اعلام نتایج امتحانات خوشنویسی تابستان ۹۴

همزمان با سراسر کشور نتایج امتحانات خوشنویسی پایاندوره ای تابستان  ۱۳۹۴ اعلام شد.هنرجویان گرامی چنانچه مشخصات و یا دوره امتحانی شما اشتباه درج شده  بین ساعات ۴/۵ الی ۷ بعداز ظهر با دفتر مرکزی و شماره تلفن۳۲۷۳۱۰۳۸ تماس گرفته و اطلاع دهید.

مرحله مقدماتی برادران تابستان 94

نام نام خانوادگینام پدراستاد نمره
بامدادباباییبهزاد18
مهدیپورقورئیانمحمدحجتی18
شایانرفیعیفرزادشریفی16
علیرضافرقانیحسینرستمی18
محمدجوادنیرومندحسینشریفی19

مرحله مقدماتی خواهران تابستان 94

نامنام خانوادگینام پدراستادنمره
آلاآرزومندجوادشیخی17
مرضیهامامیمصطفیگلشنی17
روشنکبنکدارپورعبدالرضا20
الههپرویزیعلیفروزنده17
غزالهحاجیان پورفرهادظهیر17
آرزوصادقیعلیرستمی16
زهراقاسمیخلیلهمتی17
یاسمین ساداتمصطفویسیدمسعودفروزنده14
شادییزدخواستیتقیصالحی20

مرحله متوسط برادران تابستان 94

نام نام خانوادگینام پدراستادنمره
اردلاناصلحیمحمدمسعودفروزنده16
علیقائمیمهدیبیضاوی14
حمیدرضانوروزیحسینرحیمی پور14

مرحله متوسط خواهران تابستان 94

نامنام خانوادگینام پدراستادنمره
میناآقابزرگیعباس15
نسریناحمدی نسبرستمی16
مهساساداتبحرینیانصفاشریفی16
نگاربزرگیانمجیدخانم رحیمی15
روشنکبنکدارپورعبدالرضا15
مطهرهبهرامیمسعوداخوان15
فاطمهجعفریفرهاداخوان-
زهراجلوانحمیدرضاهمتی16
الهامخسروی شادنورالدینخانم رحیمی15
نرگسدرویشاکبرفریدونیان16
حوریهسلمانی زادگانمحسنفروزنده15
شادیشایانحمیدکبوتری15
زینبشفیعیعلیظهیر15
ترنمشهریاریابوالفضلمعصومی15
معصومهعابدیصفرعلیظهیر17
نگارعباسیانسعیداخوان14
ریحانهعشوریوناحمدرضازارع زاده15
فهیمهعندلیبمهدیعقیلی16
مریمفرهمندامان الهمعمارزاده15
مهرنازکرمعلیانحسنموذنی15
زهراکرمیعلیفروزنده18
زهراکریمیعلیعقیلی19
زهراگل محمدیمحمدتقیگلشنی14
نجمهمحسنیمحمودمعصومی14
کیمیامعتمدیمحسنصالحی14
مینامهربانیخدامرادموذنی14
زهرانصراصفهانیمحمودسرائیان16
زهراوطنخواهبهراممقارن عسگری-

مرحله خوش برادران تابستان 94

نامنام خانوادگینام پدراستادنمره
مصطفیاحمدیانمرتضینیرپور15
مازیاراخترکاویاناکبرزارع زاده15
مهدیاسماعیلیحسنزارع زاده15
خدادادافروغ دهکردیغلامحسینظهیر15
امیرحسینبرمکیجعفرکیانزاد-
مجیدجعفریمهدیکریمی14
حمیدحسینیمجید14
سیدرامینخدادادسیدرضاهدایت14
محمددرعلی بنیاصغرزارع زاده14
صدراصالحیحمیدرضانیرپور14
غلامرضاعندلیب فرقربانعلینیرپور14
محمدرضاغزلیاحمدمقارن عسگری14
مجتبیقاسمیمصطفیشفیعی14
مجیدکاردان پورمرتضیصفدریان15
محمدرضاکمالیرحمت الهفروزنده15
مهدیکیانیاسماعیلوکیلی مطلق17
عبدالکریممحمدیحسینشفیعی16
سیدمهدیمحمدیانمرتضیخانم رحیمی14
علیرضامرادیحسنتوکلی15
سیدمسعودمیرمجربیانمحمدرضارحیمی پور-
سعیدهادیانشکرالهشفیعی14

مرحله خوش خواهران تابستان 94

نامنام خانوادگینام پدراستادنمره
سحرساداتآقاکوچکی حسینیحسنهمتیان16
عزتاحمدی ناصریعلیرضاشادمان15
فاطمهاسدیمحمدرضاشفیعی نیا14
فرنازامیدواریفرهنگتوکلی17
ساجدهانتشاریحسنرحیمیان15
سانازباقریغلامرضافروزنده16
زهرابحرینیکاظمموذنی14
جواهربرخورداریانجلیلفصیحی-
بهنازبزرگیاناحمدحسینی15
ساراپرهام فرسعیدظهیر14
طاهرهتوکلیایرجرستمی18
شکیباحسن زادهاسماعیلتوکلی14
نازنینحسینیمجید14
نرگسحسینی نیکاحمدرضااسدی14
نجمهدادخواهاکبررستمی15
محبوبهدواشیعسگررستمی14
هانیهدیانیحسنشادمان15
معصومهرضویابراهیموکیلی مطلق17
لالهرفیعیهیبت الهرستمی14
زهراترکیانحسنمعمارزاده16
عاطفهسلجوقیسهرابکاظم زاده14
یاسمنسوفسطایییوسففروزنده14
بهاره ساداتسیدنامجیدحسینی17
شبنمشاهرخیناصرهمتیان14
سمانهشفیعیاکبرتوکلی16
زهراشفیعیمجتبیکاظم زاده15
تبسمشهریاریابوالفضلمعصومی15
مریمطاهریرضاشادمان14
مهنوشعاقلیقاسمحسینی14
مارالمجیریعلیگلشنی-
ثمینمحمدیصادقموذنی14
زهرامحمدیعلی اکبرشفیعی-
زهرامرتضویمحمدحسینی16
نگارمسعودیمسعودشادمان14
پریسامصطفاییعبدالهموذنی15
نوشینمظاهریمحمدعلیاخوان-
زهرامهریلطف الهسرائیان-
فاطمهمهوریعلیرضاشهریاری14

مرحله عالی برادران تابستان 94

نامنام خانوادگینام پدراستادنستعلیقکتابتنسخثلثشکسته
فرشاداطلس چیانمحمدرستمی14
اشکانافتخاریسیدعلیرستمی16
دانیالایزدیرسولرستمی14
مهرانباقریغلامرضاشریفی15
محمدعرفانتحسیریعلیهمتی--
مجیدتوکلی دستجردیسیف الهرستمی14
محمدجانقربانعبدالصمدبرهانیان15
میلادجوهریهوشنگرستمی-
ماهانجهانگیریرسولهمتیان-
سعیدحاجی باقریرضاشفیعی نیا14-
محمدخاتون آبادیمحمدحسنشیخی-
مهردادداعیعلیرضارستمی-
امیرحسینرحمانیحمیدشریفی-
حمیدالهسلطانیسخیداد18
مهدیسلیمیانمحمدحسینمیرصفایی-
مهرانسهرابیفرج الهموذنی-
حمیدسهیلیانمحمدرضاهمتیان15-
حسینشاه محمدیرضاشادمان16
بهزادشیخی فرکاظموکیلی مطلق15
امینشیرانمحمدرضانیرپور14
محسنصادقیعلیرحیمی -
مرتضیصادقی دارانیحسن14
مهدیصمدیاصغرهمتی-وکیلی مطلق171714
محمدرضاضیاییاصغر-
محمدعزیزیمرتضیظهیر-
حسنعلیپور کلایهنعمت الهرستمی15
محمدصابرفاتحیشعبانعلیوکیلی مطلق14
نویدفرهادیعباسعلیمعمارزاده1415
ابراهیمفرهنگنعمت الهقجاوند14
سعیدقاسمیشعبانعلیشفیعی نیا14
مسعودقهراییعباسعلیفروزنده19
رضاکازرونیعلیمحمدشریفی17
قاسممختارینعمت الهحیدری15
محمدمظاهریرضاگلشنی15
غلامحسینملاافضل عربمصطفیشادمان16-
علیرضانصراصفهانیاحمدشفیعی نیا15-
جوادنیکبختاحمد-
حسانهدایت رساسروشهدایت رسا-
آرینهمتیانعلیهتیان14

مرحله عالی خواهران تابستان 94

نامنام خانوادگینام پدراستادنستعلیقکتابتنسخثلثشکسته
نفیسهابراهیمیمحمدرضاگرامی راد14
سکینهاحسانی سردیدالهرستمی-
مریماختریسیروسعبداله پور16
نجمهاخوان طباخحیدرعلیفریدونیان1514
صفورااخوتمحمدعلی15-
اسرینامانیجلیلمنوری--
دلارامباغبانجمشیدسعیدفر--
راضیهباقریرمضانعلیکاظم زاده14
زهراباقریانمحمدرضاکاظم زاده--
مریمبهروزیشکرالههمتیان14
فاطمهبهشتی زادهحسنگلشنی-
مرجانپارسامقدممحسنمقارن عسگری-
نجمهتاجمیریاحیاحمدشادمان-
فائزهجان نثاریمنصورخانم رحیمی-
فاطمهجان نثاریمنصورخانم رحیمی-
مهنازجلالی ریگیعباسرستمی-
راحله جنتیاناحمدرضاعقیلی14
نرگسچتراییحسینبیضاوی14
فروغحبیبیمصطفیصالحی-
محبوبهخلیلیانمحمدتجدد-14
شهرزاددوستانیبیژنشهریاری14
فاطمهرجبیمحمدخانم رحیمی-
مرضیهرنجکشیدالهعبداله پور15
بهناززبرجدینوروزرستمی14
آزادهزرشکیمحمدرضاگلشنی14
سحرزندی آتشبارحسنهمتی-
زهراسپه کارمحمدسعیدتجدد1415
زهراشاه سمندیاحمدبیضاوی--
راضیهصفرینصرالهکاظم زاده14
طاهرهطاهریرمضانهمتیان14
غزالهعظیمی پورعلیشیری1514
هماعینیبیژنبیضاوی-
عاطفهفداییابوالفضلهمتیان18
آمنهفدوینعمت الهزارع زاده15-
طاهره بیگمفقهیعبدالکریمشادمان-
نرگسقاراخانیصفرعلیبهارزاده15
زینتکریمیانذبیح الهگلشنی
مهنازکشاورزتیمورشادمان-
زهرهکمازانیهوشنگهمتیان14
فهیمهمحسن زادهجوادگلشنی-
یاسمنموذن صفاییحسنهمتیان14
مرضیه ساداتمیرباقریابراهیمگلشنی-
الهامنوریعباسشریفی-

مرحله ممتاز برادران تابستان 94

نامنام خانوادگینام پدراستادنستعلیقکتابتنسخثلثشکسته
آرشآذری پوراصغررحیمی-
کامرانابراهیمیسلیممقارن عسگریقبول
محمدمهدیابراهیمیغلامعلیرحیمی -
محمدرضاابراهیمیمحمدعلیفروزندهقبول
مسعوداخگرامیرظهیر--
مصطفیبازیاربهرامحسینی-برهانیانقبول-
حامدپایندهمصطفیمعمارزادهقبول
کیوانترابیمنصورشفیعی نیا---
محمدحسینترابیحیدرهمتیان-
فریدونتوکلیجعفرحیدریقبول
علیجعفریحسینعلیرستمیقبول
محمددهقانینورالههمتی-برهانیانقبول-
عباسرحیمیمحمدوکیلی مطلق-قبول
علی اصغررحیمیانناصر--
محمدرضازادهوشمصطفیوکیلی مطلق-
داودسعیدیمرتضیوکیلی مطلققبول
مهرانسهرابیفرج الهموذنی-
وحیدشتابیصفرعلی-قبول
علیشریفییدالههدایت-قبول
هرمزشریفیعلی میرزابرهانیان-
بهزادشیخی فرکاظموکیلی مطلق-
سعیدصادقیمحمدعلیگلشنی-
عباسعلیصالحیعبدالهرحیمی-وکیلی مطلق-قبول
محمدصابرفاتحیاصغروکیلی مطلق-
محمدرضافرهادیسیف الهرحیمیقبولقبولقبول
فوادفریدونیانغلامرضا-
محمدقنبری راشناییرضامقارن عسگری-
الیاسکریمیقنبرعلیکاظم زاده--
مرتضیکیهانامان الهبرهانیان-
سیناگلبنوحیدگلشنیقبول
محمدحسینمحبیعبدالهوکیلی مطلق-
محمدموذنیعبدالهفروزندهقبول
نصرالهنامدارپورفرامرزوکیلی مطلق-
احسانیزدانیقدرت الهبرهانیان-

مرحله ممتاز خواهران تابستان 94

نامنام خانوادگینام پدراستادنستعلیقکتابتنسخثلثشکسته
فرزانهآقاباباییعبدالخالقمقارن عسگری-
لیلاارشادیعنایت الهمعمارزاده-قبول
زهرااسحاقیرضاسیدنطنزیقبول
راضیهباقریرمضانعلیهمتیان-
سمیراباقریانمحمدرضاکاظم زادهقبول
نیلوفرتجددمحمدرحیمی-
زهراجعفریعلیشهریاری-
شیرینجلالیمرتضیبیضاوی--
بتولحجتیاحمدریاضیات فردفبولقبول
نداحسنیحسنعبداله پور-
معصومهحسین پورمطلقمحمدعبداله پور-
زهراساداتحسینی خواهسیدعلی-
نرگسحقیغلامرضارحیمی-
مژگانحقیرهوشنگفروزنده-
فریدهحقیقی پوراسدرستمیقبول
زهراخاتون آبادیعلی اکبرشادمان-
پگاهخاکساریمحمدحسینهمتیان-
مبیناروستازاده شیخ یوسفاکبرهمتی--
بهناززبرجدینوروزرستمیکتابت
فریبازوارهاصغررحیمی-
ناهیدسپهریانفضل الهوکیلی مطلق-
تبسمسلطانیحمیدرضارستمی-
لیلاشاه سناییمصطفیتجدد-
مریمصادقیحسینگلشنی-قبول
طاهرهطاهریرمضانهمتیان-
الههعبادی پورمحمدعلیخانم رحیمی-
هماعینیبیژنبیضاوی-
شیواغفاریانعبدالعلیمقارن عسگری-قبول
فائزه ساداتفاطمیحسینرحیمی
عاطفهفداییابوالفضلهمتیانقبول
آمنهفدوینعمت الهزارع زاده-
پریسافرهنگابراهیمبیضاوی-
فاطمهفصیحیرضاگلشنی-
نرگسقاراخانیصفرعلیبهارزاده-
اکرمقاسمیعلیکاظم زاده-قبول
محبوبهقدوسی نیامحمدهمتی-
هماکتابیحسینشادمانقبول
زینتکریمیانذبیح الهگلشنی-
بنفشهکیانیمنوچهرشهریاری-
کیانانرگسکیانیجلالفریدونیان-
الهامگیوپوررضاریاضیات فردقبول
ندامالکی پورجوادفروزنده-
فهیمهمحسن زادهرضاگلشنی-
بیتامحمدیانبهمنریاضیات فرد-
هاجرموسوینصرالهعبداله پور-
مونانیکزادفرقاسماصفهانی-
نفیسهوکیلیحجتشادمانقبول
مطهرههراتیانحسینهمتی-قبول
زهراهوشمندرحمت الهشهریاریقبول

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی