اعلام نتایج امتحانات مراحل عالی و ممتاز تابستان نود و هشت

همزمان با سراسر کشور نتایج امتحانات خوشنویسی مراحل عالی و ممتاز اعلام شد.هنرجویان گرامی درصورت مشاهده اشتباه در درج مشخصات خود با تلفن ۳۲۷۳۱۰۳۸ تماس حاصل و موارد فوق را جهت رفع اشتباه اعلام فرمائید

ساعات تماس ۴/۳۰ الی ۷ بعدازظهر

 

نتایج امتحانات مرحله عالی تابستان نودو هشت

نام نام خانوادگینام پدرنام استادنستعلیقکتابتشکستهنسخثلث
متیناعتباریانعلیرضاتوکلی15
عاطفهاعتصامیحسنتجدد14
عادلهامامیعلی اصغرمعمارزاده--
امیدامیریاحمدبرهانیان14
زهراایزدی پورعلیرضافروزنده15
آلاآرزومندجوادخیری15
بهزادآزادگانفضل الهشادمان17
ساراباقرزادهمهردادهمتیان17
مهینبکرانیعلیراستی15
شیمابهرام پورمحمدرضابیضاوی14
پروینبهرامیرضارحیمی15
لالهپورعینیرحمانرضایی--
ساراپوربافرانیمحمدعلیهمتی1415
عاطفهتابشمحمدهمتی1416
سحرترابیمحمدرحیمشریفی16
ملیحهترکیاکبرآقامیری--
ناهیدجلوانیعباسجعفرپیشه16
سعیدهجمالیاحمدشادمان18
نیماجهانیانمحسنبابااحمدی1414
هاجرچوبگینمجتبیشریفی15
محسنحاجی اسماعیلیعلینیرپور1516
سیدرضاحجازیداودفرزانه1715
پرنیاحیدرپورعلیرضارهنورد18
محمدهادیخورسندیحسنتوکلی15
محمدامینخوشکاممنصور15
لیلادانش پژوهرمضانریاضیات16
عارفهدهقانیفریدونکاظم زاده1415
مریمدهقانیمحمدراستی15
فهیمهراهنوردابراهیمگلشنی16
زهرهرضاییجلالگلشنی15
زهرارفیعیمحمدعلیشریفی18
محمدحسینرهبریقنبرشریفی15
صالحزارعانمسعودمکوندی17
نفیسهزمانیرضاقلیزالی--
فیروزهزینل پورمهدیحشمتی16
فاطمهساکتی فراحمدحیدریان14
علیرضاستاریانمحمدرضامسعودی مقدم14
منصورهسلیمانیعبدالههمتیان14
وحیدسیفیاکبرعقیلی1517
نگارشهبازاکبرشهریاری14
فاطمه زهراشهیدیعبدالرحیمبابااحمدی151814
قاسمصالحیناصرآقامیری16
سوگلصفی الدینی اردبیلیجمشیدصادق گلی--15
محمدرضاضیاییعلی14--
فرشتهطادیابراهیمسیدنطنزی14
سروشطالبیحسنریاضیات1417
آرینطاهریفیض الههمتیان15
محرمعبدالهیاحمدقلیعسگری16
محمدعدیلی پوراصغربرهانیان17
محمدعطاییحفیظ الهحشمتی---
جوادعظیمیرمضانعلیجعفرپیشه1518
خدادادعلی آبادیبهرامفروزنده---
مجتبیغلامیحسنرستمی16
زهرهفلاحیانمهدیاسفندیاری14
عارفهکبیریخسروموذنی---
سمیهکیانیمحمدرضارهنورد1516
عاطفهکاظمیحسینعلیریاضیات14
الههگودرزیمنصورعقیلی16
مریمگودرزیعلیرضاکاظم زاده1416
امیرلطفییدالهعقیلی14
سپیدهمبارکیبهرامفرزانه17
حسینمحمدی سرپیریکاوسمکوندی1417
پژمانمختاریعلی اکبرگلشنی16
مجتبیمرتضویکمالشریفی17
محمدرضامروستی زادهرضاجعفری15
رضامروستی زادهعباسجعفری15
رسولمسائلیمحمدجواد14
بهارمسائلیمحمودعبداله پور---
علی اکبرمشکلانیحسنعلیفرزانه14
اکرممعینیمیرزاحسینخیری14
مژدهملییوسفشهریاری---15
شایستهمیرلوحیمحسنرستمی16
فانزه ساداتناجیمحمدصالحی1715
محبوبهنصراصفهانیحسنکاظم زاده14
مریمنصراصفهانیحسنکاظم زاده---
اصغرنکوییحیدرکیانزاد14
عباسنیکبخت مقدممرتضیفروزنده16
عاطفهنیکبختعبدالهگلشنی1417
حمیدهنیکیمحمدرضاهمتیان15
شایانواعظ شهرستانیامیرحسینرحیمی14
ماهانهیبتیانمحمدقاسم پور16
فاضلهیاوریحسینحشمتی14
بنت الهدییزدانبخشمحمدرضاراستی14
محسنیوسفیحاج حسین19
علی موسوی نژادجلالرستمی17

نتایج امتحانات مرحله ممتاز تابستان نود و هشت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
علیابراهیمیعبدالرسولهمتی-------
فرزانهاحدیعباسعلیعقیلیقبول
نرگساسماعیلیخسروراستیقبولقبول
رضااشرافیانپورایرجفروزندهقبول
علیرضاامامیمجتبیبرهانیانقبول
امیدامیریاحمدآقامیریقبول
پگاهامینیرسولگلشنی---
صنوبرایمانیانعلیبابااحمدی---قبول
آلاآرزومندجوادخیری----
احمدآزادیمحمدرحیمیقبول
علیرضابختیاریحیاتقلیبرهانیانقبول
علیبختیاریحمیدرحیمیقبول
مینابختیاری تبارنورمحمدشادمان---------
ریحانهبراتیانعلی اصغرفروزندهقبول
بتولبرنجیانمحمدرحیمی----
دانیالبیگیرضابابااحمدیقبول----
ابوالفضلپروانهعلیرضاخیریقبول---------
رویاپرورشمجیدرحیمی----
محبوبهپهلوانی نژادمرتضیفروزنده----
حمیدثقفیانمحمدرحیمی--------
ناهیدجلوانیعباسجعفرپیشه----
سعیدهجمالیاحمدشادمانقبول
محسنجوانیعلیعقیلی----قبولقبول
مریمجواهریانمحمدابراهیمعبداله پورقبول
ماهانجهانگیریرسولهمتیان-----
سعیدحاج باقریرضاشفیعی نیا----
بتولحجتیاحمدریاضیاتقبول
پرنیاحیدرپورعلیرضارهنورد----
مهردادداعیعلیرضاحشمتی----
کیاناداودیقبادشریفیقبول
بهارهدقیقیسیروسوکیلیقبول
زهرارشیدیان فرعباسشادمان----
سمیرارضاییمحمدکاظم زاده--------
سعیدرضاییانعلیآقامیری--------
قاطمهرهنمامحمدراستیقبول
حدیثهزمانیمحسنحججیقبول
حسینسمندریانعباسقلیهمتیانقبول
کتایونشاطریاصغراسدی--------
مصطفیشریفییدالهرحیمیقبول
محمدعلیصادقینمحمدسعیدوکیلیقبول
قاسمصالحیناصرفروزندهقبولقبول
عباسعلیصالحیعبدالهرحیمیقبولقبول
اعظمعالمشاهاحمدحشمتی----
الهامعربمحمدتجدد----
غلامرضاعلوی رادعلی اکبرگلشنیقبول
سیدجعفرفروداحمدوکیلی----
فاطمهفصیحیرضاوکیلی----
محمدمهدیقادریانغلامرضافروزندهقبول
رضاقاسمیمحمدوکیلی----
زهراقورئیانمحسنبابااحمدی--------
زهراکریمیعلیعقیلیقبول
شهنازکشاورزتیمورشادمان--------
کیانانرگسکیانی زادهجلالبهروز----
سپیدهمبارکیبهرامفرزانه----
آرشمحمدزادهمحمدعسگریقبول
سمیرامحمدیعباسکاظم زاده--------
سیمینمرادمندعبدالعلیاسدی--------
محمودمرادیتیمورگلشنیقبول
مهردادمقدسحسینعسگریقبول
داودمقیمیجمشیدحشمتی----
غلامحسینملاافضل عربمصطفیشادمان----
محمودموحدیان عطارمحمدحسینسیاوش----
پریدختموم سازعبدالرحیمگلشنیقبول
نصرالهنامدارپورفرامرزگلشنیقبول
جعفرنظریاسدالهرحیمیقبولقبول
محمدنقیب اصفهانیمحمودحشمتیقبول
نغمهنهنگیمحمدرحیمی----
عباس نیکبخت مقدممرتضیفروزندهقبول
آرینهمتیانعلیعسکریقبول
زهراهنرشناسغلامعلیوکیلی----
زهراهوشمندرحمت الهعبداله پورقبول
عاطفهیوسفیمنصورهدایتقبول

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی