اصلاحیه نتایج امتحانات مراحل مقدماتی متوسط و خوش

هنرجویان محترم ضمن پوزش

پس بازبینی و تجدید نظر اوراق امتحانی در مراحل خوشنویسی مقدماتی متوسط و خوش تابستان نود و هفت اسامی پذیرفته شدگان جدید بشرح ذیل اعلام گردید

 

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمقدماتیمتوسطخوش
فرشتهابراهیمیمحمدعلیتوکلی14
ساینااسکندریشجاعانصاری14
ترنمالماسیهادیفریدونیان14
کاملیاایازیماشاالهحشمتی14
زهراآقاجانمحمدرضاشادمان14
اکبربخشیانیمحمدحشمتی14
سامرهبربریعبدالحکیمشفیعی نیا14
آرزوپورشیرویاکبرشریفی14
پرستوپورجمعلیرضاشفیعی14
ملیحهترکیاکبرآقامیری14
ثناجلالیکرمعلیانصاری15
اکبرحجت پورعباسهمتی14
مانیخرممهرزاد1414
بیتاراستیبهرامراستی14
سهیلرفیعیمحمدعلی14
فاطمهشایسته فردمحمدظهیرالاسلام14
نگارشیخی فردعلی عسکررحیمی14
حامدصادقیعلیکاظم زاده14
نرگسصالحیاکبرشفیعی14
الههطاهریامامبخشفروزنده14
علیعزیزیرضاشفیعی14
محمدعطاییحفیظ الهحشمتی14
خدادادعلی آبادیبهرامفروزنده14
فرزادقربانیغلامرضاهمتیان14
زهراکرباسیوناصغرشفیعی14
فریباماهانیرجبعلیتجدد14
سهیلامبینیمحمودشادمان14

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی