• دسته‌بندی نشده
  • ۰

اعلام نتایج امتحانات خوشنویسی مراحل مقدماتی متوسط و خوش اردیبهشت نود و هشت

نتایج امتحانات خوشنویسی مربوط به مراحل مقدماتی متوسط و خوش اعلام گردید

هنرجویان گرامی در صورت مشاهده اشتباه در درج مشخصات خود از ساعت چهارونیم الی هفت بعدازظهر با تلفن دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان اصفهان (۳۲۷۳۱۰۳۸) تماس و مراتب فوق را جهت رفع اشتباه اطلاع دهید

 

اعلام نتایج امتحانات خوشنویسی مراحل مقدماتی متوسط و خوش اردیبهشت 98

نام نام خانوادگینام پدرنام استادمقدماتیمتوسطخوش
مهدیهابراهیمیعبدالحسینگلشنی15
مرضیهابن علیمرتضیرستمی14
فاطمهاحمدیمحمدحسینقاسمیان15
علیرضااسعدیمنصورنیرپور14
فاطمهاسماعیلی صدرجعفرعلیرستمی14
لیلااعتمادی فرعلیصالحی16
سلیمهافیونی زادهمهدیظهیرالاسلام14
همااکبریحمید15
اشرفامیریمحمدعلیشهریاری14
ماه منیرامین الرعایامحمدحشمتی16
زهراآقابابائیانمحمدعلیشادمان14
دنیابابادیغلامرضاهمتی14
نسترنبحرینیعلی اکبرظهیرالاسلام17
اکبربخشیانیمحمدحشمتی16
مجتبیبخشیانیشیرمحمدرستمی14
مهینبکرانیعلیراستی15
ریحانهبنازادهمصطفیظهیرالاسلام17
راضیهبهارلوغلامحسینمقارن عسگری15
علیرضابهرامیغلامعلیبابااحمدی15
فاطمهبیاتمحمدرضاحشمتی14
فرخندهترکیانعبدالصمدکیانزادمردود
رحیمتسلیمیمهدیشادمان14
الهامتقی یارسیف الهشهریاری16
شهریارجابریارشدعقیلی16
ریحانهجابریمحمداسدی14
سعیده ساداتجزایر شوشتریعبدالعلیظهیرالاسلام15
زینبجلیلیانعبدالصمدریاضیات فرد18
بهارجمشیدیمحمدعلیریاضیات فرد17
الههجهانگیریبهروززواری15
نیماجهانیانمحسنبابااحمدی14
ساراچغاخور سبزواریعلیرضاراستیمردود
محسنحاجی اسماعیلیعلیحسن زاده14
علیحسین زادهموسیهمتی17
راضیهحسینیعباسبابااحمدی1614
محمدتقیحکمترضاشریفی16
حسینخاکزارعبدالهفروزنده15
حمیدخودسیانیمحمدحسین زاده14
امیرخیام حسینیحمیدنیرپور14
فاطمهدهقانیعبدالههمتی14
رسولذاکریاصغرهمتی14
مریمذوالفقاریرضاحشمتی15
رویارضویمرتضیقمی نژاد14
حسینرضویمهدیفرزانه14
منیرهروغنیعلی اکبرعقیلی15
محمدرضازارعیاحمدرحیمی14
فرزانهزمانیمحمدابراهیمشهبازی17
سمیرازمانی علویجهعباساسدی14
مهدیسفیدابیانعلیفرزانه14
ریحانه ساداتسیدبکاییعلیامینی16
وحیدسیفیاکبرعقیلی16
محمودسینامهریدالهفروزنده14
کیمیاشریعتشهرامسرائیان14
مریمشعاعیرضامعمارزاده14
پارساشفیعیونفرهادبیضاوی14
فاطمه زهراشهیدیعبدالرحیم1516
اکرمشیخ سجادمحمدعلیحشمتی16
حسینصادقیامیرقلیبابااحمدی14
ابوالفضلصادقیامیرقلیبابااحمدی14
اکبرصادقیمسلمنیرپورمردود
رهاصالحیناصرهمتی15
مریمصدریاسماعیلشهریاری15
محمدرضاصفاهیهمحمدسعیدهمتی17
سوگلصفی الدین اردبیلیقمی نژادجمشید14
آرمینصفی زادهمحمدسعیدصادق گلی14
پریساطلاییرضادهقانپور14
حمیدرضاعدیلی پورعباسعلیشادمان14
شیواعطاییغلامرضاانصاری14
جوادعظیمی یانچشمهرمضانعلیجعفرپیشه14
فائزه ساداتعقیلیمومنریاضیات فرد14
دانیالغلامعلی دهکردیاحمدعقیلی17
مجتبیغلامیحسنرستمی14
محمدفرهادیاحمدهمتی15
سپیدهفریدی زادهمحمدزواری16
زهرهفلاحیانمهدیاسفندیاری14
علیقانعماشالهبیضاوی15
نفیسهکیانیبهمنحشمتی16
عباسکیانیاسماعیلهمتی14
سمیهکیانی اشترجانیمحمدرضارهنورد14
امیرلطفییدالهعقیلی15
زهرامباشریعلیخیری16
پردیسمحمدنژاداسفندیاربیضاوی14
مهدیمحمدخانیعلی اصغرصالحی14مردود
علیمختاریحسنشریفی14
امیرشبیرمختاریاناسماعیلحشمتی16
بهارمرادزادهحسنانصاری14
ناهیدمرادیغلامرضاشهریاری16
احسانمرداسیرضاشادمان14
آسیهمزروعیرضارستمی14
الهاممشتاق نیاعلیراستی14
علی اکبرمشکلانیحسینعلیفرزانه14
علیرضامعظمیعباسآقایی15مردود
اکرممعینیمیرزاحسینخیری14
ناصرمقدسحسینمقارن عسگری15
فائزهملک محمدمحمدرضازالی14
نغمهمهین پرورمحمدخادم14
فائزه ساداتناجیمحمدعقیلی16
نرگسناصحیرمضانعلیاسفندیاری14
جلالنجفیعلی اصغرصادق گلی17
مریمنوریعلیصالحی16
مهدینیلیمحمدسیلانیمردود
احسانولیخانیبیژنحسین زاده16
مرضیههاشمیجمالشادمان14
بنت الهدییزدانبخشمحمدرضاراستی15
نرگسیزدانیاحمدشادمان14
مریمیزدیقدیرعلیانصاری14

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی