اعلام نتایج آزمون سراسری تابستان ۹۵ انجمن خوشنویسان ایران

نتایج امتحانات خوشنویسی تابستان نود و پنج در مرحله ی عالی و ممتاز همزمان با سراسر کشور اعلام گردید. هنرجویان گرامی چنانچه اشکالی در درج مشخصات خود مشاهده نمودید جهت رفع اشکال از ساعت ۴/۳۰ الی ۷ بعداز ظهر با تلفن ۳۲۷۳۱۰۳۸ دفتر مرکزی تماس گرفته و اطلاع دهید.

نتایج امتحان مقدماتی تابستان 95

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنمره
دینااحمدیعبدالرضامعصومی15
سروراسدیمحمدعلیزالی16
زهراایزدی پورعلیرضاشهریاری15
اکرمپورکاظمیمحمدشریفی16
محمدپیمانیحسینبیضاوی15
میناتوکلیرضاظهیرالاسلام15
راضیهجوادینصیرالدینزالی18
ربابهرامتینعزیزاله17
عصمتصادقیعبدالهزالی16
پرینازصفویمهردادمعصومی14
امیرمنصورگرجیمحمودبیضاوی15
منیرهمدنیانمحمدفصیحی15
مهشیدمیرزابیگیمحسنمعصومی15
راضیهنریمانیرحمت الهشهریاری15
زهرانصراصفهانیاحمدرضاشهریاری16

نتایج امتحان مرحله متوسط تابستان 95

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنمره
مژدهاعظمی کیامنصورگلشنی16
مریمباورصادشاهپورشاه طوسی16
محمدبهرامینعمت الهظهیرالاسلام15
هوشنگتواناغلامحسینگلشنی16
یلداجهانبازیمنوچهرهمتی-
آرینحاتمی رادعلیرضارستمی16
علیرضاحکیمیمصطفیشادمان15
معصومهداستانیعباسعلیکرمی17
یاسرزیندینیبراتعلینائینی17
فاطمهساعدیعلیشریفی16
علیرضاسنجیدهحسنهمتی16
محمدصادقشولاییمحمودعسگری17
زهراصادقیانحیدرزالی16
فائزهعابدیعبدالرضاشریفی16
آیداعباسیاحمدرضاموذنی15
زهرهعباسیانغلامعلیزالی17
سعیدغلامیعلیگلشنی16
فاطمهفرهنگاسماعیلدهقان14
فرشتهفقیهیحسینمعصومی16
مهدیکربلاییمحمدعلیباقرزاده15
علیرضامفیدیرضامعصومی14
الهاممقضیعلیصالحی16
علیموسویوحیدریاضیات فرد16
یاسمین ساداتمومنیعلیرضاعراقچی15
محمدمهدیمیرزاییابوالقاسمشفیعی15
محمدرضانبویمجیدهمتی15
بیگمهاشمیانیحییتجدد14

نتایج امتحان مرحله خوش تابستان 95

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنمره
ربابهابوطالبیرحیمتوکلی14
فاطمه زهرااحسانیحمزه علیزالی15
روح اللهاحمدیاسدالهعسگری17
انسیهارحام صدرمنوچهرهمتی-
پوریااسدالهیرزاقشفیعی14
شهیناسلامیسعادت الهعقیلی15
شاداباسماعیلیعلیرضاعسگری14
مهدیهاکرمی فرعلیرضاتوکلی15
آمنهامیرخانیحسنامیرخانی15
سپیدهآدمیتعلیرضاقمی نژاد14
آلاآرزومندجوادشیخی-
امیرحسینباقریمحمودشفیعی15
فرزانهپاشاییمحمدرضاهمتیان14
ابوالفضلپروانهعلیرضاکتیرایی14
مهدیپورقورئیانمحمدحججی-
الهامتاجمیرریاحیاحمد-
سمیراترکانمرتضیوکیلی15
سجادجعفرخوش خلقمحمدتوکلی-
مسعودجعفری نژادحسینفرزانه15
ناهیدجلوانیعباسجعفرپیشه15
حمیدجوانبختمسعودهمتیان15
ارشیاجهانبخشبابکزارع زاده14
شیرینحاجی اشرفیعبدالرضاقمی نژاد-
هادیحسینیتقیهمتیان14
یوسفخالوییمحمودرضاشریفی16
زهراخدادادیانمرتضیرستمی15
مولوددهاییسعیدفروزنده14
محدثهدهقانیمصطفیظهیرالاسلام16
مریمدهقانیمحمدعقیلی-
مرتضیرحیمیغلامعلیوکیلی17
مرضیهرحیمیمهدیکاظم زاده14
متینرفیعغلامحسینمعصومی-
روح الهزیدیعلیاسدی-
الهامسبحانیمحمدعلیهمتیان16
بهارسلیمانیمنصورهمتیان-
آزادهسوفسطاییاکبرتوکلی14
مهدیسیدینمحمدهدایت رسا16
ترنمشهریاریابوالفضلمعصومی-
ابوطالبشیبانینعمت الهکیانزاد-
محمدصادقانیرضافرزانه17
محمدصادقصادقیعلیرضاشفیعی15
زهراصادقیانحیدرزالی16
ریحانهصالحی تباراکبرحسینی16
منصورصفاییانذبیح الهوکیلی16
پرنیاطالبیعلیحسینی خواه-
شیماطالبی نسباصغرتوکلی15
آرینطاهریفیض الههمتیان-
نیلوفرعباسیجلیلریاضیات14
زهرهعباسیانغلامعلیزالی17
مرضیه ساداتعبدالهیابراهیمهمتیان-
علیعنایتیحسینهدایت رسا-
فهیمهعندلیبمهدیعقیلی18
فائزهعندلیبمهدیعقیلی15
مریمفرحبخشفرهاداسدی-
مریمقاسمیاسماعیلکاظم زاده15
محسنقاسمی نژادماشاالهفروزنده16
غزلکرباسی بافیمسعودکرباسی14
لیلاماهوتیجوادبیضاوی-
محدثهمحمدیبهرامفروزنده15
شقایقمحمودیماشاالههمتیان15
حمیدمدنیمرتضیهمتی14
مریممرادیحسنظهیرالاسلام15
شهلامردانیمحمودهمتیان14
مهدیمزروعیحبیب الهبابایی-
مریممسجدیناصرتجدد16
امیرمحمدمسچی زادهعباسهمتی15
ندامصری پوراکبرفروزنده16
اکبرمصطفوییعقوباحمدی-
عاطفهمعظمرحیمحیدری15
مهدیمعینیاصغرتوکلی18
سعیدهمنصوری فرمحمدمهدیعسگری15
مژگانموسویمصطفیعسگری18
نازنینمهرابیمحمودهمتیان14
محمدمهدیمیرزاییابوالقاسمشفیعی-
سولمازنامداریسیف الههدایت رسا14
حسیننصیری نیااسماعیلموذنی14
محمدجوادنیرومندحسنشریفی14
پریسانیکناماحمدهمتیان-
شایانواعظ شهرستانیامیرحسینخانم رحیمی14
یاسمنهاشمیمجتبیهمتیان14

نتایج امتحان مرحله عالی تابستان 95

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنستعلیقکتابتشکستهنسخثلث
کامرانابراهیمیسلیمعسگری16
مهدیابن الرسولعبدالهتوکلی16
اسماعیلاحمدیمحمدعلیاحمدی17
مهسااشتریغلامحسینهمتیان15
فرنازامیدواریفرهنگتوکلی-
اعظم ساداتایزدیعباساسدی-14
احسانآقاجانیقاسمعلیگلشنی-
مجیدآقاجانیحسینگلشنی-
پریساباقریمحمدرحیممیرعلایی-
زهرابحرینیکاظممعمارزاده-
علیبختیاریحمیدرحیمی15
مینابختیاری تبارنورمحمدشادمان-14
جواهربرخورداریانجلیلفصیحی--
مائده ساداتبصیری پورمرتضیزالی1618
نرگسبیگمرادیاحمد16
مرجانپارسامقدممحسنپارسامقدم15
النازپورنادریاحمدعسگری14
فریدونتوکلیجعفر15
ملیحهجلالیعباسعلیظهیرالاسلام
زهراجلوانحمیدرضاهمتی1415
زهرهجمشیدیمحمدعسگری-
ماهانجهانگیریرسولهمتیان-
جعفرحبیب الهیعبدالصمدشادمان15
مسلمحدادیمحسنشریفی--
نعیمهخادمیعباسعلیشاه طوسی-
عارفهخاکسارجلالیمحمدحسینهمتی-
امیراحمدخورسندیداریوشریاضیات18
مهردادداعیعلیرضارستمی15
سمیهدهقانیعلیرحمدهقان-
زهرارجبیمصطفیعسگری-
محمدرشیدیمجتبیحججی14
زهرارضاییجعفرهمتیان-
آزادهزرشکیمحمدرضاگلشنی-
ژینازمانیمرتضیهمتیان-
پریسازمانیحسینشفیعی18
نفیسهزمانیرضاقلیزالی-
ناهیدسپهریانفضل الهعطریان-
سعیدسقاییحمیدحیدری15
مهرانسهرابیفرج اله-
علیشریفییدالههدایت رسا14
منوچهرشمسمرتضیزالی--
تبسمشهریاریابوالفضلمعصومی--
غلامرضاشیریحسینفرزانه14-
آرشصادقیزین العابدینشفیعی-
صدراصالحیحمیدرضاگلشنی14
رعناصالحیملک محمدگلشنی-
غلامرضاصفدریانعلی ضامنشادمان15
مهریطیبیرضا14
آناهیتاعریضیمحمدرضافروزنده15
مهدیعزیزیناصرهمتیان14
آذرعسگریخدادادرستمی15
آناهیتاعلاییحسامعراقچی--
محمدرضاغزلیاحمدعسگری18
امیرکامیارفتوحیبابکریاضیات15
حمیدرضاقاضیحسام1515-
مسعودقهراییعباسعلیفروزنده15
لیلاکامرانتقیشریفی--
حمیدکریمیعباسشفیعی14
زهراکریمیعلیعقیلی1715
زهراگل محمدیمحمدتقیگلشنی-
محمدحسینمحمدیمحمدجوادریاضیات17
امینمحمدی سرپیریکاوسگنجعلی1414-
مهدیمحمدیانمرتضیخانم رحیمی-
سیمینمرادمندعبدالعلیاسدی-
غلامحسینملاافضل عربمصطفیشادمان-
مجیدمولویبراتعلیرستمی-
مسعودمیرمجربیانمحمدرضارحیمی16-
صدیقه ساداتمیرنظامیمحمدحسینعسگری14
فائزهنصریمحمدزارع زاده14
بنفشهنفیسیجوادهمتی14
یاسمیننورصبحیعلیظهیرالاسلام-
شیواوکیلیمحمدحسنوکیلی14
حمیدههادویمصطفیظهیرالاسلام15
محمدیزدانبخشرضافروزنده14
سپیدهیوسف وندحمیدزارع زاده

نتایج امتحان مرحله ممتاز تابستان 95

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنستعلیقکتابتشکستهنسخثلث
محمودآقاییمیرزاقلیوکیلیمردود
محمدرضاابراهیمیمحمدعلینیرپورمردود
مریماختریسیروسعبداله پورمردود
گلیاساخوان طباطباییمحمدرضامعمارزادهمردود
لیلاارشادیعنایت الهمعمارزادهقبول
فاطمهاستوارغلامحسینمردودمردود
غزالهقاسمیخسرواسدیمردود
محمدرضاانصاریمهدیهمتیانمردود
صفوراآقاییمرتضیگلشنیمردود
مصطفیبازیاربهرامبرهانیانقبول
مهرانباقریغلامرضاشریفیمردود
سمیراباقریانمحمدرضاکاظم زادهقبول
امیرهوشنگبهادرانیایرجوکیلیمردود
نیلوفرتجددمحمدرحیمیمردود
زهراتیمورینبی الههمتیانقبول
محمدجانقربانعبدالصمدبرهانیانقبول
الههجعفریمرتضیفرزانهمردودمردود
حامدجعفریان صدیقعباسعلیعقیلیمردود
سعیدحسن نژادمحمودشریفیمردود
زهراساداتحسینی خواهسیدعلیهمتیانمردود
نرگسحقیغلامرضارحیمیمردود
لیلاحکیمی فرداحمدعقیلیمردود
محمددهقانینورالهبرهانیانمردود
فاطمهدهقانیعزیزالهفروزندهقبول
زهراذوالفقاریاصغرعبداله پورقبول
وحیدرجبیانسعیدرحیمیمردود
مبیناروستازاده شیخ یوسفاکبرهمتیمردودمردود
مهدیزمانیعباسسیاوشمردود
مرضیهسالاریحمیدهدایتمردود
مهنازسعیدیمجتبیسعیدیمردود
سعیدسقاییحمیدحیدریقبول
مهرانسهرابیفرج الهمردود
حسینشامحمدیمحمدحسینشادمانمردود
هرمزشریفیعلی میرزابرهانیانقبول
مریمشماعی زادهمهدیرحیمیمردود
بهزادشیخی فرکاظموکیلیمردود
مریمصادقیحسینگلشنیمردود
مرتضیصادقی دارابیذبیح الهبرهانیانمردود
حجت الهصادقیانعباسوکیلیمردود
مهدیصمدیناصروکیلیقبول
نجمه ساداتعاملیعلیزالیمردودمردود
غزالهعظیمی پورعلیشیریمردود
مهدیعلی اکبریاحمدهمتیانمردود
محمدصابرفاتحیاصغروکیلیمردود
مسعودفاتحیانجمشیدشهریاریقبولقبول
فردینفتحی هفشجانیباقرهمتیانمردود
ابراهیمفرهنگنعمت الهمردود
مهسافرهنگابراهیمبیضاویمردود
طاهره بیگمفقهیعبدالکریمشادمانمردود
مظاهرقاسمیاسدالهحیدریقبول
اکرمقاسمیعلیکاظم زادهمردود
احمدکاظمیرحیمعسگریمردودمردود
الیاسکریمیقنبرعلیکاظم زادهمردود
مرتضیکیهانامان الهبرهانیانمردود
مسیحمحمدیعلیرضاشریفیقبول
فخریمظاهریمهدیخانم رحیمیمردود
غلامحسینملاافضل عربمصطفیشادمانمردودمردود
رضامیرزاحسین هرندیمصطفیحیدریمردود
نصرالهنامدارپورفرامرزوکیلی
ساغرنیکیحکمت الهمعمارزادهمردود
مصطفیواحدیعین الهبرهانیانقبول
نفیسهوکیلیحجتشادمانمردود
مجیدهادی زادهرضافرزانهمردودمردود
آرینهمتیانعلیهمتیانمردود
طیبهیادگاریعبدالهوکیلیمردود
احسانیزدانیقدرت الهبرهانیانقبول

 

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی