اعلام نتایج مراحل عالی و ممتاز امتحانات خوشنویسی اردیبهشت ۹۷

همزمان با سراسر کشور نتایج آزمون مراحل عالی و ممتاز اعلام شد

هنرجویان عزیز

در صورت مشاهده اشتباه در درج مشخصات خود جهت رفع اشکال از ساعت چهار و نیم الی هفت بعدازظهر با شماره تلفن ۳۲۷۳۱۰۳۸ تماس حاصل نموده و اطلاع دهید

 

اعلام نتایج امتحانات خوشنویسی اردیبهشت 97 مرحله عالی

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
فاطمه ساداتاحدی نژاداکبرخیری15
ناصراحمدیغلامرضاتوکلی-
فروغاخوان طاهریاردشیرکیانزاد14
مرتضیارجنانیمحمد14
بهرامامیدانیمصطفیهمتی1414
امیدامیریاحمدآقامیری14
زهراایزدی پورعلیرضاشهریاری-
صنوبرایمانیانعلیبابااحمدی1517
آلاآرزومندجوادخیری-
بهزادآزادگاننصرالهشادمان15
مهدیآقاعبدالهیانحسین17-
سحرساداتآقاکوچکی حسینیسیدحسنهمتیان14
مهساساداتبحرینیانصفاشریفی15
فاطمه ساداتبدیعی نژادحسینهمتی-15
ریحانهبراتیانعلی اصغرفروزنده15
ابوالفضلبحرینیانعلیرضافقیه1716
سحرترابیمحمدرحیمشریفی14
طاهرهتوکلیایرجبیگی17
زهراتیمورینبی الهوکیلی14
ناهیدجلوانیعباسجعفرپیشه-
هاجرچوبگینمجتبیشریفی14
سعیدحاجی باقریرضاشفیعی نیا15
شیداحصوریرامینوکیلی14
اکرمحیدریمحمدرضافروزنده17
حسنخاکسارخدادادانصاری14
زهراخواجهمحمدحسینعبداله پور16
حسیندانشوربهمنبرهانیان16
محمددخیل علیانرضا-
محمدرضاراستیمنصورگنجعلی14--
زهرارجبیمصطفیبناییان-
شکیبارستگارمحمدحسنگلشنی16
زهرهرضاپورجلالگلشنی-
سمیرارضاییمحمدکاظم زاده1415
میثمرفیعیعلیاروکیلی14
فیروزهزینل پورمهدیحشمتی-
عاطفهسعیدیغلامشریفی14
مرضیهسیدحسینیجمشیدعقیلی-
فاطمهشفیعی علویجهشفیعیشفیعی14
نگارشهبازاکبرشهریاری-
وحیدصادق موسویاسدالهبیضاوی14
میناصادقیمهدیهمتی1414
مصطفیصادقیمحسنشریفی15
محمدعلیصادقینمحمدسعیدوکیلی17
بنفشهصدرالدینیباقرعسگری16
معصومهعابدیصفرعلیظهیرالاسلام14
محمدجوادعباسیعلیهدایت رسا-15
الهامعربمحمدتجدد14
مرضیهعلیزادهمحمدتوکلی14
الههعلیمرادیاحمدرضاعقیلی16
حدیثعنایتیداریوشحشمتی-
محمدصابرفاتحیاصغروکیلی14
مریمقندهاریزین العابدینانصاری15
مریمکدخداییجوادحشمتی14
محسنکیانینوذرعقیلی17
محمدجوادمحمدقاسمیمسیبرحیمی1716
عصمتمحمدیرمضانعلیبابااحمدی1716
احمدمرادیسلمانجعفرپیشه-
بهارمسائلیمحمودشهریاری-
حمیدرضامیرمحمدطاهریعباسبیضاوی-14
علیرضانصراصفهانیاحمدشفیعی نیا15
فرزانهنعمتیعلیعبداله پور16
فریدهنیک نفسمصطفیعسگری16
بیگمهاشمیانیحییتجدد--
نویدهلاکوییسعید16

نتایج امتحان مرحله ممتاز اردیبهشت ماه نود و هفت

نام نام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
مهردادابوالفتحیرمضانوکیلی-
مریمابوطالبیحسنعلیوکیلیقبول
محسناشتیاقیحسینوکیلی-
علیاعتمادی فرمرتضیحجازی-
مهرنوشامامیغلامرضاعسگریقبول
اسرینامانیجلیلانصاریقبول-
حمیدرضاامیریحسنمعین-قبول
مهدیآقاعبدالهیانحسین-
احسانآقاجانیقاسمعلیگلشنیقبول
پریساباقریمحمدرحیم-
علیبختیاریحمیدرحیمی پور-
مینابختیاری تبارنورمحمدشادمان--
بتولبرنجیانمحمدرحیمی-
فاطمهبهرامیانعلیگلشنی--
فاطمهبهرامیاننبی الهظهیرالاسلام-
مهنازتاجمیرریاحیمرتضیگلشنی-
ابوالفضلجعفریعل اکبرهمتی-قبول
راحلهجنتیاناحمدرضاعقیلی-
علیخلیلیانمحمودنیرپورقبول
رضاخورسندیحسینعقیلی--
اعظمداوریعبدالرسولهمتی-
فاطمهدهقانیعزیزالهعبداله پورقبول
محمددهقانینورالههمتیقبول
محمدرضاراستیعباسعلیاسماعیلی-
زهرارجبیمصطفیعسگری-
زهرارشیدیان فرعباسشادمان--
معصومهرضویابراهیموکیلی-
علیرضارمضانیانمحمدعلیرحیمیقبول
مبیناروستازادهاکبرهمتیقبول
زهرازارعیاکبرشعبانی-
ناهیدسپهریانفضل الهوکیلی-
حسینسمندریانفضل الهوکیلی-
روشنکسیدینمهدیمعمارزاده-
مهدیسیدینمحمدهدایت رساقبولقبول
مصطفیشریفییدالههدایت رسا-
علیشریفییدالههدایت رسا-
سهیلاشفاییعلیوکیلی-
حسینشفیعیمحمودشفیعیقبول
سمانهشکریخداکرموکیلی-
مریمصادقیحسینگلشنیقبول
مصطفیصادقیمحسنشریفیقبول
آرشصادقیزین العابدینشفیعی-
مجیدعباسیعباسعلیوکیلی-
حسینعزیزیخدادادحشمتی-
منیرهعلویمصطفیشهریاری-
حسینعمومیعلیرحیمی-
مریم ساداتفدکیمحمدعبداله پورقبول
جعفرفروداحمدشادمانقبول
اکرمقاسمیعلی-
اعظمقطبیحسینفروزنده-
محمدحسینکاظمیعلیرحیمی-
حامدکساییمصطفیسیدنطنزی-
میتراکوراوندنادعلیفروزندهقبولقبول
کیانانرگسکیانی زادهجلالبهروز-
فروزانمجنونعلی اکبرخرم زاده--
راهلهمحققناصرگلشنی--
نسترنمظاهریمحمدرضاتجددقبول
غلامحسینملاافضل عربمصطفیشادمانقبول
محمودموحدیان عطارمحمدحسینسیاوش-
هاجرموسوینصرالهسیدنطنزی-
مجیدمولویبراتعلیوکیلی-
صدیقه ساداتمیرنظامیمحمدحسینعسگری-
علیرضانصراصفهانیاحمدشفیعی نیاقبول
فائزهنصریمحمدزارع زاده-
منیرهیاریرضاگلشنیقبول
مرضیهیزدانیقاسمقاسمی-
احسانیزدانیقدرت الهرحیمی-
عاطفهیوسفیمنصورهدایت رسا-قبول

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی