اعلام نتایج امتحانات خوشنویسی مراحل مقدماتی متوسط و خوش تابستان نود و هفت

اسامی پذیرفته شدگان امتحانات خوشنویسی مراحل مقدماتی متوسط و خوش اعلام شد

هنرجویان گرامی درصورت اشتباه در درج مشخصات خود از ساعت ۴/۳۰ الی ۷ بعدازظهر با تلفن دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان تماس و مورد را اطلاع دهید

تلفن ۳۲۷۳۱۰۳۸

لازم بذکر است جدول ذیل فقط مربوط به اسامی قبول شدگان در این سه مرحله میباشد

اعلام نتایج امتحانات خوشنویسی مراحل مقدماتی متوسط و خوش تابستان 97

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمقدماتیمتوسطخوش
علیاسدیاحمدرضاهمتی15
همااسفندیاریحسنبیضاوی14
متیناعتباریانعلیرضاتوکلی16
محبوبهافضلیابراهیمعسگری14
مهریآقاییمحمدعلی15
بهنامبابایینصرالهراستی17
مجیدبرومندامان الهعسگری14
فرهادبهادرفریدونظهیرالاسلام14
پروینبهرامیرضارحیمی15
حمیدرضاپوررضوانعلیرضاانصاری16
آذینپیشواناصروکیلی15
راضیهتوکلیسیاوشسعیدفر16
فاطممهجان نثاریابراهیمموسوی14
زهرهجباریعلیمرادظهیرالاسلام15
سروشجدیدیناصرشریفی15
مهدیهجلالیابوالقاسمراستی14
زهراجلالیعلی اکبراسدی14
احسانحامیمجتبیعقیلی15
هانیهحبیبیعلی اصغرشادمان14
آلاحدادیمصطفیظهیرالاسلام14
مژگانحق شناسمحمدرضاخیری15
علیرضاحکیمیمصطفیشادمان15
مهنازخادم المومنینمسعودهمتی14
آزادهراستقلمعباسعقیلی15
میتراراعیحشمت الهانصاری14
الههرضایتمحمدعلیهمتیان14
وحیدرضاییعلی ضامن15
آرزورنجبرعبدالهاسدی15
محمدحسینرهبریقنبرشریفی17
صالحزارعانمسعودمکوندی17
سوگلزایندهحسنشادمان15
منصورهزینلیجلیلانصاری14
حسینسمندریانعباسقلیهمتیان15
فهیمهشاه ولایتیجمالکبوتری15
فائزهشریف جوزدانیحسنشریفی14
مریمشعاعیرضامعمارزاده14
سعیدشوخطاهرزدوار14
محمدمهدیشهابیمحمدرسولشادمان16
مریم سادانصدرارحامیمحمدعلی14
میناصمدیاسداله15
اکرمعلیخاصیحسنفروزنده14
حانیهغدیریانسعیدانصاری14
محمدجوادعمرانفرهادراستی16
محمدفرهادیاحمدهمتی15
عارفقاسمیمهدیقضاوی15
عاطفهقضاویغلامرضاگلشنی14
مهینقلمزناحمداسدی14
مجتبیکریمیاسحاقصالحی1515
شمیمکیانیمحمدخیری14
کیاناکیخسروکیانیجلالعسگری14
اکرمگلزاریمهدینائینی14
الهامگودرزیاصغرراستی14
سپیدهمجیدیعبدالرحیمعراقچی15
نجمهمحسن زاده کرمانیعبدالهظهیرالاسلام14
نیمامحققیمحمدشفیعی14
حسینمحمدی سرپیریکاوسمکوندی16
ناهیدمرادیغلامرضاشهریاری15
الههمردانیعباسعلیظهیرالاسلام15
علیرضامعتمدیمحمدربیععقیلی14
فرنازمعصوم زادهرضافرزانه16
مرضیه ساداتمعنویمحمودشادمان14
اکرممعینیمیرزاحسینخیری14
زهرامنانیغلامرضافروزنده16
علیموسویرضاتوکلی15
اعظممهدیانغلامرضاشریفی14
افشینمیرامیرخانیسعیدعقیلی15
نجمهنجفیحسینشفیعی نیا14
ریحانهنریمانیرسولعبدلی14
علینقیانناصرراستی14
اصغرنکوییحیدرنیکزاد15
عباسنیک بخت مقدممرتضیفروزنده17
مریمولی بیگمحمودتجدد17
مهدیهاتفیسعیدهمتی17
محمودهراتیانرضارحیمی17
احسانهمقنیعلی اصغرگرامی راد

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی