالیمحمدرضاکاظمی۱۸
مناجهانبازینادعلیافروغ۲۰
ساراحاج هاشمیشهرامکاظمی۱۴
بارانخادمیایمانفکاریان۱۸
ملیناخردمندمحمدکاظمی۱۸
مبیناخردمندمحمدکاظمی۲۰
آوارجبیمحمدعلیکاظمی۱۸
راناردانی پوراحمدرضاشریفی۱۶
مهشیدرضاپورمصطفیمعصومی۱۷
سروشرضاییمحمدعلیکاظمی۱۶
سمیهرضاییرسولفکاری۱۹
شایانستاریافشینمعصومی۱۵
فاطمه زهراشاکریمحمودکاظمی۱۸
پرنیانشبانیمحمدرضاکاظمی۱۹
مسیح شریف زادهداودکاظمی۱۵
مرضیهصابریحسنعلیکاظمی۱۴
فاطمهعباسیعلیافروغ۱۹
حدیثفرجمندحسنکاظمی۱۷
فاطمهفرهنگاسماعیلدهقان۱۷
زهرهقربانیعلیعطریان۱۸
سهیلکاغذگرانناصرشریفی۲۰
ریحانهکریمیمجیدکاظمی۱۹
پارسامحمدرفیعیغلامرضاصالحی۱۶
کیانامحمدقاسمیداودکاظمی۱۵
علیمحمدی زادهصالحصالحی۱۶
علیموسویوحیدریاضیات۱۹
یاسمین ساداتمومنیعلیرضاعراقچی۱۸
بابکنظام زادهفرهادکاظمی۱۸
نسیمنوروزیمنوچهرکاظمی۱۸
سلوانیریاصلانکاظمی۱۵
کیمیاوزیری نیامحمدرضامعصومی۱۶
شیماهادیاسماعیلپلویان۱۷
سپیدهیوسف وندحمیدزارع زاده۱۹

نتایج امتحان تحریری مرحله تکمیلی تابستان ۹۵

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنمره
خدادادافروغ دهکردیغلامحسینظهیرالاسلام۲۰
شادیباسکیان افحسن۲۰
نعیمهباقریعلیرضاافروغ۱۹
زهراباقریعلیرضاافروغ۱۷
مینابختیاری تبارنورمحمد۱۹
مناجهانبازینادعلیافروغ۱۹
سوسندهخداییاحمد۲۰
فاطمهعباسیعلیافروغ۱۸
زهرهقربانیعلیعطریان۱۸
مریمقندهاریزین العابدین۱۹
علیمکارمی نیاناصرشریفی۱۸
یاسمین ساداتمومنیعلیرضاعراقچی۱۹
زهرهیزدانیانعلی۲۰
سپیدهیوسف وندحمیدزارع زاده۱۹

نتایج امتحان تحریری مرحله پیشرفته تابستان ۹۵

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنمره
صفوراآقاییمرتضیگلشنی۲۰
خدادادافروغ دهکردیغلامحسینظهیرالاسلام۲۰
شادیباسکیان افحسن۲۰
نعیمهباقریعلیرضاافروغ۱۹
زهراباقریعلیرضاافروغ۱۸
مینابختیاری تبارنورمحمدافروغ۱۷
مناجهانبازینادعلی۱۸
مهنوشعاقلیقاسمشریفی۲۰
فاطمهعباسیعلیافروغ۱۹
سپیدهیوسف وندحمیدزارع زاده۱۸

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *