اعلام نتایج آزمون سراسری پایاندوره ای خرداد ماه ۱۳۹۴

مقدماتی(برادران)
نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه تاریخ تولد محل صدور نام پدر نمره نام استاد
مهدی   آکوچکیان ۵۴۳ ۱۳۴۹ اصفهان حسین ۱۷ فروزنده
نصراله   خواجه ۶ ۱۳۴۳ سمیرم خان محمد ۱۷ ظهیر
امید    صحرایی ۲۵۶ ۱۳۶۶ نجف آباد جعفر ۱۴ همتی
علی    قائمی ۱۳۸۴ اصفهان مهدی ۱۵ بیضاوی
مقدماتی(خواهران)
نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه تاریخ تولد محل صدور نام پدر نمره نام استاد
فاطمه   احمدی ۳۷۰۰۲۴۲۳۴۳ ۱۳۶۹ قم منصور ۱۵
انسیه   ارحام صدر ۱۷۱ ۱۳۶۲ اصفهان منوچهر ۱۴ همتی
مطهره   بابایی ۱۳۸۴ اصفهان تقی ۱۴ ظهیر
مهسا سادات   بحرینیان ۱۲۷۰۰۵۸۷۵۲ ۱۳۶۸ اصفهان صفا ۱۹ شریفی
زهرا   خیراندیش ۱۲۷۴۸۱۴۴۴۸ ۱۳۸۵ اصفهان احمدرضا ۱۴ رستمی
شادی   شایان ۱۲۷۱۲۷۲۹۴۶ ۱۳۷۱ اصفهان حمید ۱۷ کبوتری
فاطمه   صادقی ۶۱۱۰۳۴۰۱۰۰ ۱۳۷۱ شهرکرد کیامثر ۱۵ شادمان
نجمه   محسنی ۳۰۱ ۱۳۵۱ نائین محمود ۱۵ معصومی
کیمیا   معتمدی ۱۲۷۴۱۸۱۱۸۶ ۱۳۸۲ اصفهان محسن ۱۴ صالحی

 

متوسط(برادران)
نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه تاریخ تولد محل صدور نام پدر نمره نام استاد
سیدمحمد   بهشتی نژاد ۱۳۸۲ اصفهان مالک ۱۴ بیضاوی
علی    داوودی ۱۲۷۰۷۲۰۳۹۲ ۱۳۶۹ اصفهان محمد ۱۸ ظهیر
حمید    رضایی ۱۶ ۱۳۵۳ اصفهان عباس ۱۶ بیضاوی
امیر رضا   رفیعی ۱۲۷۳۶۷۱۴۰۶ ۱۳۸۰ اصفهان مرتضی ۱۴ شریفی
صدرا   صالحی ۱۲۷۱۹۳۰۷۹۱ ۱۳۷۴ اصفهان حمیدرضا ۱۶ معمارزاده غفاری
هادی   علی بیگی ۱۷۸۸ ۱۳۵۹ اصفهان حسین ۱۶ مقارن عسگری
غلامرضا   عندلیب فر ۳۱ ۱۳۳۱ اصفهان قربانعلی ۱۴ نیرپور
محمدرضا   قنبری ۶۸۸ ۱۳۳۳ شهر ری معصومعلی ۱۴ معمارزاده غفاری
مجید   کاردان پور ۲۵۵۶ ۱۳۵۱ اصفهان مرتضی ۱۵ صفدریان
محمدرضا   کمالی ۱۲۷۰۶۱۲۲۹۸ ۱۳۶۹ اصفهان رحمت اله ۱۶ فروزنده
محمدمهدی   گرایی ۱۲۷۲۷۶۳۵۸۷ ۱۳۷۷ اصفهان مجتبی ۱۶ ظهیر
مالک   گلی ۱۲۷۰۴۸۲۱۳۰ ۱۳۶۹ اصفهان رضا ۱۵ شریفی
پیمان   محمودیان ۳۱۸۱ ۱۳۵۹ اصفهان طاهر ۱۷ ظهیر
علیرضا   مخلص پور ۲۶۸۳ ۱۳۵۵ اصفهان محمدمهدی ۱۵ همتی
متوسط(خواهران)
نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه تاریخ تولد محل صدور نام پدر نمره نام استاد
سحرسادات   آقاکوچکی حسینی ۴۷۳۶ ۱۳۶۶ اصفهان سیدحسن ۱۶ همتیان
سعیده   بصراوی ۷۰۲ ۱۳۵۲ اصفهان رضا ۱۷ ظهیر
ریحانه   بهارزاده ۱۲۷۱۷۲۰۴۶۹ ۱۳۷۳ اصفهان علی ۱۸
زهرا   بهرامی ۱۳۷۸ اصفهان غلامرضا ۱۸ مقارن عسگری
صدف   توصیفیان ۱۲۷۰۷۶۵۵۳۱ ۱۳۶۹ اصفهان علی ۱۷ سرائیان
طاهره   توکلی ۵۴۳۹ ۱۳۶۵ اصفهان ایرج ۱۹ رستمی
محبوبه   داوشی ۳۳۶۸ ۱۳۶۳ نجف آباد عسکر ۱۷ رستمی
مولود   دهایی ۱۳۷۹ اصفهان سعید ۱۷ فروزنده
اکرم   رضایی ۵۶۰ ۱۳۶۴ اصفهان حسن ۱۵ گلشنی
مونا   ریاحی ۱۲۷۴۶۳۲۹۰۰ ۱۳۸۴ اصفهان اسماعیل ۱۵ قجاوند
فاطمه   صادقی ۴۶۱۰۳۴۰۱۰۰ ۱۳۷۱ شهرکرد کیامرث ۱۶ شادمان
فائزه   عندلیب ۱۲۷۱۸۵۱۸۵۷ ۱۳۷۳ اصفهان مهدی ۱۸ عقیلی
نرگس   فتاحی ۵۱۰۰۰۵۰۶۱۶ ۱۳۶۹ اصفهان عباس ۱۸ شیری
راضیه سادات   فقهی ۱۲۷۱۸۳۴۲۳۵ ۱۳۷۳ اصفهان سیدمحسن ۱۶ گلشنی
هاجر   کاظمی ۸۷۷۱ ۱۳۶۲ اصفهان صفرعلی ۱۷ کبوتری
پریا   مرعشی ۹۷۲ ۱۳۶۲ اهواز محمدرضا ۱۵ شادمان
شیوا   معین ۱۱۶۰۰۲۰۷۸۷ ۱۳۶۷ لنجان عبداله ۱۷ شهریاری
مینا   موذن صفایی ۱۲۷۱۳۲۶۳۷۱ ۱۳۷۱ اصفهان حسین ۱۷ انصاری
شقایق سادات   هاشمی ۱۲۷۲۵۷۶۳۸۸ ۱۳۷۶ اصفهان سیدحمید ۱۶ شادمان

 

خوش(برادران)
نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه تاریخ تولد محل صدور نام پدر نمره نام استاد
فرشاد   اطلس چیان ۴۶۹۴ ۱۳۵۹ شمیران محمد ۱۷ رستمی
مجتبی امین پور ۶۱۳ ۱۳۶۵ اصفهان علی ۱۴ زارع زاده
دانیال   ایزدی ۱۲۷۰۳۳۳۲۵ ۱۳۶۸ اصفهان رسول ۱۶ رستمی
مهران   باقری ۸۷۹ ۱۳۵۳ اصفهان غلامرضا ۱۵ شریفی
علی   بختیاری ۲۹۸۶ ۱۳۶۴ اصفهان حمید ۱۶ رحیمی پور
بابک   بهاری ۲۵۵۰۰ ۱۳ نجف آباد احمد ۱۶ یقینی
محسن   تاجمیریاحی ۱۵۶۵ ۱۳۳۵ اصفهان حسین ۱۵ معمارزاده غفاری
مجید   توکلی دستجردی ۲۴۹۵۹ ۱۳۲۷ اصفهان سیف اله ۱۷ رستمی
بهنام   ثابت راسخ ۱۲۷۰۶۷۴۵۶۰ ۱۳۶۹ اصفهان قربانعلی ۱۶ سیاوش
علیرضا   جلالی ۱۱۳۰۱۳۹۲۳۹ ۱۳۶۹ اصفهان مرتضی ۱۴ توکلی
میلاد   جوهری ۱۲۷۰۴۰۷۳۶۸ ۱۳۶۸ اصفهان هوشنگ ۱۵ رستمی
قربانعلی   جهانبخش ۱۱۴۴ ۱۳۴۴ فریدن رمضانعلی ۱۵ اسدی
علی   حجاب دوست ۲۶ ۱۳۶۰ اصفهان محمدعلی ۱۸ توکلی
مسلم   حدادی ۱۲۷۴۰۸۷۷۲۴ ۱۳۸۲ اصفهان محسن ۱۶ شریفی
امیر احمد   خورسندی ۱۳۷۲ اصفهان داریوش ۱۶ ریاضیات فرد
محسن   دیانی ۷۸ ۱۳۴۸ تهران محمود ۱۸ معمارزاده غفاری
سیدمرتضی   راتقی ۸۲۸ ۱۳۶۱ بیرجند محمدحسن ۱۷ اسماعیلی
محمدعلی   رفیعی ۵۱۰۰۰۴۸۷۴۳ ۱۳۶۹ اصفهان عباس ۱۵ توکلی
محمد   سلطانی ۱۷۹۸ ۱۳۵۹ اراک محمدقاسم ۱۵ گلشنی
محمد   سموعی ۸۷۸۸ ۱۳۵۴ اصفهان حسن ۱۶ مقارن عسگری
حمید   سهیلیان ۶۶۰۰۰۲۶۶۸۵ ۱۳۷۳ اصفهان عبدالرحیم ۱۶ همتیان
حسین   شاطری پور ۱۲۷۳۶۲۱۲۵۵ ۱۳۸۰ اصفهان ابراهیم ۱۵ توکلی
محمد هادی   شریفیان ۳۷۱۲۷۸۵۶۲ ۱۳۷۴ قم جلال ۱۵ شریفی
حسین   صالحی ۱۰۸۰۲۱۵۴۷۶ ۱۳۷۱ نجف آباد علی ۱۷ معمارزاده غفاری
بهروز   صالحی ابری ۱۲۷۰۴۹۲۵۷۸ ۱۳۶۹ اصفهان مرتضی ۱۶
احمد   صباغ ۶۶۱ ۱۳۶۳ اصفهان عبدالکریم ۱۸ بیضاوی
مهدی   صمدی ۳۱۸۱ ۱۳۶۰ اصفهان ناصر ۱۷ همتی
محمدرضا   ضیایی ۱۸۵۶ ۱۳۵۸ اصفهان علی ۱۵ رستمی
حسین   عزیزی ۲۸۹۱ ۱۳۴۴ آبادان خداداد ۱۵ رستمی
حسن   علیپور کلایه ۵۰ ۱۳۳۱ رودسر اصغر ۱۹ رستمی
عارف   غلامی ۱۲۷۱۰۰۸۳۶۱ ۱۳۷۰ اصفهان محمدعلی ۱۷ همتی
مهدی   فولادگر ۵۶۹۵ ۱۳۶۰ اصفهان مرتضی ۱۶ مقارن عسگری
سعید   قاسمی ۷۹۹۵ ۱۳۵۵ فلاورجان شعبانعلی ۱۵
سیدحسین   قافله باشی ۲۳۴۲ ۱۳۶۶ قم سیداحمد ۱۷ توکلی
سیدمحمد حسین   کاظمی ۱۲۷۴۹۸۱۵۴۹ ۱۳۸۵ اصفهان سیدعلی ۱۴ معمارزاده غفاری
قاسم   مختاری ۱۲ ۱۳۵۱ فلاورجان نعمت اله ۱۵ حیدری
محسن   مرادی ۳۸۵۶ ۱۳۶۱ اصفهان محمدعلی ۱۶ زارع زاده
محسن   مکسبی ۱۲۷۱۷۹۴۳۰۶ ۱۳۷۳ اصفهان حسین ۱۵ توکلی
رسول   موسوی زاده مجرد ۱۳۸۳ اصفهان مجید ۱۴ بیضاوی
ابوذر   نریمانی ۶۹۶ ۱۳۶۲ برخوار ایرج ۱۸ فروزنده
محمد   یزدانبخش ۱۳۸۰ اصفهان رضا ۱۷ فروزنده
خوش(خواهران)
نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه تاریخ تولد محل صدور نام پدر نمره نام استاد
اسراسادات    احمدی ۳۴۸۷ ۱۳۶۰ اصفهان سیدمحمد ۱۸ حسن زاده
نجمه اخوان    طباخ ۱۲۹۲۳۰۸۶۴۸ ۱۳۶۶ اصفهان حیدرعلی ۱۷ فریدونیان
سمانه    افیونی زاده ۷۰۳۸ ۱۳۶۵ اصفهان مهدی ۱۵ ظهیر
فهیمه    ایرجی زاده ۱۲۷۰۱۷۳۲۳۵ ۱۳۶۸ اصفهان رضا ۱۴ تهرانی
طیبه    بخشی زاده ۶۵۳ ۱۳۵۱ شمیران محمدرضا ۱۹ همتیان
سمیه    برونی ۷۸۲۵ ۱۳۶۵ اصفهان عباس ۱۴ اشرفیان
آمنه    ثابت راسخ ۳۷۳۰ ۱۳۶۰ اصفهان مهدیقلی ۱۶ وکیلی مطلق
الهام    جعفری زاده ۱۰۸۸۹ ۱۳۵۹ شیراز محمدحسین ۱۵ ظهیر
ملیحه    جلالی ۱۲۷۱۱۴۹۷۷۱ ۱۳۷۱ اصفهان عباسعلی ۱۵ ظهیر
عاطفه    حیدری تواسانی ۱۶۰ ۱۳۵۹ لنگرود مسلم ۱۵ فروزنده
عارفه    خاکسار جلالی ۱۲۷۱۱۱۰۴۵۸ ۱۳۷۱ اصفهان محمدحسن ۱۵ همتی
زهرا سادات    خلیقی پور ۲۱۸۵ ۱۳۶۲ اصفهان سیدجواد ۱۷ ظهیر
نعیمه    دارابی ۷۲۲ ۱۳۶۲ اصفهان خداداد ۱۷ ریاضیات فرد
سناء    دانش نیا ۱۲۷۴۱۵۳۵۰۶ ۱۳۸۲ اصفهان محمد ۱۵ بهمنی
زهرا    رجبی ۷۰۲۶ ۱۳۶۲ اصفهان مصطفی ۱۴
زهره    رضاپور محمدآبادی ۲۹۰ ۱۳۵۲ اصفهان جلال ۱۵ گلشنی
فهیمه    زارعی ۱۱۵۷ ۱۳۶۳ اصفهان اکبر ۱۵ ظهیر
زهرا    ستاری منش ۲۳۸۱ ۱۳۵۲ اصفهان فتح اله ۱۵ بیضاوی
کتایون    شاطری ۲۳۹۲ ۱۳۶۱ اصفهان اصغر ۱۵ اسدی
زهرا    شاه سمندی ۶۷۴۵ ۱۳۶۳ اصفهان احمد ۱۶ بیضاوی
زینب    شهرآشوب ۱۱۰ ۱۳۶۳ فلاورجان مصطفی ۱۷ بیضاوی
راضیه    صدری ۱۳۶۷ اصفهان فرج اله ۱۵ ظهیر
نازیلا    صراف نژاد ۱۸۰۲ ۱۳۵۳ اصفهان محمدرضا ۱۵ کبوتری
سعیده    طاوسی ۱۵۶۲۹۸۹۹ ۱۳۷۲ تهران حمید ۱۵ شفیعی نیا
زهره    فروهی ۷۵۱ ۱۳۶۰ اصفهان رضا ۱۴ گلشنی
محبوبه    فلاحیان ۴۶۷ ۱۳۴۹ اصفهان حسن ۱۵ قجاوند
محبوبه    قدیری ۸۴۳۲ ۱۳۶۶ اصفهان محمدصادق ۱۵ همتی
اعظم    قطبی ۳۷۶۶ ۱۳۶۲ اصفهان حسین ۱۵ فروزنده
مهناز    کرباسی ۱۰۰۲ ۱۳۵۸ اصفهان حسن ۱۹ مقارن عسگری
الهه    کریمی ۷۱۴۶ ۱۳۶۵ اصفهان اکبر ۱۵ شادمان
منیژه    کشانی ۱۳۵۳ اصفهان اصغر ۱۵ فروزنده
سمیه    کیان ارثی ۵۷ ۱۳۶۲ فریدونشهر علیرضا ۱۶ صادق گلی
نسترن    کیخسروکیانی ۱۶۲۵۶ ۱۳۶۷ اصفهان ناصر ۱۵ موذنی
نرگس    مباشری ۱۵۷۶۱ ۱۳۶۷ اصفهان عبداله ۱۷ همتی
شهلا    ملکی ۱۷۸ ۱۳۵۰ اصفهان بهرام ۱۴ بیضاوی
شهلا    منتظرین ۵۷۵۸۲ ۱۳۴۱ اصفهان سیدابوالقاسم ۱۴ تجدد
یاسمین    موذن صفایی ۱۲۷۲۹۰۵۲۰۹ ۱۳۷۸ اصفهان حسن ۱۶ همتیان
صغری    مهدی پور ۶۴۸ ۱۳۴۸ مسجد سلیمان امیر ۱۴ اسدی
شهرزاد    میراشرفی ۱۱۶۰۱۶۵۸۱۵ ۱۳۷۰ لنجان کمال ۱۸ همتی
فائزه    نصری ۳۱۱۶ ۱۳۶۲ اصفهان محمد ۱۵ زارع زاده
یاسمین   نورصبحی ۱۲۷۲۹۹۳۷۷۶ ۱۳۷۸ اصفهان علی ۱۴ ظهیر
حوری    یراقی ۴۹۶۵۷ ۱۳۵۷ اصفهان عبدالغفار ۱۷ عقیلی
سمیرا شیوا فر ۱۹۸۱۹ اصفهان علی ۱۶

 

عالی(برادران)
نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه تاریخ تولد محل صدور نام پدر نام استاد دوره نمره دوره نمره دوره نمره
علی   آهنکوب نژاد ۱۳۷۰ اهواز رحیم رحیمی پور کتابت
مسعود   اخگر ۱۲۷۱۶۲۵۵۵۵ ۱۳۷۲ اصفهان امیر ظهیر نسخ ۱۶
محمدرضا   اره پناهی ۱۲۷۰۵۲۲۵۹۰ ۱۳۶۹ اصفهان جعفر بهارزاده نستعلیق ۱۵
محمدرضا   امیدی ۸۵۹ ۱۳۴۳ اراک اسماعیل سیاوش شکسته x
محمدرضا  انصاری ۱۲۷۳۳۴۹۰۶۷ ۱۳۷۹ اصفهان مهدی همتیان نستعلیق ۱۶
فرزام   انصاری پور ۵۴۸۰ ۱۳۶۴ اصفهان بهرام گلشنی شکسته ۱۴
مهدی   باسیری ۴۶۴۰۲۳۱۹۳۸ ۱۳۷۹ بروجن علی فروزنده نستعلیق ۱۶ کتابت x
محمدعرفان   تحسیری ۱۳۷۸ اصفهان علی همتیان نستعلیق x
محمدحسین   ترابی ۱۲۷۴۳۱۳۴۸۱ ۱۳۸۳ اصفهان حیدر همتیان نستعلیق ۱۴
فریدون   توکلی ۶۷۴۵۸ ۱۳۴۸ اصفهان جعفر حیدری کتابت ۱۴
جواد   جعفری ۴۷۲ ۱۳۴۷ اصفهان عباس فروزنده کتابت ۱۴
حامد  جعفریان صدیق ۱۲۲ ۱۳۶۴ خمینی شهر عباسعلی عقیلی شکسته ۱۵
محمدرضا   حمصیان ۳۱۹۶ ۱۳۴۵ اصفهان محمود مقارن عسگری نستعلیق ۱۴
احمدرضا خیراندیش ۴۲۰ ۱۳۵۷ اصفهان محمدرضا رستمی کتابت x
علیرضا    داوری ۷۶۱ ۱۳۴۸ اصفهان حسین گلشنی شکسته x
محسن    درخشان ۳۱۵۰ ۱۳۶۳ اصفهان عبدالعلی رستمی نستعلیق ۱۵
محمد       دهقانی ۱۳۵۴ اردستان نوراله برهانیان نسخ ۱۷
شاهین    دهقانی ۴۶۱۰۲۱۳۸۱۸ ۱۳۶۹ شهرگرد بهروز وکیلی مطلق شکسته x
مهدی    رحیمی ۱۳۵۵ دولت آباد محمود رحیمیان کتابت ۱۴ نسخ ۱۷
موسی   زین العابدین ۱۷۲۲۱۹۳۰۶ ۱۳۶۴ قم عبدالاسلام نیرپور نستعلیق ۱۷
داود    سعیدی ۲۳۵۱ ۱۳۶۰ اصفهان مرتضی وکیلی مطلق شکسته ۱۴
مهران    سهرابی ۱۷۹ ۱۳۵۳ اصفهان فرج اله بابااحمدی نستعلیق ۱۵
سعید    صادقی ۱۷۷ ۱۳۴۰ بهبهان محمدعلی گلشنی نستعلیق ۱۶
عباسعلی    صالحی ۱۳۴۹ فریدن عبدالله وکیلی مطلق شکسته ۱۴
بهروز   صالحی ابری ۱۲۷۰۴۹۲۵۷۸ ۱۳۶۹ اصفهان مرتضی نستعلیق ۱۵
مسعود   صفدریان ۷۲۱ ۱۳۶۰ اصفهان محمدعلی وکیلی مطلق کتابت x
سیدمحمد   عزیزی ۱۰۳۰ ۱۳۵۶ اصفهان حسن ظهیر نستعلیق ۱۶ کتابت x
محسن    غلامعلیان ۱۳۴۳۱ شهرضا نصراله رحیمی پور نستعلیق ۱۷
فردین    فتحی ۴۶۱۰۷۵۰۸۸۰ ۱۳۷۹ شهرکرد باقر همتیان نستعلیق ۱۶
مظاهر    قاسمی ۱۱۱۱۴۸۶۹۷۲ ۱۳۶۳ اصفهان اسداله حیدری نستعلیق ۱۸
امیرحسین    قدسی ۲۲۹۸ ۱۳۵۱ اصفهان اکبر رحیمی پور نستعلیق ۱۴ کتابت x
حامد کسائی کلیسانی ۱۳۵۹ اصفهان مصطفی فروزنده نستعلیق ۱۶ کتابت ۱۴
فرزاد    لرستانی ۳۵۷۰۰ ۱۳۵۵ کرمانشاه کریم ثلث ۱۵
مسعود    محقق ۱۲۷۱۹۷۱۸۴۴ ۱۳۷۴ اصفهان فضل اله نصیری نسخ ۱۶
جعفر    محمدزاده ۱۶۶۰۲۱۷۹۱۱ ۱۳۷۱ مشگین شهر اسحق وکیلی مطلق نستعلیق ۱۷ کتابت ۱۷ شکسته x
مسیح   محمدی ۱۳۸۲ اصفهان علیرضا شریفی کتابت ۱۵
جواد    مردیها ۱۲۷۰۷۷۵۳۹۱ احمد حیدری نستعلیق ۱۵
حمید    منیری ۴۵۵ ۱۳۴۵ غلامحسن رستمی کتابت ۱۴
سعید    مهرابی ۲۶۸۷ ۱۳۴۹ خمینی شهر فضل اله فروزنده کتابت ۱۷
مجید    میرلوحی ۳۹ ۱۳۴۴ اصفهان مرتضی وکیلی مطلق شکسته x
وحید    هارونی ۲۹۹ ۱۳۶۳ خمینی شهر اسفندیار گلشنی نستعلیق ۱۵
عالی(خواهران)
نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه تاریخ تولد محل صدور نام پدر نام استاد دوره نمره دوره نمره
سولماز  آقامحمدی ۱۳۲ ۱۳۶۰ مغان قجاوند نستعلیق ۱۴
سکینه   احسانی سرد ۱۳۴۷ اندیمشک یداله رستمی نستعلیق ۱۵
ماندانا   اربابان ۵۱۷ ۱۳۵۸ اصفهان منوچهر وکیلی مطلق نستعلیق ۱۴
زهرا   اسدی ۲۳۷ ۱۳۶۴ لنجان یداله مقارن عسگری نستعلیق ۱۶
فائقه   اسماعیلی ۱۰۵۱۶۱۴۱ ۱۳۶۸ تهران سعید وکیلی مطلق کتابت ۱۶
فاطمه   الماسی ۴۲ ۱۳۵۰ اصفهان محمدعلی زارع زاده نستعلیق x
مهرنوش امامی ۳۴۵ ۱۳۶۱ اهواز غلامرضا مقارن عسگری نستعلیق ۱۶
اسرین امامی ۸۴۱۹ ۱۳۶۶ سنندج جلیل صابر- افتخار نستعلیق ۱۷ شکسته
مینا   ایزدی ۳۴۰۰ ۱۳۶۲ اصفهان رحمت اله شهریاری نستعلیق ۱۶ کتابت ۱۵
راضیه   باقری ۱۲۷۰۰۸۱۸۶۱ ۱۳۶۸ اصفهان رمضانعلی همتیان نستعلیق ۱۵
فاطمه   بهرامیان ۴۲۲۷۷ ۱۳۵۰ اصفهان علی گلشنی نستعلیق ۱۴ کتابت ۱۵
ایمانه   پسته ۷۰۲۱۵ ۱۳۵۹ اصفهان مصطفی وکیلی مطلق کتابت ۱۵
 منصوره  پورسجاد ۱۲۷۱۰۰۱۳۲۲ ۱۳۷۰ اصفهان عباسعلی ظهیر نستعلیق ۱۶ کتابت ۱۴
ویدا   پورمحمدی ۷۰۷ ۱۳۴۷ سیاهکل قاسم حسینی – براتی نستعلیق ۱۷ کتابت ۱۵
نجمه تاجمیر ریاحی ۲۰۵ ۱۳۶۰ خمینی شهر احمد همتی نستعلیق ۱۴
مهناز   جلالی ریگی ۱۸۳ ۱۳۶۰ اصفهان عباس رستمی نستعلیق ۱۷
زهره   جمشیدی ۱۴۰۱ ۱۳۶۰ شهرضا محمد مقارن عسگری نستعلیق ۱۷
مریم   جوکار ۵۱۵ ۱۳۵۶ اصفهان علی شیری نستعلیق ۱۶
فروغ   حبیبی ۴۷۶ ۱۳۶۰ شهرکرد مصطفی صالحی نستعلیق ۱۷
ندا   حسنی ۴۶۴۰۰۰۴۱۳۳ ۱۳۶۸ بروجن حسین رستمی نسخ ۱۶
معصومه حسین پورمطلق ۱۶۷۳ ۱۳۵۵ اهواز محمد عبداله پور نسخ ۱۶
آیدین   خضرایی ۲۸۸۶۱ ۱۳۵۲ تهران حسین گلشنی شکسته ۱۴
زهره   دانش ۲۸۴ ۱۳۳۳ قائم شهر محمدتقی معمارزاده غفاری نستعلیق ۱۴
شهرزاد   دوستانی ۱۲۷۱۸۹۳۸۸۶ ۱۳۷۳ اصفهان بیژن شهریاری نستعلیق ۱۷ کتابت x
نجمه رئیس الواعظین ۱۳۴۷ اصفهان سیدحسین وکیلی مطلق شکسته ۱۴
آزاده   زرشکی ۵۱۱۲۹ ۱۳۵۸ اصفهان محمدرضا گلشنی کتابت x
مهسا   زمانی ۱۳۶۵ بروجن فتحعلی عقیلی نستعلیق ۱۶
محبوبه   زهدی ۷۷ ۱۳۶۴ اصفهان عبداله فروزنده نستعلیق ۱۷
سوزان   سوزنده ۶۸۲۰ ۱۳۶۶ لنجان سهراب وکیلی مطلق شکسته ۱۴
سمیه   شامحمدی ۴۵۱۵ ۱۳۶۰ اصفهان حسن مقارن عسگری نستعلیق ۱۶
محبوبه   شکوهیان ۳۰۳۹ ۱۳۶۴ اصفهان محمد اشرفیان نستعلیق ۱۴
راضیه   شیرعلی ۵۷۳ ۱۳۶۵ کلیشاد حسین دهقان نستعلیق ۱۶
مریم   صادقی ۱۰۲ ۱۳۵۷ شهرکرد حسین گلشنی نستعلیق ۱۶ کتابت ۱۴
رعنا   صالحی ۹۲۶ ۱۳۴۵ مسجد سلیمان ملک محمد موذنی نستعلیق ۱۵
فرشته   طادی ۱۵۶۳۳ ۱۳۵۸ شهرکرد ابراهیم رستمی کتابت x
فرزانه   طبقیه ۱۳۴۴۹ ۱۳۶۶ اصفهان محمدرضا سیدنطنزی نستعلیق ۱۷
شمیم   عریضی ۱۲۷۱۴۸۰۷۸۶ ۱۳۷۲ اصفهان محسن سرائیان نستعلیق ۱۵ کتابت ۱۴
غزاله   عظیمی پور ۱۲۷۱۷۶۹۳۶ ۱۳۷۳ اصفهان علی شیری کتابت x شکسته x
سهیلا   علیزاد ۱۱۹۰۰۷۹۹۱۷ ۱۳۷۰ شهرضا احمدرضا عبداله پور ثلث ۱۷
زهره غلامعلی خمسه ۱۳۴۷۵ ۱۳۶۶ اصفهان اصغر فروزنده نستعلیق ۱۵
عاطفه   فدایی ۱۰۸۰۰۳۶۸۴۹ ۱۳۶۵ اصفهان ابوالفضل همتیان نستعلیق ۱۶
مژگان   فقیه ۲۶۰۹ ۱۳۶۲ اصفهان محمدحسین وکیلی مطلق کتابت x
زهرا   قاسمی ۱۳۸۷ ۱۳۶۰ اصفهان حسن وکیلی مطلق شکسته x
راحله   قاسمی نسب ۲۴۴ ۱۳۵۹ فارسان محمدقاسم فروزنده نستعلیق ۱۷ کتابت ۱۴
لیلا   کامران ۱۲۹۲۰۱۴۲۹۶ ۱۳۶۵ اصفهان تقی شریفی نستعلیق x
نسیم   کاوه ۱۲۷۱۴۳۲۴۱۲ ۱۳۷۲ اصفهان هوشنگ قجاوند نستعلیق ۱۵
شراره   کدخدایی ۸۵۹ ۱۳۶۳ اصفهان عباس وکیلی مطلق شکسته x
سمیرا   کرباسی ۱۶۵۵ ۱۳۶۵ اصفهان حسن مقارن عسگری نستعلیق ۱۵
فاطمه   کریمیان ۵۶۴۰۰۹۰۷۷۴ ۱۳۸۳ اصفهان رضا شهریاری نستعلیق ۱۵
زهرا   مجردیان ۱۵۴۵۹ ۱۳۶۶ اصفهان محمود حسینی نستعلیق ۱۶ کتابت ۱۴
فهیمه   محسن زاده ۱۲۷۱۴۳۷۸۵۶ ۱۳۷۲ اصفهان جواد گلشنی نستعلیق ۱۷
زهره   مختاری ۳۱ ۱۳۵۸ شهرضا حسین رستمی نستعلیق ۱۴
الهام   مصداق زاده ۱۲۷۰۹۱۶۹۵۵ ۱۳۷۰ اصفهان حمید شادمان نستعلیق ۱۴
مینا   مقامی ۱۸۴۱ ۱۳۶۱ اصفهان پرویز قجاوند نستعلیق ۱۷
ناهید   موسوی ۱۵۶۶ ۱۳۵۷ نجف آباد سید اصغر گلشنی شکسته x
مریم   موسوی زاهد ۱۴۵۷ ۱۳۶۲ اصفهان سیدعلی تجدد نستعلیق ۱۵ کتابت x
مینا   مهشید ۳۳۴۰ ۱۳۶۴ اصفهان حسین عقیلی نستعلیق ۱۵
زهرا سادات میرحسینی ۱۳۶۸ ماهشهر سیدحسین شادمان نستعلیق ۱۷ کتابت x
ریحانه نمازی اصفهانی ۴۴۲۰ ۱۳۶۴ اصفهان محمدعلی فروزنده نستعلیق ۱۵
الهام   نوری ۱۰۸۰۰۸۸۰۳۲ ۱۳۶۸ نجف آباد عباس شریفی نستعلیق ۱۷
نفیسه   وکیلی ۱۲۷۱ ۱۳۶۳ اصفهان حجت شادمان کتابت ۱۵
زهرا   ولیخانی ۱۴۱۰۲ ۱۳۶۸ اصفهان هدایت عقیلی کتابت x
رفعت الملوک  هرندی ۱۱۹۳ ۱۳۳۹ اصفهان حسن صادق گلی نستعلیق x
زینت کریمیان ۱۳۵۶ ذبیح اله نستعلیق ۱۷

 

ممتاز(برادران)
نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه تاریخ تولد محل صدور نام پدر نام استاد دوره نمره دوره نمره دوره نمره
نصراله   آدینه ۱۷۲۹ ۱۳۵۹ فلاورجان محمدناصر معمارزاده غفاری نستعلیق x
سروش    آقاجانی ۴۱ ۱۳۵۹ مشهد علی همتیان کتابت x نستعلیق قبول
محمود    آقایی ۱۴۹۷۵ ۱۳۵۸ الیگودرز میرزاقلی سیاوش نستعلیق قبول
مرتضی   احمددوست ۲۵ ۱۳۵۳ لاهیجان سیدسالار رحیمی پور نسخ قبول
امیرحسین    احمدی ۴۶۸۸۸ ۱۳۵۴ اصفهان فرج اله کتابت قبول
مسعود    اخگر ۱۲۷۱۶۲۵۵۵۵ ۱۳۷۲ اصفهان امیر ظهیر کتابت x نستعلیق قبول
امید    اسماعیلی ۱۲۷۱۵۲۰۲۸۱ ۱۳۷۲ اصفهان اصغر ظهیر نسخ x
حمید    بابایی ۱۸۷۱۳ ۱۳۵۶ اهواز محمدعلی وکیلی مطلق شکسته x
مصطفی    بازیار ۴۴۳ ۱۳۴۱ اصفهان بهرام حسینی کتابت x نستعلیق قبول
خشایار    بهروز ۳۵۵۶ ۱۳۶۵ اصفهان منوچهر وکیلی مطلق شکسته قبول
علیرضا توکلی محمدی ۸۰۸ ۱۳۵۱ اصفهان حسین رحیمی پور -برهانیان کتابت قبول ثلث x
محمد    جانقربان ۶۴۶۰ ۱۳۶۴ اصفهان عبدالصمد همتی کتابت قبول
جواد    جعفری ۴۷۲ ۱۳۴۷ اصفهان عباس فروزنده نستعلیق قبول
علی    جعفری ۳ ۱۳۶۰ بروجن حسینعلی رستمی کتابت x
مجتبی   حمیدی مهر ۱۹۴ ۱۳۶۰ اصفهان علی رحیمی پور نستعلیق قبول
محمد    دهقانی ۱۳۵۴ اردستان نورالله همتی کتابت x
محسن    رفیع زاده ۲۹۵۱ ۱۳۶۰ اصفهان مصطفی رحیمی پور نستعلیق قبول
علیرضا    رمضانیان ۱۴ ۱۳۴۶ اصفهان محمدعلی رحیمی پور نستعلیق قبول
محمدرضا    زادهوش ۳۲۹۴ ۱۳۵۹ اصفهان مصطفی رحیمی پور – وکیلی مطلق کتابت x شکسته x نستعلیق x
محمود    زمانی ۹۲۶ ۱۳۵۳ شهرضا جمشید رحیمی پور نستعلیق x
حسین   سلیمانی راد ۱۰۱۳ ۱۳۵۸ اصفهان علی زارع زاده کتابت x
سیدمهدی سید برزانی ۵۲ ۱۳۴۸ اصفهان محمود رحیمی پور نستعلیق x
علی    شریفی ۲۳۱ ۱۳۶۵ فریدن یداله هدایت کتابت x
هرمز    شریفی ۷۳ ۱۳۳۷ شهرکرد علی میرزا قجاوند نسخ x
حمید    شفیعی ۶۰۰۳ ۱۳۶۳ نجف آباد ناصر برهانیان ثلث قبول
بهزاد    شیخی فر ۱۲۹ ۱۳۴۹ باختران کاظم وکیلی مطلق نستعلیق x
مرتضی صادقی دارابی ۴۵۰ ۱۳۶۱ ذبیح اله احمدی نستعلیق قبول
یداله    صادقیان ۳ ۱۳۵۲ آبادان عباس وکیلی مطلق شکسته x
عباسعلی    صالحی ۱۳۴۹ فریدن عبداله رحیمی پور نستعلیق x
بهروز    صالحی ابری ۱۲۷۰۴۹۲۵۷۸ ۱۳۶۹ اصفهان مرتضی نستعلیق قبول
مهدی    عسگری ۶۶۱ ۱۳۶۴ فلاورجان علی بیضاوی نستعلیق x
حسین    عمومی ۶۷۷ ۱۳۳۱ اصفهان علی سیاوش نستعلیق x
شهداد    فریدنی ۴۲۰۵۰ ۱۳۴۲ آبادان اصغر همتی نستعلیق x
فواد    فریدونیان ۱۰۴۰۱ ۱۳۵۹ اصفهان غلامرضا ثلث x
محمد   قنبری راشنانی ۷۶۴ ۱۳۵۳ اصفهان رضا مقارن عسگری – برهانیان کتابت قبول نسخ x نستعلیق x
حمید   کشتی آرا ۱۸۸۲ ۱۳۱۳ اصفهان رجبعلی همتی کتابت x نستعلیق x
مرتضی   کیهان ۴ ۱۳۲۸ نجف آباد امان اله برهانیان ثلث x
سینا   گلبن ۱۲۷۱۵۰۶۲۵۴ ۱۳۷۲ اصفهان وحید گلشنی شکسته x
فرزاد   لرستانی ۳۵۷۰۰ ۱۳۵۵ کرمانشاه کریم همتی کتابت قبول
امیر   مرادی ۱۲۸۹ ۱۳۵۸ اصفهان غلامحسین عقیلی نستعلیق x
محسن   مقصودی ۱۵۸۰ ۱۳۶۱ اصفهان رحمت اله وکیلی مطلق شکسته قبول
محمد   منیری ۱۲۷۳۵۱۹۷۷۹ ۱۳۸۰ اصفهان حمید رستمی کتابت x
محمود   موحدیان عطار ۱۳۳۲ اصفهان محمدحسین سیاوش کتابت x
احمدرضا    مهرابی ۲۲۲۴ ۱۳۶۱ خمینی شهر کورش برهانیان نسخ قبول
سعید مهرابی ۲۶۸۷ ۱۳۴۹ خمینی شهر فضل اله فروزنده نستعلیق قبول
رضا    مهران نژاد ۲۷۹ ۱۳۲۵ اصفهان عبدالعلی رحیمی پور- برهانیان کتابت x ثلث x نستعلیق x
سیدرضا    میریان ۱۳۵۶ خمینی شهر سیدکمال کتابت قبول شکسته قبول
نصراله   نامدارپور ۳۴۷۰ ۱۳۵۴ اردل فرامرز وکیلی مطلق شکسته x
محمدعلی   نایب پور ۱۳۰۸ ۱۳۴۵ اصفهان حسن رحیمی پور نسخ x
حسن    ندیمی ۳۳۰۱ ۱۳۶۱ اصفهان محمد رحیمی پور کتابت x نستعلیق x
مهران    نعمت الهی ۱۳۴۹ اصفهان غلامرضا وکیلی مطلق نستعلیق قبول
حسن    نوری ۱۵۴ ۱۳۵۶ اصفهان رضا رحیمی پور کتابت x
محمد    هاشمی بنی ۴۶۸ ۱۳۶۲ اصفهان ابراهیم وکیلی مطلق شکسته قبول
حسین   هدایت نژاد ۱۳۳۷ ۱۳۵۵ اصفهان فتحعلی رستمی نستعلیق x
احسان   یزدانی ۳۶۷ ۱۳۵۳ اصفهان قدرت اله برهانیان نسخ x
ممتاز(خواهران)
نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه تاریخ تولد محل صدور نام پدر نام استاد دوره نمره دوره نمره
محدثه   آقایی ۲۱۳۴۴ ۱۳۵۷ اصفهان علی اکبر ریاضیات فرد کتابت x نستعلیق قبول
وحیده   ابراهیم زاده ۱۶۷۹ ۱۳۵۸ ارومیه عیوض وکیلی مطلق نستعلیق قبول
زهرا   ابراهیمی ۱۳۴۸۱ ۱۳۵۸ خمین هوشنگ وکیلی مطلق
فاطمه سادات احدی نژاد ۴۲۷ ۱۳۶۴ اصفهان اکبر رحیمیان شکسته قبول نستعلیق x
لیلا   ارشادی ۵۷۹۹ ۱۳۵۷ فارسان عنایت اله معمارزاده غفاری کتابت x نستعلیق x
زهرا   اسحاقی ۱۱۳۰۱۳۴۸۵۷ ۱۳۶۹ اصفهان رضا سیدنطنزی شکسته قبول
سمیرا   امجدیان ۳۰۴ ۱۳۶۱ اصفهان فرامرز وکیلی مطلق شکسته قبول
پگاه   امینی ۱۸۸۴ ۱۳۶۰ اصفهان رسول ریاضیات فرد نستعلیق قبول
سولماز    برومند ۶ ۱۳۵۶ اصفهان فریبرز شهریاری نستعلیق x
مریم    تربتیان ۱۲۴۷ ۱۳۶۰ اصفهان منوچهر وکیلی مطلق شکسته قبول
حوریه    جعفرپیشه ۴۲۳۳ ۱۳۵۹ اصفهان مرتضی معمارزاده غفاری کتابت x نستعلیق x
لیلا    جعفری ۱۴۰۲ ۱۳۵۷ اصفهان حسین رحیمی پور نستعلیق x
زهرا    جعفری ۵۴۰ ۱۳۶۰ اصفهان علی شهریاری نستعلیق قبول
شیرین    جلالی ۲۹۱۲ ۱۳۵۹ اصفهان مرتضی بیضاوی کتابت x نستعلیق x
فریده    حقیقی پور ۱۷۶۸ ۱۳۴۵ آبادان اسد گلشنی نستعلیق قبول
گلناز    خاتون آبادی ۱۸۵۷۸ ۱۳۶۷ اصفهان مصطفی شهریاری کتابت x نستعلیق x
زهرا    خاتون آبادی ۲۶۹۴ ۱۳۶۴ اصفهان علی اکبر شادمان نستعلیق x
زهرا    ذوالفقاری ۱۳۷۷ اصفهان اصغر تجدد کتابت x نستعلیق x
بهناز    زیربجدی ۱۵۳۲ ۱۳۶۳ میاندوآب نوروز رستمی نستعلیق قبول
سوزان    سوزنده ۶۸۲۰ ۱۳۶۶ لنجان سهراب وکیلی مطلق کتابت قبول
شهپر شریفی تشنیزی ۱۳۵۳ اصفهان قلی گلشنی نستعلیق قبول
 فریده    شریفی فرد ۱۳۶۰ اصفهان عباس مقارن عسگری نستعلیق قبول
زهره    صفری ۱۶۵۵ ۱۳۶۲ اصفهان فریدون شهریاری کتابت قبول نستعلیق قبول
سارا    صفی خانی ۲۱۲ ۱۳۶۰ آباده محمدحسن ستمی کتابت x
سمیه    غفرالهی ۴۷۷۴ ۱۳۶۲ اصفهان علی عبداله پور نسخ قبول
طاهره    بیگم فقی ۱۸۸۱ ۱۳۳۲ بهبهان عبدالکریم شادمان نستعلیق قبول
اعظم    فکاری ۸۸۳ ۱۳۵۸ فلاورجان قربانعلی معمارزاده غفاری کتابت قبول نستعلیق قبول
مائده    قضاوی ۱۱۱۲ ۱۳۶۴ اصفهان محمد عبداله پور نسخ قبول
نیره    کاظمی ۱۳۶۱ خمینی شهر یداله ریاضیات فرد کتابت قبول
هما     کتابی ۸۶۸ ۱۳۵۹ اصفهان حسین شادمان کتابت x
طاهره    کرمی ۱۲۷ ۱۳۶۲ اصفهان علیرضا عبداله پور نسخ x
زینب    کریمیان ۱۱۶۰۱۰۱۲۵۶ ۱۳۶۹ لنجان ذبیح اله گلشنی کتابت قبول
الناز    کشاورز ۱۰۱ ۱۳۶۳ اصفهان محمدعلی سعید فر کتابت x نستعلیق x
بتول مختاری حسن آبادی ۲۹۴ ۱۳۵۰ اصفهان ابراهیم معمارزاده غفاری – سید نطنزی شکسته x نستعلیق x
ندا    مرادی رئیسی ۱۵۲ ۱۳۶۴ دماوند صفرعلی شادمان نستعلیق x
هاجر    موسوی ۲۰ ۱۳۵۵ فلاورجان سیدنصراله عبداله پور نسخ x
مریم    مهدیه ۵۶۳۱ ۱۳۶۴ اصفهان احمد زارع زاده کتابت x
زهره    مینوتن ۱۳۲۳ ۱۳۵۵ اصفهان مرتضی رحیمی پور نستعلیق قبول
فریبا    نقی زاده ۲۱۸۲ ۱۳۶۷ اصفهان عباس وکیلی مطلق کتابت قبول
منا    نوری ۳۸۰۰ ۱۳۶۳ اصفهان ابراهیم رحیمی پور نستعلیق قبول
نفیسه    وکیلی ۱۲۷۱ ۱۳۶۳ اصفهان حجت شادمان نستعلیق قبول
زهرا    ولیخانی ۱۴۱۰۲ ۱۳۶۸ اصفهان هدایت عقیلی نستعلیق قبول
مطهره    هراتیان ۱۲۷۳۲۱۲۵۸۴ ۱۳۷۹ اصفهان حسین همتی کتابت x نستعلیق x
زهرا    هوشمند ۱۲۷۲۸۰۴۸۴۴ ۱۳۷۷ اصفهان رحمت اله شهریاری نستعلیق قبول

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی