اعلام نتایج خط تحریری خرداد نود و پنج

نتایج مراحل مختلف خط تحریری اعلام شد

نامنام خانوادگیشماره شناسنامهنام پدرنام استادنمره
مرتضیارجنانی4440095615محمد17
زهراایزدی پورعلیرضاشهریاری15
محمدرضاآذری1834جهانگیرنیرپور16
صفوراآقاییمرتضیگلشنی18
مینابختیاری تبار925نورمحمدشادمان17
سوسندهخدایی1150206632احمدتوکلی16
فاطمهراهنورد2293ابراهیم18
زهرارحیمی2506قربانعلی18
مهنوشعاقلی2678قاسمشریفی18
شاهرخعظیمی188رمضانعلی20
سانازفتحی نژادناصرهمتی-
مریمقندهاری514زین العابدینشریفی17
علیمکارمی نیا1275065831ناصرشریفی17
محمدرضانادری14ناصرزارع زاده18
زهرهیزدانیان1272329569علیتوکلی18

مرحله تکمیلی تحریری

نامنام خانوادگیشماره شناسنامهنام پدرنام استادنمره
مریماژئیان768محمدتقیعقیلی16
آذینامینی55210امین الهشیخی17
فاطمهراهنورد2293ابراهیم17
مهنوشعاقلی2678قاسمشریفی18
شاهرخعظیمی188رمضانعلی20
صفوراآقایی27488مرتضی17
نامنام خانوادگیشماره شناسنامهنام پدرنام استادنمره
شاهرخعظیمی188رمضانعلی20

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی