اعلام نتایج امتحانات میاندوره ای دیماه نود و چهار

همزمان با سراسر کشور نتایج امتحانات خوشنویسی پایاندوره ای دیماه  ۱۳۹۴ اعلام شد.هنرجویان گرامی چنانچه مشخصات و یا دوره امتحانی شما اشتباه درج شده  بین ساعات ۴/۵ الی ۷ بعداز ظهر با دفتر مرکزی و شماره تلفن۳۲۷۳۱۰۳۸ تماس گرفته و اطلاع دهید.

نتایج آزمون مقدماتی دیماه 94

نامنام خانوادگیاحمدیانشماره شناسنامهنام پدراستادنمره
فاطمهاحمدیانحمیدرضاظهیرالاسلام-
فاطمهجان نثاری165ابراهیمموسوی14
یلداجهانبازی1274703077منوچهرهمتی14
میتراداوری12804باقرحسینی14
زهراسعیدی1100220763فتحعلیموسوی16
میناسلیمانی1270180428نیازعلیکبوتری15
نگارشهباز4114391127اکبرشهریاری14
مریم ساداتصدرارحامی1273411889محمدعلیهمتی16
سحرعباسی4611082164فرهنگقجاوند-
اعظمقائدی2551غلامحسینریاضیات فرد17
نگینمظاهری5490059117حمیدرضاشهریاری14
مائدهمهدوی6210016413علینقوی17
مریممیرحسینی49799هوشنگ16
زینبیاوری21593محمدمهدیموسوی15
آرینحاتمی راد1273288947علیرضارستمی15
متینرفیع1240116111غلامحسینمعصومی-
متینریاحی1273998588سیف الهسیاوش16
آرینطاهری4550169419فیض الههمتیان14
امیرحسینفتحی1274979668ولی الهرستمی15
علیرضامهدیان450حبیب الهظهیرالاسلام14

نتایج آزمون مرحله متوسط دیماه 94

نامنام خانوادگیشماره شناسنامه نام پدراستادنمره
آلاآرزومند1274929660جواد14
فاطمهاحمدی1273273796محمدمهدیعقیلی16
انسیهارحام صدر171منوچهرهمتی16
الهامبکتاش1761عبدالعلیرستمی16
الههتقی مومنی13066امان الهمعمارزاده16
فاطمهجعفریاحمداخوان14
ماهرخحاجی مالیان4244منوچهرعقیلی16
زهراخدادادیان1272928527مرتضیرستمی16
هدیرمضانی243حسینصالحی17
میتراسلطانی1270963317امراله14
بهارسلیمانی1274558492منصورهمتیان15
نفیسهشایگان نژاد1288991398منوچهر16
شهرهشهبازمیر638محمدعلیشریفی17
عطیهعبدالهی5589رحمت الهظهیرالاسلام17
آذرعسگری4610079038خدادادقجاوند16
منیرهعلوی2782مصطفیشهریاری16
مهنازعلی یاری10فیض الهقجاوند14
سعیدهقمصری1270011375هادیعقیلی17
زهرالطیفی180حسینقجاوند15
محدثهمحمدی1273498828بهرامفروزنده16
زهرهملکی ها955اکبر15
مژگانموسوی1577مصطفیمقارن عسگری15
آسیهمهرابی3824تیمورمعمارزاده15
فهیمهوالیانی3602حسنعلیعقیلی17
محمدامیری1190364468فریبرزقجاوند16
یوسفخالوییمحمودرضاشریفی16
بهرامرئیسی161حسینقجاوند15
بهروزشایگان نژاد1042منوچهرهمتی16
آرینطاهری4550169419فیض الههمتیان14
سیدعلیعلویان1272363120احمدسیاوش14
محمدمهرانغفوری فرد179بهمنرستمی16
محمدرضامصطفوی754محمدخیری14
محمدهاشمی450رضاظهیرالاسلام16

نتایج آزمون مرحله خوش دیماه 94

نام نام خانوادگیشماره شناسنامهنام پدراستادنمره
بهارهابراهیمی1080عباستجدد15
شادیابراهیمی1101مهدیکیانزاد14
نسریناحمدی نسبرستمی15
مهریامیدوار2929رسولحسینی15
اعظمایزدی1108عباساسدی14
پریساباقریمحمدرحیممیرعلایی15
جواهربرخورداریان1240073917جلیلفصیحی14
سعیدهبصراوی702رضاظهیرالاسلام15
زیبابقایی1190171422محمودرستمی15
زهرابهرامیغلامرضامقارن عسگری15
مولودترکزاد1270523341بهروزشادمان16
نرگسنقوی مقدم712کاملکیانزاد15
صدفتوصیفیان1270765531علیسرائیان-
فاطمهتوکلی1036حبیب الهموذنی15
نرگستوکلیعباستوکلی15
زهرهتوکلی1100011153اکبراسدی15
مرضیهتوکلی1100152393اکبراسدی14
زهراجلوان20006حمیدرضاهمتی16
فاطمهحسینی1160065551جهانگیر14
مریمخدابخشی1160208281محمدموذنی14
آرمیناخواجه1271372323عزیزفریدونیان14
الههخوشبخت فرد3415محمدهمتیان14
فاطمهدائی1358حسینگرامی15
نرگسدرویش8070اکبرفریدوینیان14
نرگسدوست محمدی1319مرتضیگلشنی15
زهرارضایی1273511182جعفرهمتیان14
شهرنوشرضوی18892مسعودهمتیان15
مریمرنجبران71محمدعلیموذنی15
سپیدهسرلک1272654850جهانگیرهمتیان14
امینهسیمنی5212نعمت الهبیضاوی15
فاطمهشاه نظری1130412415رمضانگلشنی15
به آفرینشجاعی3798بهنامشادمان15
شکوهشریفی1194منوچهرریاضیات فرد-
فهیمهشهبازی13058فریبرزگرامی15
مریمشیرانی279غلامعلیقجاوند15
نرگسصالحی1272869180حسینهمتیان15
نگارطالبی1271290894ناصرهمتیان14
معصومهعابدی1271192438صفرعلیظهیرالاسلام15
زهراعزیزی1837یادگارکاظم زاده15
نوش آفرینفرهمند341عزیزاله-
مهرنازکرمعلیان1271382180حسنموذنی-
النازکرمی پور14984ابراهیمهدایت15
زهراکریمی508علیعقیلی16
بهنازکسایی1220033677داوداسدی-
فاطمهکلاه مال2839احسانزارع زاده14
زهراگل محمدی8296محمدتقیگلشنی14
مارالمجیری1274513006علیگلشنی15
زهرامحمودی برام15793نعمت الهاسدی16
پروینمختاری314حسینرستمی14
مینامهربانی4610078503خدامرادموذنی-
شیوانجفی15472محمدتقیصادق گلی14
راضیهنظری1418محرم15
حمیدهنیکی5120047122محمدرضاهمتیان16
یاسمنهاشمی4061211080مجتبیهمتیان-
شکوفهیزدی1754مصطفیکاظم زاده15
سپیدهیوسف وند3240837544حمیدزارع زاده14
مجیدآقاجانی30حسینگلشنی15
منصوراثنی عشری6153عبدالرسولکیانزاد15
احساناحمدی1274017181جوادهمتیان14
مرتضیافشاری262حسیننیرپور14
رسولامینی39465رجبعلیسیاوش14
هادیانصاری4372اصغرتوکلی15
امیرحسینبرمکی25266081جعفرکیانزاد14
سهیلپرویزی4610672316فریدونقجاوند17
محمدپناهی92قاسمعلیفرامرزی16
محمدرضاپندند979الیاسهمتیان16
عمادالدینپی سپارمهدیتوکلی16
خلیلجعفرپیشه49076عبدالوهابشادمان15
مجیدجمشیدی1100062491مهدیکاظم زاده15
محمدامینجنانیحسینمعمارزاده14
سعیدحاج باقری49581رضاشفیعی نیا14
مهدیحجت یار1096غلامعلیعقیلی15
بهزادداعی1817حسینگلشنی16
مهدیرحیمیان12389محمدحسینتوکلی14
علیسبحانیان1274431935داودرستمی15
محمدسوادکوهی1130519155شفیعهمتیان14
غلامرضاشیریحسینفرزانه16
غلامرضاصفدریان3علی ضامنشادمان15
مهدیطبیبی1272448959عزیزالهزارع زاده15
مهدیعزیزی5010200721ناصرهمتیان14
مهدیعلی اکبری1273505263احمدهمتیان16
مسعودفاتحیان52جمشیدشهریاری16
مهدیفقیه89عباسخیری18
علیقائمیمهدیبیضاوی-
محمدمهدیقادریان1270686461غلامرضارحیمی16
حمیدرضاقاضی2445حسامکریمی16
مجیدکریمی33حسیناشرفیان15
عباسمعینی فر11محمدفریدونیان15
سامانموسوی5410020278نظام وفارهبر16
حمیدرضانوروزی0021765278حسینرحیمی14
مجیدهادی زاده2943رضافرزانه17

نتایج آزمون مرحله عالی دیماه 94

نامنام خانوادگینام پدرنستعلیقکتابتنسخشکستهثلثاستاد
سلمازآقامحمدی-قجاوند
سمیهاحمدیسلیمان1514رحیمی
عزتاحمدی ناصریعلیرضا-شادمان
سیده گلیاساخوان طباطباییمحمدرضا1415معمارزاده
نجمهاخوان طباخحیدرعلی16عبداله پور
مهسااشتریغلامحسین14همتیان
سمائهافیونی زادهمهدی-ظهیرالاسلام
غزالهالماسیخسرو1414اسدی
پگاهامینیرسول14ریاضیات فرد
ساجدهانتشاریحسن-رحیمیان
فاطمهباربازاکبر-گرامی
مینابختیارینورمحمد--شادمان
طیبهبخشی زادهمحمدرضا14همتیان
زینببراتیرضاعلی15امیرخانی
فاطمهبهرامیاننبی اله14ظهیرالاسلام
طاهرهتوکلیایرج17رستمی
زهراتیمورینبی اله1714همتیان
مائدهجان نثاریرحیم-عقیلی
ملیحهجلالیعباسعلی-ظهیرالاسلام
مهنازجلالی ریگیعباس-رستمی
نرگسچتراییحسین14بیضاوی
نرگسحسینی نیکاحمدرضا14اسدی
عارفهخاکسارجلالیمحمدحسن--همتی
زهراساداتخلیقی پورجواد14-ظهیرالاسلام
محبوبهخلیلیانمحمد14تجدد
هانیهدیانیحسن-شادمان
زهراذوالفقاریاصغر16عبداله پور
زهرازارعیاکبر-مقارن عسگری
آزادهزرشکیمحمدرضا-گلشنی
ژینازمانیمرتضی-همتیان
فاطمهسالمیمهدی14حسینی
آرزوسلیمانی پورمرتضی-توکلی
ساراسوزندهسهرابوکیلی
شبنمشاهرخیناصر14همتیان
سمیراشیوافرعلی-حسینی
صباشیواییمحمدرضا14همتیان
مریمطاهریرضا--شادمان
فاطمهطهرانیمرتضی-غیاثوند
مهنوشعاقلیقاسم14حسینی
حمیدهعبادی نسباصغر14مقارن عسگری
آناهیتاعلاییحسام-عراقچی
عاطفهفداییابوالفضل16عبداله پور
طاهره بیگمفقهیعبدالکریم-شادمان
محبوبهفلاحیانحسن-قجاوند
محبوبهقدیریمحمدصادق1414همتی
لیلاکامرانتقی-شریفی
شرارهکدخداییعباس14وکیلی
الههکریمیاکبر14شادمان
شهنازکشاورزتیمور-شادمان
نرگسمباشریعبداله--همتی
الهاممصدق زادهحمید-شادمان
پریسامصطفاییعبداله14-معمارزاده
مریممقدسیانابوالقاسم1414اسدی
شهرزادمیراشرفیکمال14-همتی
سعیده ساداتمیرباقریابراهیم-گلشنی
منیرناسخیانعباس19عبداله پور
فائزهنصریمحمد-زارع زاده
یاسمیننورصبحیعلی1414ظهیرالاسلام
منانوریابراهیم15رحیمی
الهامنوریعباس15شریفی
نفیسهوکیلیحجت14شادمان
شیواوکیلی مطلقمحمدحسن14وکیلی
حمیدههادویمصطفی14ظهیرالاسلام
طیبهیادگاریعبداله19وکیلی
حورییراقیعبدالغفار1414عقیلی
هلنیوسلیانیهوشنگ-فروزنده
مهردادابوالفتحیرمضان14وکیلی
خدادادافروغغلامحسین14-ظهیرالاسلام
علیبختیاریحمید14رحیمی
فیض الهبرهانیعبداله-
محمدعرفانتحسیریعلی-همتی
محمدحسینترابیحیدر14همتیان
مجیدتوکلیسیف اله14رستمی
مجیدجعفریمهدی15
میلادجوهریهوشنگ-رستمی
سعیدحاجی باقریرضا-شفیعی نیا
مسلمحدادیمحسن-شریفی
مجتبیحمیدی مهرعلی-رحیمی
محمدحیدریعلی-شفیعی نیا
محمودخدابخشیمرتضی14توکلی
مهردادداعیعلیرضا-14رستمی
علیرضاداوریحسین-نیرپور
محسندرخشانعبدالعلی-رستمی
شاهیندهقانیبهروز15وکیلی
مرتضیراتقیمحمدحسن15گلشنی
مرتضیرجاییعباس14رحیمی
محمدسلطانیمحمدقاسم-14گلشنی
محسنسلیمانابراهیم14
محمدهادیشریفیانجلال15شریفی
حسینصالحیعلی1414معمارزاده
بهروزصالحی ابریمرتضی-وکیلی
احمدصباغعبدالکریم1714خیری
کرامت الهصداقتمحمدصادق-وکیلی
سیدمحمدعزیزیحسن-ظهیرالاسلام
حسینعزیزیخداداد--رستمی
حسنعلیپورکلایهاصغر14رستمی
فردینفتحیباقر14همتیان
سعیدقاسمیشعبانعلی14اسدی
مجتبیقاسمیمصطفی14-اسدی
امیرحسینقدسیاکبر14رحیمی
مجیدکاردان پورمرتضی14-صفدریان
محمدکرمانیاصغر14سیاوش
مسیحمحمدیعلیرضا15وکیلی
محسنمرادیمحمدعلی14زارع زاده
محمدمظاهریرضا14گلشنی
غلامحسینملاافضل عربمصطفی14شادمان
سیدعلیموسوینورالله17شریفی
نیماموفقمحمدرضا14همتیان
مجیدمولویبراتعلی-رستمی
مجیدمیرلوحیمرتضی14وکیلی
حمیدرضامیرلوحیابوتراب14شیرزادی
آرمانوکیلیغلامرضا17وکیلی
سعیدهادیانشکراله15اسدی
آرینهمتیانعلی14همتیان
محمدیزدانبخشرضا16-فروزنده

نتایج امتحان ممتاز دیماه 94

نامنام خانوادگینام پدرنستعلیقکتابتنسخشکستهثلثاستاد
علیرضاآقاجوهریمصطفیقبولفرزانه
محمودآقاییمیرزاقلی--سیاوش
کامرانابراهیمیسلیمقبولعسگری
ابراهیماسپانیانولی الهقبولوکیلی
محمدرضاافتخاریعباسعلیقبولوکیلی
امیریاسینامیریمرتضی-وکیلی
محمدرضاانصاریمهدی-همتیان
حمیدباباییمحمدعلی-وکیلی
مصطفیبازیاربهرام--برهانیان
نبی الهبهشتی زادهقدرت الهقبولوکیلی
حامدپایندهمصطفی-قبول-معمارزاده
علیرضاتوکلیحسینبرهانیان
حامدجعفریان صدیقعباسعلی--عقیلی
مجیدجمشیدپورجمشیدقبولعسگری
سعیدحاجی باقریرضا-شفیعی نیا
محمودخدابخشیمرتضی---توکلی
رامینخرم زادهحسین-قبولقبول
علیرضاداوریحسین--نیرپور
محمددهقانینورالله-برهانیان
مسعوددهلویمحمود-معمارزاده
مرتضیرجاییعباس--رحیمی
مهدیرحیمیمحمود-قبولرحیمی
علی اصغررحیمیانناصر-قبول-
شمس الدینرشیدپورعلی اکبر-وکیلی
علیرضارمضانیانمحمدعلیقبولرحیمی
محمدزارعکریمقبولوکیلی
مهدیزارعیمصطفی-
مهدیسیدبرزانیمحمود-رحیمی
علیشریفییداله-هدایت
بهزادشیخی فرکاظم--وکیلی
کرامت الهصداقتمحمدصادق-
مهدیصمدیناصرقبولقبول-همتی-وکیلی
حسینعمومیعلی-سیاوش
محمدصابرفاتحیاصغر-وکیلی
فردینفتحیباقر-همتیان
ابراهیمفرهنگنعمت اله--
فوادفریدونیانغلامرضاقبولدهقان
سعیدقاسمیشعبانعلی-اسدی
امیرحسینقدسیاکبر-رحیمی
محمدقنبریرضا--عسگری-برهانیان
حسنکارگریعباس--
احمدکرمانیاصغرقبولقبولسیاوش
الیاسکریمیقنبرعلی-قبولکاظم زاده
حامدکساییمصطفی-فروزنده
مرتضیکیهانامان اله-برهانیان
رسولمحبیفضل اله--فرزانه
مسیحمحمدیشریفی-شریفی
محمدمظاهریرضا-گلشنی
غلامحسینملاافضل عربمصطفی-شادمان
محمدمنصوریمنصور-شریفی
محمدمنیریحمیدقبولرستمی
محمودموحدیان عطارسیاوشقبولسیاوش
حسنموسایی نژادمحمد-گلشنی
مجیدمولویبراتعلی-قبولرستمی
حمیدرضامیرلوحیابوتراب-شیرزادی
جوادنوروزیعباسعلی-قبول-معمارزاده
حسینهدایت نژادفتحعلی-رستمی
احسانیزدانیقدرت اله-برهانیان
محدثهآقاییعلی اکبر-ریاضیات فرد
صفوراآقاییمرتضی--گلشنی
مریمابوطالبیحسنعلیقبولوکیلی
لیلاارشادیعنایت اله-معمارزاده
انیساستکیمحمد-وکیلی
سمیراباقریانمحمدرضا-کاظم زاده
الهامباقریانحسن-کاظم زاده
ایمانهپستهمصطفی-وکیلی
آرزوتسلیمیاصغر--زارع زاده
زهراجعفریعلی-شهریاری
الههجعفریمرتضی-صالحی
شیرینجلالیمرتضی--بیضاوی
مهرنازجمشیدیحسینعلی-تجدد
نرگسحقیغلامرضا-رحیمی
اعظمحمامیاناکبر-حسینی
زهراخاتون آبادیعلی اکبر-شادمان
فاطمهدهقانیعزیزاله-فروزنده
زهرارضویرضا--گلشنی
مبیناروستازادهاکبر--همتی
سوسنریسمانکارزادهرسول-رحیمی
مرضیهسالاریحمیدقبولهدایت
فاطمهسالمیمهدی-حسینی
ناهیدسپهریانفضل اله-وکیلی
ساراسوزندهسهراب---وکیلی
سهیلاشفاییعلی--وکیلی
مریمصادقیحسین-گلشنی
ژیلاصفایی فردعبدالرسول-وکیلی
ساراصفی خانیمحمدحسنقبولرستمی
منیرهصهبااصغرقبولوکیلی
مرضیهطاهریعلی-وکیلی
طاهرهطاهریرمضان-همتیان
غزالهعظیمی پورعلیقبول-شیری-رجبیان
پریسافرهنگابراهیم-بیضاوی
فاطمهفصیحیرضا-گلشنی
اکرمقاسمیعلی-کاظم زاده
مریمکرمیمحمدرضاقبولفرزانه
زینتکریمیانذبیح اله--گلشنی
کیانانرگسکیانی زادهجلال-فریدونیان
ناهیدمدنی اصفهانیمجتبی-حسینی
زهرامسائلیمحمود--عطریان
هاجرموسوینصراله-عبداله پور
زینبمومیوندعلیرضاقبولفرزانه
میناساداتمیرمحمدیمحمدعلی--فروزنده
آسیهنصیریغلامحسنشادمان
فرزانهنعمتیعلی-رستمی
پریسایزدانپناهمحمدرضاقبولفرزانه

نتایج آزمون خط تحریری دیماه 94

نامنام خانوادگینام پدراستادنمره
مریماژئیانمحمدتقیعقیلی17
آذینامینیامین الهشیخی18
مهدیسباقریانمهدی14
نرگسرضاییاسماعیلباقریان14
عاطفهسلجوقیسهرابکاظم زاده16
آرمانایروانیحسنعقیلی17

نتایج آزمون فوق ممتاز دیماه 94

نامنام خانوادگینام پدرنوع خطکتابتچلیپاسیاه مشقکتیبهترکیب آزاداستاد
علیرضااعظمیمحمدکریمنستعلیق-مقارن عسگری
احمدرضااستکیمحمدنستعلیق-فروزنده
میثمامام جمعه زادهمحسننستعلیققبولگلشنی
حمیدباغبان بصیرغلامعلینستعلیق-رحیمی
خشایاربهروزمنوچهرنستعلیققبولوکیلی
داریوشبهرامیابراهیمنستعلیققبولرحیمی
فرشادحیدریفریدوننستعلیق--ترابی
حسینحمزویعلی نجاتنستعلیقرحیمی
محمدخان احمدیاسماعیلنستعلیققبولخروش
مهدیرضاییعلینستعلیق-مودب
احمدزینلیغلامحسیننستعلیق-فروزنده
احمدزربخشعبدالرحماننستعلیق-احمدی
بهنامزمانیمحمدعلینستعلیق-فروزنده
محمدرضاشفیعیمسیحنستعلیق-
پرویزصادقی میبدیمیرزایحیینستعلیق--وکیلی
احمدعابدیاکبرنستعلیققبولقبولرحیمی
حمیدعدلیبمحمودنسخقبولفضائلی
محمودفاطمیتقینستعلیققبولفروزنده
احمدقشقایییوسفنستعلیق-فروزنده
مرتضیکیهانامان الهشکسته نستعلیق--وکیلی
بهمنمرادی علمدارلوعبدالرسولنستعلیققبول-جهانشاهی
احمدرضامهرابیکورشنستعلیق--همتی
عبدالرسولنیک عهدمکینستعلیق-مسعودی
آزیتااله مرادیرضانستعلیق-خیری
مهسابندرریگیانسعیدنستعلیق-رحیمی
فریگلسیاحیبهمنشکسته نستعلیق-گلشنی
ملیحهطالبیغلامحسیننستعلیق-مقارن عسگری
فریباکیانیغلامرضانستعلیق-وکیلی
شیماساداتگشتیحسیننستعلیق-شریفی

مطالب مرتبط

۷ Responses

 1. مریم طاهری می‌گه:

  سلام.من به نتیجه امتحانم اعتراض دارم.لطفا رسیدگی شود.با تشکر.

  • آنالو می‌گه:

   هنرجوی گرامی
   تصحیح اوراق در شعبه مرکزی انجمن خوشنویسان ایران انجام میشود و شما بایستی اعتراض خود را به صورت کتبی به انجمن خوشنویسان ایران ارجاع نمایید.

 2. mahi می‌گه:

  سلام خسته نباشید نتایج ازمون تحریری شهرستانهای استان رو اعلام نمیکنید

 3. سارا می‌گه:

  سلام ببخشید یه سوال اگه به جا نمره کسی خط تیره باشه این یعنی اینکه قبول نشده؟لطفا جواب بدین

  • آنالو می‌گه:

   هنرجوی گرامی
   فقط افرادیکه در مقابل نام آنان نمره و یا کلمه ی قبول نوشته شده در امتحان پذیرفته شده اند.

 4. مریم طاهری می‌گه:

  سلام.لطفا ایمیل یا ادرس انجمن خوشنویسان مرکزی را ارسال فرمایید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی