اعلام نتایج امتحانات میاندوره ای دیماه نود و پنج

نتایج امتحانات خوشنویسی دیماه نود و پنج همزمان با سراسر کشور اعلام گردید. هنرجویان گرامی چنانچه اشکالی در درج مشخصات خود مشاهده نمودید جهت رفع اشکال از ساعت ۴/۳۰ الی ۷ بعداز ظهر با تلفن ۳۲۷۳۱۰۳۸ دفتر مرکزی تماس گرفته و اطلاع دهید.

نتایج آزمون مرحله مقدماتی

نامنام خانوادگینام پدرشماره شناسنامهنمره
مهنازاخوان صرافمحمد949216
آنیتاابراهیمیمجید127008494115
نیلوفربرقعیانمحمدرضا127319467516
مائدهپوراسلاممرتضی125044306715
منصورهخامهمصطفی298414
عاطفهروحانیعلی298077124418
عادلهرحیمیخداداد61514
نغمهرضاییحسین386914
مهلارخصت زادهکیانوش127022070215
ژالهسیمانیحق نظر70218
بهارهشریعتیرحیم2715
اکرمشاهرخماشااله27919
مهرانگیزصابرپوریداله71815
مریمکدخداییجواد119619
فرمینهمختاریعلی113515
مریممطیعمجتبی127421526914
فاطمهیوسفیسیف اله240088540915
هادیسروریرجبعلی404377008319
امیرحسینصانعیحمیدرضا14
محمدنبی زادهعلی40364102014

نتایج آزمون مرحله متوسط

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنمره
مریماژئیانمحمدتقیعقیلی14
نگاراسدیمهردادفروزنده16
پرتوایل بیگیمهردادعقیلی14
شقایقابراهیمیداوود14
فاطمهبدیعی تژادحسینهمتی14
مهنازتاجمیرریاحیمرتضیصادق گلی15
زهراتسلیمیمحمدنبی16
ساراپوربافرانیمحمدعلیهمتی14
یلداجهانبازیمنوچهرهمتی14
ابوالفضلجعفری هرندیعلی اکبرهمتی17
محمدحدیدیعبدالوهابفروزنده15
احمدخواجهمهدیعقیلی16
فرشتهدانش منشفریدونبیضاوی15
ربابهرامتینعزیزالهموذنی15
یاسیندلیل گوسعیدظهیرالاسلام17
آلالهزارعحسینعلیفروزنده17
فاطمهساسانیطاهرسعیدفر14
نازنین زهراشجاع پورغلامرضاهمتی14
میناصادقیمهدیهمتی16
رویاقنبریانمرتضیظهیرالاسلام15
محمدقاریحسنظهیرالاسلام14
عطیه ساداتمیرلوحیمرتضیفروزنده16
بهارمسائلیمحمودشهریاری16
فروزانمجنونعلی اکبرسعیدفر15
مهدیهاتفیسعید15
زهرهوکیلیمحمدعلیمیرعلایی14
الههعلیمرادیاحمدرضاعقیلی16
زهرابهرامیرمضانعلی14
فرحنازواعظیدالهشریفی14

نتایج آزمون مرحله خوش

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنمره
مهرداداسدینجاتعلیوکیلی16
رضاامیرخانیعباسعسگری16
سمیه ساداتافشاریمحمدرضامعمارزاده-
فیروزهاکبریعلیتوکلی15
فرزانهاحدیعباسعلیعقیلی15
مرجانایل بیگیبهمنعقیلی15
منصورهاکلیلیمحمدعلی14
مهدیهامیدزادهحسین14
حکیمهاحمدیمحمدرضا14
مریمباورصادشاهپورشاه طوسی14
نگارشهبازاکبر15
منصورهپشمیحسنگلشنی14
رویاپرورشمجیدرحیمی14
هوشنگتواناغلامعلیگلشنی15
اکرمجان نثاریمهدیخانم رحیمی14
نگینجهانبخشقربانعلیمعمارزاده14
آرینحاتمی رادعلیرضاحشمتی14
سیدصالححامیمجتبیعقیلی15
ناهیدحیدریحسینکیانزاد14
شهرهحبیبیهیبت الهفرزانه14
الهام ساداتحسامیاحمدعسگری14
رضاخورسندیحسینعقیلی18
کیاناداوودیقبادهمتیان14
آمنرستمیانعباسگلشنی16
فاطمهزمانیامیررضاقاسمی14
فیروزهزینل پورمهدیحشمتی15
آزادهزمان پورحسینمعمارزاده15
ساجدهزرینجلال14
عاطفهسعیدیغلامشیرزادی14
ملوکسلطانیمحمودعقیلی15
زهرهسلیمانیداودی-
ابوطالبشیبانینعمت الهکیانزاد14
بهزادشفیعیمنصورشفیعی14
سحرشیریمحمدرضاصادق گلی15
زهراشاه محمدیعلی اکبرهدایت14
محمدعلیرضاییعلیرضا14
علیعنایتیحسینهدایت14
آیداعباسیاحمدرضاموذنی14
افسانهعلیمحمدیابراهیم15
ستایشعلی اکبریمرتضیخانم رحیمی14
راضیهفتاحیاصغرقاسمی-
سهرابقیطاسیانحسینعلیتوکلی14
امیرحسامقندهاریمصطفی14
زینبقاسمیهرمزاسدی15
فاطمهقائدیاسحاق14
علیکریم پورمنوچهر15
مریمکریمیعباسموذنی14
صفوراکرباسیحسنفروزنده16
هاجرکاظمیصفرعلی14
زهرالطیفیحسینحشمتی-
محمدمهدیمیرزاییابراهیم14
داودمقیمیجمشیدحشمتی15
بتولمیرلوحیعطاالهقاسمی14
مریممیرحسینیهوشنگوحیدی14
فروزانمجنونعلی اکبرسعیدفر14
لیلاماهوتیجوادبیضاوی-
زهرهملکی هااکبرسعیدفر14
زینبموسوی زاهدبهروزتوکلی14
زهرانصراصفهانیاحمدرضاشهریاری15
فاطمهنصراصفهانیمحمودموذنی15
محدثهنگینی15
لیلاوهابیاکبرقضاوی14
مانداناواحدیهوشنگ14
طاهرهوکیلیمرتضی-
محمدهاشمیرضاظهیرالاسلام14
بیگمهاشمیانیحییتجدد-
کبریهادیانعبدالهکاظم زاده-
عاطفهیوسفیمنصورهدایت15
سپیدهقمصری اصفهانیهادیعقیلی15

نتایج آزمون مرحله عالی

نامنام خانوادگینام پدر نام استادنستعلیقکتابتشکستهنسخثلث
احسانآقاجانیقاسمعلیگلشنی1715
سمائهافیونی زادهمهدیظهیرالاسلام14
مرضیهابوطالبیحسینعلیوکیلی18
فرنازامیدواریهوشنگتوکلی15
مهساابراهیمیمحمودقضاوی15
نسریناحمدی نسبحسینحشمتی14
فتانهامین الرعایاییاصغرقاضی16
لیلاارشادیعنایت الهسیدنطنزی17
میثمبهرامیمحمدبهارزاده1615
مینابختیاری تبارنورمحمدشادمان14
نجمهبه سوارحبیب الاحسنت16
مهدیباسیریعلیفروزنده17
امیرحسینبرمکیجعفرکیانزاد-
زهراساداتبحرینیکاظممعمارزاده15
فروغپورنصریدالهوکیلی18
نرگستقوی مقدمکمالکیانزاد14
مجیدجمشیدپورجمشیدوکیلی-19
مسعودجعفری نژادمحمدحسینفرزانه1614
الهامجعفری زادهمحمدحسینظهیرالاسلام14
سپیدهجوادی فرمحسنعقیلی15
مجیدجمشیدیمهدیکاظم زاده15-
زهرهجمشیدیمحمدعسگری16
مهنازجلالی ریگیعباسحشمتی15
مهدیحجت یارغلامعلیعقیلی16
محمدحیدریعلیشفیعی نیا16
علیخلیلیانمحمودنیرپور17
بهزادداعیحسینگلشنی16
منصوردخیل علیانرضامعمارزاده16
علیرضاداوریحسینگلشنی16
اعظمداوریعبدالرسولعبداله پور14
رسولرحمانیهوشنگظهیرالاسلام1616
مرتضیرحیمیغلامعلیوکیلی1616
شهرزادریاحیهوشنکعقیلی14
سحررضاییفتح الهصدیقی15-
شهرنوشرضویمسعودهمتیان14
معصومهرضویابراهیموکیلی16
ابراهیمرحمتیغلامعلیبرهانیان-فرزانه1416
سعیدرضائیانعلیآقامیری1414
محمدرضاراستیخلیلی-
زهرازارعیاکبر18
مهدیسیدینمحمدهدایت1615
مهدیسروش فرحسنفرزانه17
ناهیدسپهریانفضل الهوکیلی14
محمدصادقانیرضافرزانه16
محمدعلیصادقینمحمدسعیدجواری15
نازیلاصراف نژادمحمدرضاکبوتری14
بهروزصالحی ابریمرتضیوکیلی1714
احمدصباغعبدالکریمبرهانیان14
محمودعساکرهخضیراصفهانی16
شمیمعریضیمحسنسرائیان-
منیرهعلویحمیدشهریاری
مسعودفاتحیانجمشیدبرهانیان17
سارافرمانیحمید15
محمدقاسمیمرتضی20
محسنقاسمی نژادماشاالهفروزنده1817
اکرمقاسمی15
شیواقلمکاریحسینریاضیات15
محمدحسینکاظمیعلیمعمارزاده15
شهنازکشاورزتیمورشادمان1414
لیلاکامرانتقیشریفی-
حامدکساییمصطفیوکیلی14
مژگانموسویمصطفیعسگری14
ندامصری پوراکبرفروزنده1414
سارامحمدیهوشنگوکیلی15
زینبمومیوندعلیرضاوکیلی15
طاهرهمختاری حسن آبادیابراهیم-
محمدرضاموسویاسماعیل-
مجیدمولویبراتعلیوکیلی15
فائزهنصریمحمدزارع زاده15
شیوانجفیمحمدتقیصادق گلی14
احسانیزدانیقدرت الهرحیمی1615
هلنیوسلیانیهوشنگفروزنده16

نتایج آزمون مرحله ممتاز

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
مهردادابوالفتحیرمضانوکیلی-
محمودآقاییمیرزاوکیلیقبول
امیریاسینامیریمرتضیوکیلی-
کامرانابراهیمیسلیمقبول
فاطمه ساداتاحدی نژاداکبرنیرپورقبول
مهرنوشامامیغلامرضاعسگریقبول
اسرینامانیجلیلانصاری--
میناایزدیرحمت الهشهریاری-قبول
مهدیباسیریعلیفروزندهقبول
فاطمه ساداتبهرامیاننبی الهظهیرالاسلام-
نرگس بیگمرادیاحمدفروزندهقبول
حمیدباباییمحمدعلیوکیلیقبول
فروغپورنصریداله-
طاهرهتوکلیایرجرستمیقبول
الههجعفریمرتضیفرزانهقبولقبول
مهنازجلالیعباسحشمتیان-
جوادجعفریعباسفروزنده-
مریمجان نثاریحسینکارگر-
زهراجعفریعلیشهریاریقبول
لیلاحکیمی فرداحمدعقیلیقبول
سعیدحاج باقریرضاقبول
حامدجعفریان صدیقعباسعلیعقیلی-
منصوردخیل علیانرضامعمارزادهقبول
محمددهقانینوراللهبرهانیان-
زهراذوالفقاریاصغرتجددقبول
علی اصغررحیمیانناصرقلی-
مرتضیرجاییعباسرحیمیقبولقبول
وحیدرجبیانسعیدوکیلی-
مهدیرحیمیمحمود-
محمدرضاراستیعباسعلیخلیلی-
علی رزازیاسماعیلرحیمیقبولقبول
علیرضارمضانیانمحمدعلی-
مبیناروستازادهاکبرهمتی-
محمودزمانیجمشیدرحیمیقبول
پریسازمانیحسینقبول
زهرازارعیاکبرقبول
مرضیهسالاریحمیدهدایت-
حمیدالسلطانیسخیدادمکوندیقبولقبول
حسینسمندریانفضل الهوکیلی-
سعیدسیدحناییمحمدوکیلیقبول
حسینسلیمانی رادعلیوکیلی-
فاطمهشفیعیحسینعلیشفیعیقبول
محمدحسنشهریاریمحمدتقی-
منوچهرشمسمرتضیزالی-
علیشریفییدالههدایت-
بهزادشیخی فرکاظموکیلیقبول
سمانهشفیعیاکبرتوکلی-
حجت الهصادقیانعباسوکیلیقبول
منیرهصهبااصغروکیلیقبول
مریمصادقیحسینگلشنیقبول
نداعاطفیاحمدتوکلی-
حسینعمومیعلیرحیمیقبول
محمدصابرفاتحیاصغروکیلی-
طاهره بیگمفقهیعبدالکریمشادمان-
محمدقنبریرضاعسگریقبول
اکرمقاسمیعلیکاظم زادهقبول
کیانانرگسکیانی زادهجلالفریدونیان-
مرجانکندریحسنحشمتیقبول
مرتضیکیهانامان الهبرهانیان-
الهامگیوپوررضاریاضیات-
حمیدرضامیرلوحیابوترابوکیلیقبول
غلامحسینملاافضل عربمصطفیشادمان--
مریمموسوی زاهدعلیرحیمی-
شهرزادمیراشرفیکمالهمتی--
منصورهمشایخیضیاءعقیلیقبول
محمودموحدیان عطارمحمدحسینسیاوش-
راضیهنظریمحرمشفیعی نیا-
نصرالهنامدارپورفرامرزوکیلی-
نفیسهوکیلیحجتشادمان-
سعیدهادیانشکرالهشفیعی--

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی