اعلام نتایج امتحانات میاندوره ای دیماه نود و چهار

همزمان با سراسر کشور نتایج امتحانات خوشنویسی پایاندوره ای دیماه  ۱۳۹۴ اعلام شد.هنرجویان گرامی چنانچه مشخصات و یا دوره امتحانی شما اشتباه درج شده  بین ساعات ۴/۵ الی ۷ بعداز ظهر با دفتر مرکزی و شماره تلفن۳۲۷۳۱۰۳۸ تماس گرفته و اطلاع دهید.

نتایج آزمون مقدماتی دیماه ۹۴

نامنام خانوادگیاحمدیانشماره شناسنامهنام پدراستادنمره
فاطمهاحمدیانحمیدرضاظهیرالاسلام-
فاطمهجان نثاری۱۶۵ابراهیمموسوی۱۴
یلداجهانبازی۱۲۷۴۷۰۳۰۷۷منوچهرهمتی۱۴
میتراداوری۱۲۸۰۴باقرحسینی۱۴
زهراسعیدی۱۱۰۰۲۲۰۷۶۳فتحعلیموسوی۱۶
میناسلیمانی۱۲۷۰۱۸۰۴۲۸نیازعلیکبوتری۱۵
نگارشهباز۴۱۱۴۳۹۱۱۲۷اکبرشهریاری۱۴
مریم ساداتصدرارحامی۱۲۷۳۴۱۱۸۸۹محمدعلیهمتی۱۶
سحرعباسی۴۶۱۱۰۸۲۱۶۴فرهنگقجاوند-
اعظمقائدی۲۵۵۱غلامحسینریاضیات فرد۱۷
نگینمظاهری۵۴۹۰۰۵۹۱۱۷حمیدرضاشهریاری۱۴
مائدهمهدوی۶۲۱۰۰۱۶۴۱۳علینقوی۱۷
مریممیرحسینی۴۹۷۹۹هوشنگ۱۶
زینبیاوری۲۱۵۹۳محمدمهدیموسوی۱۵
آرینحاتمی راد۱۲۷۳۲۸۸۹۴۷علیرضارستمی۱۵
متینرفیع۱۲۴۰۱۱۶۱۱۱غلامحسینمعصومی-
متینریاحی۱۲۷۳۹۹۸۵۸۸سیف الهسیاوش۱۶
آرینطاهری۴۵۵۰۱۶۹۴۱۹فیض الههمتیان۱۴
امیرحسینفتحی۱۲۷۴۹۷۹۶۶۸ولی الهرستمی۱۵
علیرضامهدیان۴۵۰حبیب الهظهیرالاسلام۱۴

نتایج آزمون مرحله متوسط دیماه ۹۴

نامنام خانوادگیشماره شناسنامه نام پدراستادنمره
آلاآرزومند۱۲۷۴۹۲۹۶۶۰جواد۱۴
فاطمهاحمدی۱۲۷۳۲۷۳۷۹۶محمدمهدیعقیلی۱۶
انسیهارحام صدر۱۷۱منوچهرهمتی۱۶
الهامبکتاش۱۷۶۱عبدالعلیرستمی۱۶
الههتقی مومنی۱۳۰۶۶امان الهمعمارزاده۱۶
فاطمهجعفریاحمداخوان۱۴
ماهرخحاجی مالیان۴۲۴۴منوچهرعقیلی۱۶
زهراخدادادیان۱۲۷۲۹۲۸۵۲۷مرتضیرستمی۱۶
هدیرمضانی۲۴۳حسینصالحی۱۷
میتراسلطانی۱۲۷۰۹۶۳۳۱۷امراله۱۴
بهارسلیمانی۱۲۷۴۵۵۸۴۹۲منصورهمتیان۱۵
نفیسهشایگان نژاد۱۲۸۸۹۹۱۳۹۸منوچهر۱۶
شهرهشهبازمیر۶۳۸محمدعلیشریفی۱۷
عطیهعبدالهی۵۵۸۹رحمت الهظهیرالاسلام۱۷
آذرعسگری۴۶۱۰۰۷۹۰۳۸خدادادقجاوند۱۶
منیرهعلوی۲۷۸۲مصطفیشهریاری۱۶
مهنازعلی یاری۱۰فیض الهقجاوند۱۴
سعیدهقمصری۱۲۷۰۰۱۱۳۷۵هادیعقیلی۱۷
زهرالطیفی۱۸۰حسینقجاوند۱۵
محدثهمحمدی۱۲۷۳۴۹۸۸۲۸بهرامفروزنده۱۶
زهرهملکی ها۹۵۵اکبر۱۵
مژگانموسوی۱۵۷۷مصطفیمقارن عسگری۱۵
آسیهمهرابی۳۸۲۴تیمورمعمارزاده۱۵
فهیمهوالیانی۳۶۰۲حسنعلیعقیلی۱۷
محمدامیری۱۱۹۰۳۶۴۴۶۸فریبرزقجاوند۱۶
یوسفخالوییمحمودرضاشریفی۱۶
بهرامرئیسی۱۶۱حسینقجاوند۱۵
بهروزشایگان نژاد۱۰۴۲منوچهرهمتی۱۶
آرینطاهری۴۵۵۰۱۶۹۴۱۹فیض الههمتیان۱۴
سیدعلیعلویان۱۲۷۲۳۶۳۱۲۰احمدسیاوش۱۴
محمدمهرانغفوری فرد۱۷۹بهمنرستمی۱۶
محمدرضامصطفوی۷۵۴محمدخیری۱۴
محمدهاشمی۴۵۰رضاظهیرالاسلام۱۶

نتایج آزمون مرحله خوش دیماه ۹۴

نام نام خانوادگیشماره شناسنامهنام پدراستادنمره
بهارهابراهیمی۱۰۸۰عباستجدد۱۵
شادیابراهیمی۱۱۰۱مهدیکیانزاد۱۴
نسریناحمدی نسبرستمی۱۵
مهریامیدوار۲۹۲۹رسولحسینی۱۵
اعظمایزدی۱۱۰۸عباساسدی۱۴
پریساباقریمحمدرحیممیرعلایی۱۵
جواهربرخورداریان۱۲۴۰۰۷۳۹۱۷جلیلفصیحی۱۴
سعیدهبصراوی۷۰۲رضاظهیرالاسلام۱۵
زیبابقایی۱۱۹۰۱۷۱۴۲۲محمودرستمی۱۵
زهرابهرامیغلامرضامقارن عسگری۱۵
مولودترکزاد۱۲۷۰۵۲۳۳۴۱بهروزشادمان۱۶
نرگسنقوی مقدم۷۱۲کاملکیانزاد۱۵
صدفتوصیفیان۱۲۷۰۷۶۵۵۳۱علیسرائیان-
فاطمهتوکلی۱۰۳۶حبیب الهموذنی۱۵
نرگستوکلیعباستوکلی۱۵
زهرهتوکلی۱۱۰۰۰۱۱۱۵۳اکبراسدی۱۵
مرضیهتوکلی۱۱۰۰۱۵۲۳۹۳اکبراسدی۱۴
زهراجلوان۲۰۰۰۶حمیدرضاهمتی۱۶
فاطمهحسینی۱۱۶۰۰۶۵۵۵۱جهانگیر۱۴
مریمخدابخشی۱۱۶۰۲۰۸۲۸۱محمدموذنی۱۴
آرمیناخواجه۱۲۷۱۳۷۲۳۲۳عزیزفریدونیان۱۴
الههخوشبخت فرد۳۴۱۵محمدهمتیان۱۴
فاطمهدائی۱۳۵۸حسینگرامی۱۵
نرگسدرویش۸۰۷۰اکبرفریدوینیان۱۴
نرگسدوست محمدی۱۳۱۹مرتضیگلشنی۱۵
زهرارضایی۱۲۷۳۵۱۱۱۸۲جعفرهمتیان۱۴
شهرنوشرضوی۱۸۸۹۲مسعودهمتیان۱۵
مریمرنجبران۷۱محمدعلیموذنی۱۵
سپیدهسرلک۱۲۷۲۶۵۴۸۵۰جهانگیرهمتیان۱۴
امینهسیمنی۵۲۱۲نعمت الهبیضاوی۱۵
فاطمهشاه نظری۱۱۳۰۴۱۲۴۱۵رمضانگلشنی۱۵
به آفرینشجاعی۳۷۹۸بهنامشادمان۱۵
شکوهشریفی۱۱۹۴منوچهرریاضیات فرد-
فهیمهشهبازی۱۳۰۵۸فریبرزگرامی۱۵
مریمشیرانی۲۷۹غلامعلیقجاوند۱۵
نرگسصالحی۱۲۷۲۸۶۹۱۸۰حسینهمتیان۱۵
نگارطالبی۱۲۷۱۲۹۰۸۹۴ناصرهمتیان۱۴
معصومهعابدی۱۲۷۱۱۹۲۴۳۸صفرعلیظهیرالاسلام۱۵
زهراعزیزی۱۸۳۷یادگارکاظم زاده۱۵
نوش آفرینفرهمند۳۴۱عزیزاله-
مهرنازکرمعلیان۱۲۷۱۳۸۲۱۸۰حسنموذنی-
النازکرمی پور۱۴۹۸۴ابراهیمهدایت۱۵
زهراکریمی۵۰۸علیعقیلی۱۶
بهنازکسایی۱۲۲۰۰۳۳۶۷۷داوداسدی-
فاطمهکلاه مال۲۸۳۹احسانزارع زاده۱۴
زهراگل محمدی۸۲۹۶محمدتقیگلشنی۱۴
مارالمجیری۱۲۷۴۵۱۳۰۰۶علیگلشنی۱۵
زهرامحمودی برام۱۵۷۹۳نعمت الهاسدی۱۶
پروینمختاری۳۱۴حسینرستمی۱۴
مینامهربانی۴۶۱۰۰۷۸۵۰۳خدامرادموذنی-
شیوانجفی۱۵۴۷۲محمدتقیصادق گلی۱۴
راضیهنظری۱۴۱۸محرم۱۵
حمیدهنیکی۵۱۲۰۰۴۷۱۲۲محمدرضاهمتیان۱۶
یاسمنهاشمی۴۰۶۱۲۱۱۰۸۰مجتبیهمتیان-
شکوفهیزدی۱۷۵۴مصطفیکاظم زاده۱۵
سپیدهیوسف وند۳۲۴۰۸۳۷۵۴۴حمیدزارع زاده۱۴
مجیدآقاجانی۳۰حسینگلشنی۱۵
منصوراثنی عشری۶۱۵۳عبدالرسولکیانزاد۱۵
احساناحمدی۱۲۷۴۰۱۷۱۸۱جوادهمتیان۱۴
مرتضیافشاری۲۶۲حسیننیرپور۱۴
رسولامینی۳۹۴۶۵رجبعلیسیاوش۱۴
هادیانصاری۴۳۷۲اصغرتوکلی۱۵
امیرحسینبرمکی۲۵۲۶۶۰۸۱جعفرکیانزاد۱۴
سهیلپرویزی۴۶۱۰۶۷۲۳۱۶فریدونقجاوند۱۷
محمدپناهی۹۲قاسمعلیفرامرزی۱۶
محمدرضاپندند۹۷۹الیاسهمتیان۱۶
عمادالدینپی سپارمهدیتوکلی۱۶
خلیلجعفرپیشه۴۹۰۷۶عبدالوهابشادمان۱۵
مجیدجمشیدی۱۱۰۰۰۶۲۴۹۱مهدیکاظم زاده۱۵
محمدامینجنانیحسینمعمارزاده۱۴
سعیدحاج باقری۴۹۵۸۱رضاشفیعی نیا۱۴
مهدیحجت یار۱۰۹۶غلامعلیعقیلی۱۵
بهزادداعی۱۸۱۷حسینگلشنی۱۶
مهدیرحیمیان۱۲۳۸۹محمدحسینتوکلی۱۴
علیسبحانیان۱۲۷۴۴۳۱۹۳۵داودرستمی۱۵
محمدسوادکوهی۱۱۳۰۵۱۹۱۵۵شفیعهمتیان۱۴
غلامرضاشیریحسینفرزانه۱۶
غلامرضاصفدریان۳علی ضامنشادمان۱۵
مهدیطبیبی۱۲۷۲۴۴۸۹۵۹عزیزالهزارع زاده۱۵
مهدیعزیزی۵۰۱۰۲۰۰۷۲۱ناصرهمتیان۱۴
مهدیعلی اکبری۱۲۷۳۵۰۵۲۶۳احمدهمتیان۱۶
مسعودفاتحیان۵۲جمشیدشهریاری۱۶
مهدیفقیه۸۹عباسخیری۱۸
علیقائمیمهدیبیضاوی-
محمدمهدیقادریان۱۲۷۰۶۸۶۴۶۱غلامرضارحیمی۱۶
حمیدرضاقاضی۲۴۴۵حسامکریمی۱۶
مجیدکریمی۳۳حسیناشرفیان۱۵
عباسمعینی فر۱۱محمدفریدونیان۱۵
سامانموسوی۵۴۱۰۰۲۰۲۷۸نظام وفارهبر۱۶
حمیدرضانوروزی۰۰۲۱۷۶۵۲۷۸حسینرحیمی۱۴
مجیدهادی زاده۲۹۴۳رضافرزانه۱۷

نتایج آزمون مرحله عالی دیماه ۹۴

نامنام خانوادگینام پدرنستعلیقکتابتنسخشکستهثلثاستاد
سلمازآقامحمدی-قجاوند
سمیهاحمدیسلیمان۱۵۱۴رحیمی
عزتاحمدی ناصریعلیرضا-شادمان
سیده گلیاساخوان طباطباییمحمدرضا۱۴۱۵معمارزاده
نجمهاخوان طباخحیدرعلی۱۶عبداله پور
مهسااشتریغلامحسین۱۴همتیان
سمائهافیونی زادهمهدی-ظهیرالاسلام
غزالهالماسیخسرو۱۴۱۴اسدی
پگاهامینیرسول۱۴ریاضیات فرد
ساجدهانتشاریحسن-رحیمیان
فاطمهباربازاکبر-گرامی
مینابختیارینورمحمد--شادمان
طیبهبخشی زادهمحمدرضا۱۴همتیان
زینببراتیرضاعلی۱۵امیرخانی
فاطمهبهرامیاننبی اله۱۴ظهیرالاسلام
طاهرهتوکلیایرج۱۷رستمی
زهراتیمورینبی اله۱۷۱۴همتیان
مائدهجان نثاریرحیم-عقیلی
ملیحهجلالیعباسعلی-ظهیرالاسلام
مهنازجلالی ریگیعباس-رستمی
نرگسچتراییحسین۱۴بیضاوی
نرگسحسینی نیکاحمدرضا۱۴اسدی
عارفهخاکسارجلالیمحمدحسن--همتی
زهراساداتخلیقی پورجواد۱۴-ظهیرالاسلام
محبوبهخلیلیانمحمد۱۴تجدد
هانیهدیانیحسن-شادمان
زهراذوالفقاریاصغر۱۶عبداله پور
زهرازارعیاکبر-مقارن عسگری
آزادهزرشکیمحمدرضا-گلشنی
ژینازمانیمرتضی-همتیان
فاطمهسالمیمهدی۱۴حسینی
آرزوسلیمانی پورمرتضی-توکلی
ساراسوزندهسهرابوکیلی
شبنمشاهرخیناصر۱۴همتیان
سمیراشیوافرعلی-حسینی
صباشیواییمحمدرضا۱۴همتیان
مریمطاهریرضا--شادمان
فاطمهطهرانیمرتضی-غیاثوند
مهنوشعاقلیقاسم۱۴حسینی
حمیدهعبادی نسباصغر۱۴مقارن عسگری
آناهیتاعلاییحسام-عراقچی
عاطفهفداییابوالفضل۱۶عبداله پور
طاهره بیگمفقهیعبدالکریم-شادمان
محبوبهفلاحیانحسن-قجاوند
محبوبهقدیریمحمدصادق۱۴۱۴همتی
لیلاکامرانتقی-شریفی
شرارهکدخداییعباس۱۴وکیلی
الههکریمیاکبر۱۴شادمان
شهنازکشاورزتیمور-شادمان
نرگسمباشریعبداله--همتی
الهاممصدق زادهحمید-شادمان
پریسامصطفاییعبداله۱۴-معمارزاده
مریممقدسیانابوالقاسم۱۴۱۴اسدی
شهرزادمیراشرفیکمال۱۴-همتی
سعیده ساداتمیرباقریابراهیم-گلشنی
منیرناسخیانعباس۱۹عبداله پور
فائزهنصریمحمد-زارع زاده
یاسمیننورصبحیعلی۱۴۱۴ظهیرالاسلام
منانوریابراهیم۱۵رحیمی
الهامنوریعباس۱۵شریفی
نفیسهوکیلیحجت۱۴شادمان
شیواوکیلی مطلقمحمدحسن۱۴وکیلی
حمیدههادویمصطفی۱۴ظهیرالاسلام
طیبهیادگاریعبداله۱۹وکیلی
حورییراقیعبدالغفار۱۴۱۴عقیلی
هلنیوسلیانیهوشنگ-فروزنده
مهردادابوالفتحیرمضان۱۴وکیلی
خدادادافروغغلامحسین۱۴-ظهیرالاسلام
علیبختیاریحمید۱۴رحیمی
فیض الهبرهانیعبداله-
محمدعرفانتحسیریعلی-همتی
محمدحسینترابیحیدر۱۴همتیان
مجیدتوکلیسیف اله۱۴رستمی
مجیدجعفریمهدی۱۵
میلادجوهریهوشنگ-رستمی
سعیدحاجی باقریرضا-شفیعی نیا
مسلمحدادیمحسن-شریفی
مجتبیحمیدی مهرعلی-رحیمی
محمدحیدریعلی-شفیعی نیا
محمودخدابخشیمرتضی۱۴توکلی
مهردادداعیعلیرضا-۱۴رستمی
علیرضاداوریحسین-نیرپور
محسندرخشانعبدالعلی-رستمی
شاهیندهقانیبهروز۱۵وکیلی
مرتضیراتقیمحمدحسن۱۵گلشنی
مرتضیرجاییعباس۱۴رحیمی
محمدسلطانیمحمدقاسم-۱۴گلشنی
محسنسلیمانابراهیم۱۴
محمدهادیشریفیانجلال۱۵شریفی
حسینصالحیعلی۱۴۱۴معمارزاده
بهروزصالحی ابریمرتضی-وکیلی
احمدصباغعبدالکریم۱۷۱۴خیری
کرامت الهصداقتمحمدصادق-وکیلی
سیدمحمدعزیزیحسن-ظهیرالاسلام
حسینعزیزیخداداد--رستمی
حسنعلیپورکلایهاصغر۱۴رستمی
فردینفتحیباقر۱۴همتیان
سعیدقاسمیشعبانعلی۱۴اسدی
مجتبیقاسمیمصطفی۱۴-اسدی
امیرحسینقدسیاکبر۱۴رحیمی
مجیدکاردان پورمرتضی۱۴-صفدریان
محمدکرمانیاصغر۱۴سیاوش
مسیحمحمدیعلیرضا۱۵وکیلی
محسنمرادیمحمدعلی۱۴زارع زاده
محمدمظاهریرضا۱۴گلشنی
غلامحسینملاافضل عربمصطفی۱۴شادمان
سیدعلیموسوینورالله۱۷شریفی
نیماموفقمحمدرضا۱۴همتیان
مجیدمولویبراتعلی-رستمی
مجیدمیرلوحیمرتضی۱۴وکیلی
حمیدرضامیرلوحیابوتراب۱۴شیرزادی
آرمانوکیلیغلامرضا۱۷وکیلی
سعیدهادیانشکراله۱۵اسدی
آرینهمتیانعلی۱۴همتیان
محمدیزدانبخشرضا۱۶-فروزنده

نتایج امتحان ممتاز دیماه ۹۴

نامنام خانوادگینام پدرنستعلیقکتابتنسخشکستهثلثاستاد
علیرضاآقاجوهریمصطفیقبولفرزانه
محمودآقاییمیرزاقلی--سیاوش
کامرانابراهیمیسلیمقبولعسگری
ابراهیماسپانیانولی الهقبولوکیلی
محمدرضاافتخاریعباسعلیقبولوکیلی
امیریاسینامیریمرتضی-وکیلی
محمدرضاانصاریمهدی-همتیان
حمیدباباییمحمدعلی-وکیلی
مصطفیبازیاربهرام--برهانیان
نبی الهبهشتی زادهقدرت الهقبولوکیلی
حامدپایندهمصطفی-قبول-معمارزاده
علیرضاتوکلیحسینبرهانیان
حامدجعفریان صدیقعباسعلی--عقیلی
مجیدجمشیدپورجمشیدقبولعسگری
سعیدحاجی باقریرضا-شفیعی نیا
محمودخدابخشیمرتضی---توکلی
رامینخرم زادهحسین-قبولقبول
علیرضاداوریحسین--نیرپور
محمددهقانینورالله-برهانیان
مسعوددهلویمحمود-معمارزاده
مرتضیرجاییعباس--رحیمی
مهدیرحیمیمحمود-قبولرحیمی
علی اصغررحیمیانناصر-قبول-
شمس الدینرشیدپورعلی اکبر-وکیلی
علیرضارمضانیانمحمدعلیقبولرحیمی
محمدزارعکریمقبولوکیلی
مهدیزارعیمصطفی-
مهدیسیدبرزانیمحمود-رحیمی
علیشریفییداله-هدایت
بهزادشیخی فرکاظم--وکیلی
کرامت الهصداقتمحمدصادق-
مهدیصمدیناصرقبولقبول-همتی-وکیلی
حسینعمومیعلی-سیاوش
محمدصابرفاتحیاصغر-وکیلی
فردینفتحیباقر-همتیان
ابراهیمفرهنگنعمت اله--
فوادفریدونیانغلامرضاقبولدهقان
سعیدقاسمیشعبانعلی-اسدی
امیرحسینقدسیاکبر-رحیمی
محمدقنبریرضا--عسگری-برهانیان
حسنکارگریعباس--
احمدکرمانیاصغرقبولقبولسیاوش
الیاسکریمیقنبرعلی-قبولکاظم زاده
حامدکساییمصطفی-فروزنده
مرتضیکیهانامان اله-برهانیان
رسولمحبیفضل اله--فرزانه
مسیحمحمدیشریفی-شریفی
محمدمظاهریرضا-گلشنی
غلامحسینملاافضل عربمصطفی-شادمان
محمدمنصوریمنصور-شریفی
محمدمنیریحمیدقبولرستمی
محمودموحدیان عطارسیاوشقبولسیاوش
حسنموسایی نژادمحمد-گلشنی
مجیدمولویبراتعلی-قبولرستمی
حمیدرضامیرلوحیابوتراب-شیرزادی
جوادنوروزیعباسعلی-قبول-معمارزاده
حسینهدایت نژادفتحعلی-رستمی
احسانیزدانیقدرت اله-برهانیان
محدثهآقاییعلی اکبر-ریاضیات فرد
صفوراآقاییمرتضی--گلشنی
مریمابوطالبیحسنعلیقبولوکیلی
لیلاارشادیعنایت اله-معمارزاده
انیساستکیمحمد-وکیلی
سمیراباقریانمحمدرضا-کاظم زاده
الهامباقریانحسن-کاظم زاده
ایمانهپستهمصطفی-وکیلی
آرزوتسلیمیاصغر--زارع زاده
زهراجعفریعلی-شهریاری
الههجعفریمرتضی-صالحی
شیرینجلالیمرتضی--بیضاوی
مهرنازجمشیدیحسینعلی-تجدد
نرگسحقیغلامرضا-رحیمی
اعظمحمامیاناکبر-حسینی
زهراخاتون آبادیعلی اکبر-شادمان
فاطمهدهقانیعزیزاله-فروزنده
زهرارضویرضا--گلشنی
مبیناروستازادهاکبر--همتی
سوسنریسمانکارزادهرسول-رحیمی
مرضیهسالاریحمیدقبولهدایت
فاطمهسالمیمهدی-حسینی
ناهیدسپهریانفضل اله-وکیلی
ساراسوزندهسهراب---وکیلی
سهیلاشفاییعلی--وکیلی
مریمصادقیحسین-گلشنی
ژیلاصفایی فردعبدالرسول-وکیلی
ساراصفی خانیمحمدحسنقبولرستمی
منیرهصهبااصغرقبولوکیلی
مرضیهطاهریعلی-وکیلی
طاهرهطاهریرمضان-همتیان
غزالهعظیمی پورعلیقبول-شیری-رجبیان
پریسافرهنگابراهیم-بیضاوی
فاطمهفصیحیرضا-گلشنی
اکرمقاسمیعلی-کاظم زاده
مریمکرمیمحمدرضاقبولفرزانه
زینتکریمیانذبیح اله--گلشنی
کیانانرگسکیانی زادهجلال-فریدونیان
ناهیدمدنی اصفهانیمجتبی-حسینی
زهرامسائلیمحمود--عطریان
هاجرموسوینصراله-عبداله پور
زینبمومیوندعلیرضاقبولفرزانه
میناساداتمیرمحمدیمحمدعلی--فروزنده
آسیهنصیریغلامحسنشادمان
فرزانهنعمتیعلی-رستمی
پریسایزدانپناهمحمدرضاقبولفرزانه

نتایج آزمون خط تحریری دیماه ۹۴

نامنام خانوادگینام پدراستادنمره
مریماژئیانمحمدتقیعقیلی۱۷
آذینامینیامین الهشیخی۱۸
مهدیسباقریانمهدی۱۴
نرگسرضاییاسماعیلباقریان۱۴
عاطفهسلجوقیسهرابکاظم زاده۱۶
آرمانایروانیحسنعقیلی۱۷

نتایج آزمون فوق ممتاز دیماه ۹۴

نامنام خانوادگینام پدرنوع خطکتابتچلیپاسیاه مشقکتیبهترکیب آزاداستاد
علیرضااعظمیمحمدکریمنستعلیق-مقارن عسگری
احمدرضااستکیمحمدنستعلیق-فروزنده
میثمامام جمعه زادهمحسننستعلیققبولگلشنی
حمیدباغبان بصیرغلامعلینستعلیق-رحیمی
خشایاربهروزمنوچهرنستعلیققبولوکیلی
داریوشبهرامیابراهیمنستعلیققبولرحیمی
فرشادحیدریفریدوننستعلیق--ترابی
حسینحمزویعلی نجاتنستعلیقرحیمی
محمدخان احمدیاسماعیلنستعلیققبولخروش
مهدیرضاییعلینستعلیق-مودب
احمدزینلیغلامحسیننستعلیق-فروزنده
احمدزربخشعبدالرحماننستعلیق-احمدی
بهنامزمانیمحمدعلینستعلیق-فروزنده
محمدرضاشفیعیمسیحنستعلیق-
پرویزصادقی میبدیمیرزایحیینستعلیق--وکیلی
احمدعابدیاکبرنستعلیققبولقبولرحیمی
حمیدعدلیبمحمودنسخقبولفضائلی
محمودفاطمیتقینستعلیققبولفروزنده
احمدقشقایییوسفنستعلیق-فروزنده
مرتضیکیهانامان الهشکسته نستعلیق--وکیلی
بهمنمرادی علمدارلوعبدالرسولنستعلیققبول-جهانشاهی
احمدرضامهرابیکورشنستعلیق--همتی
عبدالرسولنیک عهدمکینستعلیق-مسعودی
آزیتااله مرادیرضانستعلیق-خیری
مهسابندرریگیانسعیدنستعلیق-رحیمی
فریگلسیاحیبهمنشکسته نستعلیق-گلشنی
ملیحهطالبیغلامحسیننستعلیق-مقارن عسگری
فریباکیانیغلامرضانستعلیق-وکیلی
شیماساداتگشتیحسیننستعلیق-شریفی

مطالب مرتبط

۷ دیدگاه‌

 1. مریم طاهری گفت:

  سلام.من به نتیجه امتحانم اعتراض دارم.لطفا رسیدگی شود.با تشکر.

  • آنالو گفت:

   هنرجوی گرامی
   تصحیح اوراق در شعبه مرکزی انجمن خوشنویسان ایران انجام میشود و شما بایستی اعتراض خود را به صورت کتبی به انجمن خوشنویسان ایران ارجاع نمایید.

 2. mahi گفت:

  سلام خسته نباشید نتایج ازمون تحریری شهرستانهای استان رو اعلام نمیکنید

  • آنالو گفت:

   نتایج امتحان تحریری هر شعبه فقط از طریق شعبه ای که امتحان در آ ن برگزار شده باشد اعلام میگردد.

 3. سارا گفت:

  سلام ببخشید یه سوال اگه به جا نمره کسی خط تیره باشه این یعنی اینکه قبول نشده؟لطفا جواب بدین

  • آنالو گفت:

   هنرجوی گرامی
   فقط افرادیکه در مقابل نام آنان نمره و یا کلمه ی قبول نوشته شده در امتحان پذیرفته شده اند.

 4. مریم طاهری گفت:

  سلام.لطفا ایمیل یا ادرس انجمن خوشنویسان مرکزی را ارسال فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *