اعلام نتایج امتحانات خوشنویسی مراحل مقدماتی متوسط و خوش اردیبهشت ماه ۹۷

نتایج امتحانات پایاندوره ای اردیبهشت ماه نود و هفت اعلام شد

هنرجویان عزیز

در صورت مشاهده اشتباه در درج مشخصات خود جهت رفع اشکال از ساعت چهار و نیم الی هفت بعدازظهر با شماره تلفن ۳۲۷۳۱۰۳۸ تماس حاصل نموده و اطلاع دهید

 

اعلام نتایج امتحانات خوشنویسی مراحل مقدماتی متوسط و خوش اردیبهشت 97

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمقدماتیمتوسطخوش
لیلاابراهیمیمصطفیتجدد14
علیابراهیمیعبدالرسولهمتی17
میترااذانیمهدیقمی نژاد14
ریحانهاسحاق دواتگرمرتضیگلشنی15
ستایشاصغریمجیدشهریاری14
مژدهاعظمی کیامنصورگلشنی17
محبوبهافضلیابراهیممقارن عسگریغایب
هستیافلاکیفرشیدشهریاری14
عادلهامامیعلی اصغرمعمارزاده16
محبوبهامیریمنصورشهریاری15
زهراامینیعباسقضاوی15
حمیدرضاامینیمحمدشفیعی17
امیرحسینایمانیانعلیبابااحمدی1716
علیرضابختیاریحیاتقلیحجتی17
یاسینبصیریحشمت الهموسوی16
ندابقایییدالهحشمتی17
مریمبنانحسینعقیلی14
احمدترکانحسینشریفی14
زهراتیموریامین الهصادق گلی16
زهرهجباریعلیمرادظهیرالاسلام15
مرضیهجراح زادهنورالهفروزنده15
مهدیهجلالیابوالقاسمراستی16
نیماجهانیانمحسنبابااحمدی1417
حمیدهحجازیمصطفیتوکلی18
مژگانحق شناسمحمدرضاخیری1717
پوریاخاکسارجلالیمحمدحسینهمتی17
مریمخاکیار خوراسگانیغلامرضاگرامی17
زهراذهبیجعفرعقیلی16
زهراراستیحسینتوکلی16
علیرحیمیمهدیشیری15
پریسارئیسی نافچیقنبرعلیقمی نژاد16
محمدرضازارعیاحمدرحیمی پور14
فرزانهزاغیان16
ملیحهسازورمحمدعلیتوکلی17
علیرضاستاریانعلیرضامسعودی مقدم15
مریمسلیمانی پورهرمزتوکلی16
محمدباقرسمیریعلی اصغرهمتی18
فهیمهشاه ولایتیجمالکبوتری16
عباسشفیعیرضاشفیعی16
پیمانشیروانیمجید16
ملیکاصالححسینگلشنی16
امیدصحراییجعفرهمتیمردود
محسنطالقانیعلیگلشنی16
زهراعبداله پورایرجحشمتی16
مجیدعزیزیمهدیکاظم زاده14
محمدعطاییحفیظ الهحشمتی15
اقدسغواصیعبدالعلیرضایی مجد16
محمدفاضلحسینبیضاوی17
لیلافروزشعلیعقیلی17
مرضیهقادریعلیرضاخیری16
فاطمهقاسمیعلیهمتیان17
رضاقاسمیمحمدرحیمگلشنی18
عاطفهقضاویغلامرضاشهریاری16
اعظمکریمیعلیگلشنی15
عفتکریمیغلامعلیانصاری14
مرضیهکریمی علویجهمحمدشفیعی16
صادقکلانتری منشرسولرحیمی17
زهرامباشریعلیظهیرالاسلام15
مریممحمدباقریابراهیمانصاریمردود
مهدیمحمدخانیعلی اصغرصالحی16
علیمسیبینیرپور16
پوریامعظمی گودرزیمهدیکیانزاد14
اکرممعینیحسینعقیلی16
پریسامفیدیمحمودبیضاوی18
مهردادمقدسحسینمقارن عسگری18
زهرامنانیغلامرضافروزنده16
نغمهمهین پرورمحمدخادم16
مهدیمیرزینلیعلیرضابیضاوی14
محمدحسینمیرحاجمصطفیهمتی17
فاطمهنادیفتح الهزربخش15
کورشنامداریخداکرمشفیعی14
کیهاننجفیعوضعلیعقیلی16
سعیدنجفیحسنرحیمی14
محبوبهنصراصفهانیحسنکاظم زاده15
محمدنقیب اصفهانیمحمودحشمتی17
حسننوریحسینشفیعی16
منیرساداتنوری زادهحسنعقیلیغایب
عاطفهنیکبختعبدالهگلشنی16
رضاهمدانیعلیشادمان14
ماهانهیبتیانمحمدمیرصفایی15
نرگسیزدانیاحمدفروزنده17
ناهیدیزدیمحمدعلیتجدد16

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی