اعلام نتایج امتحانات میاندوره ای مراحل عالی و ممتاز بهمن ماه ۹۶

نتایج امتحانات میاندوره ای بهمن ماه نود و شش همزمان با سراسر کشور اعلام شد

هنرجویان عزیز

در صورت مشاهده اشتباه در درج مشخصات خود جهت رفع اشکال از ساعت چهار و نیم الی هفت بعدازظهر با شماره تلفن ۳۲۷۳۱۰۳۸ تماس حاصل نموده و اطلاع دهید

 

نتایج امتحانات مرحله عالی بهمن ماه 1396

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنستعلیقکتابتشکستهنسخثلث
نفیسهابراهیمیمحمدرضاگرامی19
منصوراثنی عشریعبدالرسولخرم زاده15
زهرااصغریانمصطفیشادمان1515
علیاعتمادی فرمرتضیحجازی15
سمائهافیونی زادهمهدیظهیرالاسلام15
منصورهاکلیلیمحمدعلیظهیرالاسلام-
مهرنوشامامیغلامرضاعسگری18
پگاهامینیرسولریاضیات فرد14
مریماورکیعبدالحسینهمتیان15
پریچهرآقاییعنایت الهکیانزاد15
زهراباقریمحمدرضاکاظم زاده15
مائدهبراتیانعلی اصغروکیلی16
سعیدبقایی پوررضارحیمی پور17
منصورهپشمیحسنگلشنی15
منصورهپیرمرادیانهوشنگبیضاوی14
مهنازتاجمیریاحیمرتضیگلشنی1516
نیلوفرتجددمحمدخرم زاده15
آرزوتوکلیماشاالهخرم زاده1414
مائدهجان نثاریرحیمعقیلی14
سمیهجزینیصالحجزینی15
ابوالفضلجعفریعلی اکبر1617
مهدیجلالیمجیدهمتیان14
محمدامینجنانیحسینمعمارزاده14
نگینجهانبخشقربانعلیمعمارزاده1414
الهامجهانبخشمهدیحشمتی14
فاطمهجهانی زادهمحمودفروزنده16
آرینحاتمی رادعلیرضاحشمتی--
سعیدحاجی باقریرضاشفیعی نیا----
صالححامیمجتبیعقیلی17
اعظمحمامیاناکبرنطنزی16
ناهیدحیدریحسینکیانزاد14
محمدحیدریمرتضیهمتیان14
یوسفخالوییمحمودرضاشریفی15
رضاخورسندیحسنعقیلی17
حسیندانشوربهمنبرهانیان
فاطمهدهقانیعزیزالهعبداله پور16
فهیمهراهنوردابراهیممختاری18
زهرارجبیحسنعلیعسگری15
شکیبارستگارمحمدحسنگلشنی14
زهرهرمضانیحسینگلشنی14
پریسازمانیحسینوکیلی16
عاطفهسعیدیغلامشریفی15
سعیدسلیمانیابوالقاسمبرهانیان14
محمدسوادکوهیشفیعهمتی15
کتایونشاطریاصغراسدی14
بهروزشایگان نژادمنوچهرهمتی--
زینبشهرآشوبمصطفیریاضیات فرد15
مریمصادقیحسینگلشنی15
معصومهعابدیصفرعلیظهیرالاسلام--
مهنوشعاقلیقاسمشریفی16
ستایشعلی اکبریمرتضیرحیمی15
الههعلیمرادیاحمدرضاعقیلی15
حسینعمومیعلیرحیمی15
علیعنایتیحسینهدایت رسا--
محسنفاطمیهمیرسیدعلیعقیلی--
جعفرفروداحمدشادمان15
محبوبهفلاحیانحسن--
سهرابقیطاسیانحسینعلیتوکلی14
هاجرکاظمیصفرعلیهمتی14
محمدحسینکاظمیعلیرحیمی16
مرضیهکاظمیمحمدزارع زاده1515
لیلاکامرانتقیشریفی1414
فرشادکریمیجمشید16
فروزانمجنونعلی اکبرخرم زاده15
راهلهمحققناصرگلشنی15
سمیرامحمدیعباسکاظم زاده1616
مجتبیمرتضویکمالهمتیان15
عباسمعینی فرمحمدفریدونیان14
الهاممقضیعلی14
داودمقیمیجمشیدحشمتی14
نسترنملکی فراکبرتوکلی14
علیموسوینورالهرحیمی1916
مریممیرحسینیهوشنگتوکلی15
مسعودمیرمجربیانمحمدرضارحیمی15--
رامیننصراصفهانیعلیعقیلی15
جلالنصیریمحمودگلشنی1414
فرزانهنعمتیعلیعبداله پور--
شایانواعظ شهرستانیامیرحسینرحیمی14
مهساوحیدپورمحمدرحیمی--
مائدهونهریمجتبیمعمارزاده1415
مجیدهادی زادهرضافرزانه17
مرضیه یزدانیقاسم1515
مسعودجعفری نژاد17

اعلام نتایج امتحانات میاندوره ای مرحله ممتاز بهمن ماه 1396

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنستعلیقکتابتشکستهنسخثلث
فهیمهابوالحسنیهادیحسینی--قبول
مریمابوطالبیحسنعلیوکیلی--
مهردادابوطالبیرمضانوکیلی--
نجمه اخوان طباخحیدرعلیوکیلی--
محسناشتیاقیحسینوکیلی--
رضاامیرخانیعباسعسگری--
امیریاسینامیریمرتضیوکیلی--
احسانامینیبهروزبیضاوی--
میناایزدیرحمت الهتوکلی--
احسانآقاجانیقاسمعلیگلشنی--قبول
سمیراباقریانمحمدرضاکاظم زاده--
زهرابحرینیکاظممعمارزاده--
علیبختیاریحمیدرحیمی-----
مینابختیاری تبارنورمحمدشادمان----
فاطمهبهرامیاننبی الهظهیرالاسلام--
ایمانهپستهمصطفیوکیلی--
سمیراترابیعلیرضافرزانهقبولقبول
کریمجان نثاریحسینکارگر--
زهراجعفریعلیعبداله پورقبول
حامدجعفریان صدیقعباسعلیعقیلیقبول
شیرینجلالیمرتضیسیدنطنزیقیول
مهنازجلالی ریگیعباسحشمتی--
مجیدجمشیدپورجمشیدوکیلیقبول
سپیدهجوادی فرمحسنعقیلی--
سعیدحاجی باقریرضاشفیعی نیا--
مهینحسینیعلیوکیلی--
علی اکبرحقانیخلیلشادمان--
زهراخاتون آبادیعلی اکبرشادمان--
رضاخورسندیحسینعقیلی--
مهردادداعیعلیرضاحشمتی--
علیرضایاوریحسیناسفندیاری--
اعظمداوریعبدالرسولهمتی--
منصوردخیل علیانرضاسیدنطنزیقبول
محمددهقانینورالهبرهانیان--
محمدرضاراستیعباسعلی--
مرتضیرحیمیغلامعلیوکیلی----
مهدیرحیمیمحمودرحیمیقبول
علیرضارمضانیانمحمدعلیرحیمی--
مبیناروستازادهاکبرهمتی--
سوسنریسمانکارزادهرسولرحیمی--
حدیثهزمانیمحسناحمدی--
مرضیهسالاریحمیدهدایت رساقبول
ناهیدسپهریانفضل الهوکیلی--
نسیمسلطانیحمیدرضاحشمتی--
حسینسمندریانفضل الهوکیلی--
مهدیسیدینمحمدهدایت رسا----
مصطفیشریفییدالههدایت رسا----
علیشریفییدالههدایت رسا--
سمانهشفیعیاکبرتوکلی--
علیرضاشیخ هرندیحسینوکیلیقبولقبول
مصطفیصادقیمحسنشریفی--
زهراصرافمصطفیوکیلی--
فرشتهطادیابراهیمحشمتی--قبول
طاهرهطاهریرمضانهمتیان--
مجیدعباسیعباسعلیوکیلی--
حسینعزیزیخدادادحشمتی--
منیرهعلویمصطفیشهریاری--
نویدفرهادیمرتضیمعمارزاده--
ابراهیمفرهنگنعمت الهقبول
اکرمقاسمیعلی--
شیواقلمکاریحسنریاضیات فرد--
شرارهکدخداییعباسوکیلی--
حامدکساییمصطفیسیدنطنزی--
شهنازکشاورزتیمورشادمان----
محدثهلطفیمصطفیحجتیقبول--
فروزانمجنونعلی اکبرخرم زادهقبول
راهلهمحققناصرگلشنی--
هاجرموسوینصرالهسیدنطنزی--
مجیدمولویبراتعلیوکیلی--
علی فتحنجاتی زادهنامدار--
سهیلانفیسی فردمحمدحسنوکیلیقبول
محدثهنگینیناصرخادم--
لیلاوحیدیباقرحسینی--
مجیدهادی زادهرضافرزانهقبولقبول
شهرزادهاشمیانمرتضیشادمانقبولقبول
طیبهیادگاریعبدالهوکیلی----
منیرهیاریرضاگلشنی--
احسانیزدانیقدرت الهرحیمی--قبول
شبنمیساولیانمنصوررحیمیقبولقبول

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی