اعلام نتایج امتحانات خوشنویسی میاندوره ای بهمن ماه نود وشش

نتایج امتحانات خوشنویسی در مراحل مقدماتی ,متوسط,خوش و امتحانات تحریری اعلام شد

هنرجویان گرامی چنانچه اشتباهی در درج مشخصات خود مشاهده نمودید جهت رفع اشکال از ساعت ۴/۳۰ الی ۷ بعدازظهر با شماره ی ۳۲۷۳۱۰۳۸ دفتر مرکزی تماس گرفته و اطلاع دهید

ضمنا” نتایج امتحانات مراحل عالی و ممتاز متعاقبا” اعلام خواهدشد

 

نتایج امتحانات تحریری میاندوره ای بهمن ماه 1396 دوره های مبتدی,تکمیلی,پیشرفته

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمبتدیتکمیلیپیشرفته
آیهاخوان صرافعلیرضاظهیرالاسلام14
محمدحسیناشجعرضاظهیرالاسلام17
محمدصدراامینیمحمدعلیشریفی14
یکتابدیعیمحمدزمانعسگری14
فرهادبهادرفریدونظهیرالاسلام
اکرمحیدریمحمدرضا1715
تهیمینهخسرویخدابخششیروانی19
بهزادداعیحسینگلشنی17
فروزاندیانتمحمدعلیعقیلی14
ایلیارادنیکمحمدشریفی14
زهرارجبیمصطفی15
مهلارخصت زادهکیانوشظهیرالاسلام16
کیمیارزازیجلیلکاظمی15
شکیبارستگارمحمدحسنگلشنی1716
علیرضارفیعینورآقا17
مریمروحانیعلیرضااخوان15
فاطمه زهراشاکریمحمودکاظمی14
کیانامحمدقاسمیداودکاظمی14
علیمختاریحسنشریفی1614
معزالدینمظاهریاحمدشریفی15
رضوانمیرحسینیمحمد14
حمیدههادویمصطفیظهیرالاسلام16

نتایج امتحانات میاندوره ای بهمن 1396 مراحل مقدماتی,متوسط,خوش

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمقدماتیمتوسطخوش
فاطمهاحمدیعبدالرسولهمتی1614
علیابراهیمیمنصورکبوتری16
فروغاخوان طاهریاردشیرکیانزاد16
محسنارشادیجلیلفروزنده17
همااسفندیاریحسنبیضاوی14
ساینااسکندریشجاعانصاریمردود
خجستهاسماعیل زادهپرویزشادمان15
نرگساسماعیلیاکبرقاسمی15
زهرهاطهری فرمرتضیعقیلی14
المیراافتخاریاحمدقمی نژاد15
سلیمهافیونی زادهمهدیظهیرالاسلام14
بهرامامیدانیمصطفیهمتی15
امیدامیریاحمدآقامیری15
زهراامینیمحمدعلیقمی نژاد15
سعیدآزادعبدالرزاقکاظم زاده14
بهزادآزادگاننصرالهشادمان16
نازنینباقریغلامحسینعقیلی15
الیکاباقریایرجشادمان14
زهراباقریعباسگلشنی15
محمدامینبحرینیمرتضیشریفی14
فاطمهبدیعی نژادحسینهمتی14
ریحانهبراتیانعلی اصغرفروزنده16
زهرابرجیانحسینانصاری14
بیتابرخوردارعلیصادق گلی15
مهسابرخورداریجهانگیرانصاری15
ندابقایییدالهحشمتی15
فرهادبهادرفریدونظهیرالاسلام15
مریمپیرمرادیانعلی اکبرقمی نژاد14
مهتابتارمیامیرمیرصفایی15
راضیهتوکلیسیاوشسعیدفر16
میناتوکلیرضاظهیرالاسلام14
زهراتیموریامین الهصادق گلی15
مرتضیجانقربانیمحمدعلیآقامیری16
ثناجلالیکرمعلیانصاریمردود
پریساجمشیدیانحیدرعلیاسدی14
آرزوجوزدانیفرشادسعیدفر15
سمیراحاج محمدیمحمدعلیتوکلی15
شیرینحاجی اشرفیعبدالرضاقمی نژاد14
افراحاجی مرادیمسعودعقیلی15
پرنیاحیدرپورعلیرضا15
فاطمهحیدریعبدالهانصاریمردود
امیرمهدیحیدریمحمدهمتیان14
حسنخاکسارخدادادانصاری16
منصوره خامه یمصطفیکبوتری14
محمدامینخوشکاممنصورمیرصفایی15
الهامدموریاحمدظهیرالاسلام14
عارفهدهقانیفریدونکاظم زاده14
نوشینذوالفقاریمجیدگلشنی14
محمدرضاراستیمنصورگنجعلی17
میناربیعیسهرابگرامی15
مهلارخصت زادهکیانوشظهیرالاسلام14
الههرضاییعبدالرضاعقیلی15
فاطمه ساداترضویکمالمرادی15
ریحانهروح الامینحسنکبوتری14
مهرزادربیعمصطفیاسدی14
فرزانهزاغیانمحمود14
مهناززینلیرجبعلیهدایت رسا14
سهاسلیمانی نژادعباسعلیهدایت رسا14
ژالهسیمانیحق نظرحشمتی1415
داودتوکلی پناهفضل اله15
محمدرضاشاکری پوراکبر14
نازنین زهراشجاع پورغلامرضاهمتی14
کیمیاشریعتشهرامسرائیانمردود
بهشتهشریفیانجوادهمتیانمردود
وحیدصادق موسویاسدالهبیضاوی15
هستیصالحرسولانصاریمردود
زهراصالحیحسینعلیاسدی14
امیرمحمدصانعیانمصطفی14
بنفشهصدرالدینیباقرعسگری15
حمیدهضیاییمحمدشادمان14
الههطاهریامامبخشهمتی14
زهراعبداله پورایرجحشمتی1616
اکرمعلیخاصیحسنفروزنده14
حدیثعنایتیداریوشقمی نژاد15
امیرحسینفتحیولی الهحشمتی14
مریمفرحبخشفرهاداسدی14
فاطمهقضاویغلامرضاشهریاری
ساراقمصریهادیعقیلی14
مریمقندهاریزین العابدینانصاری15
طلیعهقیومی نیامحمدعلیاسدی16
رضاکاظمیقدرت الهکاظم زادهمردود
فاطیماکاظمیحسینعلیزارع زاده14
مرضیهکاظمیعبدالرسولهمتیان14
زهرهکاظمیاسدالههمتیان15
فاطمهکریمیابراهیمسرائیان14
زهرهکمالیمحمودمرادی14
مریمکیانپورمحمودشادمان16
عباسکیانیاسماعیلهمتی15
محسنکیانینوذرعقیلی17
الهامگودرزیاصغرریاضیات14
الههگودرزیمنصورعقیلی16
مریمگودرزیعلیرضاکاظم زاده15
حامدمحسنیاسماعیلبیضاوی15
فاطمهمحمدیعباسکاظم زاده15
احمدمرادیسلمانجعفرپیشه14
آیلینمظفریعلیرضارضایی15
مرضیهمومنیعبدالصمدصادق گلی14
رضوانمیرحسینیمحمدبیضاویمردود
افشینمیرامیرخانیسعیدعقیلی14
عطیه ساداتمیرلوحیمرتضیفرزانه15
محمدنبی زادهعیوضعلیفروزنده14
کیهاننجفیعوضعلیعقیلی15
محموبهنصراصفهانیحسنکاظم زادهمردود
مریمنصراصفهانیحسنکاظم زاده14
محمدنقیب اصفهانیمحمودحشمتی14
فریدهنیک نفسمصطفیعسگری16
ایمانهدایت رساسروشهدایت رسا14
طاهرههراتیانمحمدعلیشریفی14
نویدهلاکوییسعید14
زینبهمتیمرتضیقمی نژاد14
ماهانهیبتیانمحمدمیرصفاییمردود
فاضلهیاوریحسینحشمتی14
فاطمهیوسفیسیف الهحشمتی15
فاطمهیوسفینعمت الهتجدد14
زهرایوسفی گورتیشکرالهبدیعی16
مهرانگیزصابرپورابوذرحشمتی15
مهردادمقدسیحسینعسگری16

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی