اعلام نتایج امتحانات تحریری و مراحل مقدماتی متوسط و خوش تابستان نود و هشت

نتایج امتحانات خوشنویسی تابستان نود و هشت اعلام شد

نتایج مربوط به امتحانات خوشنویسی تحریری  مقدماتی متوسط و خوش میباشدو نتایج مربوط به امتحانات مراحل عالی و ممتاز متعاقبا اعلام خواهد شد.هنرجویان گرامی در صورت مشاهده اشتباه در درج مشخصات خود از ساعت چهارونیم الی هفت بعدازظهر با تلفن دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان اصفهان (۳۲۷۳۱۰۳۸) تماس و مراتب فوق را جهت رفع اشتباه اطلاع دهید

 

نتایج امتحانات تحریری تابستان نود و هشت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمبتدیتکمیلیپیشرفته
الههابوالحسنیمحمدبیضاوی14
مازیاراخترکاویاناکبرزارع زاده1917
آسنااکبریرضاعراقچی15
مطهرهبصراویرسولراستی19
سعیدبصیری نژادمحمد1717
آیلینپورصیرفیعلیرضاعراقچی1614
ابراهیمتیموریعبدالرسولشریفی1615
مهدیجان نثاریمحمدعراقچی14
فاطمهجمالیانرمضانحسینی15
پوریاجهانبخشیعلیرضاعراقچی14
زهراساداتحاجی میرسعیدیحسینظهیرالاسلام14
سیماحدیدیابراهیمظهیرالاسلام18
محمدتقیحکمترضاشریفی14
مهساخراسانیمصطفیعقیلی14
محمدخلیلیانرضا1919
محدثهخوراسگانیمجیدصدرارحامی14
آرمیتاساداتدادخواهحمیدعراقچی1614
سوسندهخداییاحمدشادمان19
مریمذوالفقاریرضاحشمتی16
صالحربانیمحمدشریفی16
گلارینرحمتیبهمن14
پریسارحیمیمسعودسامانی2019
کیمیارزازیجلیلکاظمی16
راضیهرشیدینصرالهیزدانمهر16
علیرضاییاحمدشریفی1614
نیلوفررضاییاحمدکاظمی16
مسیحرضاییعلیعبدلی14
یگانهرنجبرعلیکاظمی14
صدیقهزارعانمحمدحسینظهیرالاسلام14
ایلماهسالاریعلی اکبرکاظمی16
سوفیاسعیدیاسماعیلنیکبخت16
زهراسلیمانی پورقاسمعلیعبدلی16
پارساشجاعیمحسنشریفی14
الهامصالحیحسینعلیظهیرالاسلام17
زهراصفدریمنصورحشمتی16
سوگلصفی الدینی اردبیلیجمشیدصادق گلی1616
محدثه ساداتطاوسیمحمدعراقچی15
بارانفتحیحمیدرضاعراقچی14
زهرهفلاحیانمهدیاسفندیاری1514
منصورهفیض بخشیانمحمودزارع زاده16
محمدرضاقربانی سینیعباس16
سمانهکاظمیابوالفضلظهیرالاسلام15
میثاقکرباسیانداودباسکیان19
آرمینکیانیسیامکعراقچی14
مهدیمحمدخانیعلی اصغربیضاوی15
کیانامحمدقاسمیداودکاظمی15
زهرامحمدیعلیعبدلی16
هادیمحمودیمحمدرضاشریفی14
الناموسوی مقدمولی الهکاظمی15
نیماناظرمحمدرضاعراقچی14
رضانصرآبادیکاظماسماعیلی1918
نیمایزدانپناهعلیعراقچی14

نتایج امتحانات مراحل مقدماتی متوسط وخوش تابستان نودوهشت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمقدماتیمتوسط خوش
نجمهیوسفیمرتضیهمتیان16
مرضیه احمدیحجت الهشادمان16
لیلااحمدی نژادمحمدعلیگلشنی16
حمیدهاسدیقلیاسدی--
محمدحسیناسماعیلیانکمالبابااحمدی1615
نیمااعظمیحجت الهبیضاوی14
مائدهافیونیانمحمدعلیرحیمی17
علیرضااکبریمجیدهمتیان14
حسناامینیاحمدظهیرالاسلام15
علیامینیسجادعبداله زاده1715
نسرینآبشاهیاحمدشهریاری16
زهراآذریمصطفیبابااحمدی1515
زهراآقاجانیابراهیمعسگری16
نسترنبحرینیعلی اکبرظهیرالاسلام15
اکبربخشیانیمحمدحشمتی14
محبوبهبرندگیمصطفیتوکلی16
مهشیدبلوچستانیمجیدفروزنده15
آرزوپورشیرویاکبرشریفی14
علیپولادیمحمدریاضیات فرد16
الهامتقی یارسیف الهشهریاری15
فاطمهجانقربانحسین15
آریاجاهیحمیدرضاهمتیان15
ایمانجعفریمحمدرضاوکیلی16
علیجمشیدیمجید--
بهارجمشیدیمحمدعلیریاضیات فرد15
حسنحجرالاسودیعلیموم ساز15
سیماحدیدیابراهیمظهیرالاسلام15
علیحسن پورعبدالهخیری17
فاطمه ساداتحسینیحسینهمتیان14
محمدتقیحکمترضاشریفی14
اکرمخشنودی فرسرورمحمدی14
فاطمه ساداتخلیفه سلطانیحسین15
حمیدخودسیانیمحمدحسن زاده14
محدثهخوراسگانیمجیدصدرارحامی14
میناخیرآبادیداودرحیمی15
حمیدذاکریعلیحشمتی15
ایلیارادنیکمحمدشریفی14
مسعودرجاییجعفرفرزانه1414
الههرضایتمحمدعلیهمتیان14
سروشرضاییمحمدعلیریاضیات فرد15
سهیلارمضانپورعقیلهمتی14
الهامزمانیناصرهمتی16
فرزانهزمانیمحمدابراهیمشهریاری14
مهساساکتیحسنحشمتی16
بهارسلیمانیمنصورهمتیان14
فاطمه زهراشاکریمحمودکاظمی15
شریفهشاهیعلیبیضاوی14
محمودشعیبیحسینعلیفرزانه15
حامدصادقیعلیکاظم زاده14
حسینصادقیامیرقلیبابااحمدی14
ابوالفضلصادقیامیرقلیبابااحمدی14
الهامصالحیحسینعلیظهیرالاسلام14
لیلاصالحیوناکبرحسن زاده15
عطیهصباغی نیاعلامحسنحشمتی14
وجیههعبدالهیرسولگرامی16
نسیمعبدالهی فرحیدرراستی14
یگانهعبدالیحسینعبدلی14
مجیدعزیزیمهدیکاظم زاده--
سپیدهعظیمیرمضانعسگری14
هدیعلویمنصورهمتیان14
سامیارعنایتی فربهروزهمتیان14
اقدسغواصیعبدالعلی14
علیفاضلکیانوشفروزنده14
لیلافاطمیاحمدعلیگلشنی15
عطیه ساداتفامیل دردشتیمحمدحسینظهیرالاسلام14
منصورهفیض بخشیانمحمودزارع زاده14
زهراقاسمیمحمدعلیشهریاری14
علیقانعماشالهبیضاوی14
مهدیقضاویعباسهمتی16
نرگسقنبری نژادمهرعلیکاظم زاده--------
فاطیماقنبری نژادمنوچهرکاظم زاده14
محمدمعینکدخداییمحمدقاسمی14
مبیناکریمیعلیرضاحشمتی14
فاطمهکریمیاکبرکاظم زاده14
مریمکریمیانمحمدعلیصادق گلی14
راضیهکیانیکیوانمعمارزاده14
سجادگرجیعلیرضاهمتیان14
آرزوگودرزیعقیلهمتیان15
زهرامباشریعلیخیری16
مهدیمحمدخانیعلی اصغربیضاوی14
زهرامحمدیقاسمخیری15
محمدمحمدیکرمعلیمکوندی15
لیلامحمدیرضابابااحمدی1614
امیرشبیرمختاریاناسماعیلحشمتی14
بهارمرادزادهحسنشادمان14
امیرحسینمرادمندعلیرضاهمتیان14
فاطمه ساداتمروستی زادهرضاجعفر14
آیلینمظفریعلیرضاشهریاری14
علیرضامعظمیعباسآقایی14
الینامعینیمحمدوکیلی16
گلنوشمغروریاکبراسفندیاری15
ناصرمقدسحسینعسگری14
رضامکتوبیانعلیمعمارزاده16
ابوالفضلمنظوریاحمدنائینی15
فاطمهموسویحبیب الهحشمتی14
فرشتهمولاییمسلمشهریار14
سبحانمومنیمحمدهمتیان15
محمدحسینمومنیامین الهبابااحمدی14
فاطمه ساداتمومنیمحسنریاضیات فرد16
فرنوشمیرشمشیریاکبررحیمی17
فاطمهمیراحمدیمحسنتجدد14
صبامیرزارضیعلیرضامیرزارضی14
نسرینناجنونیحسنهمتیان16
ریحانهنریمانیرسولعبدلی15
نازنیننعمت الهیمحمدهمتیان14
بینانیکبختمحمودرضا14
مائدهورشاویمجیدهمتیان14
شیواوکیلینعمتگلشنی14
احسانولیخانیبیژنحسن زاده14
سمیههاشمیمحمدعلی15
فاطمهیخچالیمهردادتوکلی15
محبوبهیزدیعلی اکبرهمتی16

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی