اعلام نتایج امتحانات تحریری و خوشنویسی تمام مراحل بهمن ماه نودوهشت

نتایج امتحانات خوشنویسی امتحانات میاندوره ای بهمن ماه نود و هشت اعلام شد

این نتایج مربوط به امتحانات تحریری و خوشنویسی در همه ی مراحل مقدماتی متوسط خوش عالی  ممتاز و فوق ممتاز میباشد

هنرجویان گرامی درصورت مشاهده ی اشتباه در درج مشخصات خود از ساعت چهار و نیم الی هفت بعدازظهر با تلفن دفترمرکزی انجمن خوشنویسان اصفهان (۳۲۷۳۱۰۳۸) تماس و موارد فوق را جه رفع اشکال اطلاع دهید

 

نتایج امتحانات میاندوره ای تحریری بهمن ماه نود و هشت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمبتدیتکمیلیپیشرفته
محمدامینبحرینیمرتضیشریفی14
نیلوفربخشیانیقاسمریاضیات فرد15
سعیدبصیری نژادمجید17
مهدیجان نثاریمحمدعراقچیمردود
مریمجان نثاریرمضانعلیزارع زاده1917
سعیده ساداتجزایری شوشتریعبدالعلیظهیرالاسلام15
فاطمهجعفریانجعفرعبدلی14
پوریاجهانبخشیعلیرضاعراقچی14
سیماحدیدیابراهیمظهیرالاسلام15
محمدتقیحکمترضاشریفی14
مجیدحکیم الهیمحمودراستی1918
عرفانخاکساراحسانشریفی14
آرمیناساداتدادخواهحمیدعراقچی15
فاطمهداعیمحمودراستی1816
هاجرربانیابوالقاسمهمتی16
مهرشادرجاییفرشادعراقچی14
محمدرستمیمحمودصدر15
نرگسرضایی فرعبدالامیرعبدلی16
سهیلارنجکشمحمدعبدلی16
منیرهروغنیعلی اکبرظهیرالاسلام16
صدیقهزارعانمحمدحسینظهیرالاسلام14
پریاساکیمهرزاد17
محمدسجادسراج زاده اصفهانیحسنشفیعی نیا1916
عاطفهسعیدیغلامشریفی1715
سهیلاشریفیانمحمدحسنرفیعی15
الهامصالحیحسینعلیظهیرالاسلام15
شیرینصدریعلیرضازارع زاده19
نازیلاصراف نژادمحمدرضاکبوتری15
فاطمهطاهری فخررضاراستی1816
نوشین ساداتطبائیانمهدیعقیلی15
محمدصدراطلاکوبعلیرضاعراقچی14
نوراعالی پورزینلوکیلی16
مهساعبدلیحجت الهعبدلی15
آیلینعدالت نمیننویدکاظمی14
کیمیاعلی خواصی امنیهمرتضیکاظمی16
لیلافاتحیمهدیقلی1816
محمدرضاقربانی سینیعباس14
میثاقکرباسیانداودباسکیان15
الهامگودرزیاصغرریاضیات فرد16
محمدرضامروستی زادهرضامروستی15
زهرامسائلیمحمدریاضیات فرد17
آرمینامهرعلیحسنعبدلی15
زهراساداتمیرلوحیناصرکاظمی16
امیرمحمدمیرزایییدالهکاظمی14
نرگس ناصحیرمضانعلیاسفندیاری19
راضیهناظریاحمدراستی1616
بابکنظام زادهفرهادکاظمی15
آریانیکبخت مقدمعباسنیکبخت15
نیمایزدان پناهعلیعراقچی14

نتایج امتحانات خوشنویسی مراحل مقدماتی متوسط و خوش بهمن ماه نود وهشت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمقدماتیمتوسطخوش
زهراابراهیمیمحمدمعمارزاده18
مهدیاحمدیحسنمقارن عسگری20
زهراابراهیمیاسماعیلرستمی18
حمیدهاسدیقلیاسدی18
سمیرااسماعیلیاکبرصادق گلی19
ستایشاصغریسعیدخیری18
لیلااعتمادی فرعلیتوکلی17
نیمااعظمیحجت الهبیضاوی17
محمداعلاییمسعودفرزانه16
ماه منیرامین الرعایامحمدحشمتی18
مهساامینیحمیدرضامقارن عسگری18
ساغرامینیحسنهمتیان14
میثمایرانپورقربانعلیفروزنده20
نسرینآبشاهیاحمدظهیرالاسلام18
مریمآژیرعلیآقامیری19
مریمآقاجانیجوادفروزنده18
نرگستاجمیرریاحیعلیرضاترکی17
المیراتسلیمیاکبرتوکلی17
زهراتقی یارعلیشادمان17
شیماتوکلیمحمدرضامحمدی16
الهامتوکلیغلامحسینرستمی17
آریاجاهیحمیدرضاهمتیان15
هاجرساداتجزائریعزیزالهبیضاوی16
سعیده ساداتجزائری شوشتریعبدالعلیظهیرالاسلام16
پریساجعفریرسولظهیرالاسلام15
راضیهجعفری راراییاحمدعلی18
زینبجلیلیانعبدالصمدریاضیات فرد19
علی سیناحاجت نژادزکیمعمارزاده17
امیررضاعابدیانمرتضیمقارن عسگری19
حسنحجرالاسودیعلیموم ساز18
سیماحدیدیابراهیمظهیرالاسلام16
علیحسین زادهموسیبهارزاده19
الهامخورسندیاصغرهمتی18
نرگسخوشبختعلیفروزنده17
آرمیناساداتدادخواهحمیدعراقچی16
سپهردبیرزادهمجیدمجید17
مریمذوالفقاریرضاحشمتی19
محمدرضاذوقکمالذوق18
محبوبهراسخ پورعلیرضاهمتی17
غلامرضارجایینبی الهرستمی19
سعیدرحیم دشتیبابااسفندیاری15
سروشرضاییمحمدعلیفرزانه16
سهیلرفیعیمحمدعلیتوکلی15
سهیلارمضانپورعقیلهمتی15
فائزهزمانیمحمدعلیفروزنده17
منصورهزینلیجلیلانصاری16
مهساساکتیحسنحشمتی17
فاطمه زهراشاکریمحمودریاضیات فرد16
مهرالساداتشاهزمانیعلی اکبرعبداله پور16
اکرمشیخ سجادمحمدعلی18
یوسف شیرانیعلیرضاکلانتری16
الهامصالحیحسینعلیظهیرالاسلام17
منیرهصفاری اصفهانیحسین16
نسرین ضیاء بروجنیمحمدصادقکبوتری18
علی اصغرطاهریعیسیمعمارزاده17
امیرحسینطاهریعباسهمتیان15
پریساطلاییرضادهقانپور15
نوراعالی پورزینلوکیلی20
حوراعباسیمهدیعقیلی19
سپیدهعظیمیرمضانمقارن عسگری17
ستایشعلاییبهمنشهریاری16
فاطمهعمادیمحمدرحیمی18
بهارهعندلیبمحمودراستی17
محمدقاسمی دهنویمهدیعبدلی17
فرزادقربانیغلامرضاهمتیان17
مهدیقضاویعباسهمتی16
امیرمسعودکاظمیعلیرضافروزنده14
نیلوفرکرباسیحسنجعفری زاده17
کیانامحمدقاسمیداودریاضیات فرد17
زهرامحمدیقاسمخیری18
زیبامحمدیعزیزالهرستمی19
علیمختاریحسنشریفی14
امیرشبیرمختاریاناسماعیلحشمتی16
محمدهادیمدنیمحمدمهدیتوکلی15
زهرامرشدشکرچیاصغراسدی14
فاطمه ساداتمروستی زادهرضاجعفریمردود
زهرامسائلیمحمدریاضیات فرد18
محمدمستقلغلامعلیحشمتی17
رضامکتوبیانعلیمعمارزاده18
زهرامنقاداکبرهدایت16
درسانریمانیاکبرعبدلی15
اعظمنصراصفهانیحسینعلیراستی15
فاطمهنصریحمیدشریفی1718
طاهانوحه اصفهانیعلیرضاسرائیان15
مریمنوریعلیتوکلی16
مجیدنیکبختجلال18
فریباهمتیخسرواسدی15
محبوبهیزدیعلی اکبرهمتی16
سحریعقوبیمجتبی147

نتایج امتحانات میاندوره ای مرحله عالی بهمن ماه نودوهشت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
مرضیهاحمدیحجت الهشادمان17
لیلااحمدی رادمحمدعلیگلشنی1614
شهیناسلامیسعادت الهعقیلی17
بهرامامیدانیمصطفیهمتی14
فتانهامین الرعایاییاصغرشریفی15
سحرساداتآقاکوچکی حسینیحسنعسگری
وکیلی
16----
زهراآقاجانیابراهیمعسگری15
پریچهرآقاییعنایت الهکیانزاد15
مینابختیاری تبارنورمحمدشادمان----
ریحانهبراتیانعلی اصغرعبداله پور17
لالهپورعینیرحمانعسگری1714
رحیمتسلیمیمهدیشادمان17
الهامتقی یارسیف الهفروزنده15
فاطمهجان نثاریابراهیمموسوی15
مرتضیجانقربانیمحمدعلیآقامیری15
لیلاجعفریحسینرحیمی16
جعفرحبیب الهیانعبدالصمدشادمان14
علیحسن پورعبدالهخیری181615
یگانهحسین زادهغلامعلیهمتیان15
مژگان حق شناسمحمدرضاخیری16
مجتبیحمیدی مهرعلیملک زاده16
مریمخاکیار خوراسگانیغلامرضاگرامی17
زهراخدادادیمصطفیرستمی16
زهراراستیحسینراستی16
مسعودرجاییجعفرکریمی----
حسینرضویمهدیشریفی19
محمدرضارفیعاییحسنتهرانی16
ریحانهروح الامینحسنکبوتری14
اعظمزارعیحسنوکیلی15
علیرضازمانیقدیرعلیبرهانیان15
سمیرازمانی علویجهعباساسدی---------
فاطمهسالکی فراحمدحیدریان16
مهدیسفیدابیانعلیفرزانه16
ژالهسیمانیحق نظرحشمتی14
محمدرضاشاکری پوراکبرصادق گلی14
فهیمهشاه ولایتیجمالرحیمی1515
فریدهشریفی فردعباسوکیلی----
محمودشعیبیحسینعلیفرزانه16
مرتضیشفیعیخسروجهانشاهی15
فتانهشهبازیخدارحمفروزنده17
مهدیشهنام نیاحسینفروزنده1618
مریمطاهریرضاشادمان14-----
محمدعطاییحفیظ الهحشمتی-----
هدیعلویمنصورهمتیان1414
خدادادعلی آبادیبهرامفروزنده14
الههعلیمرادیاحمدرضاعقیلی14
مجتبیغلامیحسنرستمی16
لیلافاطمیاحمدعلیگلشنی1514
زهراقاسمیحسنرحیمی15
علیقانعماشاالهبیضاوی15----
پریساکاظمیتقیفرزانه14
لیلاکامرانتقیعبداله پور15
مریمکدخداییجوادحشمتی14
زهراکرمیشهراموکیلی14
فاطمهکریمیابراهیمسرائیان14
الهامگودرزیاصغرریاضیات فرد16
زهرامباشریعلیخیری15
مریممحسنیابراهیمفروزنده1716
مهدیمحمدخانیعلی اصغربیضاوی1515
آرشمحمدزادهمحمدعسگری17
حسینمحمدی سرپیریکاوسمکوندی----
محمدرضامروستی زادهرضاجعفری14
بهارمسائلیمحمودعبداله پور16
سعیدمسجدیحسنبرهانیان151516
اعظممصری پورمصطفیرحیمی14
علیرضامعظمیعباسآقایی15
ابوالفضلمنظوریاحمدفروزنده15
سبحانمومنیمحمدهمتیان1514
نغمهمهین پرورمحمدخادم15
نسرینناجنونیحسینهمتیان1516
فائزه ساداتناجیمحمدوکیلی14
نرگسناصحیرمضانعلیاسفندیاری14
جلالنجفیعلی اصغرصادق گلی1715
جعفرنظریاسدالهرحیمی16
مهراننعمت الهیغلامرضاملک زاده16
محمدنقیب اصفهانیمحمودحشمتی16
اصغرنکوییحیدرکیانزاد----
ساغرنیکیحکمت الهریاضیات فرد18
مهساوحیدپورمحمدگلشنی---------
شیواوکیلینعمتگلشنی14
رضاهادیمرتضیفرزانه1514
طاهرههراتیانمحمدعلیشریفی----
علی اصغرهفت برادرانمحمدزالی15
فاطمهیخچالیمهردادتوکلی15
بنت الهدییزدانبخشمحمدرضا15
سیدعلییمینیاحمدهدایت15
عاطفهیوسفیمنصورهدایت----

نتایج امتحانات مرحله ممتاز بهمن ماه نودوهشت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادچلیپاکتابتشکستهنسخثلث
علی ابراهیمیعبدالرسولفرزانه--------
رضااشرافیانپورایرجفروزنده----
متیناعتباریانعلیرضاتوکلی----
امیدامیریاحمدبرهانیان----
فتانهامین الرعایاییاصغرشریفی----
پگاه امینیرسولگلشنی----
آلاآرزومندجوادخیری----
ساراباقرزادهمهردادهمتیان----قبول
زهراباقریغلامحسینعقیلی----
مینابختیاری تبارنورمحمدشادمان--------
فاطمهبدیعی نژادحسینهمتیقبولقبول
امیرهوشنگبهادرانیایرجوکیلیقبول
محبوبهپهلوانی نژادمرتضیفروزندهقبول
آذینپیشواناصروکیلی----
مهنازتاجمیرریاحیمرتضیگلشنی----
نیلوفرتجددمحمدخرم زاده----
اصغرتوازهینورمحمدسیدنطنزی----
مرتضیجانقربانیمحمدعلیآقامیری----
مسعودجعفری نژادحسینفرزانه----
مهنازجلالی ریگیحسینحشمتی----
ناهیدجلوانیعباسجعفرپیشه----
راحلهجنتیاناحمدرضاعقیلی----
سپیدهجوادی فرمحسنعقیلی----
محسنجوانیعلیعقیلی----
ماهانجهانگیریرسولهمتیان----
فاطمهجهانی زادهمحمودفروزنده----
محسنحاجی اسماعیلیعلیحسن زاده----قبول
سعیدحاجی باقریرضاوکیلی----
جعفرحبیب الهیانعبدالصمدشادمان----
بتولحجتیاحمدریاضیات فرد----
اکرم ساداتحسینیحسنگلشنی----
حسیندانشوربهمنرحیمی قبولقبول
زهراراستیحسنراستی----
فهیمهراهنوردابراهیمگلشنیقبول
محمدرضارفیعیاییحسن----قبول
زهرارفیعیمحمدعلیشریفی----قبول
صالحزارعانمسعودمکوندی----
حدیثهزمانیمحسنحجتی----
عاطفهسعیدیغلامحسینعبداله پورقبول
وحیدسیفیاکبرعقیلی----قبول
پریساشریفیفضل الهمعمارزادهقبول----
مرتضیشفیعیخسروجهانشاهیقبول
قاسمصالحیناصربرهانیان----
زهراساداتصالحیحسینمیرطلاییقبول
زهراصالحیحسینعلیاسدی----
حجت الهطوقیانمحمدفروزندهقبول
مریمعبدلیعباسخیریقبول
محمدعدیلی پوراصغربرهانیانقبول
جوادعظیمی یانچشمهرمضانعلی----قبول
ستایشعلی اکبریمرتضیرحیمیقبول
شیواغفاریانعبدالعلیعسگریقبول
زهرهغلامعلی خمسهاصغرفروزنده----
جعفرفروداحمدوکیلی----
ابراهیمفرهنگنعمت اله----
طاهره بیگمفقهیعبدالکریمگلشنی----
زهرهفلاحیانمهدیاسفندیاری-----
مریمقندهاریزین العابدینانصاریقبول
طلیعهقیومی نیامحمدعلیشریفی----قبول
محمدحسینکاظمیعلیفرزانه----
لیلاکامرانتقیشریفی--------
هماکتابیحسینشادمان----
شهنازکشاورزتیمورشادمان--------
مرضیهکیان افرازمسعودعسگری----
حسینمحمدی سرپیریکاوسمکوندی--------
حمیدرضامحمودیاحمدهمتیان----
جمالمختاریعلی اکبرگلشنیقبول
محمدمرادیتیمورگلشنی----
مجتبیمرتضویکمالشریفی--------
رضامروستی زادهعباسجعفری--------
محمدرضامروستی زادهرضارضا----
محمدمظاهریرضاگلشنی--------
غلامحسینملاافضل عربمصطفیشادمان----
پریدختموم سازعبدالرحیمگلشنی----
فائزه ساداتناجیمحمدشریفی--------
محدثهنبیعبدالرسولحیدرزاده----
عباسنیکبخت مقدممرتضیوکیلیقبول
[

نتایج امتحانات فوق ممتاز بهمن نود و هشت

نامنام خانوادگینام پدرچلیپاکتابتسیاه مشق کتیبهترکیب آزادنوع خط
آزیتااله مرادیرضاحسینقبولنستعلیق
محمودباباییپرویزقبولنستعلیق
مریمپلویانقنبرعلیکتابتنستعلیق
یوسفدهقانیعزیزالهقبولنستعلیق
شهرامراستی پسندعالمجعفرقبولشکسته نستعلیق
محمودرفیعیرضاقلیقبولنستعلیق
علیسلیمانیمحمدقلیقبولنستعلیق
محمدحسنعلامهمحمدقبولنستعلیق
تورجعلایی فرعباسعلیقبولشکسته نستعلیق
احمدرضامهرابیکورشقبولنستعیق

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی