اعلام نتایج امتحانات خوشنویسی تابستان نود و شش

نتایج امتحانات خوشنویسی تحریری و مراحل مقدماتی متوسط و خوش اعلام گردید

هنرجویان گرامی چنانچه اشکالی در درج مشخصات خود مشاهده نمودید جهت رفع اشکال از ساعت ۴/۳۰ الی ۷ بعدازظهر با تلفن ۳۲۷۳۱۰۳۸ دفترمرکزی تماس گرفته و اطلاع دهید

ضمنا” نتایج امتحانات خوشنویسی مراحل عالی و ممتاز متعاقبا” اعلام خواهد شد

نتایج آزمون خط تحریری مرحله مبتدی تابستان 96

نامنام خانوادگی نام پدرنمره
سیناارباب شیرانیبهروز14
آواافتخاریرضا14
سمائهافیونی زادهمهدی17
یکتااکبریاحمدرضا14
علیانعام اصفهانیبهروز14
شهرزادآقاجانعلی17
نگارپوریای ولیمجید17
مرضیهتوسلیحسین18
محمدحسینحبیبیمسعود14
درساحدادمرتضی17
امیرعلیحسن زهراییرضا14
عسلحدادیاصغر15
بهزادداعیحسین19
زهراذهبیجعفر16
زهرارجبیمصطفی16
علیرضارفیعینورآقا17
امیرحسینزارعی پورمحمدمردود
محمدشاهمرادیمصطفی18
میناصحن علیپورقربانعلی16
اردلانصفدریانغلامرضا14
غلامرضاصفدریانعلی ضامن17
ساریناعزیزیعلیرضا15
صنمعمرانیوحید15
زهراغفاریعباس15
فرینافاضلیجمال14
آرینقپانیمنوچهر16
آوینکورنگ بهشتیرسول14
مهدیکیانیلطفعلی16
پارسامحترمابوالفضل16
مهدیمحمدرفیعیغلامرضا15
الههمختاریعبدالرسول16
محسنمهدویمجید15

نتایج آزمون تحریری مرحله تکمیلی تابستان96

نامنام خانوادگینام پدرنمره
محمدطاهابدیهیمحمدرضا14
مرضیهتوسلیحسین16
بهزادداعیحسین16
فروزاندیانتمحمدعلی16
زهرارجبیمصطفی16
سروشرضاییمحمدعلی15
علیرضارفیعینورآقا16
فاطمه زهراشاکریمحمود14
محمدشاهمرادیمصطفی15
شروینشریف النسبمجید14
مسیح شریف زادهداود14
آرینقپانیمنوچهر16
لیلاکامرانتقی15
پارسامحترمابوالفضل14
پارسامحمدرفیعیغلامرضا14
الههمختاریعبدالرسول16
حمیدههادویمصطفی17

نتایج آزمون خط تحریری مرحله پیشرفته تابستان 96

نامنام خانوادگی نام پدرنمره
پروانهبازاری دوزتقی14
زهرهقربانیعلی16
محمدرضاکیانزادفضل اله17
علیمکارمی نیاناصر14
یاسمین ساداتمومنیعلیرضا14

اسامی قبولشدگان آزمون مرحله مقدماتی تابستان 96

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنمره
آریناسلامیسعیدهمتیان14
آرمیتادانشورمحمدحشمتی14
آتوسادانشورمحمدحشمتی14
فرزانهزاغیانمحمودهمتی15
مهشیدزاغیانعلیرضایی مجد14
حمیدهضیاییمحمدشادمان15
لعیاکاظم زادهمحمدجوادشهریاری15
ساراکریمیاسماعیلهمتی15
الهامکریمیتقی15
عباسکیانیاسماعیلهمتی15
ستایشمعصوم زادهحسنهمتیان14
زهرانصراصفهانیعبدالرسولهمتی14

اسامی قبولشدگان آزمون مرحله متوسط تابستان 96

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنمره
عادلهامامیعلی اصغرمعمارزاده14
مجیدامین نیامحمدعلیفروزنده14
زهراانصاریرسولموسوی14
پارسابحرینیانفرزاداخوان14
مهتابتارمیامیرمیرصفایی14
نسرینترکانکمالفروزنده15
آرزوجوزدانیفرشادسعیدفر 15
میلادجهانگردمحمدعلیهمتی15
محمدحسینچایی چیانحسننائینی15
هانیهحبیبیعلی اصغرشادمان14
پرنیاحیدرپورعلیرضا15
ریحانهروح الامینحسنکبوتری14
فرزانهسلیمیمحسنموسوی15
محمدرضاشاکری پوراکبرصادق گلی17
محمدمهدیشهابیمحمدرسولشادمان14
وحیدصادق موسویاسدلهبیضاوی15
فرینازغازیرضافروزنده14
نجمهفتاحیمرتضیگلشنی14
آرینفیاضمنوچهرشریفی16
محمدجوادکاظم زادهاصغرفروزنده16
محمدگرجیشعبانعلیظهیر16
الههگودرزیمنصورعقیلی16
پریسامفیدیمحمودبیضاوی17
محمدحسینمیرحاجمصطفیهمتی14
نورانریمانیاحمدرضااخوان14
پریسانیلفروشانعباس15
فاضلهیاوریحسینجشمتی15

اسامی قبولشدگان آزمون مرحله خوش تابستان 96

نامنام خانوادگینام پدرنام استادنمره
یوسفاسماعیلیانمحمدرحیمی14
آلاآرزومندجوادخیری14
علی اکبرآقاجانیمحسنشفیعی14
ساراباقرزادهمهردادهمتیان14
ساراپوربافرانیمحمدعلیهمتی14
اکرمپورکاظمیمحمدموذنی14
سحرترابیمحمدرحیمشریفی15
مهدیجلالیمجیدهمتیان14
هاجرچوبگینمجتبیشریفی16
محمدحیدریمرتضیهمتیان15
احمدخواجهمهدیعقیلی15
مجیدرضوانینعمت الهآقامیری17
زهرارمضانیمحمدصادقشفیعی15
معصومهسیاه ریزیمحمدعلیشهریاری16
پرستوشاه حیدریمنوچهرخیری14
اکرمشاهرخماشاالهحشمتی15
فرزانهشفیعیابراهیمشادمان14
شایانشفیعیمجیدشفیعی14
افسانهصادقیاسحاقعقیلی16
مهریصالح پورعبدالعظیمشفیعی15
آرینطاهریفیض الههمتیان14
محمدجوادعباسیعلیهدایت رسا16
کبریعبدلیجعفر14
زهراعشقیجمشیدهمتیان14
ندافاتحیاسحاقتوکلی17
مریمکدخداییجوادحشمتی14
مهناز محمدزمانیابراهیمهمتیان15
مهدیهمحمودیمحمودریاضیات 14
الههمختاریعبدالرسولصولتی15
بهارمسائلیمحمودشهریاری14
الهاممقضیعلی14
خاطرهملکوتیمحمدعلیگلشنی14
حمیدرضامیرطاهریعباسبیضاوی15
جلالنصیریمحمودگلشنی14
مرضیهنورالدینیعلی محمدعقیلی15
زهراوطنخواهبهرامحشمتی14
مرضیهوکیلیغلامحسینوکیلی15
مائدهونهریمجتبیمعمارزاده15
فرنگیسیزدانیعباسعسگری14
مرضیهیزدانیقاسمقاسمی15
مریم الساداتحسینیمعظممعمارزاده14

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی